123/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

123
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 5. apríla 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2007 Z. z. o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 10 písm. d) až f) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2007 Z. z. o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa za slová „v osobitných predpisoch2)“ vkladajú slová „a druhov pestovaných rastlín podľa osobitného predpisu2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 1 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 5 ods. 2 sa za slová „v osobitných predpisoch4)“ vkladajú slová „a druhov pestovaných rastlín podľa osobitného predpisu2a)“.
3.
V § 5 ods. 4 sa odkaz 2 nahrádza odkazom 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 1 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 185/2010 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2010 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 53/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2010 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Uznávanie a skúšanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín dobrovoľne registrovaných druhov
(1)
Zoznam určitých druhov pestovaných rastlín, kategórie, generácie množenia a požiadavky na uznávanie množiteľských porastov na výrobu uznaného množiteľského materiálu sú uvedené v prílohe č. 6. Zdravotný stav množiteľského materiálu musí vyhovovať požiadavkám ustanoveným v osobitných predpisoch.6)
(2)
Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav množiteľského materiálu určitých druhov pestovaných rastlín, ktorých odrody sa dobrovoľne registrujú, sú uvedené v prílohe č. 7.
(3)
Požiadavky na označovanie a balenie množiteľského materiálu určitých druhov pestovaných rastlín ktorých odrody sa dobrovoľne registrujú, sú uvedené v prílohe č. 8.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh.“.
5.
V prílohe č. 1 sa v nadpise na konci pripájajú tieto slová: „a úradný odber vzorky“.
6.
Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3 k vyhláške č. 364/2007 Z. z.
VZOR
Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa
Meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa:
Adresa trvalého pobytu:
Miesto podnikania:
alebo
Obchodné meno právnickej osoby:
Sídlo právnickej osoby:
Určená fyzická osoba:
Identifikácia: IČO
DIČ
o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa podľa § 4 písm. h) zákona č. 597/2006 Z. z.
o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní
množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh na rozsah činnosti pre skupinu plodín:
□ ovocné dreviny a ovocné dreviny určené na výrobu ovocia
□ vinič
□ osivo olejnín a priadnych rastlín
□ osivo krmovín
□ osivo repy
□ sadivo a sadenice zelenín
□ sadivo zemiakov
□ množiteľského materiálu okrasných rastlín
□ osivo obilnín
□ osivo zelenín
□ druhy s dobrovoľnou registráciou.
Prílohy k žiadosti:
a) doklad o dosiahnutom odbornom vzdelaní v poľnohospodárskom, lesníckom alebo prírodovednom odbore so zameraním na biológiu,
b) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského, alebo z iného obdobného registra,
c) čestné vyhlásenie, že mám na vykonávanie požadovaného rozsahu činnosti primerané materiálno-technické vybavenie, alebo mám materiálno-technické vybavenie zmluvne zabezpečené,
d) doklad o pracovno-právnom vzťahu alebo inom zmluvnom vzťahu určenej fyzickej osoby,
e) doklad určenej fyzickej osoby o praxi.
Súčasne vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé a zároveň sa zaväzujem oznámiť každú zmenu údajov uvedených v tejto žiadosti do 30 dní odo dňa jej vzniku.
Miesto a dátum podania: .......................................................
Podpis a odtlačok pečiatky“.
7.
Za prílohu č. 5 sa dopĺňajú prílohy č. 6 až 8, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 6 k vyhláške č. 364/2007 Z. z.
Zoznam určitých druhov pestovaných rastlín, kategórie, generácie množenia a požiadavky na uznávanie množiteľských porastov na výrobu uznaného množiteľského materiálu určitých druhov pestovaných rastlín, ktorých odrody sa dobrovoľne registrujú
Časť A: OBILNINY
1. Druhy, kategórie a generácie množenia
Slovenský názov Latinský názov Kategórie a generácie množenia
Predzákladný Základný Certifikovaný
Pohánka strelovitá Fagopyrum esculentum Moench var. alata Bat. SE1 E1, E2, E3 C1, C2
Proso siate Panicum miliaceum L. E
2. Počet a čas prehliadok podľa kategórií
Pohánka
Kategórie Prehliadka v čase
  Prvá prehliadka Druhá prehliadka
Predzákladné osivo od vyklasenia po kvitnutie dozrievania
Základné osivo od vyklasenia po kvitnutie dozrievania
Certifikované osivo od vyklasenia po dozrievanie
Proso siate
Kategórie Prehliadky v čase
  Prvá prehliadka Druhá prehliadka
Predzákladné osivo od vyklasenia po kvitnutie dozrievania
Základné osivo od vyklasenia po kvitnutie dozrievania
Certifikované osivo od vyklasenia po dozrievanie
3. Predplodiny
Množiteľské porasty obilnín sa nesmú zakladať po obilninách vrátane porastov obilnín pestovaných na iné účely ako na produkciu zrna. Množiteľské porasty základného osiva možno pestovať po obilninách to istého druhu najskôr po dvoch rokoch pestovania iných plodín.
4. Izolačné vzdialenosti
Izolácia na zabránenie mechanických prímesí pri všetkých druhoch obilnín musí byť 1 m.
Druh kategórie Izolácia na
zamedzenie
mechanickej
prímesi

[m]
Najmenšia priestorová izolácia
[m]
od rovnakého druhu od iných druhov
druh vzdialenosť [m]
Pohánka strelovitá Predzákladné, Základné, Certifikované 1,0 200 pohánky 200
Proso siate Predzákladné, Základné, Certifikované 1,0
Uvedené izolačné vzdialenosti nemusia byť dodržané, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pre akýmkoľvek nežiaducim cudzoopelením.
5. Množiteľské porasty
5.1 Najvyšší počet iných rastlín
Druh kategória Najvyšší počet rastlín na 100 m2 porastu
Iných druhov obilnín Iných odrôd a zreteľne
odchylných
typov
ovsa hluchého a ostatných
burinných
ovsov, ich
hybridov
a fatuoidov
pohánky
tatárskej
Pohánka
strelovitá
Predzákladné, Základné, 2* 3 1
  Certifikované 4 10 2
Proso siate Predzákladné, Základné 2* 3
  Certifikované 4 10
* – v generácii SE1 – 0
5.2 Zaburinenie
Množiteľské porasty obilnín nemožno uznať pri silnom výskyte ostatných burín.
5.3 Najvyšší počet rastlín napadnutých chorobami
Druh Sneť prosová (Sphacelotheca panici miliaceli) Najvyšší počet rastlín napadnutých chorobami na 100 m2
Predzákladné, Základné Certifikované
Proso siate 1 3
Množiteľské porasty obilnín nemožno uznať pri silnom výskyte ostatných škodlivých činiteľov.
Časť B1: KRMOVINY – Strukoviny a ďatelinoviny
1. Druhy, kategórie a generácie množenia
Strukoviny
Slovenský názov Latinský názov Kategórie a generácie množenia
Predzákladný Základný Certifikovaný
Cícer baraní Cicer arietinum L. SE1, SE2, SE3 E C
Hrachor siaty Lathyrus sativus L.      
Šošovica jedlá Lens esculenta Moench      
Ďatelinoviny
Slovenský názov Latinský názov Kategórie a generácie množenia
Predzákladný Základný Certifikovaný
Komonica biela Melilotus albus Med. SE1, SE2, SE3 E C
Ranostaj pestrý Coronilla varia L.      
2. Počet a čas prehliadok podľa kategórií
Všetky druhy strukovín a ďatelinovín
Kategórie Prehliadka v čase
Prvá prehliadka Druhá prehliadka
Predzákladné osivo kvitnutia dozrievania
Základné osivo kvitnutia dozrievania
Certifikované osivo kvitnutia dozrievania
3. Predplodiny
Strukoviny
Druh Kategória Porasty nemožno zakladať
Počet rokov Predplodiny
Cícer baraní, Hrachor siaty Predzákladné, Základné, Certifikované 2 rovnakého druhu
alebo iného druhu
toho istého rodu
Šošovica jedlá Predzákladné, Základné, Certifikované 4
Ďatelinoviny
Druh Kategória Porasty nemožno zakladať
Počet rokov Predplodiny
Komonica biela, Ranostaj pestrý Predzákladné, Základné,
Certifikované
4 ďatelinoviny a ďatelinotrávy
4. Izolačné vzdialenosti
Strukoviny
Druh Kategória Izolácia na zamedzenie mechanických prímesí strukoviny navzájom [m] Najmenšia priestorová
izolačná vzdialenosť [m]
Cícer baraní Predzákladné, Základné, Certifikované 1,0 100 od inej odrody cíceru
Hrachor siaty Predzákladné, Základné, Certifikované 1,0 100 od iného druhu a od inej odrody hrachoru
Šošovica jedlá Predzákladné, Základné, Certifikované 1,0 25 od porastu viky
Ďatelinoviny
Druh Kategória Izolácia na zamedzenie mechanických prímesí strukoviny navzájom
v m
Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť
v m
Komonica biela,
Ranostaj pestrý
Predzákladné, Základné 1,0 200
Certifikované   100
Uvedené izolačné vzdialenosti množiteľských porastov ďatelinovín a strukovín nemusia byť dodržané, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiaducim cudzoopelením.
5. Množiteľské porasty
5.1 Najvyšší počet iných rastlín
Strukoviny
Druh Kategória Najvyšší počet iných rastlín na 100 m2 porastu
iných druhov strukovín iných odrôd
a zreteľne
odchylných typov
vík
kultúrnych
a burinných
z toho vika plosko-semenná
Cícer baraní
Hrachor siaty
Predzákladné, Základné 1* 2*
Certifikované 5 10
Šošovica jedlá Predzákladné, Základné 1* 2* 2* 1*
Certifikované 5 10 5 2
* – v generácii SE1 = 0
Ďatelinoviny
Druh Počet rastlín iných druhov ďatelinovín na 100 m2
Komonica biela
Ranostaj pestrý
Predzákladné, Základné 5
Certifikované 20
5.2 Zaburinenie
Ďatelinoviny
Druhy Kategória Štiavec kučeravý
a
Štiavec tupolistý
Knôtovka
a Silenka spolu
Durman Blen čierny
Komonica biela,
Ranostaj pestrý
Predzákladné,
Základné
0 3 0 3
Certifikované 1 10 0 10
Množiteľské porasty strukovín a ďatelinovín nemožno uznať pri silnom výskyte ostatných burín.
Druh Kategória Najvyšší počet rastlín na 100 m2 (ks)
kukučina*
(Cuscuta sp.)
záraza
(Orobanche L.)
Psiarka roľná
(Alopecurus
myosuroides Huds.)
Komonica biela
Ranostaj pestrý
Predzákladné
Základné
1 1 1
Certifikované 3 3 3
* Najvyšší počet odstránených ložísk.
5.3 Najvyšší počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi
Druhy Škodlivé činitele Najvyššie % napadnutých rastlín
škodlivými činiteľmi na 100 m2
Predzákladné, Základné Certifikované
Komonica biela
Ranostaj pestrý
vírusové choroby 10 10
Množiteľské porasty ďatelinovín a strukovín nemožno uznať pri silnom výskyte ostatných škodlivých činiteľov.
Časť B2: KRMOVINY – Trávy a jednoročné krmoviny
1. Druhy, kategórie a generácie množenia
Trávy
Slovenský názov Latinský názov Kategórie a generácie množenia
Predzákladný Základný Certifikovaný
Hrebienka obyčajná Cynosurus cristatus L. SE1, SE2, SE3 E C
Metlica trsnatá Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv
Jednoročné krmoviny
Slovenský názov Latinský názov Kategórie a generácie množenia
Predzákladný Základný Certifikovaný
Mohár taliansky Setaria italica (L.) P. Beauv. SE1, SE2, SE3 E C
Slez kŕmny Malva verticiliata L.
2. Počet a čas prehliadok podľa kategórií
Všetky druhy
Kategórie Prehliadka v čase
Prvá prehliadka Druhá prehliadka
Predzákladné osivo od kvitnutia do plnej zrelosti
Základné osivo
Certifikované osivo
3. Predplodiny
Množiteľské porasty tráv sa nesmú zakladať na pozemkoch, na ktorých boli v období predchádzajúcich troch rokov pred výsevom pestované trávy alebo ďatelinotrávy.
Množiteľské porasty jednoročných krmovín sa nesmú zakladať na pozemkoch, na ktorých bol v období predchádzajúcich troch rokov pred ich výsevom pestovaný rovnaký alebo príbuzný druh porastov.
4. Izolačné vzdialenosti
Trávy
Množiteľský porast tráv musí byť vzdialený najmenej 1 m od susedného porastu tráv a ďatelinotráv a najmenej 2 m od fertilných voľne rastúcich spoločenstiev tráv a ďatelinovín.
Jednoročné krmoviny
Druh Kategória Najmenšia priestorová izolácia [m]
od inej odrody toho istého druhu od iných druhov toho istého rodu
Mohár taliansky Predzákladné, Základné,
Certifikované
500 500
Slez praslenatý Predzákladné, Základné,
Certifikované
200 200
Množiteľské porasty jednoročných tráv musia byť vzdialené najmenej 1 m od susedného porastu na zamedzenie tvorby prímesí v období zberu.
5. Množiteľské porasty
5.1 Najvyšší počet iných rastlín
Trávy
Druh Iné druhy rastlín Počet rastlín 100 m2
Predzákladné,
Základné
Certifikované
Hrebienka obyčajná metlička, lipnice, medúnok vlnatý metlica trsťovitá 10 30
Metlica trsnatá timotejka, metlička, lipnice, medúnok vlnatý, psinčeky 10 30
Jednoročné krmoviny
Druh Iné príbuzné druhy
Predzákladné, Základné Certifikované
Mohár taliansky 5 10
Slez praslenatý 5 10
5.2 Najvyšší počet rastlín iných odrôd a zreteľne odchylných typov
Druh Najvyšší počet rastlín
Predzákladné, Základné Certifikované
trávy a jednoročné krmoviny – všetky druhy 3* 10
* – v generácii SE1 = 0
5.3 Zaburinenie
Trávy
Druh Najvyšší počet burín na 100 m2
Štiavec kučeravý a Štiavec tupolistý spolu
Predzákladné, Základné Certifikované
Hrebienka obyčajná,
Metlica trsnatá
0 1
Množiteľské porasty tráv a jednoročných krmovín nemožno uznať pri silnom výskyte ostatných burín.
Množiteľské porasty tráv a jednoročných krmovín nie je možné uznať pri výskyte kukučiny (Cuscuta sp.), zárazy (Oronbanche L.) a psiarky roľnej (Alopecurus myosuroides Huds.)
5.4 Najvyšší počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi
Druhy Škodlivé činitele Najvyšší počet  napadnutých rastlín
škodlivými činiteľmi na 100 m2
Predzákladné Základné Certifikované
Hrebienka obyčajná,
Metlica trsnatá
dusivec trávový
Epichloe typhina
5 5
Množiteľské porasty tráv a jednoročných krmovín nemožno uznať pri silnom výskyte ostaných škodlivých činiteľov.
Časť C: ZELENINY
1. Druhy, kategórie a generácie množenia
Slovenský názov Latinský názov Kategórie a generácie množenia
Základný Certifikovaný
Koriander siaty Coriandrum sativum L. E C
Kôpor voňavý Anethum graveolens L.*    
Kvaka Brassica napus L. convar. napobrassica (L.) RCHB.    
Majoránka záhradná Origanum majorana L.    
Paštrnák siaty Pastinaca sativa L.    
Štvorbôčik rozložitý Tetragonia tetragonioides (Pallas) Kuntze    
Žerucha siata Lepidium sativum L.    
2. Počet a čas prehliadok podľa kategórií
Druh Kategórie Prvá prehliadka v čase Druhá prehliadka
v čase
Paštrnák siaty sadzačka Základné, Certifikované technologickej zrelosti po vytriedení (selekcii)
Paštrnák siaty semenačka kvitnutia
Koriander siaty
Kôpor voňavý
Majoránka záhradná
Štvorbôčik rozložitý
Žerucha siata
kvitnutia
Kvaka kvitnutia v technologickej zrelosti
3. Predplodiny
Skupiny zelenín
rod, druh
Porasty nemožno zakladať na pozemkoch,
na ktorých boli v predchádzajúcich rokoch pestované
počet rokov predplodiny
paštrnák 3 čeľaď mrkvovité
kvaka 4 rod Brassica
koriander, žerucha, majorán, štvorbôčik rozložitý 3 čeľaď mrkvovité
V prípade technických opatrení sa negatívny vplyv predplodiny vylučuje.
4. Izolačné vzdialenosti
– každý množiteľský porast musí byť počas celého vegetačného obdobia vzdialený od susedných porastov najmenej 1 m,
– pri poliehavých druhoch a odrodách musí byť porast vzdialený najmenej 2 m.
Najmenšie izolačné vzdialenosti množiteľských porastov
       Druh Predzákladné a Základné                                   Certifikované
koriander 500 m                                              300 m*
od porastu inej odrody toho istého druhu
100 m                                                50 m*
od kvitnúcich nekultúrnych rastlín toho istého druhu
kvaka 1 000 m                                        1 000 m*
od iných druhov rodu Brassica
paštrnák 600 m                                           300 m*
od kvitnúceho porastu inej odrody toho istého druhu
* Prípustný je ojedinelý výskyt uvedených rastlín od polovičnej stanovenej minimálnej izolačnej vzdialenosti.
Časť D: LIEČIVÉ RASTLINY
1. Druhy, kategórie a generácie množenia
Generatívne množené
Slovenský názov Latinský názov * Kategórie a generácie množenia
      Základný Certifikovaný
Archangelika lekárska Angelica archangelica Hoffm. c E C1, C2
Bazalka pravá Ocimum basalicum L. c
Benedikt lekársky Cnicus benedictus L. c
Borák lekársky Borago officinalis L. c, s
Černuška siata Nigella sativa L. c
Divozel veľkokvetý Verbascum densiflorum Bertol. c
Dúška tymiánová Thymus vulgaris L.  
Horec žltý Gentiana lutea L. c
Ibiš lekársky Althaea officinalis L. c, s
Ibiš konopovitý Althaea cannabina L.  
Ibiš ružový Alcea rosea L. c, s
Ihlica roľná Ononis arvensis L. c
Jablčník obyčajný Marrubium vulgare L. c, s
Jastrabina lekárska Galega officinalis L. c
Komonica lekárska Melilotus officinalis L., Palla s, c
Konopica žltkastobiela Galeopsis segetum Necker c
Leuzea šuštivá Leuzea rhapontica /L./ Holub, /Rhaponticum carrthamoides Viid.Iljin/ c
Levanduľa úzkolistá Levandula angustifolia Miller c
Ligurček lekársky Levisticum officinale Koch. c
Lopúch väčší Arctium lappa L. c
Ľubovník bodkovaný Hypericum perforatum L. c
Ľuľkovec zlomocný Atropa bella-donna L. c
Mäta pieporná Mentha x piperita L.  
Marena farbiarska Rubia tinctorum L. c
Marinka voňavá Galium odoratum L.Scop. c
Materina dúška Thymus vulgaris L. c
Medovka lekárska Melissa officinalis L. c
Náprstník vlnatý Digitalis lanata Ehrh. c
Nechtík lekársky Calendula officinalis L. s, c
Oman pravý Inula helenium L. c
Palina dračia Artemisia dracunculus L.  
Pamajorán obyčajný Origanum vulgare L. c
Paruman spanilý Chamaemelum nobile (L.) All.  
Pupalka dvojročná Oenothera biennis L. c
Rebarbora dlaňová Rheum palmatum L. c
Rebríček kopcovitý Achillea collina J.Becker ex Reichenb.  
Rebríček obyčajný Achillea millefolium L. c
Repík lekársky Agrimonia eupatoria L. c
Rumanček kamilkový Matricaria recutita L. c
Ruta voňavá Ruta graveolens L. c
Saturejka vytrvalá Saturea montana L. c
Saturejka záhradná Saturea hortensis L. c
Senovka grécka Trigonella foenum – graecum L. c
Silybum mariánske Silybum marianum (L.) Gaertn, c
Skorocel kopijovitý Plantago lanceolata L. c
Sladovka hladkoplodá Glycyrrhiza glabra L.  
Slez maurský Malva mauritiana L. c, s
Srdcovník obyčajný Leonarus cardiaca L. c
Šalvia lekárska Salvia officinalis L. c
Yzop lekársky Hyssopus officinalis L. c
Valeriána lekárska Valeriana officinalis L. c, s
Zemežlč menšia Centaurium erythracea Rafn. c
* s – samoopelivé druhy,
c – cudzoopelivé druhy.
Vegetatívne množené
Slovenský názov Latinský názov Kategórie a generácie množenia
Základný Certifikovaný
Ibiš lekársky Althaea officinalis L. E C
Medvedica lekárska Arctostaphylos uva-ursi (L.)Spr.
Mäta klasnatá Mentha spicata L.
Mäta pieporná Mentha x piperita L.
Oman pravý Inula helenium (L.) Gaertn.
Palina dračia Artemisia dracunculus L.
Puškvorec obyčajný Acorus calamus L.
Rešetliak prečisťujúci Rhamnus purshianus DC.
Ruman spanilý – rímsky Onamaemelum nobile (L.) All (Anthemis nobilis L.)
Ruža šípová Rosa canina L.
Sladkovka hladkoplodá (Sladké drievko hladkoplodé) Glycyrrhiza glabra L.
2. Kategórie osiva a počty generácií, počet a čas prehliadok množiteľských porastov
Kategórie osiva a počty generácií Prehliadka v čase
Liečivé rastliny generatívne množené
Sadzačky v roku založenia
Základné osivo
jesene
Certifikované osivo
generácie C1, C2
Semenné porasty (semenačky):
Základné osivo kvitnutia
Certifikované osivo
Liečivé rastliny vegetatívne množené:
Základné osivo
plnej vegetácie
Certifikované osivo
Trvalé druhy a viacročné druhy možno pestovať na tom istom pozemku najviac 3 roky.
3. Predplodiny
Množiteľské porasty nemožno zakladať na pozemkoch, na ktorých bola v posledných troch rokoch pestovaná plodina rovnakého alebo príbuzného botanického druhu. Rumanček kamilkový možno množiť na tom istom pozemku až po piatich rokoch od posledného roku pestovania rumančeka kamilkového.
Časť 4. Izolačné vzdialenosti
Druh Kategória Najmenšia izolačná vzdialenosť na
zamedzenie mechanickej prímesi
[m]
Najmenšia priestorová
izolačná vzdialenosť

v metroch [m]*
Generatívne množené Základné
Certifikované
1 100
50
Vegetatívne množené Základné
Certifikované

* Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť sa vzťahuje len na cudzoopelivé druhy.
Časť 5. Množiteľské porasty
5.1. Najvyšší počet iných rastlín
Druh Kategória Najvyšší počet rastlín
Iného príbuzného druhu
[%]
Iných odrôd
a odchylných typov [%]
Generatívne množené Základné
Certifikované
0
0
1
5
Vegetatívne množené Základné
Certifikované
0
0
1
5
5.2. Najvyšší počet burín
Množiteľské porasty liečivých rastlín nemožno uznať, ak je silný výskyt burín, najmä tých, ktorých semená sa z osiva čistením ťažko odstraňujú.
5.3. Najvyšší počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi
Množiteľské porasty nemožno uznať, ak sa v nich zistí silný výskyt škodlivých organizmov. Dôvodom neuznania môže byť aj silný výskyt ostatných chorôb a škodcov.
Časť E: OKRASNÉ RASTLINY
Časť 1. Kategórie množenia
Pestovaná rastlina/skupina/podskupina Kategórie množenia
Základný Certifikovaný
Letničky
Dvojročné kvetiny
Trvalky
Cibuľoviny a hľuznaté rastliny
Sklenníkové generatívne množené rastliny
E C
Časť 2. Druhy
Latinský názov Slovenský názov *
Letničky
Ageratum houstonianum Mill. Agerát mexický c
Agrostis nebulosa Boiss. et Reuter Psinček jemný c
Amaranthus caudatus L. Láskavec chvostnatý c
Amberboa moschata (L.) DC. Amberboa mošusová c
Ammobium alatum R.Br Piesočník krídlatý c
Antirrhinum majus L. Papuľka väčšia c
Brachycome iberidifolia Benth. Krátkochĺpok iberkolistý c
Briza maxima L. Traslica najväčšia  
Bromus lanceolatus Roth Stoklas veľkoklasý s
Calendula officinalis L. Nechtík lekársky  
Callistephus chinensis (L.)Nees Astrovka čínska  
Celosia argentea var. cristata (L.) Plamenník striebristý hrebenistý c
Centaurea americana Nutt. (syn.: Plectocephalus americanus (Nutt.) D. Don in Sweet) Nevädza americká c
Centaurea cyanus L. Nevädza poľná c
Centaurea imperialis Hausskn. ex Bornm., nonhort. Nevädza cisárska c
Chrysanthemum carinatum Schousboe c
Chrysanthemum multicaule Desf. c
Chrysanthemum segetum L. Chryzantémovka siatinová c
Clarkia unguiculata Lindley fl. pl.
(syn.: Clarkia elegans Douglas fl. pl.)
Klarkia pôvabná – plnokvetá c
Cleome hassleriana Chodat Kleoma tŕnitá c
Consolida ambiqua (L.)P.Ball et Heyw. c
Consolida regalis S.F. Gray fl. pl Ostrôžka poľná pravá – plnokvetá c
Convolvulus tricolor L. Pupenec trojfarebný c
Coreopsis basalis (Otto et A.Dietr.)S.F.Blake Kráska drummondova c
Coreopsis grandiflora T.Hogg ex Sweet Kráska veľkoúborová c
Coreopsis tinctoria Nutt. Kráska farbiarska c
Cosmos bipinnatus Cav. Krasuľka perovitá c
Cosmos sulphureus Cav. c
Cynoglossum amabile Stapf Psojazyk čínsky c
Dahlia pinnata Cav. Georgína premenlivá c
Dianthus caryophyllus L. Klinček záhradný c
Dianthus chinensis L. Klinček čínsky c
Diascia barberae Hook.  
Dimorphotheca sinuata DC. Dvojtvárnik vykrojený c
Dolichos lablab L. Lablab obyčajný  
Dorotheanthus bellidiformis (Burm.f.)N.E.Br. Poludňovkovec sedmokráskovitý c
Eschschotlzia californica Cham. Slncovka kalifornská c
Euphorbia marginata Pursh Mliečnikovka obrúbená  
Gaillardia pulchella Foug. Kokarda rozkošná  
Gazania rigens (L.) Gaertn. Gazánia lesklá c
Godetia grandiflora Lindl. Godécia veľkokvetá c
Gomphrena haageana Klotzsch Gomfréna haagska c
Gypsophila elegans M.Bieb. Gypsomilka úhľadná c
Helenium amarum (Raf.)Rock  
Helianthus annuus L. fl. pl. Slnečnica ročná – plnokvetá c
Helichrysum bracteatum (Vent.) Willd. Slamiha slamienková c
Helipterum humboldtianum (Gaudich.)DC.  
Helipterum roseum Benth Slamihovka ružová  
Iberis amara L. Iberka horká c
Iberis umbellata L. Iberka okolíkatá c
Impatiens balsamina L. Netýkavka balzamínová s
Impatiens waleriana Hook.fil. Netýkavka sultánska s
Kochia scoparia (L.)Schard. Kochia metlovitá c
Lagurus ovatus L. Zajačka vajcovitá c
Lathyrus odoratus L. Hrachor voňavý s
in0Lavatera trimestris L. Slezovec trojmesačný s
Leucanthemum paludosum (Poiret)Bonnet et Barratte c
Limonium bonduellei (Lestib.f.) Kuntze c
Limonium sinensis Kuntze c
Limonium sinuatum (L.)Miller Limonka zohnutá c
Limonium sinuatum (L.)Miller x Limonum bonduellei (Lestib. f.)Kuntze c
Linum grandiflorum Desf. Ľan veľkokvetý s
Lobelia erinus L. Lobelka drobná c
Lobularia maritima (L.) Desv.
(syn.: Alyssum maritimum L.)
Lobulária prímorská c
Lonas annua (L.)Vines et Druce  
Malope trifida Cav. Slezovka trojzárezová c
Matricaria maritima L. fl. pl. Parumanček nevoňavý c
Matthiola incana (L.)R.Br. Fiala sivá s
Mimulus luteus L. Čarodejka žltá c
Mirabilis jalapa L. Nocovka jalapovitá c
Nemesia strumosa Benth. Nemezia žľaznatá c
Nemesia versicolor E.Meyer ex Benth. c
Nicotiana alata Link et Otto Tabak krídlatý c
Nicotiana x sanderae hort Tabak záhradný c
Nigella damascena L. Černuška damascénska c
Ocimum basilicum L. Bazalka pravá c
Panicum capillare L. Proso vláskovité c
Papaver somniferum L. Mak siaty c
Pennisetum villosum R.Br. ex Fresen. Perovec huňatý c
Penstemon hartwegii Benth  
Phacelia campanularia A.Gray Facélia zvonkovitá  
Pharbitis purpurea L.Voigt Povojník purpurový c
Phaseolus coccineus L. Fazuľa šarlátová s
Phlox drummondii Hook. Flox Drummondov c
Portulaca grandiflora Hook. Portulaka veľkokvetá c
Psylliostachys suworowii (Regel) Roshk. c
Reseda odorata L. Rezeda voňavá c
Ricinus communis L. Ricín obyčajný  
Rudbeckia hirta L. Rudbekia srstnatá c
0Salpiglossis sinuata Ruiz et Pav. Jazylka zohnutá c
Salvia farinacea Benth. Šalvia pomúčená c
Salvia patens Cav. c
Salvia splendens Sello ex Nees Šalvia ohnivá c
Salvia viridis L. Šalvia zelená c
Sanvitalia procumbens Lamk. Sanvitalia poliehavá  
Scabiosa atropurpurea L. fl. pl. Hlaváč tmavopurpurový c
Scabiosa stellata L. c
Schizanthus x wisetonensis Low. Schizant hybridný c
Silene coeli-rosa (L.) Godron c
Silene pendula L. Silenka previsnutá c
Tagetes erecta L. fl. pl. Aksamietnica vzpriamená – plnokvetá c
Tagetes patula L. Aksamietnica rozložitá c
Tagetes patula L. x Tagetes erecta L. c
Tagetes tenuifolia Cav. Aksamietnica škvrnitá c
Tanacetum parthenium (L.)
(syn.: Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh.)
Rimbaba obyčajná (syn. králik rimbaba)  
Tithonia rotundifolia (Miller) S.F.Blake Titonia okrúhlolistá  
Tropaeolum majus L. Kapucínka väčšia c
Ursinia anethoides (DC.)N.E.Br. Urzínia kôprovitá c
Venidium fastuosum Jacq. Stapf. Venídia nádherná c
Verbena bonariensis L. Železník argentínsky  
Verbena canadensis (L.)Britton Železník kanadský  
Verbena x hybrida Voss Železník hybridný c
Verbena rigida Sprengel Železník tuhý  
Xanthisma texanum DC.  
Xeranthemum annuum L. Suchokvet ročný c
Zinnia elegans Jacq. Cínia pôvabná c
Zinnia haageana Regel  
Dvojročné kvetiny
Alcea rosea L. (syn.: Althaea rosea (L.) Cav.) Topoľovka ružová c
Bellis perennis L. Sedmokráska obyčajná c
Campanula medium L. Zvonček prostredný c
Cheiranthus cheiri L. Cheirant voňavý s
Dianthus barbatus L. Klinček bradatý c
Dianthus caryophyllus L. fl. Pl. Klinček záhradný – plnokvetý c
Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. Nezábudka lesná c
Senecio bicolor (Willd.)Tod. Starček dvojfarebný c
Viola x wittrockiana Gams. Fialka sirôtková  
Trvalky
Achillea filipendulina Lam. Rebríček  
Alyssum montanum L. Tarica horská c
Alyssum saxatile L. Taričník skalný c
Anemone coronaria L. Veternica vencová c
Aquilegia x cultorum Bergmans Orlíček c
Aster alpinus L. Astra alpínska  
Aster amellus L. Astra kopcová  
Campanula carpatica Jacq. Zvonček karpatský  
Campanula glomerata L. Zvonček klbkatý  
Campanula persicifolia L. Zvonček broskyňolistý  
Delphinium x cultorum Voss Stračonôžka pestovaná  
Digitalis purpurea L. Náprstník červený  
Doronicum orientale Hoffm. Kamzičník východný  
Echinacea purpurea (L.)Moench Echinacea purpurová c
Gaillardia aristata Pursh  
Gentiana acaulis L. Moench. Horcokvet bezbyľový  
Gentiana septemfida Pallas  
Geum chiloense Balbis Kuklík čílsky  
Goniolimon tataricum (L.)Boiss. Goniolimon tatársky  
Gypsophila paniculata L. Gypsomilka metlinatá  
Heliopsis helianthoides (L.)Sweet Slnečníčka drsná  
Heuchera sanquinea Engelm. Heuchera krvavá  
Incarvillea delavayi Bureau et Franchet  
Incarvillea grandiflora Bureau et Franchet  
Lathyrus latifolius L. Hrachor širokolistý s
Leontopodium alpinum Cass. Plesnivec alpínsky  
Leucanthemum maximum (Ram.)DC. Margaréta veľkoúborová  
Lewisia cotyledon (S.Wats.)Robins Levízia kalifornská  
Liatris spicata (L.)Willd. Liatra klasnatá  
Linum flavum L. Ľan žltý  
Linum perenne L. Ľan trváci  
Lupinus polyphyllus Lindley Lupína mnoholistá  
Lychnis chalcedonica L. Kukučka hustokvetá  
Molucela lewis  
Oenothera missouriensis Sims Pupalka missourská  
Papaver alpinum L. Mak tatranský  
Papaver nudicaule L. Mak holý  
Papaver orientale L. Mak východný  
Penstemon barbatus (Cav.)Nutt. Penstemon briadkatý  
Penstemon x hybridus Groenl. et Rümpl Penstemon hybridný  
Platycodon grandiflorum (Jacq.) A.DC. Balónovník veľkokvetý  
Primula denticulata J.E. Smith Prvosienka zúbkatá c
Primula elatior (L.)Hill Prvosienka vyššia c
Primula x pubescens Jacq. Prvosienka páperistá c
Primula vulgaris Hudson Prvosienka bezbyľová c
Rudbeckia hirta L. Rudbekia srstnatá  
Silene schafta S.G.Gmel c
Tanacetum coccineum (Willd.)  
Trollius x cultorum Bergm. Žltohlav pestovaný  
Verbascum olympicum Boiss.  
Viola cornuta L. Fialka ostrohatá c
Cibuľoviny a hľuznaté rastliny
Allium L. Cesnak  
Begonia x tuberhybrida Voss Begónia hľuznatá  
Canna indica L. Kana indická  
Convallaria majalis L. Konvalinka voňavá  
Crocus L. Šafran  
Dahlia pinnata Cav. Georgína premenlivá  
Freesia Eckl. ex Klatt Frízia  
Gladiolus L. Mečík  
Hippeastrum x hortorum Maatsch Zornica hybridná  
Hyacinthus orientalis L. Hyacint východný  
Lilium L. Ľalia  
Narcissus L. Narcis  
Sinningia speciosa (Lodd.)Hiern Siningia okrasná  
Tulipa L. Tulipán  
Skleníkové generatívne množené rastliny
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop Asparágus Sprengerov c
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop                  (syn.: Asparagus plumosus Bak.) Asparágus perovitý c
Begonia x semperflorens – cultorum Krauss Begónia vždykvitnúca c
Begonia x tuberhybrida Voss gigantea fl. pl. Begónia hľuznatá veľkokvetá – plnokvetá c
Begonia x tuberhybrida Voss multiflora erecta fl. pl. Begónia hľuznatá mnohokvetá vzpriamená – plnokvetá  
Begonia x tuberhybrida Voss pendula multiflora fl. pl. Begónia hľuznatá previslá – plnokvetá  
Calceolaria x herbeohybrida Voss Papučka hybridná c
Capsicum annuum L. Paprika ročná c
Clivia miniata Regel Klívia červená c
Coleus blumei Benth. Koleus Blumeho c
Cyclamen persicum Miller Cyklámen perzský c
Freesia Eckl. ex Klatt Frízia c
Gerbera jamesonii H.Bolus ex Hook. Gerbera Jamesonova c
Hippeastrum x hortorum Maatsch Zornica hybridná c
Pelargonium zonale (L.)Ĺ Hérl Muškát krúžkovaný c
Petunia x hybrida Vilm. Petúnka hybridná c
Primula malacoides Franchet Prvosienka slezovitá c
Primula obconica Hance Prvosienka kalíškatá c
Primula praenitens Ker-Gawl. Prvosienka čínska c
Primula vulgaris Hudson Prvosienka bezbyľová c
Saintpaulia ionantha H. Wendl. Senpólia fialková (syn.: Kapská fialková)  
Senecio cruentus (Masson ex L Hér.)DC. Starček cineráriový c
Sinningia speciosa (Lodd.)Hiern Siningia okrasná c
*c – cudzoopelivé,
s – samoopelivé.
3. Kategórie osiva a počty generácií, počet a čas prehliadok množiteľských porastov
Druh Kategórie Prehliadka v čase
Všetky druhy Základné osivo Kvitnutia
Certifikované osivo Kvitnutia
4. Predplodiny
Množiteľské porasty okrasných rastlín nemožno zakladať na pozemkoch, na ktorých bol v predchádzajúcom roku pestovaný ten istý druh okrasných rastlín alebo druh, ktorého osivo je ťažko odlíšiteľné alebo vyčistiteľné.
Izolačné vzdialenosti
Druh Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť [m]
Letničky
Ageratum 100 m od inej odrody toho istého druhu
Amaranthus V poraste sa nesmie vyskytovať iný druh rodu Amaranthus
Amberboa 50 m od inej odrody toho istého druhu
Antirrhinum 100 m od inej odrody toho istého druhu
Calendula 100 m od inej odrody toho istého druhu
Callistephus 10 m pri porastoch na výrobu základného osiva medzi plnokvetými odrodami
100 m medzi odrodami jednoduchými
100 m medzi odrodami jednoduchými a plnokvetými
50 m medzi odrodami vysokými, polovysokými a nízkymi
Celosia 100 m od iného druhu a inej odrody Celosia
Centaurea 50 m od inej odrody toho istého druhu
Clarkia 50 m od inej odrody toho istého druhu
Cleome 50m od inej odrody toho istého druhu
Consolida 50 m od iného druhu a odrody Consolida
Convolvulus 50 m od inej odrody toho istého druhu
Coreopsis 50 m od inej odrody toho istého druhu
Cosmos 50 m od inej odrody toho istého druhu
Dianthus caryophylus,
Dianthuschinensis
100 m od inej odrody toho istého druhu
50 m od inej odrody toho istého druhu
Dimorphoteca 50 m od inej odrody toho istého druhu
Dorotheanthus 50 m od inej odrody toho istého druhu
Eschscholzia 50 m od inej odrody toho istého druhu
Gaillardia 50 m od inej odrody toho istého druhu
Gazania 50 m od inej odrody toho istého druhu
Godetia 50 m od iného druhu a odrody Godetia
Gypsophila 50 m od iného druhu a odrody Gypsophila
Helianthus 500 m od inej odrody toho istého druhu
Helichrysum 50 m od inej odrody toho istého druhu
Helipterum 50 m od inej odrody toho istého druhu
Iberis 50 m od inej odrody toho istého druhu
Impatiens 50 m od inej odrody toho istého druhu
Limonium bonduellei,
Limonium sinuatum
100 m od inej odrody toho istého druhu
100 m Limonium sinuatum od Limonium bonduellei
Lobelia 200 m od inej odrody toho istého druhu
Lobularia 200 m od inej odrody toho istého druhu
Malope 50 m od inej odrody toho istého druhu
Matricaria 50 m od inej odrody toho istého druhu a od burinovitých typov
Mimulus 50 m od inej odrody toho istého druhu
Nemesia 50 m od iného druhu a odrody Nemesia
Nicotiana 100 m od iného druhu a odrody Nicotiana
Nigella 50 m od inej odrody toho istého druhu
Papaver 50 m od inej odrody toho istého druhu a maku siateho
Pharbitis 50 m od inej odrody toho istého druhu
Phlox 50 m od inej odrody toho istého druhu
Portulaca 50 m od inej odrody toho istého druhu
Reseda 100 m od divej formy rezedy
Rudbeckia 100 m od inej odrody toho istého druhu
Salvia 50 m od inej odrody toho istého druhu
Scabiosa 100 m od inej odrody toho istého druhu
Silene 50 m od inej odrody toho istého druhu
Tagetes 50 m medzi odrodami toho istého druhu
Tanacetum 50 m od inej odrody toho istého druhu
Tropaeolum 50 m od inej odrody toho istého druhu
Venidium 50 m od inej odrody toho istého druhu
Verbena x hybrida 50 m od inej odrody toho istého druhu
Xeranthemum 50 m od inej odrody toho istého druhu
Zinnia 50 m od inej odrody toho istého druhu
Dvojročné okrasné rastliny
Alcea 50 m od inej odrody toho istého druhu
Bellis 100 m od inej odrody a od divej sedmokrásky
Campanula medium 100 m od inej odrody toho istého druhu
Dianthus 100 m od inej odrody toho istého druhu
Myosotis 50 m od inej odrody toho istého druhu
Senecio bicolor 100 m od iného druhu Senecio a inej odrody Senecio bicolor
Viola x witrockiana 100 m od inej odrody toho istého druhu
Trvalky
Aquilegia 100 m od iného druhu a odrody Aquilegia
Delphinium 50 m od inej odrody Delphinium
Gaillardia 50 m od inej odrody toho istého druhu
Gypsophila 50 m od iného druhu a odrody Gypsophila
Lupinus 50 m od inej odrody toho istého druhu a od divého bôbu
Papaver 50 m od inej odrody toho istého druhu a maku siateho
Primula 100 m od Primula vulgaris a Primula elatior a medzi odrodami toho istého druhu
Rudbeckia 100 m od inej odrody toho istého druhu
Silene 50 m od inej odrody toho istého druhu
Tanacetum 50 m od inej odrody toho istého druhu
Viola 50 m od inej odrody toho istého druhu v poraste sa nesmie vyskytovať Viola x wittrock. a divé druhy Viola
Skleníkové rastliny
Begonia technická izolácia medzi líniami, technická izolácia otcovského komponenta od všetkých materských línií, s ktorými nevytvára rodičovský pár
Pelargonium komponenty na výrobu hybridov musia byť pestované tak, aby bol zamedzený prístup hmyzu
Petunia porasty E a komponenty na výrobu hybridov musia byť pestované tak, aby bol zamedzený prístup hmyzu
Primula technická izolácia medzi odrodami toho istého druhu
Senecio technická izolácia medzi odrodami toho istého druhu
Každý množiteľský porast okrasných rastlín musí byť vzdialený od susedných porastov najmenej 0,60 m kvôli zamedzeniu mechanických prímesí pri kultivácii.
5. Množiteľské porasty
5.1. Najvyšší počet iných rastlín
Kategória Najvyšší výskyt iných rastlín [%]
iných druhov okrasných rastlín iných odrôd a typov okrasných rastlín
Základné 0 0
Certifikované 0 2
5.2. Zaburinenie
Množiteľské porasty okrasných rastlín nesmú byť uznané pri silnom výskyte burín.
5.3. Najvyšší počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi
Druh Škodlivý činiteľ* Najvyšší výskytrastlín
napadnutých škodlivými
činiteľmi [%]
Základné Certifikované
Canna Vírusové choroby prejavujúce sa silnou mozaikou listov 0,5 2,0
Dahlia Vírusové choroby prejavujúce sa vzrastovou depresiou 0,5 2,0
Gladiolus Škvrnitosť kvetov spôsobená vírusom mozaiky uhorkovej 0,5 2,0
Hyacinthus Hniloby – Xanthomonas campestris p. hyacinti nesmú sa vyskytovať
Lilium Vírusové choroby prejavujúce sa ťažkou mozaikou listov alebo pestrokvetosťou 0,5 2,0
Narcissus Vírusové choroby prejavujúce sa pruhovitosťou listov 0,5 2,0
Pelargonium Hniloby – Xanthomonas campestris pv. pelargonii nesmú sa vyskytovať
Tulipa Vírusové choroby prejavujúce sa pestrokvetosťou, pruhovitosťou a krúžkovitosťou listov 0,5 2,0
* Napadnuté rastliny sa musia z porastu ihneď odstrániť a zničiť.
Množiteľské porasty nesmú byť uznané pri silnom napadnutí ostatnými chorobami alebo pri silnom poškodení škodcami.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 364/2007 Z. z.
Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav množiteľského materiálu určitých druhov pestovaných rastlín, ktorých odrody sa dobrovoľne registrujú
Časť A: OBILNINY
1. Čistota a klíčivosť
Druh Minimálna čistota [%] Minimálna klíčivosť [%]
Predzákladné a základné Certifikované Predzákladné a základné Certifikované
Pohánka strelovitá 98 97 80 80
Proso siate 98 97 85 85
2. Prímesi v osive
Druhy Kategória Najvyšší prípustný počet iných druhov v kusoch na 1 000 g osiva
Iných
rastlinných druhov
Z toho Najvyšší prípustný počet ostatných rastlinných druhov
Iné druhy obilnín Ostatné rastlinné druhy
lipkavec obyčajný reďkev ohnica Avena fatua, Avena sterilis,
Lolium temulentum
Agrostema githago
Pohánka strelovitá Predzákladné a základné 10 2 8 2 2 0** 1
Certifikované 20 4 16 6 6 0** 3
Proso siate* Predzákladné a základné 10 2 8 2 0** 1
Certifikované 20 4 16 6 0** 3
* Počet iných odrôd s odlišnou farbou zrna môže byť v kategórii predzákladné a základné 10 ks/1 000 g a v kategórii certifikované 50 ks/1 000 g.
** Prítomnosť jedného semena Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za prímes, ak druhá vzorka rovnakej predpísanej hmotnosti neobsahuje akékoľvek semeno týchto druhov.
3. Vlhkosť
Vlhkosť osiva obidvoch druhov obilnín môže byť najviac 15 %.
4. Zdravotný stav osiva
Choroby a škodcovia Kusov v 1 000 g osiva
Predzákladné a základné Certifikované
Námeľ (sklerocia) 2 4
Snetivé zrná rodu Tilletia spp. a ich časti nesmú sa vyskytovať nesmú sa vyskytovať
Časť B1: KRMOVINY – Ďatelinoviny a strukoviny
1. Čistota a klíčivosť
Strukoviny
Druh Minimálna čistota [%] Minimálna klíčivosť [%]
Predzákladné a základné Certifikované Predzákladné a základné Certifikované
Cícer baraní 99 98 80 80
Hrachor siaty 99 98 80 80
Šošovica jedlá 99 98 80 80
Ďatelinoviny
Druh Minimálna čistota [%] Minimálna klíčivosť [%]
Predzákladné
a základné
Certifikované Predzákladné
a základné
Certifikované
Komonica biela 98 95 75 75
Ranostaj pestrý 95 93 75 75
2. Prímesi v osive
Strukoviny
Druh Najvyšší prípustný počet iných rastlinných druhov v kusoch na 1 000 g osiva
Predzákladné a základné Certifikované
Iné kultúrne druhy strukovín:
– v šošovici
– v ostatných strukovinách

2*
4*

8
30
Iné odrody a odlišné typy:
– v šošovici
– v ostatných strukovinách

6*
12

20
50
Semená burín a semená ostatných kultúrnych druhov spolu, z toho:
– v šošovici vika ploskosemenná
Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum


0
0


5
0
* v generácii SE1 = 0
Ďatelinoviny
Druhy Kategórie Najvyšší prípustný počet semien iných rastlinných druhov vo vzorke [%]
Komonica biela
Ranostaj pestrý
Predzákladné a základné Certifikované 0,2
1,5
Druh Kategórie Najvyšší prípustný počet semien iných rastlinných druhov v 1 000 g osiva v kusoch
Štiavec
kučeravý a štiavec
tupolistý spolu
Knôtovka
a silenka spolu
Kukučina
a záraza
Avena fatua, Avena sterilis
Komonica biela
Ranostaj pestrý
Predzákladné
a základné
Certifikované
10*

60
10*

60
0**

0**
0

0
* v SE1 = 0 ks
** Prítomnosť jedného semena druhu kukučina vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za prímes, ak druhá vzorka rovnakej hmotnosti neobsahuje akékoľvek semeno druhu kukučina.
3. Zdravotný stav osiva
Ďatelinoviny
Druhy Škodlivé činitele Najvyšší rozsah napadnutia [% hmotnosti]
Predzákladné
a základné
Certifikované
Komonica biela
Ranostaj pestrý
Skleróciá hľúznatky ďatelinovej (Sklerotinia trifolium) a plušky ďatelinovej (Typhula trifolii) 0,1 0,3
Časť B2: KRMOVINY – Trávy a jednoročné krmoviny
1. Čistota a klíčivosť
Trávy
Druh Minimálna čistota [%] Minimálna klíčivosť [%]
Predzákladné
a základné
Certifikované Predzákladné
a základné
Certifikované
Hrebienka obyčajná 90 88 80 80
Metlica trstnatá 85 85 75 75
Jednoročné krmoviny
Druh Minimálna čistota [%] Minimálna klíčivosť [%]
Predzákladné
a základné
Certifikované Predzákladné
a základné
Certifikované
Mohár taliansky 97 92 70 70
Slez praslenatý 96 92 65 65
2. Prímesi v osive
Trávy a jednoročné krmoviny
Druhy Kategórie Najvyšší prípustný počet semien prímesí iných rastlinných
druhov vo vzorke [%]
Hrebienka obyčajná Predzákladné a základné 0,6
Certifikované 2,5
Metlica trstnatá Predzákladné a základné 0,6
Certifikované 2,5
Mohár taliansky
Slez praslenatý
Predzákladné a základné 0,2
Certifikované 1,5
Druh Kategórie Najvyšší prípustný počet semien iných rastlinných druhov v 1 000 g osivav kusoch
Štiavec kučeravý a štiavec tupolistý spolu kukučina a záraza knôtovka a silenka Avena fatua, Avena sterilis Psiarka roľná
Hrebienka obyčajná
Metlica trstnatá
Predzákladné a základné certifikované 0

50
0

0


0

0
nesmie sa vyskytovať
Mohár taliansky
Slez praslenatý
Predzákladné a základné certifikované 10

60
0

0
10

60
3. Zdravotný stav osiva
Druhy Škodlivé činitele Najvyšší rozsah napadnutia [% hmotnosti]
Predzákladné a základné Certifikované
trávy námeľ a skleróciá iných húb 0,5 % 1,5 %
Časť C: ZELENINY
1. Čistota a klíčivosť
Druh Minimálna čistota [%] Minimálna klíčivosť [%]
Predzákladné
a základné
Certifikované Predzákladné
a základné
Certifikované
kôpor voňavý 97 95 55 55
kvaka 98 97 80 80
koriander siaty 98 97 70 70
žerucha siata 98 96 80 80
majoránka záhradná 97 95 60 60
paštrnák siaty 97 95 70 70
štvorbôčik rozložitý 99 97 80* 80*
* Priemerný počet klíčencov na 100 plodov.
2. Prímesi v osive
Druh Najvyšší prípustný počet  iných rastlinných druhov vo vzorke [%]
Predzákladné a základné Certifikované
kôpor voňavý 0,5 1,0
kvaka 0,5 1,0
koriander siaty 0,5 1,0
žerucha siata 0,5 1,0
majoránka záhradná 0,5 1,0
paštrnák siaty 0,5 1,0
štvorbôčik rozložitý 0,5 1,0
3. Zdravotný stav osiva
Osivo nesmie obsahovať živých škodcov.
Časť D: LIEČIVÉ RASTLINY
1. Množiteľský materiál – osivo
1.1. Čistota a klíčivosť
Druh Minimálna čistota [%] Minimálna klíčivosť [%]
Základné Certifikované Základné Certifikované
archangelika lekárska 90 90 50 50
bazalka pravá 95 95 60 60
benedikt lekársky 95 95 65 65
borák lekársky 95 95 70 70
černuška siata 95 95 70 70
divozel veľkokvetý 95 95 70 70
dúška tymiánová 95 95 70 70
horec žltý 90 90 40 40
ibiš lekársky 85 85 50 50
ibiš konopovitý 85 85 50 50
ibiš ružový 95 95 70 70
ihlica roľná 95 95 70 70
jablčník obyčajný 95 95 60 60
jastrabina lekárska 95 95 70 70
komonica lekárska 95 95 70 70
konopica žltkastobiela 95 95 60 60
leuzea šuštivá 90 90 60 60
levanduľa úzkolistá 95 95 60 60
ligurček lekársky 95 95 50 50
lopúch väčší 95 95 70 70
ľubovník bodkovaný 90 90 50 50
ľuľkovec zlomocný 95 95 50 50
mäta pieporná 85 85 50 50
marena farbiarska 85 85 50 50
marinka voňavá 95 95 70 70
materina dúška 90 90 60 60
medovka lekárska 90 90 50 50
náprstník vlnatý 95 95 60 60
nechtík lekársky 90 90 60 60
oman pravý 95 95 60 60
palina dračia 85 85 60 60
pamajorán obyčajný 95 95 70 70
paruman spanilý 85 85 65 65
pupalka dvojročná 95 95 70 70
rebarbora dlaňová 95 95 70 70
rebríček kopcovitý 90 90 70 70
rebríček obyčajný 85 85 60 60
repík lekársky 95* 95* 50 50
rumanček kamilkový 90* 90* 50 50
ruta voňavá 95 95 70 70
saturejka vytrvalá 90 90 60 60
saturejka záhradná 90 90 60 60
senovka grécka 95 95 70 70
silybum mariánske 95 95 55 55
skorocel kopijovitý 95 95 80 80
sladovka hladkoplodá
(sladké drievko hladkoplodé)
95 95 75 75
slez maurský (lesný-maurský) 90 90 50 50
srdcovník obyčajný 95 95 75 75
šalvia lekárska 95 95 65 65
yzop lekársky 95 95 70 70
valeriána lekárska 90 90 50 50
zemežlč menšia 90 90 60 60
* Čistota môže byť nižšia o 5 %, ak sú príčinou zníženej čistoty neškodné nečistoty z časti semien alebo kvetenstva.
1.2. Prímesi v osive
Najvyšší prípustný podiel semien iných rastlinných druhov v laboratórnej vzorke.
Kategória %
Základné
Certifikované
0,2
1,0
2. Množiteľský materiál sadivo a sadenice
2.1. Požiadavky na sadivo a sadenice
Druh Koreňové odrezky, šľahúne, stolony a výhony Najmenší počet nadzemných výhonkov na rastline [ks] Pupene, očká počet [ks] Puky najmenej [mm] Počet
korienkov najmenej [ks]
Dĺžka
a priemer najmenej [mm]
       
ibiš lekársky       30*  
medvedica lekárska   3      
mäta klasnatá
mäta pieporná
100*   3    
oman pravý       20**  
palina dračia 150*        
puškvorec obyčajný 150*   3    
rešetliak prečisťujúci   4      
ruman spanilý-rímsky 20*       5
ruža šípová   3 3    
sladkovka hladkoplodá 200*
20**
  3    
* – dĺžka,
** – priemer.
2.2. Sadivo nesmie byť zvädnuté, zaparené, mechanicky alebo inak poškodené.
3. Zdravotný stav osiva a sadiva
Osivo a sadivo nesmie byť napadnuté chorobami a nesmie obsahovať živých škodcov.
Časť E: OKRASNÉ RASTLINY
1. Množiteľský materiál – osivo okrasných rastlín
1.1. Požiadavky na čistotu a klíčivosť
Druh Minimálna čistota [%] Minimálna klíčivosť [%]
Základné Certifikované Základné a certifikované
Ageratum 95 90 65
Agrostis 95 90 70
Achilea 90 85 65
Alcea 90 85 55
Alyssum 95 90 65
Amarantus 98 95 55
Amberboa 95 90 55
Ammobium 97 95 65
Anemone 80 70 55
Antirrhinum 95 90 55
Aquilegia 98 95 65
Asparagus 99 98 60
Aster 95 90 60
Begonia x semperflorens 98 95 65
Begonia x tuberhybrida 98 95 50
Bellis 95 90 60
Brachycome 95 90 60
Briza 99 97 75
Bromus 95 90 75
Calceolaria 98 96 55
Calendula 90 85 65
Callistephus 95 90 55
Campanula medium 95 90 60
      – trvalé druhy 95 90 50
Capsicum 99 98 65
Celosia 97 95 60
Centaurea americana 95 90 45
       – ostatné druhy 95 90 55
Cheiranthus 95 90 65
Chrysanthemum 90 85 45
Clarkia 95 90 60
Cleome 95 90 45
Clivia 99 98 60
Coleus 98 95 60
Consolida 95 90 50
Convonvulus 95 90 55
Coreopsis 90 85 65
Cosmos 95 90 60
Cyclamen 99 98 65
Cynoglossum 90 85 55
Dahlia 95 90 65
Delphinium 95 90 50
Dianthus 95 90 65
Diascia 98 95 55
Digitalis 98 95 70
Dimorphoteca 90 85 55
Dolichos 98 95 50
Dorotheanthus 90 85 50
Echinacea 95 90 60
Eschscholzia 95 90 65
Euphorbia 98 95 70
Freesia 99 98 70
Gailardia 85 80 45
Gazania 85 80 55
Gentiana 98 95 50
Geum 90 85 55
Godetia 95 90 60
Gomphrena 95 90 60
Goniolimon 80 70 30
Gypsophila 97 95 70
Helenium 95 90 60
Helianthus 98 95 70
Helichrysum 97 95 60
Heliopsis 98 96 60
Helipterum 90 85 50
Heuchera 98 96 60
Hippeastrum 98 95 65
Iberis 98 95 65
Impatiens balsamina 98 95 70
Impatiens waleriana 96 93 45
Incarvillea 95 90 60
Kochia 95 90 50
Lagurus 99 99 55
Lathyrus odoratus 99 98 70
Latifolius 99 98 55
Lavatera 98 95 45
Leontopodium 98 95 65
Leucanthemum 95 90 45
Liatris 98 95 50
Limonium bonduellei
      – počet klíčkov v 20 g
      – vylúskané

98
98

95
95

100
50
Limonium sinensis 85 95 50
Linum 99 95 60
Lobelia 97 95 65
Lobularia 94 90 65
Lonas 97 95 70
Lupinus 99 96 60
Lychnis 96 93 65
Malope 98 95 60
Matricaria 95 90 60
Matthiola 98 95 60
Mimulus 98 95 60
Mirabilis 98 95 60
Molucela 99 98 70
Myosotis 97 95 60
Nemesia 90 85 60
Nicotiana 99 95 60
Nigella 98 95 65
Oenothera 98 95 55
Ocimum 98 95 60
Panicum 98 95 70
Papaver 99 95 70
Pennisetum 99 95 40
Pelargonium 99 98 70
Penstemon 95 90 55
Petunia 99 95 55
Phacelia 97 95 70
Pharbitis 98 95 60
Phaseolus 99 99 70
Phlox 95 90 50
Platycodon 99 95 75
Portulaca 97 95 60
Primula malacoides obconicapraenitens 98
98
95
95
55
50
ostatné trvalé druhy 98 95 60
Psylliostachys 70 65 10
Reseda 95 90 50
Ricinus 99 99 65
Rudbeckia 95 90 60
Salpiglossis 97 95 55
Salvia 95 90 45
Sanvitalia 80 75 55
Scabiosa 90 85 40
Schizanthus 97 95 60
Senecio 98 95 65
Silene 95 90 65
Sinningia 98 95 65
Tagetes 75 70 55
Tanacetum 95 90 60
Trollius 99 98 60
Tithonia 95 90 50
Tropaeolum 98 95 60
Ursinia 90 85 60
Venidium 95 90 55
Verbascum 95 90 70
Verbena x hybrida 95 90 35
      – rigida 95 90 25
      – ostatné druhy 95 90 40
Viola 98 96 65
Xanthisima 90 85 40
Xeranthemum 93 90 50
Zinnia 93 90 55
1.2. Výskyt semien iných rastlinných druhov v laboratórnej vzorke v kategórii základné osivo môže byť najviac 0,2 %, v kategórii certifikované najviac 1,0 %.
1.3. Osivo nesmie obsahovať živých škodcov.
2. Množiteľský materiál – sadivo a sadenice okrasných rastlín
2.1. Požiadavky na sadivo a sadenice okrasných rastlín
Druh Meraný rozmer Najmenšia veľkosť [mm]
Begonia tuberhybrida priemer 30
Crocus obvod 30
Dahlia hľuzy s neporušeným krčkom dlhým najviac 50 mm,
najmenej s 2 hľúzkami úplne vyvinutými veľkosťou
zodpovedajúcou príslušnej skupine odrôd
Gladiolus
odrody drobnokveté
odrody veľkokveté
obvod
obvod
60
80
Hyacinthus obvod 140
Lilium pomilum obvod 40
L. ázijské hybridy
a L. willmottiae
obvod 80
     ostatné skupiny L. obvod 120
Narcissus
odrody trubkovité
a odrody veľkokorunné
obvod 120
     ostatné skupiny obvod 100
Tulipa tarda    
T. turkestanica    
T. urumiensis obvod 30
T. fosteriana    
T. kaufmanniana    
T. praestans obvod 70
Záhradné odrody
a ostatné botanické druhy
obvod 90
2.2. Cibule a hľuzy jednotlivých druhov sa zaraďujú do veľkostných skupín, pričom veľkostná skupina s najmenšou veľkosťou cibúľ alebo hľúz musí obsahovať najmenej 95 % kvetuschopných cibúľ alebo hľúz.
2.3. Cibule a hľuzy väčších veľkostných skupín musia byť všetky kvetuschopné.
2.4. Požiadavky na najmenšiu veľkosť triedenia sa nevzťahujú na materiál určený na ďalšie množenie.
2.5. Zdravotný stav sadiva a sadeníc okrasných rastlín
Druh Škodlivý činiteľ Najvyšší prípustný počet
cibúľ napadnutých
škodlivými činiteľmi [%]
Begonia x
tuberhybrida
Hniloby
Fussarium sp., Penicillium sp. a iné
4
Crocus Hniloby
Botrytis sp., Fussarium sp., Penicillium sp. a iné
8
Háďatká
Ditylenchus destructor
nesmie sa vyskytovať
Dahlia Bakteriálna nádorovitosť
(Agrobacterium tumefaciens)
nesmie sa vyskytovať
Bakterióza
Corynebacterium fascians
nesmie sa vyskytovať
Hniloby
Botrytis sp., Fusarium sp., Penicillium sp., Sclerotinia sp. a iné
8
Bronzovitosť rajčiakov (Tomato spotted wilt tospovirus) nesmie sa vyskytovať
Gladiolus Bakterióza
Corynebacterium fascians
Pseudomonas gladiolii pv. gladiolii
nesmie sa vyskytovať
12
Hniloby
Botrytis sp., Fusarium sp., Stromatinia sp.
8
Živé strapky
Taenithrips simplex
nesmú sa vyskytovať
 
Hyacinthus Bakteriálna hniloba
Xanthomonas campestris pv. hyacinthi
nesmie sa vyskytovať
 
Hniloby
Botrytis sp., Fusarium sp., Penicillium sp., Erwinia
4
Rhizoglyphus sp. 8
Háďatká
Ditylenchus destructor
nesmú sa vyskytovať
Lilium Bakterióza
Corynebacterium flaconfascians
nesmie sa vyskytovať
Hniloby
Botrytis sp.
Rhizoglyphus sp.
8
Hniloby
Botrytis sp.
Rhizoglyphus sp.
8
Narcissus Cibuľovka narcisová (Lampetia equestris) nesmie sa vyskytovať
Cibuľovka škodlivá (Eumerus strigatus) nesmie sa vyskytovať
Háďatká
Ditylenchus destructor
nesmie sa vyskytovať
Tulipa Hniloba
Sclerotinia tuliparum
nesmie sa vyskytovať
Nevyhovujúcich cibúľ spolu 16
z toho najviac:  
Fuzáriová hniloba (Fusarium oxysporum) 4
Škvrny a sklerócie Botrytis tulipea 8
Vápenatenie cibúľ
Penicillium sp.
4
Rhizoglyphus sp. 4
Silné poškodenie cibúľ gumózou  
Háďatká
Ditylenchus destructor
nesmie sa vyskytovať
Príloha č. 8 k vyhláške č. 364/2007 Z. z.
Požiadavky na označovanie a balenie množiteľského materiálu určitých druhov pestovaných rastlín, ktorých odrody sa dobrovoľne registrujú
Časť A: Balenie množiteľského materiálu
(1) Množiteľský materiál sa uzatvára do obalov takým spôsobom, aby obaly s uznaným množiteľským materiálom nebolo možné otvoriť bez porušenia uzáveru alebo bez zanechania stopy na obale alebo na náveske po nedovolenom zasahovaní do návesky alebo obalu.
(2) Obaly nemusia byť uzatvorené podľa odseku 1, ak sa použije pečatný systém s jednorazovým použitím.
(3) Obaly s uznaným množiteľským materiálom musia byť uzatvárané pod dohľadom kontrolného ústavu.
Časť B: Označovanie množiteľského materiálu
(1) Pri uvádzaní uznaného množiteľského materiálu na trh musí byť obal z vonkajšej strany opatrený náveskou, ktorá obsahuje predpísané údaje podľa prílohy č. 8 časti C.
(2) Údaje podľa odseku 1 môžu byť uvedené aj na samolepiacej náveske alebo na obale nezmazateľným spôsobom.
(3) Náveska na obaloch s minimálnymi rozmermi 110 x 67 mm musí byť farebne odlišná podľa kategórie množiteľského materiálu:
a) biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre predzákladný množiteľský materiál,
b) biela pre základný množiteľský materiál,
c) modrá pre certifikovaný materiál prvej generácie,
d) červená pre certifikovaný množiteľský materiál druhej generácie,
e) šedá pre množiteľský materiál s neukončenou certifikáciou.
(4) Ak je množiteľský materiál z geneticky modifikovanej odrody, na náveske, na obale a v sprievodnom doklade sa musí uviesť údaj o tom, že ide o množiteľský materiál geneticky modifikovanej odrody.7)
(5) Ak bol množiteľský materiál chemicky ošetrený, na náveske alebo na obale sa uvedie údaj o tom, že ide o chemicky ošetrený množiteľský materiál, a údaj o použitom chemickom prípravku a jeho účinnej látke.
(6) Malé balenie nemusí spĺňať požiadavky ustanovené v odseku 3.
Časť C: Informácie na náveske
1. označenie „uznané“,
2. označenie Slovenská republika „SK“,
3. „Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP)“,
4. mesiac a rok balenia vyjadrený slovami „balené... (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného vzorkovania na účely uznávania vyjadrené slovami „vzorkované... (mesiac a rok)“,
5. číslo dávky,
6. botanický názov druhu, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, aspoň latinský názov,
7. názov odrody,
8. kategória a generácia množenia,
9. krajina produkcie,
10. deklarovaná hmotnosť alebo množstvo,
11. iné údaje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
Čl. 1, 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2011.
Zsolt Simon v. r.