124/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

124
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výnos zo 6. apríla 2011 č. 00707-OL-2011, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z. z.) v znení výnosu z 10. decembra 2008 č. 25118/2008-OL (oznámenie č. 576/2008 Z. z.) a výnosu z 10. augusta 2009 č. 16480/2009-OL (oznámenie č. 335/2009 Z. z.).
Týmto výnosom sa menia požiadavky na materiálno-technické vybavenie ambulancie zubného lekára a gastroenterologickej ambulancie.
Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2011.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 9/2011 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.