126/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

126
ZÁKON
z 29. marca 2011
o vykonávaní medzinárodných sankcií
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
vykonávanie medzinárodnej sankcie zabezpečujúcej medzinárodný mier a bezpečnosť,
b)
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri vykonávaní medzinárodnej sankcie,
c)
pôsobnosť príslušných ústredných orgánov pri ukladaní sankcií na účel udržania alebo obnovenia medzinárodného mieru a bezpečnosti, ochrany základných ľudských práv a boja proti terorizmu v oblasti
1.
obchodu a nefinančných služieb,
2.
finančných služieb,
3.
dopravy, pôšt,1) poštových služieb a elektronických komunikácií,2)
4.
technickej infraštruktúry,
5.
vedecko-technickej,
6.
kultúrnych a športových stykov.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
medzinárodnou sankciou obmedzenie, príkaz alebo zákaz vydaný na účel udržania alebo obnovenia medzinárodného mieru a bezpečnosti, ochrany základných ľudských práv a boja proti terorizmu,
1.
rozhodnutím Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (ďalej len „Bezpečnostná rada“) podľa čl. 41 Charty Organizácie Spojených národov,
2.
rozhodnutím podľa Hlavy V Zmluvy o Európskej únii,
3.
opatrením podľa čl. 75 a 215 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
4.
právnym aktom Európskej únie,
b)
sankcionovaným územím územie, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná sankcia a ktoré je plne alebo čiastočne ovládané osobou alebo štátom, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná sankcia, vrátane vzdušného priestoru a pobrežných vôd,
c)
sankcionovanou osobou osoba, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia a ktorou je
1.
štát, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia,
2.
občan štátu, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia,
3.
príslušník alebo predstaviteľ osoby, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia,
4.
iná fyzická osoba zdržujúca sa na území, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná sankcia, okrem občana Slovenskej republiky,
5.
právnická osoba so sídlom na území, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná sankcia, alebo
6.
osoba uvedená v zoznamoch vydaných sankčnými výbormi Bezpečnostnej rady alebo osoba uvedená v rozhodnutí podľa Hlavy V Zmluvy o Európskej únii alebo v právnych aktoch Európskej únie,
d)
slovenskou osobou
1.
Slovenská republika,
2.
občan Slovenskej republiky,
3.
iná fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,3)
4.
právnická osoba4) so sídlom na území Slovenskej republiky vrátane územných samosprávnych celkov,
e)
sankcionovaným majetkom majetok, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia a ktorým je každá hnuteľná a nehnuteľná vec vlastnená, držaná alebo inak ovládaná sankcionovanou osobou, vrátane surovín a elektriny, výrobku alebo služby, okrem predmetu kultúrnej hodnoty, a to bez ohľadu na ich odplatné alebo bezodplatné poskytnutie, každá hnuteľná vec dovezená zo sankcionovaného územia alebo každá hnuteľná vec určená na vývoz na sankcionované územie,
f)
tovarom majetok, služby, práva a iné majetkové hodnoty, ako sú peniaze v akejkoľvek forme vrátane vkladov a pohľadávok z vkladov, iné platobné prostriedky, cenné papiere a investičné kupóny, ako aj akákoľvek látka slúžiaca na výrobu tovaru, výrobok, služba, softvér alebo technológia a akákoľvek iná hnuteľná vec, ktorá je alebo má byť predmetom obchodu, bez ohľadu na spôsob a okolnosti jej poskytnutia,
g)
sankcionovaným tovarom tovar, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia a ktorý je vlastnený, držaný alebo inak ovládaný sankcionovanou osobou,
h)
slovenským tovarom tovar vlastnený, držaný alebo inak ovládaný slovenskou osobou,
i)
dopravným prostriedkom zariadenie určené na prepravu osôb alebo vecí,
j)
sankcionovaným dopravným prostriedkom dopravný prostriedok, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia a ktorým je dopravný prostriedok
1.
plávajúci alebo letiaci pod vlajkou štátu, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia alebo ktorý je týmto štátom zapísaný do príslušného registra,
2.
vlastnený, držaný alebo používaný sankcionovanou osobou alebo v jej prospech alebo je sankcionovanou osobou inak ovládaný, alebo
3.
vlastnený, držaný, používaný alebo inak ovládaný sankcionovanou osobou,
k)
slovenským dopravným prostriedkom dopravný prostriedok
1.
plávajúci alebo letiaci pod vlajkou Slovenskej republiky, alebo zapísaný do príslušného registra,
2.
vlastnený, držaný, používaný alebo inak ovládaný slovenskou osobou,
l)
predmetom kultúrnej hodnoty
1.
umelecké dielo a predmet múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty,5)
2.
národná kultúrna pamiatka6) a jej súbory,
3.
historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy,7)
4.
evidovaný majetok cirkví a náboženských spoločností,8)
5.
archívne dokumenty.9)
§ 3
Realizácia medzinárodnej sankcie
Vláda Slovenskej republiky vyhlási nariadením vlády medzinárodnú sankciu, ak táto nevyplýva z priamo uplatniteľného právneho aktu Európskej únie.
§ 4
Oblasti uplatňovania medzinárodnej sankcie
(1)
Medzinárodná sankcia sa uplatňuje najmä v oblasti
a)
obchodu a nefinančných služieb,
b)
finančných služieb a finančných trhov, peňažných prevodov, používania iných platobných prostriedkov, nákupu a predaja cenných papierov a investičných kupónov,
c)
dopravy, pôšt, poštových služieb a elektronických komunikácií,
d)
technickej infraštruktúry,
e)
vedecko-technických stykov, kultúrnych a športových stykov.
(2)
Ak sa v súvislosti s uplatňovaním medzinárodnej sankcie vyžaduje povolenie, súhlas alebo predchádzajúci súhlas (ďalej len „súhlas“), vydanie usmernenia pre fyzické osoby alebo právnické osoby, výmena, poskytovanie alebo prijímanie informácie, na konanie a rozhodovanie alebo iný úradný postup v tejto veci sú v rozsahu svojej pôsobnosti príslušné ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 14 ods. 5 a 6. Príslušný ústredný orgán štátnej správy si pred vydaním povolenia alebo súhlasu vyžiada vyjadrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby alebo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, prípadne aj odborné vyjadrenia iných štátnych orgánov alebo ďalších inštitúcií, ak ich pôsobnosť alebo predmet ich činnosti súvisí s predmetom požadovaného povolenia alebo súhlasu; dožiadaný orgán alebo dožiadaná inštitúcia má povinnosť zaslať vyjadrenie v lehote určenej vo výzve na zaslanie vyjadrenia, pričom lehotu kratšiu ako desať dní odo dňa doručenia výzvy možno určiť len výnimočne v osobitne naliehavých prípadoch.
§ 5
Obchod a nefinančné služby
Medzinárodnou sankciou v oblasti obchodu a nefinančných služieb je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a)
dovozu alebo kúpy sankcionovaného tovaru, jeho predaja alebo akéhokoľvek iného nakladania s takýmto tovarom slovenskou osobou alebo na slovenskom území,
b)
vývozu, predaja alebo iného nakladania so slovenským tovarom sankcionovanou osobou alebo na sankcionované územie,
c)
prepravy slovenského tovaru cez sankcionované územie a sankcionovaného tovaru cez územie Slovenskej republiky,
d)
prepravy iného tovaru cez územie Slovenskej republiky na sankcionované územie alebo prepravy tovaru, ktorý je určený sankcionovanej osobe cez územie Slovenskej republiky,
e)
poskytovania akéhokoľvek iného plnenia slovenskou osobou v prospech sankcionovanej osoby na sankcionovanom území vrátane uzatvárania obchodov s nimi,
f)
poskytovania ubytovacích služieb alebo stravovacích služieb sankcionovanej osobe na území Slovenskej republiky, alebo
g)
poskytovania služieb cestovného ruchu slovenskou osobou, ktorou je občan Slovenskej republiky, na sankcionovanom území.
§ 6
Finančné služby a finančné trhy
Medzinárodnou sankciou v oblasti finančných služieb a finančných trhov, prevodov finančných prostriedkov, používania platobných prostriedkov, nákupu a predaja cenných papierov a iných finančných nástrojov je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a)
poskytovania akéhokoľvek plnenia slovenskou osobou v prospech sankcionovanej osoby, ako aj uzatváranie obchodu s touto osobou vrátane obchodu s cudzou menou,
b)
prenajímania bezpečnostnej schránky sankcionovanej osobe alebo prijímania sankcionovaného tovaru do úschovy, ak je podozrenie alebo je preukázané, že ide o sankcionovaný tovar,
c)
akéhokoľvek poskytovania peňažných prostriedkov z cenných papierov a iných finančných nástrojov alebo finančných zdrojov alebo ekonomických zdrojov sankcionovanej osobe,
d)
prevodu finančných prostriedkov z cenných papierov a iných finančných nástrojov z účtu alebo na účet sankcionovanej osoby vrátane výplaty šekov,
e)
výplaty úrokov z finančných prostriedkov na účtoch sankcionovanej osoby, ako aj výplaty výnosov sankcionovanej osobe, ktorá vlastní cenné papiere a iné finančné nástroje,
f)
uzatvárania poistných zmlúv so sankcionovanou osobou alebo plnenia poistného z poistných zmlúv uzavretých so sankcionovanou osobou.
§ 7
Doprava, pošta, poštové služby a elektronické komunikácie
(1)
Medzinárodnou sankciou v oblasti dopravy je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a)
vstupu slovenského dopravného prostriedku na sankcionované územie,
b)
vstupu iného dopravného prostriedku na územie Slovenskej republiky alebo výstupu z územia Slovenskej republiky na sankcionované územie, alebo výstupu zo sankcionovaného územia na územie Slovenskej republiky, ak je dôvodné podozrenie, že sa v dopravnom prostriedku prepravuje sankcionovaný tovar alebo sankcionovaná osoba,
c)
prekračovania štátnych hraníc Slovenskej republiky dopravným prostriedkom sankcionovanej osoby na účel prechodu cez územie Slovenskej republiky, vstupu na územie Slovenskej republiky alebo výstupu z územia Slovenskej republiky,
d)
akéhokoľvek nakladania s dopravnými prostriedkami sankcionovanej osoby, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky,
e)
poskytnutia slovenského dopravného prostriedku sankcionovanej osobe,
f)
vykonávania opráv a úprav a poskytovania náhradných dielov, súčiastok alebo náradia potrebného na opravy alebo úpravy dopravných prostriedkov sankcionovanej osobe.
(2)
Medzinárodnou sankciou v oblasti pôšt a poštových služieb je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a)
prijatia poštovej zásielky alebo poštovej služby na prepravu na sankcionované územie alebo prijatia poštovej zásielky alebo poštovej služby určenej pre sankcionovanú osobu, alebo
b)
prijatia poštovej zásielky alebo poštovej služby na prepravu pre sankcionovanú osobu z územia Slovenskej republiky alebo cez územie Slovenskej republiky.
(3)
Medzinárodnou sankciou v oblasti elektronických komunikácií je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a)
poskytovania služby elektronickej komunikácie na účel spojenia so sankcionovanou osobou alebo poskytovania služby elektronickej komunikácie na sankcionované územie,
b)
rozhlasového vysielania, televízneho vysielania alebo iného vysielania na sankcionovanom území.
§ 8
Technická infraštruktúra
Medzinárodnou sankciou v oblasti technickej infraštruktúry je obmedzenie, príkaz alebo zákaz dodávky elektrickej energie, surovín, strojov alebo zariadení potrebných na ich výrobu, ich časti a súčasti, materiálov, počítačového vybavenia vrátane technológií a vedomostí a iných zariadení zo sankcionovaného územia alebo cez územie Slovenskej republiky sankcionovanej osobe alebo na sankcionované územie.
§ 9
Vedecko-technické, kultúrne a športové styky
(1)
Medzinárodnou sankciou v oblasti vedecko-technických stykov je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a)
účasti na vedeckých alebo technických výskumoch, programoch alebo projektoch, na ktorých sa spoločne podieľajú slovenská osoba a sankcionovaná osoba, ak ide o činnosť s inou sankcionovanou osobou,
b)
poskytovania prístrojov alebo zariadení slovenskou osobou alebo z územia Slovenskej republiky sankcionovanej osobe na účel ich použitia na vedecký alebo technický výskum, program alebo projekt,
c)
poskytovania informácií o vedeckých výskumoch alebo technických výskumoch, programoch alebo projektoch slovenskej osoby alebo ich výsledkov sankcionovanej osobe alebo na sankcionované územie, ak nie sú tieto informácie a výsledky verejne dostupné.
(2)
Medzinárodnou sankciou v oblasti kultúrnych stykov je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a)
poskytovania predmetov kultúrnej hodnoty slovenskými osobami alebo zo slovenského územia sankcionovanej osobe alebo na sankcionované územie,
b)
prijímania predmetov kultúrnej hodnoty slovenskými osobami alebo na slovenskom území od sankcionovanej osoby alebo zo sankcionovaného územia, ak nejde o krátkodobé prijatie na účel záchrany, ochrany alebo uchovania predmetov kultúrnej hodnoty bezprostredne ohrozených ozbrojeným konfliktom alebo živelnou katastrofou alebo o navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty slovenskej osobe,
c)
uskutočnenia verejného kultúrneho podujatia10) slovenskými osobami len pre sankcionovanú osobu alebo na sankcionovanom území, poskytovania autorských práv alebo iných vecne príbuzných práv11) slovenských osôb sankcionovanej osobe alebo ich použitia na sankcionovanom území.
(3)
Medzinárodnou sankciou v oblasti športových stykov je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a)
účasti osoby alebo skupiny osôb reprezentujúcich sankcionovanú osobu na športovom podujatí alebo inej športovej akcii usporiadanej na území Slovenskej republiky alebo slovenskou osobou,
b)
účasti slovenskej osoby alebo skupiny reprezentujúcej Slovenskú republiku na športovom podujatí organizovanom sankcionovanou osobou alebo na sankcionovanom území.
§ 10
Odchýlky zo sankčného režimu
Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú na
a)
poskytovanie ošetrenia a lekárskej starostlivosti,
b)
poskytovanie humanitárnej pomoci, ak nie je obmedzená rozhodnutiami Bezpečnostnej rady, Rady podľa § 2 písm. a); za takú pomoc sa považujú dodávky potravín, ošatenia, liekov, zdravotníckeho materiálu a iných humanitárnych potrieb nutných na ochranu zdravia, záchranu života a dôstojné ubytovanie civilistov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb vrátane organizácie a realizácie záchranných operácií,
c)
poskytovanie sociálnych dávok, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradného výživného, dávok sociálneho poistenia a dávok sociálneho zabezpečenia, na platby poistného na sociálne zabezpečenie, na platby poistného na sociálne poistenie a na platby príspevku na starobné dôchodkové sporenie,
d)
poskytovanie mzdy, náhrady mzdy, odstupného a ďalších platieb vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
e)
poskytovanie výživného,
f)
náhradu škody spôsobenej činnosťou, ktorá nemá súvislosť s vykonávaním medzinárodnej sankcie podľa tohto zákona, a na výplatu poistného s tým spojeného,
g)
úhradu pohľadávky sankcionovanej osobe, ak pohľadávka nevznikla porušením medzinárodnej sankcie,
h)
platby sankcionovanej osoby dlžnej na základe zmlúv, dohôd alebo záväzku, ktoré boli uzavreté alebo vznikli skôr, ako bola voči sankcionovanej osobe vyhlásená medzinárodná sankcia, ak
1.
platby sú uskutočnené na účet v Slovenskej republike,
2.
platby sú uskutočnené na účet v inom členskom štáte Európskej únie,
i)
zákonný prechod práv priemyselného vlastníctva alebo udelenie licencie na práva priemyselného vlastníctva na sankcionovanú osobu.
§ 11
Oznamovacia povinnosť
(1)
Ten, kto sa dozvie, že sa u neho nachádza sankcionovaný majetok podľa medzinárodnej sankcie, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy.
(2)
Ak pri príprave zmluvy, uzatváraní zmluvy alebo plnení zmluvy vznikne podozrenie, že na jednu zo strán zmluvného vzťahu sa vzťahuje medzinárodná sankcia alebo že predmetom zmluvného vzťahu je alebo má byť sankcionovaný majetok, avšak toto podozrenie nie je možné pred uzatvorením zmluvy hodnoverne overiť, vzniká oznamovacia povinnosť podľa odseku 1 bezprostredne po tom, ako sa uvedenú skutočnosť dozvie.
(3)
Oznámenie podľa odseku 1 a 2 sa podáva písomne alebo ústne do protokolu, a ak hrozí nebezpečenstvo zo zmeškania lehoty ustanovenej vyhlásenou medzinárodnou sankciou, aj elektronicky alebo faxom.
§ 12
Zhromažďovanie informácií a údajov
(1)
Príslušný ústredný orgán štátnej správy uvedený v § 14 ods. 5 a 6 je na účely podľa tohto zákona oprávnený spracúvať informácie vrátane osobných údajov podľa osobitného predpisu.12)
(2)
Orgány verejnej moci poskytujú príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy uvedenému v § 14 ods. 5 a 6 na jeho žiadosť informácie vrátane osobných údajov zo spravovaných informačných systémov. Informácie získané podľa tohto zákona môže príslušný ústredný orgán štátnej správy uvedený v § 14 ods. 5 a 6 využiť len na účel boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti13) a na účel udržania alebo obnovenia medzinárodného mieru, bezpečnosti, ochrany základných ľudských práv a boja proti terorizmu.
(3)
Dožiadaný orgán verejnej moci uvedený v odseku 2 má právo odoprieť sprístupnenie a poskytnutie požadovaných informácií len vtedy, ak by tým došlo k porušeniu povinnosti mlčanlivosti, prípadne k sprístupneniu alebo poskytnutiu informácií v rozpore so zákonom alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
(4)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytne príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy uvedenému v § 14 ods. 5 a 6 na výkon jeho pôsobnosti podľa tohto zákona spôsobom umožňujúcim elektronický prístup údaje
a)
o občanoch
1.
meno, respektíve mená, priezvisko, rodné priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
pohlavie,
4.
miesto a okres narodenia a u občana, ktorý sa narodil v cudzine, miesto a štát, kde sa občan narodil,
5.
rodné číslo,
6.
štátne občianstvo, respektíve viac štátnych občianstiev,
7.
adresa miesta trvalého bydliska vrátane predchádzajúcich adries miesta trvalého bydliska,
8.
začiatok trvalého pobytu, prípadne dátum zrušenia údajov o mieste trvalého bydliska alebo dátum ukončenia trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
9.
zbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony,
10.
zákaz pobytu, miesto zákazu pobytu a doba jeho trvania,
11.
rodné číslo otca, matky, prípadne iného zákonného zástupcu; ak jeden z rodičov alebo iný zákonný zástupca nemá pridelené rodné číslo, meno, prípadne mená, priezvisko a dátum narodenia,
12.
rodinný stav, dátum a miesto uzavretia manželstva,
13.
rodné číslo manžela; ak je manželom fyzická osoba, ktorá nemá pridelené rodné číslo, meno, prípadne mená, priezvisko manžela a dátum jeho narodenia,
14.
rodné číslo dieťaťa; ak je dieťa cudzincom, ktorý nemá pridelené rodné číslo, meno, prípadne mená, priezvisko dieťaťa a dátum jeho narodenia,
15.
o osvojenom dieťati údaje v rozsahu stupeň osvojenia, pôvodné a nové meno, prípadne mená, priezvisko dieťaťa, pôvodné a nové rodné číslo dieťaťa, dátum a miesto narodenia, rodné čísla osvojiteľov, dátum nadobudnutia právnej účinnosti rozhodnutia o osvojení alebo rozhodnutí o zrušení osvojenia dieťaťa,
16.
dátum, miesto a okres úmrtia; ak ide o úmrtie občana mimo územia Slovenskej republiky, dátum úmrtia a štát, na ktorého území k úmrtiu došlo,
17.
deň, ktorý bol v rozhodnutí súdu o vyhlásení za mŕtveho uvedený ako deň úmrtia,
b)
o cudzincoch s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky a o cudzincoch, ktorým bol udelený azyl na území Slovenskej republiky,
1.
meno, prípadne mená, priezvisko, rodné priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
pohlavie,
4.
miesto a štát, kde sa cudzinec narodil,
5.
rodné číslo,
6.
štátne občianstvo, prípadne viac štátnych občianstiev,
7.
druh a adresa miesta pobytu,
8.
číslo a platnosť povolenia na pobyt,
9.
začiatok pobytu, prípadne dátum zrušenia údajov o pobyte,
10.
zbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti k právnym úkonom,
11.
správne vyhostenie a doba, počas ktorej nie je umožnený vstup na územie Slovenskej republiky,
12.
rodinný stav, dátum a miesto uzavretia manželstva,
13.
meno, prípadne mená, priezvisko manžela a jeho rodné číslo; ak je manžel cudzinec, ktorý nemá pridelené rodné číslo, meno, prípadne mená, priezvisko a dátum narodenia,
14.
meno, prípadne mená, priezvisko dieťaťa, pokiaľ je obyvateľom, a jeho rodné číslo; ak dieťaťu nebolo pridelené rodné číslo, meno, prípadne mená, priezvisko a dátum narodenia,
15.
meno, prípadne mená, priezvisko otca, matky, prípadne iného zákonného zástupcu, pokiaľ sú obyvateľmi, a ich rodné číslo; ak jeden z rodičov alebo iný zákonný zástupca nemá pridelené rodné číslo, meno, prípadne mená, priezvisko a dátum narodenia,
16.
o osvojenom dieťati, pokiaľ je obyvateľom, v rozsahu stupeň osvojenia, pôvodné a nové meno, prípadne mená, priezvisko dieťaťa, pôvodné a nové rodné číslo dieťaťa, dátum a miesto narodenia, rodné čísla osvojiteľov, dátum nadobudnutia právnej úpravy rozhodnutia o osvojení alebo rozhodnutie o zrušení osvojenia dieťaťa,
17.
vyhostenie a doba, počas ktorej nie je umožnený vstup na územie Slovenskej republiky,
18.
dátum, miesto a okres úmrtia, ak ide o úmrtie mimo územia Slovenskej republiky, štát, na ktorého území k úmrtiu došlo, prípadne dátum úmrtia,
19.
deň, ktorý bol v rozhodnutí súdu o vyhlásení za mŕtveho uvedený ako deň úmrtia.
(5)
V informačnom systéme príslušného ústredného orgánu štátnej správy uvedeného v § 14 ods. 5 a 6 sa po dobu piatich rokov uchovávajú identifikačné údaje o konkrétnom zamestnancovi príslušného ústredného orgánu štátnej správy, ktorý o poskytnutie informácií požiadal.
(6)
Príslušný ústredný orgán štátnej správy uvedený v § 14 ods. 5 a 6 je oprávnený viesť údaje získané pri výkone tohto zákona v informačnom systéme za podmienok, ktoré ustanovuje osobitný predpis.12) Príslušný ústredný orgán štátnej správy uvedený v § 14 ods. 5 a 6 neposkytuje na žiadosť podľa osobitného predpisu správu o informáciách, ktoré sú uchovávané v informačnom systéme vedenom podľa tohto zákona, ak by tým bolo ohrozené plnenie úlohy podľa tohto zákona.
(7)
Ak príslušný ústredný orgán štátnej správy uvedený v § 14 ods. 5 a 6 zistí skutočnosti, ktoré odôvodňujú podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, oznámi túto skutočnosť orgánu činnému v trestnom konaní, poskytuje všetky údaje a dôkazy o nich, ktoré má k dispozícii, ak s oznámením súvisia.
(8)
Príslušný ústredný orgán štátnej správy uvedený v § 14 ods. 5 a 6 na účely medzinárodných sankcií spolupracuje pri výmene a získavaní informácií v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na základe vzájomnosti so zahraničnými orgánmi s rovnakou alebo obdobnou vecou pôsobnosti v oblasti medzinárodných sankcií. Za podmienok, že informácie budú využité len na účely tohto zákona, môže príslušný ústredný orgán štátnej správy uvedený v § 14 ods. 5 a 6 spolupracovať aj s medzinárodnými organizáciami.
§ 13
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Zamestnanci príslušných ústredných orgánov štátnej správy uvedených v § 14 ods. 5 a 6 a orgánov uvedených v § 12 ods. 2 sú povinní zachovávať mlčanlivosť o úkonoch vykonaných podľa tohto zákona a o informáciách získaných pri jeho vykonávaní.14)
(2)
Povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 1 sa nemožno dovolávať voči
a)
orgánu činnému v trestnom konaní, pokiaľ vedie konanie o trestnom čine súvisiacom s uplatňovaním medzinárodnej sankcie alebo s terorizmom alebo ak ide o splnenie oznamovacej povinnosti vzťahujúcej sa na taký trestný čin,
b)
osobám vykonávajúcim kontrolu podľa osobitného predpisu,15)
c)
orgánom prokuratúry pri výkone ich pôsobnosti,16)
d)
príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy zodpovednému za uplatňovanie kontrolného režimu pri výmene informácií významných pri plnení povinností podľa osobitného predpisu17) a tovarov, ktoré možno použiť na vykonávanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie,18)
e)
súdu rozhodujúcemu v občianskom súdnom konaní19) spory týkajúce sa nároku vyplývajúceho z tohto zákona,
f)
osobe, ktorá by si mohla uplatniť nárok na náhradu majetkovej ujmy spôsobenej postupom podľa tohto zákona, ak ide o dodatočné oznámenie skutočností rozhodujúcich pri uplatnení takého nároku; príslušné informácie je možné obmedziť alebo ich oznámenie odložiť až do doby, keď ich poskytnutie nemôže ohroziť naplnenie účelu tohto zákona,
g)
príslušnému zahraničnému orgánu pri výmene údajov na účely tohto zákona,
h)
príslušnej spravodajskej službe Slovenskej republiky20) pri poskytnutí informácií významných pri plnení ich úloh.
(3)
Ak príslušný ústredný orgán štátnej správy uvedený v § 14 ods. 5 a 6 podá oznámenie podľa § 12 ods. 7, môže poskytnúť informácie oprávnenému len so súhlasom príslušného orgánu činného v trestnom konaní.
§ 14
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
poruší obmedzenie, príkaz alebo zákaz vyplývajúci z medzinárodnej sankcie,
b)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 11 ods. 1,
c)
poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa § 13 ods. 1,
d)
poruší práva k predmetu duševného vlastníctva, ktoré sú chránené osobitným predpisom21) tak, že tieto práva prevedie na inú osobu alebo dá súhlas na ich využitie alebo použitie v rozpore s medzinárodnou sankciou alebo nariadením vlády.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) sa uloží pokuta od 5 000 eur do 66 400 eur.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) sa uloží pokuta od 109 eur do 6 600 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. d) sa uloží pokuta od 1000 eur do 16 600 eur.
(4)
Ak konaním podľa odseku 1 došlo k ohrozeniu alebo porušeniu zahraničnopolitického alebo bezpečnostného záujmu štátu, uloží sa pokuta až do výšky dvojnásobku sumy uvedenej v odseku 2 a 3; na tento účel si orgán príslušný na rozhodovanie vo veci pred vydaním rozhodnutia vyžiada vyjadrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo Slovenskej informačnej služby.
(5)
Príslušným ústredným orgánom štátnej správy zodpovedným za rozhodovanie podľa odsekov 1 až 3 je v rozsahu svojej pôsobnosti22)
a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
b)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
d)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
e)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
f)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
g)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
h)
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
(6)
Ak vec nepatrí do pôsobnosti orgánov štátnej správy uvedených v odseku 5, je orgánom príslušným na rozhodnutie podľa odsekov 1 až 3 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
(7)
Príslušný ústredný orgán štátnej správy podľa odseku 5 a 6 je povinný pred vydaním rozhodnutia vyžiadať vyjadrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o rozsahu a intenzite porušenia zahraničnopolitických alebo bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky je povinné zaslať vyjadrenie do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie.
(8)
Príslušný ústredný orgán štátnej správy uvedený v odseku 5 a 6 oznámi Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej službe uloženie pokuty; oznámenie obsahuje identifikáciu fyzickej osoby, ktorej bola uložená pokuta, výšku uloženej pokuty a identifikáciu priestupku, za ktorý bola pokuta uložená.
(9)
Na prejednávanie priestupkov podľa odseku 1 sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.23)
§ 15
Iné správne delikty
(1)
Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ24) tým, že
a)
poruší obmedzenie, príkaz alebo zákaz vyplývajúci z medzinárodnej sankcie,
b)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 11 ods. 1,
c)
poruší práva k predmetu duševného vlastníctva, ktoré sú chránené osobitným predpisom21) tak, že tieto práva prevedie na inú osobu alebo dá súhlas na ich využitie alebo použitie v rozpore s medzinárodnou sankciou alebo nariadením vlády.
(2)
Za správny delikt podľa odseku 1 sa uloží pokuta od 50 000 eur do 132 800 eur.
(3)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ správnym deliktom podľa odseku 1 získala pre seba alebo pre iného prospech presahujúci 16 600 eur alebo spôsobila škodu presahujúcu 16 600 eur alebo iný obzvlášť závažný následok spočívajúci najmä v ohrození alebo porušení dôležitého zahraničnopolitického alebo bezpečnostného záujmu štátu, uloží sa jej pokuta od 132 800 eur do 1 659 700 eur; na tento účel si orgán príslušný na rozhodovanie vo veci uvedený v § 14 ods. 5 a 6 pred vydaním rozhodnutia vyžiada vyjadrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo Slovenskej informačnej služby.
(4)
Povinnosť podľa § 14 ods. 7 a 8 sa vzťahuje aj na konanie o správnom delikte.
§ 16
Osobitné ustanovenie o správnych deliktoch
(1)
Prepadnutie veci možno uložiť samostatne alebo s pokutou. Prepadnutie veci možno uložiť, ak je vec vo vlastníctve osoby, ktorá porušila obmedzenie, príkaz alebo zákaz vyhlásený nariadením vlády alebo vyplývajúci z medzinárodnej sankcie.
(2)
Zodpovednosť za správny delikt zaniká, ak právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ preukáže, že vynaložila všetko úsilie, ktoré bolo možné vynaložiť, aby porušeniu právnej povinnosti zabránila.
(3)
Pri určení výšky pokuty právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi sa prihliada na závažnosť správneho deliktu, na spôsob jeho spáchania a jeho následky a na mieru, význam a dobu ohrozenia zahraničnopolitického alebo bezpečnostného záujmu štátu; na posúdenie miery, významu a doby ohrozenia alebo porušenia tohto záujmu štátu si orgány uvedené v § 14 ods. 5 vyžiadajú vyjadrenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo Slovenskej informačnej služby.
(4)
Konanie o správnom delikte možno začať do troch rokov odo dňa, keď sa o ňom správny orgán dozvedel, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď k protiprávnemu konaniu došlo.
(5)
Podľa tohto zákona sa posudzuje tiež správny delikt, ktorý spáchala slovenská osoba v cudzine, ak ním porušila obmedzenie, príkaz alebo zákaz, ktorý má podľa tohto zákona alebo z rozhodnutia prijatého podľa Hlavy V Zmluvy o Európskej únii alebo z právnych aktov Európskej únie.
(6)
Správne delikty podľa tohto zákona prejednávajú príslušné ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 14 ods. 5 a 6; ak uplatnenie medzinárodnej sankcie, ktorá bola alebo mohla byť správnym deliktom ohrozená, zahŕňa zahraničný obchod s vojenským materiálom alebo režim Európskej únie pre kontrolu položiek s dvojakým použitím; správne delikty za obchodovanie s vojenským materiálom alebo obchodovanie s položkami dvojakého použitia prejednáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
(7)
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(8)
Na konanie o správnom delikte sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní;25) rozklad podaný proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
(9)
Za viac správnych deliktov tej istej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na najprísnejšie postihnuteľný správny delikt.
§ 17
Prechodné ustanovenia
(1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť, zostáva v platnosti a účinnosti.
(2)
Na konanie právoplatne neukončené do 1. mája 2011 sa vzťahuje doterajší predpis.
(3)
Pod pojmom medzinárodná sankcia podľa tohto zákona sa rozumie aj jednotná akcia a spoločná pozícia Rady Európskej únie prijatá do 30. novembra 2009.
§ 18
Záverečné ustanovenia
(1)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o obchode s vojenským materiálom26) a o vykonávaní režimu Európskej únie na kontrolu položiek s dvojakým použitím.17)
(2)
Týmto zákonom nie je dotknutá povinnosť príslušného ústredného orgánu uvedeného v § 14 ods. 5 a 6 a Národnej banky Slovenska presadzovať v rámci svojej pôsobnosti plnenie povinností vyplývajúcich z medzinárodných sankcií ani ich povinnosť v rámci svojej pôsobnosti konať v príslušných odborných medzinárodných orgánoch.
§ 19
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť v znení zákona č. 127/2005 Z. z.
§ 20
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.
1)
§ 2, § 4 ods. 8 a § 5 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
3)
§ 17 a 34 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 18 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
5)
§ 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
6)
§ 2 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
7)
§ 19 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.
8)
§ 4 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
9)
§ 2 ods. 1 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
10)
§ 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
11)
§ 20 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
12)
§ 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
13)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 164/2008 Z. z.
16)
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 474/2007 Z. z. o obchodovaní s tovarom, ktorý možno použiť na vykonávanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.
19)
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.