129/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2011 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

129
ZÁKON
z 29. marca 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z. a zákona č. 548/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Medzinárodná zmluva, ktorá bola schválená, ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo dohoda, ktorá bola uzatvorená alebo schválená vládou Slovenskej republiky a ktorá upravuje zdanenie a s tým súvisiace právne vzťahy vo vzťahu k nesamosprávnym územiam, ktoré v medzinárodných vzťahoch vystupujú samostatne (ďalej len „medzinárodná zmluva“), má prednosť pred týmto zákonom.“.
2.
V § 51b ods. 1 písm. c) sa za slovo „plynov“ vkladajú slová „a jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER)“ a vypúšťajú sa slová „zo zapísaných emisných kvót v príslušnom kalendárnom roku“.
3.
V § 51b ods. 1 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „súčasťou prevedených emisných kvót nie je zabezpečovací prevod zapísaných emisných kvót u daňovníka, ktorý je dlžníkom, a ich spätný prevod u daňovníka, ktorý je veriteľom, ak bol uskutočnený medzi tými istými osobami v rovnakom množstve a rovnakých jednotkách najneskôr do dňa odovzdania emisných kvót správcovi registra podľa osobitného predpisu146ae) za príslušný kalendárny rok,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 146ae znie:
„146ae)
§ 12 ods. 10 zákona č. 572/2004 Z. z.“.
4.
V § 51b ods. 1 písm. e) sa slová „dosiahnutú z dôvodu investovania daňovníka do technológií, ktorých účelom je zníženie množstva emisií vypustených do ovzdušia,“ nahrádzajú slovami „vyčíslenú podľa osobitného predpisu146af)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 146af znie:
„146af)
§ 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 572/2004 Z. z.“.
5.
V § 51b ods. 7 sa slová „Daňovník, ktorý sa počas kalendárneho roka zrušuje bez likvidácie, je“ nahrádzajú slovami „Ak sa daňovník počas kalendárneho roka zrušuje bez likvidácie, je tento daňovník alebo jeho právny nástupca“.
6.
V § 51b ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „a o úsporu spotrebovaných emisných kvót vyčíslenú podľa osobitného predpisu.146af)“.
Čl. II
Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 117/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z. a zákona č. 47/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Správca registra je povinný viesť evidenciu prevodov na účtoch povinných účastníkov schémy obchodovania za roky 2011 a 2012 a poskytnúť tieto údaje povinným účastníkom schémy obchodovania a na požiadanie správcovi dane na účely výpočtu a kontroly výpočtu dane z emisných kvót.4c)“.
2.
V § 17 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
na účely dane z emisných kvót podľa osobitného predpisu4c) spôsob vykázania a výpočtu úspory emisií skleníkových plynov v prevádzke dosiahnutú z dôvodu zníženia množstva emisií vypustených do ovzdušia.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.