130/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

130
ZÁKON
z 29. marca 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z. a zákona č. 46/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa slová „Národná banka Slovenska“ nahrádzajú slovami „Európska centrálna banka v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska“.
2.
V § 10 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
pri podielových listoch podielových fondov okrem evidencie podľa písmena a) aj samostatná evidencia zaknihovaných podielových listov podielového fondu vedená správcovskou spoločnosťou a depozitárom podielového fondu v súlade s osobitným zákonom;26a) na základe žiadosti emitenta môže túto evidenciu viesť aj centrálny depozitár a na jej vedenie sa vzťahujú ustanovenia § 99 ods. 3 a § 103.“.
3.
V § 29 sa v celom texte vypúšťa slovo „otvoreného“.
4.
V § 45 ods. 2 sa vypúšťa slovo „otvorených“ a slovo „otvoreného“.
5.
V § 52a ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „prevádzkový poriadok“)“.
6.
V § 53 ods. 1 prvej vete sa za slovo „ustanoveniami“ vkladajú slová „tohto zákona a“.
7.
V § 99 ods. 3 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „iných ako centrálny depozitár, ktorý prevádzkuje tento systém vyrovnania,“.
8.
V § 99 ods. 4 písm. f) sa slová „prevádzkovým poriadkom centrálneho depozitára“ nahrádzajú slovami „prevádzkovým poriadkom“.
9.
V § 99 ods. 14 sa slová „§ 73 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 3 až 6 a § 73a“.
10.
§ 99 sa dopĺňa odsekmi 18 až 23, ktoré znejú:
„(18)
Prevádzkovanie systému vyrovnania sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, ak sa účastníci systému vyrovnania nedohodli inak a aspoň jeden z účastníkov má sídlo v Slovenskej republike. Účastníci systému vyrovnania si môžu zvoliť právo iného členského štátu, iba ak má aspoň jeden z nich v tomto členskom štáte svoje sídlo. Za dohodu účastníkov systému vyrovnania o voľbe práva sa považuje aj ustanovenie tejto voľby v prevádzkovom poriadku.
(19)
Centrálny depozitár je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska alebo príslušnému orgánu členského štátu, ktorého právom sa spravuje systém vyrovnania, zoznam jeho účastníkov a zmeny v tomto zozname. Centrálny depozitár je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska vzájomné prepojenie s iným systémom vyrovnania alebo s platobným systémom.
(20)
Dva alebo viac systémov vyrovnania alebo systémy vyrovnania, ktoré príslušné orgány členských štátov oznámili Komisii, môžu vytvoriť prepojený systém, ktorým sa rozumie vzájomné prepojenie na vykonávanie príkazov na registráciu prevodov medzi týmito systémami vyrovnania na základe dohodnutých pravidiel medzi prevádzkovateľmi týchto systémov vyrovnania. Súčasťou prepojeného systému môže byť aj platobný systém alebo platobný systém, ktorý príslušný orgán členského štátu oznámil Komisii. Pravidlá podľa tohto odseku sú súčasťou prevádzkového poriadku.
(21)
Pravidlá podľa odseku 20 určujú najmä
a)
systémy vyrovnania v prepojenom systéme a ich prevádzkovateľov,
b)
okamih prijatia príkazu systémom vyrovnania v súvislosti s neodvolateľnosťou a nezrušiteľnosťou príkazu zosúladený v rámci pravidiel systémov vyrovnania; na okamih prijatia príkazu systémom vyrovnania nemajú vplyv pravidlá iných systémov vyrovnania v prepojenom systéme, ak v pravidlách všetkých systémov vyrovnania nie je uvedené inak,
c)
pravidlá vykonávania príkazov na registráciu prevodov medzi systémami vyrovnania v prepojenom systéme,
d)
práva a povinnosti prevádzkovateľov systémov vyrovnania v prepojenom systéme,
e)
podrobnosti o ďalších povinnostiach a pravidlách ustanovených týmto zákonom.
(22)
Akékoľvek prepojenie medzi systémami vyrovnania alebo platobnými systémami nevytvára systém vyrovnania podľa tohto zákona alebo platobný systém podľa osobitného predpisu.90aa)
(23)
Účastník systému vyrovnania je povinný poskytnúť informácie o tom, v ktorých systémoch vyrovnania je účastníkom, a o pravidlách týchto systémov vyrovnania na písomnú žiadosť osoby, ktorá má oprávnený a odôvodnený záujem na poskytnutí takýchto informácií.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 90aa znie:
„90aa)
§ 45 zákona č. 492/2009 Z. z.“.
11.
V § 100 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
návrh prevádzkového poriadku,“.
12.
V § 103 ods. 2 písm. n) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je centrálny depozitár účastníkom v prepojenom systéme, prihliadne pri určovaní tohto okamihu na potrebu, čo možno najvyššej miery koordinácie medzi systémami vyrovnania v prepojenom systéme v súlade s pravidlami podľa § 99 ods. 21,“.
13.
V § 107a odsek 2 znie:
„(2)
Vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok účastníka systému vyrovnania alebo účastníka systému vyrovnania v prepojenom systéme nie je dotknuté právo použiť peňažné prostriedky a cenné papiere z účtu tohto účastníka na splnenie záväzkov tohto účastníka v systéme vyrovnania alebo v prepojenom systéme v pracovnom dni systému vyrovnania, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia. Pracovný deň systému vyrovnania je časové obdobie, v ktorom sa vykonávajú všetky činnosti v priebehu jedného pracovného cyklu systému vyrovnania.“.
14.
V § 107a ods. 3 uvádzacej vete sa za slová „účastníka systému vyrovnania“ vkladajú slová „alebo účastníka systému vyrovnania v prepojenom systéme“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo systémom vyrovnania v prepojenom systéme“.
15.
V § 107a ods. 3 písm. b) sa za slová „podané v“ vkladá slovo „pracovný“ a vypúšťajú sa slová „a účastníci systému vyrovnania, o ktorých príkazy ide, preukážu, že im vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie nebolo známe“.
16.
V § 107a ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako sa zakazuje spätné prepočítanie vzájomných pohľadávok a záväzkov účastníkov systému vyrovnania v prepojenom systéme.“.
17.
V § 107a odsek 5 znie:
„(5)
Vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok účastníka systému vyrovnania alebo účastníka systému vyrovnania v prepojenom systéme nie sú dotknuté práva na zábezpeku, ktorú tento účastník poskytol inému účastníkovi systému vyrovnania alebo inej osobe v súvislosti so svojou účasťou v tomto systéme vyrovnania alebo v prepojenom systéme; tým nie sú dotknuté práva na uplatnenie a výkon nárokov z poskytnutej zábezpeky.“.
18.
V § 107a ods. 6 sa za slová „systéme vyrovnania“ vkladajú slová „alebo v prepojenom systéme“.
19.
Za § 107a sa vkladá § 107b, ktorý znie:
㤠107b
(1)
Ak sa systém vyrovnania spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, právnym poriadkom Slovenskej republiky sa spravujú všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli centrálnemu depozitárovi alebo účastníkovi systému vyrovnania v súvislosti s jeho účasťou v systéme vyrovnania vrátane práv iných osôb na zábezpeky, ktoré im poskytol účastník systému vyrovnania v súvislosti so svojou účasťou v systéme vyrovnania; to platí aj, ak na majetok centrálneho depozitára alebo účastníka systému vyrovnania bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo ak centrálnemu depozitárovi alebo účastníkovi systému vyrovnania boli zastavené platby, alebo ak bolo zastavené konkurzné konanie, alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku centrálneho depozitára alebo účastníka systému vyrovnania. Toto ustanovenie sa rovnako vzťahuje aj na prepojený systém a na účastníkov systému vyrovnania v prepojenom systéme, ak sa prepojený systém podľa dohodnutých pravidiel spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(2)
Právnym poriadkom štátu, v ktorom je zábezpeka evidovaná, sa spravujú právne vzťahy zo zábezpeky poskytnutej vo forme finančných nástrojov alebo iných cenných papierov, ktoré nie sú finančnými nástrojmi, vrátane zábezpeky poskytnutej vo forme práv spojených s finančnými nástrojmi alebo inými cennými papiermi, ktoré nie sú finančnými nástrojmi, ktorá je
a)
poskytnutá na zabezpečenie práv
1.
účastníka systému vyrovnania, a to v súvislosti s účasťou tohto účastníka v tomto systéme vyrovnania, alebo
2.
Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky, centrálnej banky niektorého z iných členských štátov a
b)
zaevidovaná v prospech osoby uvedenej v písmene a) alebo v prospech tretej osoby konajúcej na účet osoby uvedenej v písmene a), pričom táto zábezpeka je riadne zaevidovaná v príslušnom registri alebo v inej obdobnej evidencii v Slovenskej republike, alebo v príslušnom registri, alebo v inej obdobnej evidencii v niektorom z členských štátov.
(3)
Voľba iného právneho poriadku v právnych vzťahoch podľa odsekov 1 a 2 je vylúčená.“.
20.
§ 153 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Zavedením nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi nie je dotknutá platnosť, účinnosť a výkon práv podľa zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát alebo zmluvy o finančných zábezpekách, ak tieto zmluvy spĺňajú požiadavky podľa § 53a až § 53e a podľa osobitných predpisov.120a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 120a znie:
„120a)
§ 151me Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
§ 180 zákona č. 7/2005 Z. z.“.
21.
Za § 173m sa vkladá § 173n, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠173n
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. júna 2011
Na príkaz na registráciu prevodu, ktorý bol prijatý pred 30. júnom 2011 a ktorý nebol vyrovnaný pred 30. júnom 2011, sa použijú ustanovenia o systémoch vyrovnania účinné od 30. júna 2011.“.
22.
Príloha sa dopĺňa bodmi 21 a 22, ktoré znejú:
„21. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky (Ú. v. EÚ L 146, 10. 6. 2009).
22. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu (Ú. v. EÚ L 329, 14. 12. 2010).“.
Čl. II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z. a zákona č. 546/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Nadpis pod § 151me znie:
„Osobitné ustanovenia k záložnému právu k pohľadávke z účtu, z inej formy vkladu alebo k pohľadávke z úveru“.
2.
V § 151me ods. 1 prvej vete sa vypúšťa slovo „alebo“, za slová „z inej formy vkladu“ sa vkladajú slová „alebo k pohľadávke z úveru“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na zriadenie zmluvného záložného práva k pohľadávke z úveru.“.
3.
§ 151me sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa nevzťahujú na pohľadávky zo spotrebiteľských úverov poskytnutých spotrebiteľovi podľa osobitného zákona, to neplatí, ak účastníkom zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam z úverov je niektorá z osôb podľa odseku 8 písm. b).“.
4.
Príloha sa dopĺňa bodom 6, ktorý znie:
„6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky (Ú. v. EÚ L 146, 10. 6. 2009).“.
Čl. III
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z. a zákona č. 46/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 50 ods. 9 sa číslica „15“ nahrádza číslicou „30“.
2.
V § 59 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta. Poznámka pod čiarou k odkazu 52a sa vypúšťa.
3.
§ 59 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Zavedením nútenej správy nad bankou nie je dotknutá platnosť, účinnosť a výkon práv podľa zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát alebo zmluvy o finančných zábezpekách, ak tieto zmluvy spĺňajú požiadavky podľa osobitných predpisov.53a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:
„53a)
§ 151me Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
§ 53a až 53e zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 180 zákona č. 7/2005 Z. z.“.
4.
Príloha sa dopĺňa bodom 11, ktorý znie:
„11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu (Ú. v. EÚ L 329, 14. 12. 2010).“.
Čl. IV
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z. a zákona č. 224/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 126 ods. 3 sa za slová „v čase konania schôdze veriteľov zistená“ vkladajú slová „čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti“.
2.
V § 146 ods. 5 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
3.
V § 148 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „právo hlasovať majú aj veritelia pohľadávok popretých čo do poradia zabezpečovacieho práva alebo zabezpečenia zabezpečovacím právom, a to v rozsahu, v akom ich pohľadávky nie sú popreté aj čo do poradia zabezpečovacieho práva alebo zabezpečenia zabezpečovacím právom,“.
4.
V § 148 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
v každej skupine pre nezabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu nadpolovičná väčšina hlasujúcich veriteľov so zistenou sumou pohľadávok zistených čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti vyššou ako 1 % zistenej sumy všetkých pohľadávok zistených čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti danej skupiny, ak ich hlasy v danej skupine súčasne presahujú väčšinu hlasov hlasujúcich veriteľov počítanú podľa zistenej sumy ich pohľadávok zistených čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti,“.
5.
V § 148 ods. 1 písm. d) sa slová „zistených pohľadávok“ nahrádzajú slovami „pohľadávok zistených čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti“.
6.
V § 179 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
7.
V § 179 odsek 2 znie:
„(2)
Práva prevádzkovateľa alebo účastníka platobného systému, prevádzkovateľa alebo účastníka systému vyrovnania na zábezpeku, ktorá im bola poskytnutá v súvislosti so systémom vyrovnania, platobným systémom alebo prepojeným systémom, ani práva Národnej banky Slovenska, centrálnych bánk členských štátov alebo Európskej centrálnej banky na zábezpeku, ktorá im bola poskytnutá, nie sú dotknuté vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok
a)
účastníka systému vyrovnania alebo systému vyrovnania v prepojenom systéme,
b)
účastníka platobného systému alebo účastníka platobného systému v prepojenom systéme,
c)
protistrany k centrálnym bankám členských štátov alebo Európskej centrálnej banke, alebo
d)
akejkoľvek tretej strany, ktorá poskytla zábezpeku.“.
8.
V § 179 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak sú splnené podmienky dohodnuté na uplatnenie a výkon nárokov, zábezpeka podľa odseku 2 môže byť využitá na uplatnenie a výkon nárokov z takej zábezpeky.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
9.
V § 207 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.
10.
V názve prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.
11.
Príloha sa dopĺňa bodom 5, ktorý znie:
„5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky (Ú. v. EÚ L 146, 10. 6. 2009).“.
Čl. V
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z. a zákona č. 129/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písm. k), § 34 ods. 12, § 70 ods. 9 a § 85 ods. 4 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
2.
V § 12 ods. 4 sa za slová „§ 5 ods. 4 písm. g)“ a slová „§ 8 ods. 4 písm. g)“ vkladá čiarka a slová „ktorý zohľadňuje aj požadované rozšírenie poisťovacej činnosti,“ a za slová „§ 7 ods. 4 písm. g)“ a slová „§ 9 ods. 4 písm. g)“ sa vkladá čiarka a slová „ktorý zohľadňuje aj požadované rozšírenie zaisťovacej činnosti,“.
3.
V § 22 ods. 4 písm. a) a názve prílohy č. 2 sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.
4.
V § 48 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.
5.
V § 67 ods. 10 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Nedostatky uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného zákona.59a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59a znie:
„59a)
§ 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.“.
6.
§ 76 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Zavedením nútenej správy nie je dotknutá platnosť, účinnosť a výkon práv podľa zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát alebo zmluvy o finančných zábezpekách, ak tieto zmluvy spĺňajú požiadavky podľa osobitných predpisov.68a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:
„68a)
§ 151me Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
§ 53a až 53e zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 180 zákona č. 7/2005 Z. z.“.
7.
V § 99 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.
Čl. VI
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 5 a § 99 ods. 3 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 46 písmeno a) znie:
„a)
okrem prevádzkovateľa platobného systému a osôb uvedených v § 47 ods. 3 a 4 má aspoň troch účastníkov,“.
3.
V § 47 odsek 2 znie:
„(2)
Ten istý účastník platobného systému môže v tomto platobnom systéme zabezpečovať funkciu prevádzkovateľa platobného systému, agenta pre vyrovnanie alebo funkciu klíringového ústavu alebo môže vykonávať dve z týchto funkcií alebo všetky tieto funkcie.“.
4.
V § 48 ods. 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vykonáva, a to v súvislosti so skutočnosťami podľa § 51 ods. 3 písm. b)“.
5.
V § 51 ods. 2 sa za slová „účastníka platobného systému“ vkladajú slová „alebo účastníka platobného systému v prepojenom systéme“ a za slová „účastníkovi platobného systému“ sa vkladajú slová „alebo účastníkovi platobného systému v prepojenom systéme“.
6.
V § 51 ods. 3 uvádzacej vete sa za slová „účastníka platobného systému“ vkladajú slová „alebo účastníka platobného systému v prepojenom systéme“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo platobným systémom v prepojenom systéme“.
7.
V § 51 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako sa zakazuje spätné prepočítanie vzájomných pohľadávok a záväzkov účastníkov platobného systému v prepojenom systéme.“.
8.
Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:
㤠51a
(1)
Dva alebo viac platobných systémov podľa § 45 ods. 3 písm. a) a b) alebo platobné systémy, ktoré príslušné orgány členských štátov oznámili Európskej komisii, môžu vytvoriť prepojený systém, ktorým sa rozumie vzájomné prepojenie platobných systémov na účel vykonávania príkazov medzi týmito platobnými systémami na základe dohodnutých pravidiel medzi prevádzkovateľmi týchto platobných systémov.
(2)
Pravidlá podľa odseku 1 určujú najmä
a)
platobné systémy v prepojenom systéme a ich prevádzkovateľov,
b)
okamih prijatia príkazu platobným systémom v súvislosti s neodvolateľnosťou a nezrušiteľnosťou príkazu zosúladený v rámci pravidiel platobných systémov; na okamih prijatia príkazu platobným systémom nemajú vplyv pravidlá iných platobných systémov v prepojenom systéme, ak v pravidlách všetkých platobných systémov nie je uvedené inak,
c)
pravidlá vykonávania príkazov medzi platobnými systémami v prepojenom systéme,
d)
práva a povinnosti prevádzkovateľov platobných systémov v prepojenom systéme,
e)
podrobnosti o ďalších povinnostiach a pravidlách ustanovených týmto zákonom.
(3)
Súčasťou prepojeného systému môže byť aj systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi5) alebo systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi, ktorý príslušný orgán členského štátu oznámil Európskej komisii.
(4)
Akékoľvek prepojenie medzi platobnými systémami alebo systémami zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi nevytvára platobný systém podľa tohto zákona alebo systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi podľa osobitného predpisu.5)“.
9.
V § 54 ods. 4 uvádzacej vete sa za slová „účastníka platobného systému“ vkladajú slová „alebo účastníka platobného systému v prepojenom systéme“.
10.
§ 55 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. b) je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska vytvorenie prepojeného systému.“.
11.
V § 56 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Toto ustanovenie sa rovnako vzťahuje aj na prepojený systém a na účastníkov platobného systému v prepojenom systéme, ak sa prepojený systém podľa dohodnutých pravidiel spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.“.
12.
V § 56 ods. 2 uvádzacej vete sa slová „cenných papierov alebo finančných nástrojov“ nahrádzajú slovami „finančných nástrojov alebo iných cenných papierov, ktoré nie sú finančnými nástrojmi“ a slová „cennými papiermi alebo inými finančnými nástrojmi“ sa nahrádzajú slovami „finančnými nástrojmi alebo inými cennými papiermi, ktoré nie sú finančnými nástrojmi“.
13.
V § 56 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
poskytnutá na zabezpečenie práv
1.
účastníka platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), a to v súvislosti s účasťou tohto účastníka v tomto platobnom systéme,
2.
účastníka platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), a to v súvislosti s účasťou tohto účastníka platobného systému v prepojenom systéme,
3.
prevádzkovateľa platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), a to v súvislosti s prevádzkovaním tohto platobného systému, alebo
4.
Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky, centrálnej banky niektorého z iných členských štátov a“.
14.
V § 77 ods. 5 uvádzacej vete sa slovo „e)“ nahrádza slovom „f)“.
15.
V § 78 ods. 5 a § 86 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Nedostatky uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného zákona.58a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58a znie:
„58a)
§ 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.“.
16.
V § 88 ods. 6 sa slová „služieb platobného styku“ nahrádzajú slovami „platobných služieb“.
17.
V § 97 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.
18.
Za § 101 sa vkladá § 101a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠101a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. júna 2011
Na príkaz, ktorý bol prijatý pred 30. júnom 2011 a ktorý nebol vyrovnaný pred 30. júnom 2011, sa použijú ustanovenia o platobných systémoch účinné od 30. júna 2011.“.
19.
V názve prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.
20.
Príloha sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:
„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky (Ú. v. EÚ L 146, 10. 6. 2009).“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.