131/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

131
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 19. apríla 2011,
ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2010
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2010 je 9 228 eur.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2011.
Jozef Mihál v. r.