132/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

132
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. septembra 2010 bola vo Viedni otvorená na podpis Dohoda o zriadení Medzinárodnej protikorupčnej akadémie ako medzinárodnej organizácie.
Za Slovenskú republiku bola dohoda podpísaná 21. decembra 2010.
Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyjadrila súhlas uznesením č. 291 z 3. februára 2011.
Prezident Slovenskej republiky ratifikačnú listinu podpísal 28. februára 2011. Ratifikačná listina bola uložená 24. marca 2011 u spolkového ministra pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky, depozitára dohody.
Dohoda nadobudla platnosť 8. marca 2011 v súlade s článkom XVIII ods. 3.
Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 23. mája 2011 v súlade s článkom XVIII ods. 4.
K oznámeniu č. 132/2011 Z. z.
DOHODA
O ZRIADENÍ MEDZINÁRODNEJ PROTIKORUPČNEJ AKADÉMIE AKO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE
STRANY,
BERÚC NA VEDOMIE významný prínos Úradu Organizácie Spojených národov pre drogy a kriminalitu (UNODC), ako strážcu Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii (UNCAC), v boji proti korupcii;
UZNÁVAJÚC prípravy uskutočnené na medzinárodnej úrovni a najmä výrazné úsilie Rakúskej republiky v úzkej spolupráci s UNODC, ako aj iných zakladajúcich strán pri zriadení Medzinárodnej protikorupčnej akadémie, lACA, (ďalej len „akadémia“) a ich silnú podporu akadémii;
BERÚC NA VEDOMIE dlhodobé úsilie a nepretržitú podporu Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície (INTERPOL) pri navrhovaní a vyvíjaní iniciatív zameraných na prevenciu a boj proti korupcii na celom svete;
BERÚC NA VEDOMIE značnú podporu Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a iných účastníkov v tomto spoločnom úsilí;
ZDÔRAZŇUJÚC globálnu povahu tejto iniciatívy, ktorá sa týka všetkých, a dôležitosť úsilia o geografickú rôznorodosť;
UZNÁVAJÚC dôležitosť spolupráce pri vyvíjaní spoločného úsilia na globálnej a regionálnej úrovni pri podpore UNCAC a iných relevantných medzinárodných nástrojov;
ZDIEĽAJÚC spoločné ciele v súvislosti s poskytovaním technickej pomoci a budovaním kapacity ako kľúčových nástrojov v boji proti korupcii;
BERÚC NA VEDOMIE, že vzdelanie proti korupcii, odborná príprava a výskum predstavujú dôležité zložky takejto pomoci a budovania kapacity;
ŽELAJÚC SI podporiť svoje spoločné ciele zriadením akadémie na základe medzinárodnej zmluvy, ku ktorej môžu pristúpiť členské štáty Organizácie Spojených národov a medzivládne organizácie (ďalej len „medzinárodné organizácie“), a vyzývajúc, aby spojili svoje úsilie a stali sa stranami tejto dohody;
REAGUJÚC na výzvu Rakúskej republiky stať sa hostiteľskou krajinou akadémie v Laxenburgu pri Viedni;
DOHODLI SA takto:
ČLÁNOK I
Zriadenie a status
1.
Týmto sa zriaďuje akadémia ako medzinárodná organizácia.
2.
Akadémia bude mať plnú medzinárodnú právnu subjektivitu.
3.
Akadémia bude mať, okrem iného, právnu spôsobilosť:
(a)
uzatvárať dohody;
(b)
nadobúdať a disponovať nehnuteľným a hnuteľným majetkom;
(c)
začať a vystupovať na súdnom konaní;
(d)
podniknúť prípadné iné úkony, ktoré môžu byť potrebné na plnenie jej účelu a činností.
4.
Akadémia bude vyvíjať činnosť v súlade s touto dohodou.
ČLÁNOK II
Účel a činnosti
1.
Účelom akadémie bude propagovať efektívnu a účinnú prevenciu a boj proti korupcii formou
(a)
poskytovania vzdelania a odbornej prípravy proti korupcii;
(b)
realizácie a napomáhania výskumu všetkých aspektov korupcie;
(c)
poskytovania iných relevantných foriem technickej pomoci v boji proti korupcii;
(d)
podpory medzinárodnej spolupráce a budovania siete v boji proti korupcii.
2.
Akadémia bude svoje činnosti vyvíjať v súlade so zásadou akademickej slobody, tieto budú spÍňať najvyššie akademické a odborné štandardy, a venovať sa fenoménu korupcie komplexne a interdisciplinárne, pričom sa náležite zohľadní kultúrna rôznorodosť, rovnosť pohlaví a najnovší vývoj v oblasti korupcie na globálnej a regionálnej úrovni.
ČLÁNOK III
Sídlo
1.
Sídlom akadémie bude Laxenburg, Rakúsko, za podmienok dohodnutých medzi akadémiou a Rakúskou republikou.
2.
Akadémia môže zriadiť zariadenia na iných miestach s ohľadom na potreby svojich činností.
ČLÁNOK IV
Orgány
Akadémia bude mať
(a)
Zhromaždenie strán (ďalej len „zhromaždenie“);
(b)
Správnu radu (ďalej len „rada“);
(c)
Medzinárodný vyšší poradný výbor;
(d)
Medzinárodný akademický poradný výbor;
(e)
dekana.
ČLÁNOK V
Zhromaždenie strán
1.
Zhromaždenie bude slúžiť ako fórum pre strany tejto dohody na prekonzultovanie celkovej politiky akadémie a iných otázok, ktoré sú predmetom záujmu podľa tejto dohody.
2.
Zhromaždenie bude pozostávať zo zástupcov strán. Každá strana určí svojho zástupcu, ktorý bude konať ako člen zhromaždenia. Každý člen zhromaždenia bude mať jeden hlas.
3.
Zhromaždenie bude najmä:
(a)
prijímať odporúčania v súvislosti s politikami a riadením akadémie určené rade na zváženie;
(b)
prijímať pracovný program a rozpočet akadémie podľa návrhu rady;
(c)
angažovať sa v činnostiach na získanie finančných zdrojov pre akadémiu v súlade s článkom Xl;
(d)
voliť členov rady v súlade s článkom VI;
(e)
rozhodovať o odvolaní členov rady dvojtretinovou väčšinou;
(f)
kontrolovať postup činnosti akadémie na základe, okrem iného, správ rady;
(g)
schvaľovať medzinárodné dohody;
(h)
schvaľovať zriadenie zariadení na iných miestach.
4.
Zhromaždenie bude zasadať najmenej raz ročne a bude vydávať rozhodnutia jednoduchou väčšinou, ak v tejto zmluve nie je stanovené inak. Zhromaždenie bude prijímať svoj rokovací poriadok a bude voliť svojich funkcionárov vrátane svojho prezidenta a dvoch viceprezidentov. Členovia rady a dekan sa môžu zúčastniť zasadaní zhromaždenia bez práva hlasovať.
ČLÁNOK VI
Správna rada
1.
Akadémia bude riadená radou pozostávajúcou celkovo z jedenástich členov. Deviati členovia budú zvolení zhromaždením, ktoré náležite zohľadní ich kvalifikáciu a skúsenosti, ako aj zásadu spravodlivého geografického rozloženia. Okrem toho majú UNODC a Rakúska republika jednotlivo právo vymenovať jedného člena. Členovia rady budú svoju funkciu vykonávať individuálne počas funkčného obdobia šiestich rokov a budú môcť byť znovuzvolení/znovuustanovení na maximálne jedno ďalšie funkčné obdobie. V prvých voľbách bude päť členov zvolených len na obdobie troch rokov.
2.
Rada bude najmä:
(a)
rozhodovať o stratégii, politikách a smerniciach pre činnosti akadémie;
(b)
prijímať pravidlá pre fungovanie akadémie vrátane finančných nariadení a pracovného poriadku;
(c)
ustanovovať dekana na funkčné obdobie štyroch rokov, ktoré je možné predĺžiť, hodnotiť jeho/jej činnosti a v prípade potreby ustanovenie dekana ukončiť;
(d)
v prípade potreby zriaďovať poradné výbory a voliť ich členov;
(e)
voliť členov Medzinárodného vyššieho poradného výboru a Medzinárodného akademického poradného výboru, pričom sa náležite zohľadní ich odborná kvalifikácia a skúsenosti, zásada spravodlivého geografického rozloženia, ako aj rovnosť pohlaví;
(f)
predkladať pracovný program a rozpočet akadémie zhromaždeniu na prijatie;
(g)
ustanovovať nezávislého externého audítora;
(h)
schvaľovať overenú ročnú účtovnú závierku akadémie;
(i)
zasielať zhromaždeniu správy o postupe činností akadémie;
(g)
zvažovať odporúčania zhromaždenia v súvislosti s politikami a riadením akadémie;
(k)
prijímať stratégie a smernice na zabezpečenie finančných zdrojov akadémie a v tomto zmysle napomáhať dekanovi v jeho úsilí;
(l)
stanovovať podmienky prijatia účastníkov do akademických činností akadémie;
(m)
schvaľovať nadviazanie spolupráce v súlade s článkom XIII;
(n)
predkladať medzinárodné dohody zhromaždeniu na schválenie;
(o)
hodnotiť činnosti akadémie na základe správ zaslaných dekanom a poskytovať mu odporúčania v súvislosti s týmito činnosťami.
3.
Rada bude zasadať najmenej raz do roka v sídle akadémie a bude vydávať rozhodnutia jednoduchou väčšinou, ak v tejto zmluve nie je stanovené inak. Každý člen bude mať jeden hlas. Rada bude prijímať svoj rokovací poriadok, voliť svojich funkcionárov vrátane svojho predsedu a podpredsedu a s ohľadom na potreby účinného fungovania akadémie môže zriadiť výbory.
ČLÁNOK VII
Medzinárodný vyšší poradný výbor
1.
Rade bude poskytovať rady Medzinárodný vyšší poradný výbor (ISAB) pozostávajúci maximálne z pätnástich členov, ktorými budú eminentné osobnosti s vynikajúcimi schopnosťami z rôznych oblastí významných pre činnosti akadémie.
2.
Funkciou Medzinárodného vyššieho poradného výboru bude uvažovať o činnostiach akadémie a ponúkať svoje pozorovania a rady ohľadne spôsobu, ako je možné plniť a udržiavať najvyššie štandardy s ohľadom na účel akadémie.
3.
Členovia Medzinárodného vyššieho poradného výboru budú svoju funkciu vykonávať individuálne počas funkčného obdobia šiestich rokov a budú môcť byť znovuzvolení. V prvých voľbách bude sedem členov zvolených len na obdobie troch rokov.
4.
Medzinárodný vyšší poradný výbor bude zasadať najmenej raz do roka a bude vydávať rozhodnutia jednoduchou väčšinou. Každý člen bude mať jeden hlas. Medzinárodný vyšší poradný výbor bude prijímať svoj rokovací poriadok a voliť svojich funkcionárov vrátane svojho predsedu a podpredsedu.
5.
Medzinárodný vyšší poradný výbor môže rade odporúčať osoby, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v odseku 1 pre zvolenie do Medzinárodného vyššieho poradného výboru.
ČLÁNOK VIII
Medzinárodný akademický poradný výbor
1.
Rade bude poskytovať rady v otázkach súvisiacich so vzdelaním, prípravou a výskumom Medzinárodný akademický poradný výbor (IAAB) pozostávajúci maximálne z pätnástich členov, ktorými budú eminentné akademické osobnosti alebo odborníci s najvyššou kvalifikáciou v oblastiach praxe, prípravy a výskumu alebo trestného súdnictva v boji proti korupcii a presadzovania zákona v súvislosti s bojom proti korupcii, ako aj iných významných oblastiach pre činnosti akadémie.
2.
Členovia Medzinárodného akademického poradného výboru budú svoju funkciu vykonávať individuálne počas funkčného obdobia šiestich rokov a budú môcť byť znovuzvolení. V prvých voľbách bude sedem členov zvolených len na obdobie troch rokov.
3.
Medzinárodný akademický poradný výbor bude zasadať najmenej raz do roka a bude vydávať rozhodnutia jednoduchou väčšinou. Každý člen bude mať jeden hlas. Medzinárodný akademický poradný výbor bude prijímať svoj rokovací poriadok a voliť svojich funkcionárov vrátane svojho predsedu a podpredsedu.
4.
Medzinárodný akademický poradný výbor môže rade odporúčať osoby, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v odseku 1 pre zvolenie do Medzinárodného akademického poradného výboru.
ČLÁNOK IX
Dekan
1.
Dekan bude zodpovedný za denné riadenie akadémie a jej vecného programu. Dekan bude podávať správy a zodpovedať sa rade.
2.
Dekan bude najmä:
(a)
reprezentovať akadémiu navonok;
(b)
zabezpečovať náležitú správu akadémie vrátane ľudských zdrojov a finančného riadenia;
(c)
pripravovať pracovný program a rozpočet akadémie pre ich zváženie radou a prijatie zhromaždením. Pracovný program bude obsahovať priority pre výskum, prípravné činnosti, študijné plány a vývoj nástrojov;
(d)
implementovať pracovný program a rozpočet;
(e)
predkladať rade ročné a ad hoc správy o činnostiach akadémie vrátane overenej výročnej účtovnej závierky akadémie;
(f)
navrhovať rade na schválenie nadviazanie spolupráce v súlade s článkom XIII;
(g)
koordinovať prácu akadémie s prácou strán tejto dohody a iných medzinárodných a národných inštitúcií, agentúr a sietí podľa relevantnosti, pričom sa náležite zohľadnia relevantné odporúčania a smernice zhromaždenia a rady, ako aj rady Medzinárodného vyššieho poradného výboru a Medzinárodného akademického poradného výboru;
(h)
uzatvárať zmluvy a dohody v mene akadémie a rokovať o medzinárodných zmluvách určených na zváženie radou a schválenie zhromaždením;
(i)
aktívne hľadať vhodné finančné prostriedky pre akadémiu a prijímať dobrovoľné príspevky za akadémiu v súlade s relevantnými stratégiami a smernicami, ako aj finančnými nariadeniami rady;
(j)
plniť iné úlohy alebo činnosti podľa rozhodnutia rady.
ČLÁNOK X
Akademický a administratívny personál
1.
Akadémia podnikne všetko úsilie, aby našla a zamestnávala akademický a administratívny personál s najvyššou možnou kvalifikáciou.
2.
S cieľom maximalizovať účinnosť a efektívnosť nákladov akadémia vypracuje plán a uzatvorí s akademickým personálom náležité dohody o polovičnom úväzku alebo hosťovaní a bude štáty, medzinárodné organizácie, univerzity a iné relevantné inštitúcie viesť k tomu, aby zvážili poskytnutie svojho personálu akadémii vrátane vyslania personálu.
ČLÁNOK XI
Financovanie akadémie
1.
Bez ohľadu na dlhodobý cieľ vytvoriť z akadémie sebestačnú ustanovizeň, prostriedky akadémie tvoria nasledujúce zložky:
(a)
dobrovoľné príspevky strán tejto dohody;
(b)
dobrovoľné príspevky privátneho sektora a iných darcov;
(c)
školné, poplatky za školiace workshopy a technickú pomoc, výnosy z publikačnej činnosti a poskytovanie iných služieb;
(d)
príjmy z príspevkov, poplatky, výnosy a iné príjmy vrátane príjmov z fondov a dotácií.
2.
Rozpočtovým rokom akadémie bude obdobie od 1. januára do 31. decembra.
3.
Účty akadémie budú, v súlade s finančnými nariadeniami prijatými radou v súlade s článkom VI ods. 2 písm. (b), predmetom výročného nezávislého externého auditu, ktorý bude spĺňať najvyššie štandardy transparentnosti, zodpovednosti a legitímnosti.
4.
Strany tejto dohody sú vedené k tomu, aby sa zapájali do financovania činností pre akadémiu vrátane organizovania spoločných konferencií s darcami.
ČLÁNOK XII
Konzultácie a výmena informácií
1.
Strany tejto dohody sa budú navzájom informovať a konzultovať otázky, ktoré sú predmetom záujmu v súvislosti so spoluprácou podľa tejto dohody, či už na zasadaniach zhromaždenia, alebo v inom čase podľa potreby.
2.
Konzultácie a výmena informácií a dokumentov podľa tohto článku budú vykonávané v súlade s platnými pravidlami každej strany týkajúcimi sa zverejňovania informácií a budú predmetom dohôd, ktoré sa strany môžu rozhodnúť uzatvoriť na účely ochrany dôvernosti, utajovanej povahy a bezpečnosti vymieňaných informácií. Akékoľvek takéto dojednania budú platiť aj po ukončení tejto dohody a s ohľadom na konkrétnu stranu aj po odstúpení danej strany od tejto dohody.
ČLÁNOK XIII
Spolupráca
Akadémia môže nadviazať spoluprácu so štátmi, inými medzinárodnými organizáciami, ako aj verejnými alebo súkromnými osobami, ktoré môžu byť prínosom pre prácu akadémie.
ČLÁNOK XIV
Výsady a imunity
1.
Akadémia, členovia zhromaždenia, členovia rady, členovia Medzinárodného vyššieho poradného výboru a Medzinárodného akademického poradného výboru, dekan, personál a odborníci budú požívať výsady a imunity dohodnuté medzi akadémiou a Rakúskou republikou.
2.
Akadémia môže uzatvoriť dohody s inými štátmi s cieľom zabezpečiť náležité výsady a imunity.
ČLÁNOK XV
Zodpovednosť
Strany tejto dohody nebudú zodpovedné, jednotlivo alebo spoločne, za akékoľvek dlhy, záväzky alebo iné povinnosti akadémie; vyhlásenie v tomto zmysle bude súčasťou každej dohody uzatvorenej akadémiou podľa článku XIV.
ČLÁNOK XVI
Zmeny a doplnenie
Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len so súhlasom všetkých strán tejto dohody. Oznámenie o takomto súhlase bude vyhotovené písomne a zaslané depozitárovi. Akákoľvek zmena a doplnenie nadobudne platnosť prijatím oznámenia všetkých strán tejto dohody depozitárom alebo iným dňom, na ktorom sa strany dohodnú.
ČLÁNOK XVII
Prechodné ustanovenia
1.
Strany uznávajú prechodné dohody pre zriadenie a počiatočné činnosti akadémie obsiahnuté v Memorande o Zriadení Medzinárodnej protikorupčnej akadémie v Laxenburgu, Rakúsko, z 29. januára 2010 a súhlasia, že ich budú dodržiavať do doby, kým nebudú rozhodovacie orgány akadémie plne funkčné.
2.
Akékoľvek rozhodnutie, ktoré má vplyv na záväzky prevzaté na účely zriadenia a počiatočných činností akadémie alebo zakladá záväzok pre Partnerov (UNODC, asociácia „Priatelia Akadémie“ alebo Rakúska republika), môže byť vydané len jednomyseľným rozhodnutím rady.
ČLÁNOK XVIII
Platnosť a Depozitár
1.
Členské štáty Spojených národov (ďalej len „štáty“) a medzinárodné organizácie budú môcť túto dohodu podpísať do 31. decembra 2010. Táto dohoda podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu.
2.
Štáty a medzinárodné organizácie, ktoré túto dohodu nepodpíšu, k nej môžu dodatočne pristúpiť.
3.
Táto dohoda nadobudne platnosť šesťdesiat dní odo dňa uloženia listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe troma štátmi alebo medzinárodnými organizáciami.
4.
Pre každý štát alebo medzinárodnú organizáciu, ktorý/ktorá ratifikuje, prijme, schváli alebo pristúpi k tejto dohode po dátume nadobudnutia jej platnosti, táto dohoda nadobudne platnosť šesťdesiat dní odo dňa uloženia jeho/jej listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe.
5.
Depozitárom tejto dohody bude spolkový minister pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky.
ČLÁNOK XIX
Riešenie sporov
Akýkoľvek spor medzi akadémiou a ktoroukoľvek stranou tejto dohody alebo medzi ktorýmikoľvek stranami podľa tejto dohody v súvislosti s výkladom alebo použitím tejto dohody alebo akejkoľvek dodatočnej dohody alebo akoukoľvek otázkou, ktorá má dosah na akadémiu alebo vzťahy strán, ktorý nie je riešený vyjednávaním alebo iným dohodnutým spôsobom riešenia, sa postúpi na konečné rozhodnutie orgánu zloženému z troch rozhodcov: každá strana sporu zvolí jedného a tretieho, ktorý bude predsedom orgánu, zvolia prví dvaja rozhodcovia. Ak strana sporu nezvolí svojho rozhodcu v lehote šesť mesiacov od ustanovenia rozhodcu druhou stranou alebo ak sa prví dvaja rozhodcovia nedohodnú na treťom rozhodcovi v lehote šesť mesiacov od ustanovenia prvých dvoch rozhodcov, takého druhého alebo tretieho rozhodcu zvolí prezident Medzinárodného súdneho dvora na požiadanie ktorejkoľvek strany sporu.
ČLÁNOK XX
Odstúpenie
1.
Ktorákoľvek zo strán tejto dohody môže od tejto dohody odstúpiť písomným oznámením zaslaným depozitárovi. Takéto odstúpenie nadobudne účinnosť tri mesiace od dátumu prijatia oznámenia depozitárom.
2.
Odstúpenie od tejto dohody stranou tejto zmluvy neobmedzí, nezníži alebo inak neovplyvní jej prípadný príspevok, ktorý bol poskytnutý pred dátumom účinnosti odstúpenia.
ČLÁNOK XXl
Ukončenie platnosti
1.
Strany tejto dohody môžu kedykoľvek jednomyseľne ukončiť jej platnosť a pristúpiť k likvidácii akadémie písomným oznámením depozitárovi. S akýmkoľvek zostatkom majetku akadémie po splatení záväzkov vyplývajúcich zo zákona sa bude nakladať v súlade s jednomyseľným rozhodnutím zhromaždenia.
2.
Ustanovenia tejto dohody ostávajú v platnosti aj po jej ukončení v rozsahu nevyhnutnom pre náležité naloženie s majetkom a vyrovnanie účtov.
Dané vo Viedni 2. septembra 2010 v arabskom, čínskom, anglickom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku, pričom každé znenie má rovnakú platnosť.