134/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

134
VÝNOS
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
z 20. apríla 2011
o náležitostiach žiadosti o dotáciu, náležitostiach zmluvy o poskytnutí dotácie a účele dotácie a o náležitostiach výzvy vrátane postupov pri predkladaní programov a projektov oficiálnej rozvojovej pomoci
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 10a ods. 7 zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 545/ 2010 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento výnos ustanovuje podrobnosti o náležitostiach
a)
žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“),
b)
zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“) a účele dotácie,
c)
výzvy vrátane postupov pri predkladaní programov a projektov.
(2)
Účel, na ktorý môže byť poskytnutá dotácia, každý rok schvaľuje vláda Slovenskej republiky.
§ 2
Žiadosť o poskytnutie dotácie
(1)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi o dotáciu (ďalej len „žiadateľ“) na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje tieto identifikačné údaje:
a)
u právnickej osoby
1.
názov a právna forma žiadateľa,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
b)
u fyzickej osoby – podnikateľa
1.
meno a priezvisko,
2.
adresa trvalého pobytu,
3.
miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
4.
dátum narodenia.
(2)
Žiadosť ďalej obsahuje najmä
a)
vymedzenie potrieb a charakteristiku programu alebo projektu podľa § 10a ods. 2 zákona, na ktoré sa požaduje dotácia (ďalej len „aktivita“),
b)
termín a miesto realizácie aktivity,
c)
predmet činnosti žiadateľa,
d)
uvedenie skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu aj od iného subjektu,
e)
uvedenie partnerských spolupracujúcich organizácií.
(3)
Prílohou žiadosti je najmä
a)
rozpočet všetkých príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením aktivity, na ktoré sa žiada dotácia, z toho výška požadovanej dotácie,
b)
projektový dokument s časovým harmonogramom realizácie aktivity,
c)
iné doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie.1)
(4)
Žiadosť sa predkladá Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len „agentúra“) v termíne stanovenom vo výzve podľa § 10a ods. 6 zákona.
§ 3
Náležitosti výzvy
Okrem náležitostí podľa § 10a ods. 6 zákona sa vo výzve uvedie najmä
a)
názov inštitúcie alebo orgánu, ktorý výzvu vyhlasuje, názov a referenčné číslo výzvy, dátum zverejnenia a dátum uzatvorenia výzvy,
b)
sektorová priorita výzvy,
c)
teritoriálna priorita výzvy,
d)
termín podávania žiadostí,
e)
maximálna výška dotácie na jednu žiadosť,
f)
dĺžka realizácie programu alebo projektu,
g)
zoznam povinných príloh k žiadosti,
h)
kontakt a spôsob komunikácie s agentúrou.
§ 4
Postup pri predkladaní programov a projektov
(1)
Žiadateľ predkladá žiadosť na formulári, ktorý je prílohou výzvy. Žiadosť spolu s prílohami sa predkladá v štátnom jazyku, v písomnej forme aj v elektronickej verzii.
(2)
Žiadosť sa považuje za doručenú najneskôr v deň, ktorý je určený vo výzve. Pri doručení poštou je rozhodujúci dátum odoslania vyznačený na odtlačku pečiatky pošty. Na žiadosť doručenú po stanovenom termíne sa neprihliada.
(3)
Postup pri vyhodnocovaní žiadostí upravuje osobitný predpis.2)
§ 5
Náležitosti zmluvy
(1)
Zmluva obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje a ďalšie podmienky jej použitia,
c)
výšku dotácie,
d)
čas a spôsob poskytnutia dotácie,
e)
termín a spôsob zúčtovania dotácie,
f)
práva a povinnosti zmluvných strán.
(2)
Vzor zmluvy a zoznam povinných príloh sa zverejňujú na webovom sídle agentúry.
(3)
Prílohou zmluvy okrem preukázania splnenia podmienok podľa osobitného predpisu1) je aj potvrdenie konečného prijímateľa rozvojovej pomoci o spolupráci so žiadateľom.
(4)
Povinnosť preukazovať splnenie podmienok podľa odseku 3 sa nevzťahuje na žiadateľa pri poskytnutí dotácie na spolufinancované programy alebo projekty Európskej únie alebo iných donorských krajín.
§ 6
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 8a ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
2)
Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 135/2011 Z. z. o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a o kritériách na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na oficiálnu rozvojovú pomoc.