135/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

135
VÝNOS
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
z 20. apríla 2011
o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a o kritériách na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na oficiálnu rozvojovú pomoc
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 10b ods. 3 zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 545/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Tento výnos ustanovuje podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a o kritériách na vyhodnocovanie žiadostí pri poskytovaní dotácií na oficiálnu rozvojovú pomoc (ďalej len „žiadosť“).
§ 2
Komisia
(1)
Komisiu podľa § 10b ods. 1 zákona (ďalej len „komisia“) zriaďuje minister zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) ako svoj poradný orgán.
(2)
Komisia je zložená z predsedu komisie, podpredsedu komisie, tajomníka komisie a najmenej zo šiestich členov komisie. Členov komisie vymenúva a odvoláva minister.
(3)
Na rokovanie komisie môže jej predseda prizvať aj odborníka z oblasti súvisiacej s účelom, na ktorý má byť dotácia poskytnutá. Vyjadrenie odborníka nie je pre rozhodovanie komisie záväzné.
§ 3
Rozhodovanie komisie
(1)
Komisia rokuje podľa potreby, najneskôr jeden mesiac po uplynutí lehoty na zverejnenie výzvy podľa § 10a ods. 6 zákona.
(2)
Rokovanie komisie zvoláva a vedie predseda komisie, v čase jeho neprítomnosti podpredseda komisie alebo poverený člen komisie.
(3)
O mieste, termíne a programe rokovania sú členovia komisie informovaní najmenej päť dní pred dňom rokovania.
(4)
Komisia rozhoduje hlasovaním. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná dvojtretinová väčšina všetkých členov komisie vrátane predsedu komisie alebo ním povereného predsedajúceho komisie. Rozhodnutie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov komisie. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu komisie alebo ním povereného predsedajúceho komisie.
(5)
Tajomník komisie vyhotoví z rokovania komisie písomný záznam, ktorý obsahuje najmä
a)
čas a miesto rokovania komisie,
b)
program rokovania komisie,
c)
podklady na rokovanie komisie,
d)
zoznam všetkých žiadostí,
e)
zoznam žiadostí odporučených na schválenie a hodnotenie žiadostí členmi komisie,
f)
zoznam žiadostí neodporučených na schválenie s odôvodnením,
g)
prezenčnú listinu, ktorá obsahuje zoznam prítomných členov komisie,
h)
uznesenie z rokovania komisie.
§ 4
Organizácia práce komisie
(1)
Formálnu kontrolu doručených žiadostí zabezpečuje Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.
(2)
Identifikačné údaje žiadateľa sú pred hodnotením žiadosti anonymizované.
(3)
Žiadosti sa hodnotia podľa kritérií stanovených v prílohe. Hodnotenie žiadostí sa vykonáva elektronicky, pričom elektronický prístup k žiadostiam je pre členov komisie zabezpečený len počas ich hodnotenia. O obsahu žiadostí zachovávajú členovia komisie mlčanlivosť.
(4)
Členovia komisie zasielajú svoje hodnotenie tajomníkovi komisie pred zasadnutím komisie. Tajomník komisie spracuje hodnotenia a na základe súčtu získaných bodov od jednotlivých členov komisie stanoví poradie žiadostí. O odporučení poskytnúť alebo neposkytnúť dotáciu rozhodne komisia hlasovaním.
(5)
Komisia schvaľuje hlasovaním návrh uznesenia z rokovania.
(6)
Predseda komisie na návrh tajomníka komisie do piatich pracovných dní po rokovaní komisie predloží ministrovi zoznam všetkých žiadostí a zoznam žiadostí odporučených komisiou na schválenie s odôvodnením. Súčasťou zoznamu je aj návrh výšky dotácie.
(7)
Tajomník komisie zašle úspešnému žiadateľovi písomné oznámenie o schválení dotácie s uvedením jej výšky a vyzve ho na podpis zmluvy. Neúspešnému žiadateľovi zašle písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti s uvedením dôvodov jej zamietnutia.
§ 5
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k výnosu č. 135/2011 Z. z.
Hodnotiace kritériá
Hodnotiace kritérium Maximálny
počet
bodov
Veľmi dobre Vyhovujúce Čiastočne vyhovujúce Pridelený počet bodov
1. Relevantnosť projektu 25       0
Zohľadnenie rozvojových priorít partnerskej krajiny a  širších medzinárodných rozvojových cieľov. 14 14 – 10 9 – 4 3 – 0  
Zohľadnenie prierezových priorít (ochrana životného prostredia, boj proti zmene klímy, rodová rovnosť, dobrá správa vecí verejných, koherencia medzi oblasťou politiky migrácie a rozvoja). 4 4 – 3 2 1 – 0  
Koordinácia, súlad a  kompelementarita s rozvojovými intervenciami ostatných darcov aktívnych v partnerskej krajine. 7 5 – 4 3 2 – 0  
2. Efektívnosť projektu 25       0
Kvalita logickej rámcovej matice projektu a jasné vysvetlenie navrhovaného riešenia; vzťah medzi rozvojovým zámerom,  definovanými cieľmi a navrhovanou stratégiou; správna identifikácia prioritných problémov a indikátorov. 12 12 – 9 8 – 4 3 – 0  
Primeranosť a reálnosť definovaných cieľov s ohľadom na identifikované problémy – vhodnosť navrhovaného riešenia. 8 8 – 7 6 – 4 3 – 0  
Správna identifikácia cieľových skupín a ich zapojenie do realizácie projektu – úroveň zapojenia miestnych partnerov. 5 5 – 4 3 2 – 0  
3. Účinnosť projektu 20       0
Primeranosť, účelnosť a nevyhnutnosť navrhovaných projektových výstupov – v akej miere sú všetky projektové výstupy, aktivity a zdroje skutočne potrebné na dosiahnutie cieľa. 10 10 – 8 7 – 4 3 – 0  
Účelnosť vynaložených finančných prostriedkov, zohľadnenie pomeru režijných nákladov žiadateľa k ostatným vynaloženým nákladom – celková hospodárnosť projektu (výkon/cena). 10 10 – 8 7 – 4 3 – 0  
4. Udržateľnosť projektu 20       0
Dostatočná inštitucionálna a manažérska kapacita  (všetkých zapojených partnerov ako i konečného príjemcu)  v partnerskej krajine pre  udržateľnosť projektu po jeho skončení; budovanie kapacít. 10 10 – 8 7 – 4 3 – 0  
Zaistenie pokračovania finančnej podpory po skončení projektu. 6 6 5 – 4 3 – 0  
Finančný alebo nefinančný podiel partnera na realizácii projektu. 4 4 3 – 2 1 – 0  
5. Odborná úroveň žiadateľa 10       0
Jasné vysvetlenie úloh a zodpovednosti žiadateľa počas prípravy a implementácie projektu. 4 4 3 2 – 0  
Dostatočná finančná, technická a personálna kapacita žiadateľa na zabezpečenie projektu. 3 3 2 1 – 0  
Preukázané predchádzajúce skúsenosti predkladateľa a úspešnosť už realizovaných projektov. 3 3 2 1 – 0  
Súčet všetkých bodov 100       0
Odporúčanie na schválenie dotácie