137/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2011 do 30.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

137
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. apríla 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 32/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 596/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 96/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 233/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 272/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 365/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 530/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 12b sa vkladá § 12c, ktorý znie:
㤠12c
Kontrolný ústav zmení, doplní alebo zruší rozhodnutia podľa osobitného predpisu12) o registrácii prípravkov, o povolení na prebaľovanie alebo povolenia na dovoz súbežných prípravkov s obsahom účinnej látky pirimifos-metyl podľa podmienok uvedených v prílohe č. 1 najneskôr do 31. októbra 2011.“.
2.
V prílohe č. 1 riadok č. 162 znie:
„č. 162
pirimifos-metyl
(Pirimiphos-methyl) č. CAS: 29232-93-7
č. CIPAC: 239
O,O-dimetyl-O- (2-dietylamino-6- metylpyrimidín-4-yl)- fosforotioát ≥ 880 1. 10. 2007 30. 9. 2017 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd pre pozberové skladovanie. Ručné aplikácie sa nemôžu registrovať.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadosti o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú pirimifos-metyl, na iné použitie ako na aplikácie automatizovanými systémami v prázdnych sýpkach kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám podľa osobitného predpisu;13a) žiadateľ o registráciu pred udelením takejto registrácie poskytne všetky potrebné údaje a informácie. Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o pirimifos-metyle finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 16. marca 2007, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov; v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích ciest a opatrenia na zníženie rizika s cieľom obmedziť expozíciu, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľov prostredníctvom potravy vzhľadom na budúce preskúmanie maximálnych hladín rezíduí.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 11 ods. 13 zákona č. 193/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
Príloha č. 1 sa dopĺňa riadkami č. 316 až 318, 321 až 326, 328 až 342, ktoré znejú:
„č. 316
Chinmerak
(Quinmerac)
č. CAS: 90717-03-6
č. CIPAC: 563
Kyselina 7-chlór-3-metylchinolín- 8-karboxylová ≥ 980 1. 5. 2011 30. 4. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa chinmeraku finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, keď sa účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľov účinkom rezíduí chinmeraku (a jeho metabolitov) prostredníctvom potravy v nasledujúcich striedajúcich sa plodinách,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy a dlhodobému riziku pre dážďovky.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 30. apríla 2013 potvrdzujúce údaje a informácie o:
– možnosti, že rastlinný metabolizmus povedie k otvoreniu chinolínového kruhu,
– rezíduách v striedajúcich sa plodinách a dlhodobom riziku pre dážďovky v dôsledku metabolitu BH 518-5.
č. 317
Metosulam
č. CAS: 139528- 85-1
č. CIPAC: 707
2’,6’-dichlór-5,7- dimetoxy- 3’-metyl[1,2,4]triazolo [1,5-a]pyrimidín-2- sulfonanilid ≥ 980 1. 5. 2011 30. 4. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa metosulamu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, keď sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy,
– referenčné laboratórium riziku pre necieľové rastliny mimo ošetrovanej plochy.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ do 30. októbra 2011 predloží kontrolnému ústavu a Komisii ďalšie informácie o špecifikácii technickej účinnej látky.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 30. apríla 2013 potvrdzujúce informácie, ak ide o potenciálnu:
– závislosť pôdnej adsorpcie, extrakcie do podzemných vôd a expozície povrchových vôd od pH pre metabolity M01 a M02,
– genotoxicitu jednej nečistoty.
č. 318
Pyridabén
č. CAS: 96489-71-3
č. CIPAC: 583
2-terc-butyl-5-(4-terc- butylbenzylsulfanyl)-4- chlórpyridazín-3(2H)-ón > 980 1. 5. 2011 30. 4. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd a akaricíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa pyridabénu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy
 a cicavce,
– ústav včelárstva riziku pre necieľové článkonožce vrátane včiel. Odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika a v prípade potreby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky iniciuje monitorovacie programy na overenie skutočnej expozície včiel pyridabénu v oblastiach, kde včely často hľadajú potravu alebo ktoré často využívajú včelári.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 30. apríla 2013 potvrdzujúce informácie o:
– rizikách pre vodné prostredie vyplývajúcich z expozície metabolitom W-1 a B-3 pri fotolýze vo vodnom prostredí,
– potenciálnom dlhodobom riziku pre cicavce,
– posúdení rezíduí rozpustných v tukoch.
č. 318
Hymexazol
č. CAS: 10004-44-1
 č. CIPAC: 528
5-metylizoxazol-3-ol (alebo 5-metyl-1,2-oxazol-3-ol) ≥ 985 1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd na granulovanie osiva cukrovej repy v profesionálnych zariadeniach na ošetrovanie osiva.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa hymexazolu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 23. novembra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a pracovníkov; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie ochranné opatrenia, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– riziku pre vtáky a cicavce živiace sa zrnom.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 31. mája 2013 potvrdzujúce informácie týkajúce sa charakteru rezíduí v koreňových plodinách a rizika pre vtáky a cicavce živiace sa zrnom.
č. 321
Cykloxydim
č. CAS: 101205-02-1
 č. CIPAC: 510
(5RS)-2-[(EZ)-1- (etoxyimino)butyl]-3- hydroxy-5- [(3RS)-tian-3-yl]cyklohex-2-én-1-ón ≥ 940 1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa cykloxydimu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 23. novembra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje referenčné laboratórium pozornosť najmä riziku pre necieľové rastliny.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 31. mája 2013 ďalšie informácie o metódach analýzy rezíduí cykloxydimu v rastlinných a živočíšnych produktoch.
č. 322
6-Benzyladenín
(6-Benzyladenine)
č. CAS: 1214-39-7
č. CIPAC: 829
N6-benzyladenín ≥ 973 1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa 6-benzyladenínu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 23. novembra 2010, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení referenčné laboratórium venuje osobitnú pozornosť najmä ochrane vodných organizmov. V prípade potreby v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 323
Bromukonazol
(Bromuconazole)
č. CAS: 116255-48-2
č. CIPAC: 680
1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4- bróm-2-(2,4-dichlórfenyl) tetrahydrofurfuryl]-1H-1,2,4-triazol ≥ 960 1. 2. 2011 31. 1. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa bromukonazolu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 23. novembra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov; vo svojom odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravkov,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako sú vhodné ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.

Žiadateľ, na žiadosť ktorého bol bromukonazol zaradený do tejto prílohy, predloží najneskôr do 31. januára 2013 kontrolnému ústavu a Komisii:
– ďalšie údaje týkajúce sa rezíduí metabolitov derivátov triazolu v primárnych plodinách, striedajúcich sa plodinách a v produktoch živočíšneho pôvodu,
– informácie týkajúce sa ďalšieho riešenia dlhodobého rizika pre bylinožravé cicavce.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii ďalšie informácie o možnom narúšaní endokrinného systému v súvislosti s bromukonazolom v období dvoch rokov od prijatia usmernení OECD o testovaní narúšania endokrinného systému alebo od prijatia usmernení o testovaní schválených Európskou úniou.
č. 324
Myklobutanil
(Myclobutanil)
č. CAS: 88671-89-0
č. CIPAC: 442
a-n-butyl-a-(4- chlórfenyl)-1H- 1,2,4-triazol-1- propánnitril ≥ 925
Hmotnosť nečistoty 1- metyl-2- pyrolidónu nesmie prekročiť 1 g/kg v tech- nickom materiáli.
1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa myklobutanilu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 23. novembra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení úrad verejného zdravotníctva venuje osobitnú pozornosť bezpečnosti operátora a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. januára 2013 potvrdzujúce informácie o rezíduách myklobutanilu a jeho metabolitov v nasledujúcich vegetačných obdobiach, ako aj informácie potvrdzujúce, že sa dostupné údaje o rezíduách týkajú všetkých zložiek definície rezíduí.
č. 325
Buprofezín
č. CAS: 953030-84-7
č. CIPAC: 681
(Z)-2-terc-butylimino-3- isopropyl-5-fenyl-1,3,5- tiadiazinán-4-ón ≥ 985 1. 2. 2011 31. 1. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd a akaricíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa buprofezínu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 23. novembra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a pracovníkov a v odbornom posudku v prípade potreby predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľov metabolitom buprofezínu (anilínu) prostredníctvom potravy v spracovaných potravinách,
– úrad verejného zdravotníctva uplatňovaniu primeranej čakacej lehoty pre následné plodiny v skleníkoch,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku. Žiadateľ predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 31. januára 2013 potvrdzujúce informácie v súvislosti s faktormi spracovania a premeny v posúdení rizika
 pre spotrebiteľov.
č. 326
Dodín
(Dodine)
č. CAS: 2439-10-3
č. CIPAC: 101
1-dodecylguanidínium- acetát ≥ 950 1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa dodínu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 23. novembra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium možnému dlhodobému riziku pre vtáky a cicavce,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy a v odbornom posudku uvedie primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium riziku pre necieľové rastliny mimo ošetrovanej plochy a v odbornom posudku uvedie primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva monitorovaniu hladín rezíduí v jadrovom ovocí.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. mája 2013 potvrdzujúce informácie o posúdení:
– dlhodobého rizika pre vtáky a cicavce,
– rizika pre prirodzené systémy povrchových vôd, v ktorých sa potenciálne vytvorili hlavné metabolity.
č. 328
Triflumurón
(Triflumuron)
č. CAS: 64628-44-0
č. CIPAC: 548
1-(2-chlórbenzoyl)-3-[4- trifluórmetoxyfenyl] močovina ≥ 955
Nečistoty: – N,N’- bis-[4-(trifluór- -metoxy) fenyl] močovina: najviac 1 g/kg
 
– 4- trifluór- -metoxy- -anilín: najviac 5 g/kg
1. 4. 2011 31. 3. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery hodnotiacej správy týkajúcej sa triflumurónu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. januára 2011, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav, hydrometeorologický ústav a referenčné laboratórium ochrane vodného prostredia,
– ústav včelárstva ochrane medonosných včiel; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. marca 2013 potvrdzujúce informácie, ak ide o dlhodobé riziko pre vtáky, pre vodné bezstavovce a riziko pre vývoj včelieho plodu.
č. 329
Bipyribac
č. CAS: 125401-75-4
č. CIPAC: 748
kyselina 2,6-bis(4,6- dimetoxypyrimidín-2- yl-oxy)benzoová ≥ 930 (pod názvom sodná soľ bipyribacu) 1. 8. 2011 31. 7. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd do ryže.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa bipyribacu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. januára 2011, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí výskumný ústav venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, keď sa táto účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. júla 2013 ďalšie informácie, ak ide o možné znečistenie podzemnej vody metabolitmi M03 (2-hydroxy-4,6-dimetoxypyrimidín), M04 (2,4-dihydroxy-6-metoxypyrimidín) a M10 (2-hydroxy-6-(4-hydroxy-6-metoxypyrimidín-2-yl- oxy)benzoát sodný).
č. 330
Profoxydim
č. CAS: 139001-49-3
č. CIPAC: 621
2-[(1 E/Z)-[(2 RS)-2-(4- chlorofenoxy) propoxyimino] butyl]-3- hydroxy-5-[(3 RS; 3 SR)-tetrahydro-2 H- thiopyran-3-yl]cyclohex- 2-enón > 940 1. 8. 2011 31. 7. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa profoxydimu, ktorú 28. januára 2011 vypracoval Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom posúdení musí venovať osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, keď sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium dlhodobému riziku pre necieľové organizmy.
V prípade potreby odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete.
č. 331
Dietofenkarb
(Diethofencarb)
č. CAS: 87130-20-9
č. CIPAC: 513
izopropyl 3,4-dietoxy-
karbanilát
≥ 970
nečistoty:
toluén: najviac 1 g/kg
1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o dietofenkarbe, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 28. januára 2011 finalizoval Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
V rámci tohto celkového posúdenia venuje referenčné laboratórium a ústav včelárstva osobitnú pozornosť riziku pre vodné organizmy a necieľové článkonožce a v odborných posudkoch uvedú primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. mája 2013 potvrdzujúce informácie, ak ide o:
– možný výskyt metabolitu 6-NO2-DFC v následných plodinách,
– posúdenie rizík pre necieľové druhy článkonožcov.
č. 332
Etridiazol
(Etridiazole)
č. CAS: 2593-15-9
 č. CIPAC: 518
etyl-3-trichlórmetyl-1,2,4-tiadiazol-5-yl-éter ≥ 970 1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako fungicíd v skleníkoch v systémoch, ktoré nie sú viazané na pôdu.
ČASŤ B
Pri vyhodnocovaní žiadosti o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú etridiazol na iné použite ako na okrasné rastliny, kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú mimoriadnu pozornosť kritériám podľa osobitného predpisu;13a) žiadateľ o registráciu pred udelením takejto registrácie poskytne kontrolnému ústavu a odborným pracoviskám všetky potrebné informácie. Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa etridiazolu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. januára 2011, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení:
1. venuje úrad verejného zdravotníctva mimoriadnu pozornosť riziku pre operátorov a pracovníkov a v odbornom posudku uvedie uplatňovanie primeraných opatrení na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
2. kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku zákaz vypúšťania odpadových vôd zo zavlažovania systémov pestovania, ktoré nie sú viazané na pôdu, do kanalizácie alebo do prírodných vodných útvarov a zároveň uvedie povinnosť zneškodnenia uvedených odpadových vôd ako nebezpečného odpadu,
3. referenčné laboratórium venuje mimoriadnu pozornosť riziku pre vodné organizmy a v odbornom posudku uvedie primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží potvrdzujúce informácie o:
1. špecifikácii technického materiálu ako komerčne vyrobeného na základe vhodných analytických údajov,
2. relevantnosti nečistôt,
3. zhode medzi špecifikáciami technického materiálu ako komerčne vyrobeného a skúšobného materiálu použitého v rámci dokumentácie o ekotoxicite,
4. relevantnosti rastlinných metabolitov kyseliny 5-hydroxy-etoxyetridiazolovej a 3-hydroxymetyletridiazolu,
5. nepriamej expozícii podzemných vôd a pôdnych organizmov etridiazolom a jeho pôdnym metabolitom dichlóretridiazolom a kyselinou etridiazolovou,
6. transporte kyseliny etridiazolovej prostredníctvom atmosféry na dlhé a krátke vzdialenosti.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii ďalšie informácie uvedené v bodoch 1, 2 a 3 do 1. decembra 2011 a informácie uvedené v bodoch 4, 5 a 6 do 31. mája 2013.
č. 333
Kyselina
indolylmaslová
(Indolylbutyric acid)
č. CAS: 133-32-4
č. CIPAC: 830
kyselina 4-(1H-indol-3-yl)maslová ≥ 994 1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor okrasných rastlín.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa kyseliny indolylmaslovej, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. januára 2011, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje úrad verejného zdravotníctva osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov a pracovníkov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a opatrenia na zníženie rizika na zníženie expozície, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. mája 2013 ďalšie informácie potvrdzujúce:
– neprítomnosť možnej klastogenicity kyseliny indolylmaslovej,
– tlak pary kyseliny indolylmaslovej spolu so štúdiou inhalačnej toxicity,
– prirodzenú pozaďovú koncentráciu kyseliny indolylmaslovej v pôde.
č. 334
Oryzalín
(Oryzalin)
č. CAS: 19044-88-3
č. CIPAC: 537
3,5-dinitro-N4,N4- dipropylsulfanilamid ≥ 960
N-nitrózodipropyl amín: 0,1 mg/kg
Toluén: 4 g/kg
1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa oryzalínu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. januára 2011, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového posúdenia venuje osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a necieľových rastlín,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium riziku pre bylinožravé vtáky a cicavce,
– ústav včelárstva riziku pre včely počas obdobia kvitnutia.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v prípade potreby zaradí oryzalín do programov monitorovania stavu vôd na účely preverenia potenciálnej kontaminácie podzemných vôd metabolitmi OR13 (2-etyl-7- nitro-1-propyl-1H-benzimidazol- 5-sulfonamid) a OR15 (2- etyl-7-nitro-1H-benzimidazol- 5-sulfonamid) v citlivých zónach. Žiadateľ predloží potvrdzujúce informácie, ak ide o:
1. špecifikáciu technického materiálu, ktorý je komerčne vyrábaným materiálom, prostredníctvom primeraných analytických údajov vrátane informácií o relevancii nečistôt, na ktoré sa z dôvodu zachovania dôverného charakteru informácií odkazuje ako na nečistoty 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
2. relevanciu testovacieho materiálu použitého v dokumentácii toxicity vzhľadom na špecifikáciu technického materiálu,
3. posúdenie rizika pre vodné organizmy,
4. relevanciu metabolitov OR13 a OR15 a príslušné posúdenie rizík týkajúcich sa podzemných vôd, ak bude oryzalín klasifikovaný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) ako podozrivý, že spôsobuje rakovinu.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii informácie ustanovené v bodoch 1 a 2 do 1. decembra 2011 a informácie ustanovené v bode 3 do 31. mája 2013. Informácie ustanovené v bode 4 predloží do šiestich mesiacov od oznámenia rozhodnutia o klasifikácii oryzalínu.
č. 335
tau-fluvalinát
(tau-fluvalinate)
č. CAS: 102851-06-9
č. CIPAC: 786
(RS)-á-kyano-3- fenoxybenzyl-N-(2-chlór-á,á,á- trifluór-p-tolyl)-D- valinát (Pomer izomérov 1:1) ≥ 920
(pomer R-á-kyano a S-á-kyano izomérov 1:1)
Nečistoty: toluén: najviac 5 g/kg
1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd a akaricíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o tau-fluvalináte finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. januára 2011, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového posúdenia venuje osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy a v odbornom posudku uvedie primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– ústav včelárstva riziku pre necieľové článkonožce a v odbornom posudku uvedie primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– kontrolný ústav v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva porovná a overí testovaný materiál použitý v dokumentoch týkajúcich sa toxicity s touto špecifikáciou technického materiálu.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. mája 2013 potvrdzujúce informácie o:
– riziku bioakumulácie/biomagnifikácie vo vodnom prostredí,
– riziku pre necieľové článkonožce.
Žiadateľ dva roky po prijatí špecifických usmernení poskytne kontrolnému ústavu a Komisii potvrdzujúce informácie o: možnom environmentálnom dosahu potenciálnej enantioselektívnej degradácie v environmentálnych matriciach.
č. 336
Cletodim
(Clethodim)
č. CAS: 99129-21-2
 č. CIPAC: 508
(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chlóralyloxyimino] propyl}-5-[(2RS)-2- (etyltio)propyl]-3- hydroxycyklohex-2-én-1-ón ≥ 930
Nečistoty: toluén: najviac 4 g/kg
1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd na cukrovú repu.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa cletodimu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. januára 2011, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje referenčné laboratórium osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov, vtákov a cicavcov a v odbornom posudku uvedie primerané opatrenia na zmiernenie rizika.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. mája 2013 potvrdzujúce informácie na základe najnovších vedeckých poznatkov, ak ide o:
– posúdenie expozície pôdy a podzemných vôd,
– definíciu rezíduí pre posúdenie rizika.
č. 337
Bupirimát
(Bupirimate)
č. CAS: 41483-43-6
č. CIPAC: 261
5-butyl-2-etylamino-6-metylpyrimidín-4-yl- dimetylsulfamát ≥ 945
nečistoty:
etirimol: najviac 2 g/kg
 
toluén: najviac 3 g/kg
1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa bupirimátu, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 28. januára 2011 finalizoval Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
V rámci tohto celkového posúdenia venuje osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, keď sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– ústav včelárstva riziku, ktorému sú necieľové článkonožce vystavené na poli.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii informácie potvrdzujúce:
1. špecifikáciu technického materiálu, tak ako je vyrábaný na komerčné účely, na základe vhodných analytických údajov vrátane informácií o relevantnosti nečistôt,
2. rovnováhu medzi špecifikáciami technického materiálu, tak ako je vyrábaný na komerčné účely, a špecifikáciami skúšobného materiálu použitého v dokumentácii o toxicite,
3. kinetické parametre, degradáciu pôdy a adsorpčné a desorpčné vlastnosti hlavného pôdneho metabolitu DE-B (de-etyl-bupirimát).
Žiadateľ predloží potvrdzujúce údaje a informácie ustanovené v bodoch 1 a 2 do 30. novembra 2011 a informácie ustanovené v bode 3 do 31. mája 2013.
č. 338
Fenbutatín-oxid
(Fenbutatin oxide)
č. CAS: 13356-08-6
č. CIPAC: 359
oxid bis[tris(2-metyl-2- fenylpropyl) ciničitý ≥ 970
Nečistoty: oxid bis [hydroxybis(2-metyl- 2-fenylpropyl) ciničitý] (SD 31723): najviac 3 g/kg
1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako akaricíd v skleníkoch.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa fenbutatín-oxidu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. januára 2011, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového posúdenia venuje osobitnú pozornosť:
– kontrolný ústav technickej špecifikácii obsahu nečistoty,
– úrad verejného zdravotníctva hladinám rezíduí v odrodách malých rajčín (drobnoplodé rajčiny),
– bezpečnosti operátora a v odbornom posudku predpíše, aby sa v prípade potreby používali primerané osobné ochranné prostriedky, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. mája 2013 informácie potvrdzujúce na základe najnovších vedeckých poznatkov výsledky posúdenia rizika, ak ide o nečistotu SD 31723. Uvedené informácie sa týkajú týchto bodov:
a) genotoxikologický potenciál,
b) ekotoxikologická relevancia,
c) spektrá, stabilita pri skladovaní a metódy analýzy v zmesi.
č. 339
Fenoxykarb
(Fenoxycarb)
č. CAS: 79127-80-3
č. CIPAC: 425
etyl 2-(4-fenoxyfenoxy) etyl-karbamát ≥ 970 g/kg Nečistoty: toluén: najviac 1 g/kg 1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o fenoxykarbe, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 28. januára 2011 finalizoval Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
V rámci tohto celkového posúdenia venuje osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– ústav včelárstva riziku pre včely a necieľové článkonožce; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. mája 2013 informácie potvrdzujúce posúdenie rizika pre necieľové článkonožce a včelie larvy.
č. 340
1-dekanol
(1-decanol)
č. CAS: 112-30-1
č. CIPAC: 831
Dekán-1-ol ≥ 960 1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa 1-dekanolu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. januára 2011, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva riziku pre spotrebiteľov spojenému s rezíduami v prípade použitia na potravinárske alebo kŕmne plodiny,
– úrad verejného zdravotníctva riziku pre operátora a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, keď sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy,
– ústav včelárstva riziku pre necieľové článkonožce a včely, ktoré môžu byť touto účinnou látkou exponované na kvitnúcej burine, ktorá sa v čase aplikácie vyskytuje medzi plodinami.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. mája 2013 potvrdzujúce informácie, ak ide o riziko pre vodné organizmy, a informácie potvrdzujúce posúdenie expozície podzemných vôd, povrchových vôd a sedimentov.
č. 341
Izoxaben
(Isoxaben)
č. CAS: 82558-50-7
č. CIPAC: 701
N-[3-(1-etyl-1- metylpropyl)-1,2- oxazol-5-yl]-2,6- dimetoxybenzamid ≥ 910
toluén: ≤ 3 g/kg
1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o izoxabene, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 28. januára 2011 finalizoval Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje referenčné laboratórium a výskumný ústav osobitnú pozornosť riziku pre vodné organizmy, riziku pre necieľové suchozemské rastliny a potenciálnemu úniku metabolitov do podzemnej vody.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii potvrdzujúce informácie o:
a) špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu,
b) relevantnosti nečistôt,
c) rezíduách v plodinách pestovaných v systéme striedania plodín,
d) možnom riziku pre vodné organizmy.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii informácie uvedené v písmenách a) a b) do šiestich mesiacov od dátumu zaradenia účinnej látky a informácie uvedené v písmenách c) a d) do 31. mája 2013.
č. 342
Flurochloridón
(Flurochloridone)
č. CAS: 61213-25-0
č. CIPAC: 430
(3RS,4RS;3RS,4SR)-3- chlór-4-chlórmetyl-1- (α,α,α-trifluór-m-tolyl)-2- pyrolidín ≥ 940
Relevantné nečistoty: toluén: najviac 8 g/kg
1. 6. 2011 31. 5. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa flurochloridónu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 4. februára 2011, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového posúdenia venuje osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium riziku pre necieľové rastliny a vodné organizmy,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii ďalšie potvrdzujúce informácie, ak ide o:
1. relevanciu nečistôt okrem toluénu,
2. súlad materiálu určeného na ekotoxikologické testovanie s technickými špecifikáciami,
3. relevanciu metabolitu R42819 (4RS)-4-(chlórmetyl)-1-[3-(trifluórmetyl)fenyl] pyrolidín-2-ónu vyskytujúceho sa v podzemnej vode,
4. vlastnosti flurochloridónu potenciálne narúšajúce endokrinný systém.
Žiadateľ predloží kontrolnému ústavu a Komisii informácie ustanovené v bodoch 1 a 2 do 1. decembra 2011, informácie ustanovené v bode 3 do 31. mája 2013 a informácie ustanovené v bode 4 do dvoch rokov od prijatia usmernení OECD týkajúcich sa testovania v súvislosti s narúšaním endokrinného systému.
4.
Príloha č. 2 sa dopĺňa riadkami č. 316 až 318, 321 až 326 a 328 až 342, ktoré znejú:
„316 Chinmerak
(Quinmerac)
31. október 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. apríl 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky quinmerac spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2011.
317 Metosulam 31. október 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. apríl 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky metosulam spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2011.
318 Pyridabén 31. október 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. apríl 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky pyridabén spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2011.
318 Hymexazol 30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky hymexazol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
321 Cykloxydím
(Cycloxydim)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky cykloxydím spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
322 6-Benzyladenín
(6-Benzyladenine)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky 6-benzyladenine spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
323 Bromukonazol
(Bromuconazole)
nerelevantné nerelevantné nerelevantné
324 Myklobutanil
(Myclobutanil)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky myklobutanil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
325 Buprofezín nerelevantné nerelevantné nerelevantné
326 Dodín
(Dodine)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky dodín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
328 Triflumuron nerelevantné nerelevantné nerelevantné
329 Bipyribac
(Bispyribac)
31. január 2012
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. január 2013 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2013 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky bispyribac spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2011.
330 Profoxydím 31. január 2012
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. január 2013 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2013 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky profoxydím spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2011.
331 Dietofenkarb
(Diethofencarb)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky dietofenkarb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
332 Etridiazol
(Etridiazole)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky etridiazol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
333 Kyselina
indolylmaslová
(Indolylbutyric acid)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky kyselina indolylmaslová spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
334 Oryzalín
(Oryzalin)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky oryzalín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
335 tau-fluvalinát
(tau-fluvalinate)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky tau-fluvalinát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
336 Cletodím
(Clethodim)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky cletodím spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
337 Bupirimát
(Bupirimate)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky bupirimát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
338 Fenbutatín-oxid
(Fenbutatin oxide)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fenbutatín-oxid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
339 Fenoxykarb
(Fenoxycarb)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fenoxykarb spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
340 1-dekanol
(1-decanol)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky 1-dekanol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2011.
341 Izoxabén
(Isoxaben)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky izoxabén spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.
342 Flurochloridón
(Flurochloridone)
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. máj 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky flurochloridón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. mája 2011.“.
5.
Príloha č. 11 sa dopĺňa bodmi 50 až 75, ktoré znejú:
„50. Smernica Komisie 2010/89/EÚ zo 6. decembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť chinmerak medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 320, 7. 12. 2010).
51. Smernica Komisie 2010/90/EÚ zo 7. decembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť pyridabén medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 322, 8. 12. 2010).
52. Smernica Komisie 2010/91/EÚ z 10. decembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť metosulam medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 327, 11. 12. 2010).
53. Smernica Komisie 2010/92/EÚ z 21. decembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť bromukonazol medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2010).
54. Smernica Komisie 2011/1/EÚ z 3. januára 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť 6-benzyladenín medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/941/ES (Ú. v. EÚ L 1, 4. 1. 2011).
55. Smernica Komisie 2011/2/EÚ zo 7. januára 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť myklobutanil medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 5, 8. 1. 2011).
56. Smernica Komisie 2011/4/EÚ z 20. januára 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť cykloxydim medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 18, 21. 1. 2011).
57. Smernica Komisie 2011/5/EÚ z 20. januára 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť hymexazol medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 18, 21. 1. 2011).
58. Smernica Komisie 2011/6/EÚ z 20. januára 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť buprofezín ako účinnú látku (Ú. v. EÚ L 18, 21. 1. 2011).
59. Smernica Komisie 2011/9/EÚ z 1. februára 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť dodín medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 28, 2. 2. 2011).
60. Smernica Komisie 2011/14/EÚ z 24. februára 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť profoxydim medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 51, 25. 2. 2011).
61. Smernica Komisie 2011/19/EÚ z 2. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť tau-fluvalinát medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 58, 3. 3. 2011).
62. Smernica Komisie 2011/20/EÚ z 2. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť fenoxykarb medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 58, 3. 3. 2011).
63. Smernica Komisie 2011/21/EÚ z 2. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť cletodim medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 58, 3. 3. 2011).
64. Smernica Komisie 2011/22/EÚ z 3. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť bipyribac medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 59, 4. 3. 2011).
65. Smernica Komisie 2011/23/EÚ z 3. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť triflumurón medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 59, 4. 3. 2011).
66. Smernica Komisie 2011/25/EÚ z 3. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť bupirimát medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 59, 4. 3. 2011).
67. Smernica Komisie 2011/26/EÚ z 3. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť dietofenkarb medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 59, 4. 3. 2011).
68. Smernica Komisie 2011/27/EÚ zo 4. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť oryzalín medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 60, 5. 3. 2011).
69. Smernica Komisie 2011/28/EÚ zo 4. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť kyselinu indolylmaslovú medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/941/ES (Ú. v. EÚ L 60, 5. 3. 2011).
70. Smernica Komisie 2011/29/EÚ zo 7. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť etridiazol medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 61, 8. 3. 2011).
71. Smernica Komisie 2011/30/EÚ zo 7. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť fenbutatín-oxid medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 61, 8. 3. 2011).
72. Smernica Komisie 2011/31/EÚ zo 7. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o obmedzenie používania účinnej látky pirimifos-metyl (Ú. v. EÚ L 61, 8. 3. 2011).
73. Smernica Komisie 2011/32/EÚ z 8. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť izoxaben medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 62, 9. 3. 2011).
74. Smernica Komisie 2011/33/EÚ z 8. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť 1-dekanol medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/941/ES (Ú. v. EÚ L 62, 9. 3. 2011).
75. Smernica Komisie 2011/34/EÚ z 8. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť flurochloridón medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 62, 9. 3. 2011).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011 okrem tretieho bodu riadkov č. 318 (Hymexazol), 321, 322, 324, 326, 331 až 342 a štvrtého bodu riadkov č. 318 (Hymexazol), 321, 322, 324, 326, 331 až 342, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2011, okrem tretieho bodu riadka č. 323 a štvrtého bodu riadka č. 323, ktoré nadobúdajú účinnosť 30. júna 2011, okrem tretieho bodu riadka č. 325 a štvrtého bodu riadka č. 325, ktoré nadobúdajú účinnosť 31. júla 2011, okrem tretieho bodu riadkov č. 329 a 330 a štvrtého bodu riadkov č. 329 a 330, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2011, okrem tretieho bodu a štvrtého bodu riadka č. 328, ktoré nadobúdajú účinnosť 30. septembra 2011.
Iveta Radičová v. r.