138/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

138
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 81/2009 Z. z.
opatrenie z 20. apríla 2011 č. OPL0111-S03949-OKCLP-2011, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 24. marca 2011 č. OPL0111-S01647-OL-2011, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (oznámenie č. 86/2011 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2011.
Opatrenie bude uverejnené v čiastke č. 15/2011 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.