139/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.05.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

139
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. apríla 2011 bol v Bratislave podpísaný Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny 2011.
Vykonávací protokol nadobudne platnosť 3. mája 2011 v súlade s článkom 8 ods. 1.
Do textu vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.