141/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.05.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

141
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. apríla 2011 bol v Skopje podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy na roky 2011 – 2015.
Program nadobudne platnosť 13. mája 2011 v súlade s článkom 10 ods. 10.1.
Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.