141/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

141
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. apríla 2011 bol v Skopje podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy na roky 2011 – 2015.
Program nadobudne platnosť 13. mája 2011 v súlade s článkom 10 ods. 10.1.
Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.