142/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.05.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

142
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že platnosť Veterinárnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva (Praha 4. júla 1972) (vyhláška č. 98/1973 Zb.) skončí 11. októbra 2011 v súlade s článkom 10 ods. 2.