143/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.05.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

143
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júna 2009 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o údržbe a opravách cestných mostných objektov a úsekov ciest na slovensko-českej štátnej hranici.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 1739 z 29. októbra 2009 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 17. decembra 2009.
Výmena ratifikačných listín sa uskutočnila v Prahe 4. apríla 2011.
Zmluva nadobudne platnosť 1. júna 2011 v súlade s článkom 11 ods. 1.
K oznámeniu č. 143/2011 Z. z.
ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o údržbe a opravách cestných mostných objektov a úsekov ciest na slovensko-českej štátnej hranici
Slovenská republika a Česká republika (ďalej len „zmluvné strany“),
– vedené snahou skvalitniť cestnú premávku medzi oboma štátmi a
– vychádzajúc z priebehu štátnych hraníc, ako je vymedzený Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici (Židlochovice 4. januára 1996), a rešpektujúc Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci na hraničných vodách (Židlochovice 16. decembra 1999),
sa dohodli v oblasti údržby a opráv cestných mostných objektov (ďalej len „mostov“) a úsekov ciest na slovensko-českej štátnej hranici takto:
Článok 1
(1) Zmluvné strany vykonávajú túto zmluvu prostredníctvom svojich príslušných orgánov.
Týmito orgánmi sú
v Slovenskej republike:
– pre diaľnice a cesty I. triedy: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
– pre cesty II. a III. triedy: Trenčiansky samosprávny kraj,
Trnavský samosprávny kraj,
– pre miestnu komunikáciu: obec Drietoma,
v Českej republike:
– pre diaľnice a cesty I. triedy: Ministerstvo dopravy,
– pre cesty II. a III. triedy: Zlínsky kraj,
Juhomoravský kraj,
– pre miestne komunikácie: obec Žítková,
obec Starý Hrozenkov.
(2) Príslušné orgány zabezpečia údržbu a opravy mostov a úsekov ciest v súlade s ich rozdelením uvedeným v prílohách č. 1 a 2 prostredníctvom subjektov uvedených v prílohe č. 3.
(3)Prílohy č. 1, 2 a 3 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
(4) Príslušné orgány sa budú priamo písomne informovať o kontaktných údajoch pre vzájomné spojenie a pre spojenie so subjektmi, ktoré zabezpečujú údržbu a opravy mostov a úsekov ciest (adresa, telefón, fax, e-mail).
Článok 2
(1) Údržba mostov zahŕňa všetky práce, ktoré sú nevyhnutné na bežnú letnú a zimnú údržbu. Opravy mostov zahŕňajú všetky práce, ktoré nemenia priestorové usporiadanie ani statické parametre a súčasne zachovávajú zaťažiteľnosť mostov.
(2) Údržba a opravy úsekov ciest zahŕňajú najmä údržbu a opravy vozovky, zvislého a vodorovného dopravného značenia, odvodňovacích zariadení, letnú a zimnú údržbu.
(3) Všetky práce pri údržbe a opravách mostov a úsekov ciest sa musia vykonávať v súlade so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici.
(4) Údržba a opravy mostov a úsekov ciest sa budú vykonávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi a technickými predpismi oboch zmluvných strán.
(5) Povolenie na opravu mosta alebo úseku cesty zabezpečuje včas príslušný subjekt, ktorý zodpovedá za ich údržbu a opravy vrátane povolení vyžadovaných predpismi druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany upúšťajú od úhrady správnych poplatkov za vydanie týchto povolení.
(6) Táto zmluva sa netýka prestavby (zmena technických a prevádzkových parametrov) existujúcich a výstavby nových hraničných mostov a úsekov ciest. Príprava, realizácia a financovanie týchto zámerov bude predmetom iných medzinárodných zmlúv alebo iných dohôd.
(7) Na účely tejto zmluvy sa úsekom cesty rozumie aj úsek diaľnice a úsek miestnej komunikácie.
Článok 3
(1) Príslušné orgány zmluvných strán si vzájomne bezplatne odovzdajú do 60 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy kópie dokumentov, a to najmä dokumentáciu existujúceho stavu, statické výpočty, protokoly hlavných prehliadok mostov, mostné listy a zmluvy s ostatnými subjektmi, týkajúce sa mostov a úsekov ciest, pri ktorých nastane zmena oproti súčasnému stavu rozdelenia údržby, alebo pri budúcej zmene príloh č. 1 a 2.
(2) Dokumenty uvedené v odseku 1 tohto článku týkajúce sa mostov a úsekov ciest, pri ktorých nastane zmena, budú medzi príslušnými orgánmi odovzdané protokolárne.
Článok 4
(1) O plánovaných prácach súvisiacich s údržbou a opravami mostov a úsekov ciest, ktoré spôsobia pozastavenie alebo obmedzenie rozsahu cezhraničnej premávky, budú subjekty uvedené v prílohe č. 3 informovať najneskôr 3 mesiace pred začatím prác príslušný orgán svojej zmluvnej strany a zodpovedajúci subjekt druhej zmluvnej strany.
(2) V prípade havárie alebo živelnej pohromy, ktorá spôsobí pozastavenie alebo obmedzenie premávky na mostoch a cestách, bude príslušný orgán jednej zmluvnej strany o situácii bezodkladne informovať príslušný orgán druhej zmluvnej strany.
(3) Postup odstránenia následkov havárie a náhrada škôd na mostoch a úsekoch ciest dotknutých touto zmluvou budú dohodnuté medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.
Článok 5
(1) Subjekty uvedené v prílohe č. 3 zabezpečujú vykonávanie bežných prehliadok stavu mostov a úsekov ciest v intervaloch daných vnútroštátnymi právnymi a technickými predpismi zmluvných strán pre mosty a cesty, ktoré udržiavajú a opravujú podľa príloh č. 1 a 2. O týchto prehliadkach sa vyhotovujú protokoly.
(2) Subjekty uvedené v prílohe č. 3 zabezpečia jedenkrát za 4 roky vykonanie spoločných hlavných prehliadok a v prípade potreby taktiež vykonanie mimoriadnych prehliadok mostov a úsekov ciest. Najneskôr 14 dní pred uskutočnením týchto prehliadok zabezpečia vyššie uvedené subjekty odovzdanie protokolov o bežných prehliadkach príslušnému subjektu druhej zmluvnej strany.
Článok 6
(1) Náklady na údržbu mostov a úsekov ciest hradí zmluvná strana, ktorá zabezpečuje ich údržbu podľa príloh č. 1 a 2.
(2) Náklady na opravy mostov hradia obe zmluvné strany rovnakým dielom, s výnimkou nákladov na opravy predpolí diaľničného mosta ev. č. D2-058, ktoré hradí zmluvná strana zabezpečujúca ich opravy podľa prílohy č. 1.
(3) Náklady na opravy úsekov ciest podľa prílohy č. 2 hradia obe zmluvné strany rovnakým dielom, s výnimkou nákladov na opravy úseku diaľnice D2 na slovenskom území, ktoré hradí slovenská strana.
(4) Na opravu mostu alebo úseku cesty uzatvoria príslušné orgány a subjekty dohodu, ktorá bude vychádzať zo zásad financovania uvedených v odsekoch 2 a 3 tohto článku.
Článok 7
Pre verejné zákazky a výberové konania, ktoré sa uskutočňujú v súvislosti s údržbou a opravami mostov a úsekov ciest podľa tejto zmluvy, sa použijú právne predpisy tej zmluvnej strany, ktorá zodpovedá za údržbu a opravy.
Článok 8
K osadzovaniu cudzích zariadení na mosty a do ochranného pásma ciest a k prácam s tým spojeným sa vyjadrujú príslušné orgány oboch zmluvných strán. Cestné ochranné pásma sú definované v právnych predpisoch zmluvných strán.
Článok 9
Osadzovanie reklám vrátane informačných a propagačných zariadení na mostoch uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy a v ochrannom pásme ciest uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy je zakázané.
Článok 10
Spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy sa budú riešiť rokovaním medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy Českej republiky. Ak tieto ministerstvá nedospejú k dohode, spor sa bude riešiť rokovaním zmluvných strán.
Článok 11
(1) Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas a podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú vymenené v Prahe. Táto zmluva nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni výmeny ratifikačných listín.
(2) Zmeny zmluvy a jej príloh budú schvaľované postupom podľa odseku 1 tohto článku.
(3) Každá zmluvná strana môže túto zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať. Platnosť zmluvy sa skončí po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
Dané v Bratislave 17. júna 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom a jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku: Za Českú republiku:
Ľubomír Vážny v. r. Gustáv Slamečka v. r.
Príloha č. 1 k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o údržbe a opravách cestných mostných objektov a úsekov ciest na slovensko-českej štátnej hranici
Diaľničný most ev. č. D2-058 cez rieku Moravu na diaľnici D2 (E65) medzi obcami Brodské a Břeclav pozostáva z troch konštrukčných častí:
– predpolie na českom území (mostná časť I) dĺžky 567,60 m,
– hlavný mostný objekt (mostná časť II) dĺžky 169,12 m,
– predpolie na slovenskom území (mostná časť III) dĺžky 141,60 m.
Krajné podpery a dilatačné závery hlavného mostného objektu sú pritom považované za súčasť priľahlého predpolia.
Slovenská strana zabezpečuje údržbu týchto mostov:
1. most ev. č. 425-031 dĺžky 88,85 m na ceste č. II/425 cez rieku Moravu medzi obcami Brodské a Lanžhot,
2. most ev. č. 51-004 dĺžky 128,60 m na ceste č. I/51 cez rieku Moravu medzi obcami Holíč a Hodonín,
3. most ev. č. 06124-8 dĺžky 4,00 m na ceste č. III/06124 cez Šiancovský/Čaňův potok medzi obcami Nová Bošáca a Březová,
4. most ev. č. MK-1 dĺžky 10,00 m na miestnej komunikácii cez potok Drietomica medzi cestou č. I/50 a obcou Drietoma, miestna časť Holbová,
5. most ev. č. 050265-001 dĺžky 8,00 m na miestnej komunikácii v ČR na ceste č. III/050265 v SR cez Liešňanský/Žítkovský potok medzi obcami Drietoma a Žítková,
6. most ev. č. 57-108 dĺžky 8,50 m na ceste č. I/57 cez potok Vlárka medzi obcami Horné Srnie a Brumov-Bylnice,
7. most ev. č. 50736-12 dĺžky 11,40 m na ceste č. III/50736 cez Tovarský potok/potok Zápechová medzi obcami Červený Kameň a Nedašova Lhota,
8. most ev. č. 49-040 dĺžky 16,00 m na ceste č. I/49 cez Bartošovský/Bartošovecký potok medzi obcami Lysá pod Makytou a Střelná.
Slovenská strana zabezpečuje opravy predpolí diaľničného mosta ev. č. D2-058 na slovenskom území a opravy mostov uvedených vyššie v bodoch 1 až 8.
Česká strana zabezpečuje údržbu týchto mostov:
1. diaľničný most ev. č. D2-058 dĺžky 878,32 m cez rieku Moravu na diaľnici D2 (E65) medzi obcami Brodské a Břeclav,
2. most ev. č. 05751-1 dĺžky 14,80 m na ceste č. III/05751 do osady Sidonie v km 0,227,
3. most ev. č. 05751-2 dĺžky 11,06 m na ceste č. III/05751 do osady Sidonie v km 0,729,
4. most ev. č. 05751-3 dĺžky 7,75 m na ceste č. III/05751 do osady Sidonie v km 1,594.
Česká strana zabezpečuje opravy predpolia na českom území a hlavného mostného objektu diaľničného mosta ev. č. D2-058 a opravy mostov uvedených vyššie v bodoch 2 až 4.
Príloha č. 2 k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o údržbe a opravách cestných mostných objektov a úsekov ciest na slovensko-českej štátnej hranici
Slovenská strana zabezpečuje údržbu týchto úsekov ciest:
1. cesta č. III/49920 k železničnej stanici Vrbovce dĺžky 0,175 km medzi hraničnými znakmi 34/19 až 34/24,
2. miestna komunikácia medzi cestou č. I/50 a obcou Drietoma, miestna časť Holbová, dĺžky 0,116 km medzi hraničnými znakmi 29 a 30,
3. cesta č. I/57 medzi obcami Horné Srnie a Brumov-Bylnice v úseku od potoka Vlárka k odbočke do osady Sidonie dĺžky 0,100 km medzi hraničnými znakmi 24/9 až 24/10.
Slovenská strana zabezpečuje opravy diaľnice D2 v dĺžke 0,082 km – od mosta ev. č. D2-058 po prvý prejazd stredným deliacim pásom na slovenskom území a úsekov ciest uvedených vyššie v bodoch 1 až 3.
Česká strana zabezpečuje údržbu týchto úsekov ciest:
1. diaľnica D2 dĺžky 0,082 km – od mosta ev. č. D2-058 po prvý prejazd stredným deliacim pásom na slovenskom území,
2. cesta č. III/05751 do osady Sidonie v úseku od jej vyústenia z cesty č. I/57 dĺžky 1,972 km medzi hraničnými znakmi 22/29 až 24/8.
Česká strana zabezpečuje opravy cesty č. III/05751 uvedenej vyššie v bode 2.
Príloha č. 3 k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o údržbe a opravách cestných mostných objektov a úsekov ciest na slovensko-českej štátnej hranici
Subjekty pre rokovanie vo veci výkonu majetkovej správy, údržby a opráv mostov a úsekov ciest:
na slovenskej strane:
a) Národná diaľničná spoločnosť, a. s., pre:
most ev. č. D2-058 na diaľnici D2 cez rieku Moravu medzi obcami Brodské a Břeclav,
diaľnicu D2 od mosta ev. č. D2-058 po prvý prejazd stredným deliacim pásom
na slovenskom území,
b) Slovenská správa ciest pre:
most ev. č. 51-004 na ceste č. I/51 cez rieku Moravu medzi obcami Holíč a Hodonín,
most ev. č. 57-108 na ceste č. I/57 cez potok Vlárka medzi obcami Horné Srnie a Brumov-Bylnice,
most ev. č. 49-040 na ceste č. I/49 cez Bartošovský/Bartošovecký potok medzi obcami Lysá pod Makytou a Střelná,
úsek cesty č. I/57 od potoka Vlárka k odbočeniu cesty č. III/05751,
c) Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja pre:
most ev. č. 425-031 na ceste č. II/425 cez rieku Moravu medzi obcami Brodské a Lanžhot,
d) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja pre:
most ev. č. 50736-12 na ceste č. III/50736 cez Tovarský potok/potok Zápechová medzi obcami Červený Kameň a Nedašova Lhota,
most ev. č. 050265-001 na ceste č. III/050265 v SR medzi obcami Drietoma a Žítková,
most ev. č. 06124-8 na ceste č. III/06124 cez Šiancovský/Čaňův potok medzi obcami Nová Bošáca a Březová,
cestu č. III/49920 k železničnej stanici Vrbovce,
mosty ev. č. 05751-1 až 05751-3 na ceste č. III/05751 do osady Sidonie (v km 0,227, 0,729, 1,594),
cestu č. III/05751 do osady Sidonie dĺžky 1,972 km,
e) Obec Drietoma pre:
most ev. č. MK-1 na miestnej komunikácii cez potok Drietomica medzi cestou č. I/50 a obcou Drietoma, miestna časť Holbová,
úsek miestnej komunikácie medzi cestou č. I/50 a obcou Drietoma, miestna časť Holbová,
na českej strane:
a) Riaditeľstvo ciest a diaľnic ČR pre:
most ev. č. D2-058 na diaľnici D2 cez rieku Moravu medzi obcami Brodské a Břeclav,
diaľnicu D2 od mosta ev. č. D2-058 po prvý prejazd stredným deliacim pásom na slovenskom území,
most ev. č. 51-004 na ceste č. I/51 cez rieku Moravu medzi obcami Holíč a Hodonín,
most ev. č. 57-108 na ceste č. I/57 cez potok Vlárka medzi obcami Horné Srnie a Brumov-Bylnice,
most ev. č. 49-040 na ceste č. I/49 cez Bartošovský/Bartošovecký potok medzi obcami Lysá pod Makytou a Střelná,
úsek cesty č. I/57 od potoka Vlárka k odbočeniu cesty č. III/05751,
b) Správa a údržba ciest Juhomoravského kraja pre:
most ev. č. 425-031 na ceste č. II/425 cez rieku Moravu medzi obcami Brodské a Lanžhot,
cestu č. III/49920 k železničnej stanici Vrbovce,
c) Riaditeľstvo ciest Zlínskeho kraja pre:
mosty ev. č. 05751-1 až 05751-3 na ceste č. III/05751 do osady Sidonie (v km 0,227, 0,729, 1,594),
cestu č. III/05751 do osady Sidonie dĺžky 1,972 km,
most ev. č. 50736-12 na ceste č. III/50736 cez Tovarský potok/potok Zápechová medzi obcami Červený Kameň a Nedašova Lhota,
most ev. č. 06124-8 na ceste č. III/06124-8 cez Šiancovský/Čaňův potok medzi obcami Nová Bošáca a Březová,
d) Obec Žítková pre:
most ev. č. 050265-001 na miestnej komunikácii v ČR cez Liešňanský/Žítkovský potok medzi obcami Drietoma a Žítková,
e) Obec Starý Hrozenkov pre:
most ev. č. MK-1 na miestnej komunikácii cez potok Drietomica medzi cestou č. I/50 a obcou Drietoma, miestna časť Holbová,
úsek miestnej komunikácie medzi cestou č. I/50 a obcou Drietoma, miestna časť Holbová.