145/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.05.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

145
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 30 ods. 8, § 31 ods. 5, § 32 ods. 11, § 33 ods. 25, § 33a ods. 8, § 33b ods. 9, § 33c ods. 5 a 6, § 33d ods. 10, § 33e ods. 12, § 39 ods. 15 a § 48 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 74 ods. 9, § 74a ods. 10, § 74b ods. 4 a § 139 ods. 9 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
opatrenie z 26. apríla 2011 č. 3/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov.
Opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi.
Opatrenie nadobúda účinnosť 30. mája 2011.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 10/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.