148/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2011 do 31.08.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

148
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 13. mája 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z. a vyhlášky č. 450/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
2.
V § 15 sa vypúšťa odsek 7 a poznámka pod čiarou k odkazu 8.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.
3.
Doterajší text § 21 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Písomnosti súdu a údaje podľa odseku 1 sa zverejňujú aj v elektronickej podobe na webovej stránke súdu, a to v ten istý deň, ako sa vyvesia na úradnej tabuli podľa odseku 1.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2011 okrem čl. I bodov 4 až 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2011.
v z. Mária Kolíková v. r.