148/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

148
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 13. mája 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z. a vyhlášky č. 450/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
2.
V § 15 sa vypúšťa odsek 7 a poznámka pod čiarou k odkazu 8.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.
3.
Doterajší text § 21 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Písomnosti súdu a údaje podľa odseku 1 sa zverejňujú aj v elektronickej podobe na webovej stránke súdu, a to v ten istý deň, ako sa vyvesia na úradnej tabuli podľa odseku 1.“.
4.
V § 163 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
občianskoprávne C, Cpr, Cd, Ccud,“.
5.
V § 163 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
rodinné a opatrovnícke P, PPOm, Ps, Po, Pú, Pd, Pcud,“.
6.
V § 164 ods. 3 písm. a) sa za slová „Co,“ vkladajú slová „CoPr,“.
7.
Za § 263a sa vkladá § 263b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠263b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2011
Veci zapísané pred 1. septembrom 2011 do súdneho registra C, ktoré sa od 1. septembra 2011 zapisujú do súdneho registra P alebo do súdneho registra Cpr, sa vedú v súdnom registri C aj po 1. septembri 2011.“.
8.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene B prvom bode písmeno e) znie:
„e) návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,“.
9.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene B prvom bode sa písmeno f) vypúšťa.
Doterajšie písmená g) až t) sa označujú ako písmená f) až s).
10.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene B prvom bode sa písmená g) až i) vypúšťajú.
Doterajšie písmená j) až s) sa označujú ako písmená g) až p).
11.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene B sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2. Do súdneho registra „Cpr“ sa zapisujú návrhy v pracovnoprávnych a obdobných sporoch podľa osobitných predpisov.“.
Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 3 a 4.
12.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene E prvý bod znie:
„1. Do súdneho registra „P“ sa zapisujú všetky veci podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak sa nezapisujú do súdnych registrov PPOm, Ps, Po, Pú, Pd, Pcud. Do súdneho registra „P“ sa zapisuje aj návrh na vyhlásenie za mŕtveho.“.
13. V prílohe č. 1 časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre odvolacej agendy“ sa písmeno A dopĺňa bodom 7, ktorý znie:
„7. Do súdneho registra „CoPr“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „Cpr“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2011 okrem čl. I bodov 4 až 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2011.
v z. Mária Kolíková v. r.