149/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2011 do 31.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

149
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 13. mája 2011
o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 92 ods. 2 písm. e) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje pravidlá
a)
určovania počtu miest sudcov,
b)
určovania počtu voľných miest sudcov,
c)
určovania počtu zamestnaneckých miest na súdoch, a to na úseku výkonu súdnictva a na úseku výkonu správy súdov a
d)
rozdeľovania zamestnaneckých miest na jednotlivé súdy.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
výkonným miestom sudcu miesto sudcu, ktorý vykonáva funkciu sudcu na súde,
b)
nevýkonným miestom sudcu miesto obsadené sudcom, ktorý z dôvodov podľa osobitného predpisu1) nevykonáva funkciu sudcu na súde, na ktorý bol pridelený, a miesto obsadené sudcom na rodičovskej dovolenke,
c)
počtom miest sudcov na súde súčet miest sudcov podľa písmen a) a b) a miest, ktoré už minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) určil tomuto súdu, ale nie sú obsadené sudcami,
d)
voľným miestom sudcu
1.
miesto sudcu, ktorému zanikol výkon funkcie sudcu podľa osobitného predpisu,2)
2.
miesto sudcu, ktorý má prerušený výkon funkcie sudcu podľa osobitného predpisu,3)
3.
miesto sudcu, ktoré z počtu miest sudcov určených na výkon súdnictva na súdoch minister ešte neurčil žiadnemu súdu,
4.
miesto sudcu, ktoré sa uvoľnilo v dôsledku trvalého preloženia sudcu na iný súd,
e)
priemerným výkonom sudcu je priemer vybavených vecí (osôb) určitej agendy pripadajúci na jedného sudcu vybavujúceho túto agendu za predchádzajúci kalendárny rok,
f)
vybavenou vecou vec, v ktorej rozhodnutie vo veci samej nadobudlo právoplatnosť v kalendárnom roku alebo sa vybavila iným spôsobom v kalendárnom roku,
g)
nevybavenou vecou vec, vec rozhodnutá, ktorá nenadobudla právoplatnosť v kalendárnom roku, a vec, ktorá nebola v kalendárnom roku rozhodnutá,
h)
hlavnou súdnou agendou veci, v ktorých rozhoduje sudca, senát alebo vyšší súdny úradník podľa rozvrhu práce,
i)
zamestnaneckým miestom štátnozamestnanecké miesto a zamestnanecké miesto pri výkone práce vo verejnom záujme,
j)
zamestnancom štátny zamestnanec a zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme,
k)
rozpočtovým rokom rok, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa pripravuje rozpočet na nasledujúci rok,
l)
kalendárnym rokom rok, ktorý predchádza roku, v ktorom sa pripravuje rozpočet na nasledujúci rok.
Pravidlá určovania počtu miest sudcov a voľných miest sudcov
§ 3
Počet sudcov je určený záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu v kapitole ministerstva na príslušný rozpočtový rok.
§ 4
(1)
Na účely určovania voľných miest sudcov ministerstvo každoročne do 15. februára kalendárneho roka na základe štatistických údajov vykazovaných k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka vypracuje prehľad o priemernom výkone sudcu v hlavných súdnych agendách.
(2)
Hlavnými súdnymi agendami na účely určovania voľných miest sudcov sú na
a)
okresných súdoch súdne agendy T, C, Cpr, Cb, S, P, K, D,
b)
krajských súdoch súdne agendy T, To, C, Co, Cb, Cob, S, So,
c)
Špecializovanom trestnom súde súdna agenda T,
d)
Najvyššom súde Slovenskej republiky občianskoprávna, obchodnoprávna, trestnoprávna agenda a súdna agenda správneho súdnictva.
(3)
Každá hlavná súdna agenda na súdoch podľa odseku 2 zahŕňa aj vedľajšie súdne agendy podľa osobitného predpisu.4)
§ 5
Na účely určovania voľných miest sudcov na súdy použije ministerstvo údaje o
a)
priemernom výkone sudcu v hlavnej súdnej agende,
b)
počte vecí napadnutých súdu v hlavnej agende za súd,
c)
počte nevybavených vecí a vybavených vecí v hlavnej súdnej agende za súd,
d)
počte výkonných miest sudcov na príslušnom súde.
§ 6
(1)
Pri určovaní počtu voľných miest sudcov na súdy sa údaj o potrebe počtu miest sudcov na súdoch vypočíta ako podiel sumy nápadu vecí (osôb) v hlavných súdnych agendách uvedených v § 4 ods. 2 k priemernému výkonu sudcu v danej hlavnej súdnej agende a získaný údaj sa porovná s počtom výkonných miest sudcov na jednotlivých súdoch.
(2)
Pri určovaní počtu voľných miest sudcov sa zohľadní aj údaj o potrebe počtu miest sudcov na nevybavenú agendu, ktorý sa vypočíta ako podiel počtu nevybavených vecí v hlavných súdnych agendách k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka k priemernému výkonu sudcu v danej hlavnej súdnej agende.
Pravidlá určovania počtu miest zamestnancov na úseku výkonu súdnictva
§ 7
(1)
Pri určovaní počtu miest zamestnancov na úseku výkonu súdnictva sa vychádza z počtu výkonných miest sudcov a z počtu vyšších súdnych úradníkov poverených samostatnou rozhodovacou činnosťou, ktorým je rozvrhom práce prideľovaný konkrétny druh súdnej agendy.
(2)
Pri počte miest zamestnancov zaradených do súdneho oddelenia sa vychádza z počtu miest zamestnancov určených na vybavovanie toho druhu súdnej agendy, ktorej riešením je v rozvrhu práce poverený sudca alebo senát.
(3)
Ak je sudcovi alebo senátu v rozvrhu práce pridelených do súdneho oddelenia viac druhov súdnych agend, počet miest zamestnancov jeho oddelenia sa určuje v súlade s touto vyhláškou podľa toho druhu súdnej agendy, ktorá je podľa rozvrhu práce v súdnom oddelení sudcu alebo senátu určená ako hlavná agenda.
(4)
Ak je sudcovi alebo senátu v rozvrhu práce pridelených viac druhov súdnych agend v rovnakom rozsahu, počet miest zamestnancov pridelených do jeho súdneho oddelenia sa určuje podľa toho druhu súdnej agendy, na ktorej vybavovanie je určený najvyšší počet miest zamestnancov.
(5)
Počet miest zamestnancov zaradených do súdneho oddelenia vyššieho súdneho úradníka sa určuje podľa počtu miest zamestnancov určeného touto vyhláškou na vybavovanie príslušného druhu súdnej agendy zverenej rozvrhom práce do rozhodovacej právomoci vyšších súdnych úradníkov.
§ 8
Okresný súd
(1)
Pre hlavné súdne agendy podľa § 4 ods. 2 písm. a) a súdne agendy so zvýšenou administratívnou činnosťou sa na okresnom súde počty miest vyšších súdnych úradníkov, súdnych tajomníkov a asistentov uvádzajú v prílohe č. 1. V súdnych oddeleniach so zvýšenou administratívnou činnosťou sa vychádza z mesačného koeficientu vybavených vecí jedného súdneho oddelenia, ktorý určí ministerstvo.
(2)
Počet miest zamestnancov elektronickej podateľne a informačného centra okresného súdu sa určuje podľa počtu výkonných miest sudcov okresného súdu, a to podľa prílohe č. 1.
(3)
Počet miest zamestnancov kancelárie styku s verejnosťou obchodného registra a kancelárie zbierky listín obchodného registra sa určuje podľa počtu osôb zapísaných v obchodnom registri na príslušnom registrovom súde, a to podľa prílohy č. 1.
(4)
Počet miest súdnych doručovateľov určuje ministerstvo individuálne v súčinnosti s predsedom súdu podľa veľkosti súdneho obvodu, jeho komunikačnej vybavenosti, koncentrácie obyvateľov a odhadovaného množstva doručených zásielok.
(5)
Počty miest probačných a mediačných úradníkov a dozorných úradníkov sa uvádzajú v prílohe č. 1.
§ 9
Krajský súd
(1)
Pre hlavné súdne agendy podľa § 4 ods. 2 písm. b) sa na krajskom súde počty miest vyšších súdnych úradníkov, súdnych tajomníkov a asistentov uvádzajú v prílohe č. 2.
(2)
Ak je súdna agenda na krajskom súde totožná so súdnou agendou na okresnom súde, počet miest zamestnancov pre túto agendu sa určuje ako na okresnom súde.
(3)
Počet miest zamestnancov elektronickej podateľne krajského súdu sa určuje podľa počtu výkonných miest sudcov krajského súdu, a to podľa prílohe č. 2. Počet miest zamestnancov informačného centra krajského súdu sa uvádza v prílohe č. 2.
(4)
Na určovanie počtu miest súdnych doručovateľov krajského súdu sa použije § 8 ods. 4 rovnako.
(5)
Počet miest dozorných úradníkov a počet miest zamestnancov určených na zverejňovanie súdnych rozhodnutí sa uvádza v prílohe č. 2.
(6)
Počet miest zamestnancov dokumentačného strediska s azylovou agendou na príslušnom krajskom súde určí ministerstvo v súčinnosti s predsedom tohto krajského súdu.
(7)
Do všeobecného súdneho oddelenia sa zaraďuje aj zamestnanec, ktorý plní úlohy vyplývajúce z osobitného predpisu.5) Počet zamestnaneckých miest podľa prvej vety určí ministerstvo v súčinnosti s predsedom príslušného krajského súdu.
§ 10
Špecializovaný trestný súd
(1)
Na určovanie počtu zamestnaneckých miest na úseku výkonu súdnictva Špecializovaného trestného súdu sa primerane vzťahujú pravidlá ustanovené pre okresný súd.
(2)
Počet zamestnaneckých miest na úseku výkonu súdnictva Špecializovaného trestného súdu sa uvádza v prílohe č. 3.
Pravidlá určovania počtu miest zamestnancov na úseku výkonu správy súdu
§ 11
(1)
Počet zamestnaneckých miest na úseku výkonu správy okresného súdu sa určuje podľa počtu sudcov a zamestnancov súdu na úseku výkonu súdnictva, počtu budov, v ktorých sídlia pracoviská súdu, a podľa spôsobu zabezpečenia prevádzky súdu a jeho ochrany.
(2)
Počet zamestnaneckých miest na úseku výkonu správy okresného súdu sa určuje podľa prílohy č. 4.
§ 12
(1)
Počet zamestnaneckých miest na úseku správy krajského súdu sa určuje podľa počtu okresných súdov v obvode príslušného krajského súdu, celkového počtu miest sudcov a zamestnancov súdov v obvode príslušného krajského súdu zaradených na úseku výkonu súdnictva.
(2)
Počet zamestnaneckých miest oddelenia informatiky krajského súdu sa určuje podľa počtu okresných súdov a organizácií v obvode príslušného krajského súdu, pre ktoré oddelenie informatiky krajského súdu zabezpečuje činnosti vo svojej vecnej pôsobnosti.
(3)
Počet zamestnaneckých miest na úseku výkonu správy krajského súdu sa určuje podľa prílohy č. 5.
§ 13
(1)
Na určovanie počtu zamestnaneckých miest na úseku výkonu správy Špecializovaného trestného súdu sa primerane vzťahujú kritériá určené pre okresný súd.
(2)
Počet zamestnaneckých miest oddelenia informatiky Špecializovaného trestného súdu určí ministerstvo.
(3)
Počet zamestnaneckých miest na úseku výkonu správy Špecializovaného trestného súdu sa uvádza v prílohe č. 6.
§ 14
Pravidlá rozdeľovania počtu zamestnaneckých miest
(1)
Ministerstvo rozpíše záväzne pridelený počet miest zamestnancov a pridelené mzdové prostriedky pre súdy na obdobie jedného roka. Pre okresný súd sa záväzný počet miest zamestnancov a mzdové prostriedky pre štátnu službu a výkon práce vo verejnom záujme rozpisujú prostredníctvom príslušného krajského súdu.
(2)
Ak na základe rozpisu dôjde k zvýšeniu počtu zamestnaneckých miest na súde, súd postupuje podľa osobitného predpisu6) alebo zruší zamestnanecké miesto, ak počet určených zamestnaneckých miest na súde bude nižší ako v predchádzajúcom období.
(3)
Ak v priebehu roka, na ktorý boli ministerstvom rozpísané záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu, vznikne na súde potreba vykonať zmenu v jeho personálnom obsadení, ministerstvo môže túto zmenu v súčinnosti s príslušným krajským súdom vykonať aj počas príslušného roka.
(4)
Ak sa v priebehu roka štátnozamestnanecké miesto na súde stane voľným z dôvodu zmeny alebo skončenia štátnozamestnaneckého pomeru, súd požiada ministerstvo o udelenie súhlasu na obsadenie voľného miesta podľa osobitného predpisu.6) Ministerstvo na základe riadne odôvodnenej žiadosti príslušného súdu posúdi opodstatnenosť takej žiadosti.
(5)
Ak ministerstvo vyhodnotí žiadosť príslušného súdu ako neopodstatnenú, štátnozamestnanecké miesto na súde sa stane nadbytočným a ministerstvo toto miesto zruší alebo ho určí personálne nedostatočne obsadenému súdu.
(6)
Štátnozamestnanecké miesto sa stáva nadbytočným spravidla vtedy, ak štátny zamestnanec zaradený do súdneho oddelenia nevykonáva pracovné činnosti vyplývajúce pre neho z rozvrhu práce z dôvodu, že sudca sa vzdal výkonu funkcie sudcu, prerušil výkon funkcie sudcu, zomrel alebo ak počet zamestnaneckých miest na súde prevyšuje počet miest ustanovený podľa tejto vyhlášky.
(7)
Ak sa zamestnanecké miesto stalo nadbytočným, súd vykoná potrebné zmeny v rozvrhu práce. Ak sa stalo nadbytočným zamestnanecké miesto obsadené zamestnancom, súd postupuje podľa osobitných predpisov.7)
(8)
Ak sa zamestnanecké miesto na súde stane voľným z dôvodu skončenia štátnozamestnaneckého pomeru7) alebo pracovného pomeru zo strany zamestnanca, postupuje sa podľa odsekov 3 až 6.
Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 15
(1)
Ak súd sídli v jednej budove s iným súdom alebo viacerými súdmi, činnosti súvisiace so zabezpečením správy budovy vykonáva zamestnanec súdu, v ktorého správe je budova.
(2)
Na súde, ktorý sídli v jednej budove s iným súdom alebo viacerými súdmi, sa nezriaďuje zamestnanecké miesto pri výkone práce vo verejnom záujme v zaradení zamestnanec zabezpečujúci ochranu budovy; túto činnosť zabezpečuje zamestnanec súdu podľa odseku 1.
(3)
Počet zamestnaneckých miest pri výkone práce vo verejnom záujme v zaradení zamestnanec zabezpečujúci ochranu budovy určí ministerstvo v súčinnosti s predsedom príslušného súdu podľa počtu chránených budov. Na súdoch, kde je možná inštalácia signalizácie, sa využíva najmä táto forma zabezpečenia ochrany budovy.
(4)
Na súde, ktorý má zriadenú vlastnú kotolňu, sa zriaďuje zamestnanecké miesto pri výkone práce vo verejnom záujme v zaradení kurič/údržbár.
(5)
Ak má súd zriadenú spoločnú telefónnu ústredňu s iným súdom alebo viacerými súdmi, činnosti vo vecnej pôsobnosti spojovateľa vykonáva zamestnanec súdu podľa odseku 1.
(6)
Počet zamestnaneckých miest pri výkone práce vo verejnom záujme v zaradení spojovateľ, knihovník, správca budovy, zamestnanec podateľne a údržbár určí ministerstvo.
(7)
Na súde, ktorý má zriadené pracovisko mimo sídla súdu, sa počet miest zamestnancov na úseku správy súdu určí aj pre pracovisko súdu primerane výkonu jeho súdnej činnosti.
(8)
Ak táto vyhláška ustanovuje, že na výkon príslušnej činnosti je určený jeden zamestnanec, súd určí zástupcu tohto zamestnanca počas jeho neprítomnosti na pracovisku.
(9)
Ak opis pracovných činností zamestnanca nie je v súlade s dĺžkou určeného služobného času štátneho zamestnanca alebo pracovného času zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme, pracovné činnosti tohto zamestnanca sa kumulujú. Ide najmä o činnosti pri výkone práce vo verejnom záujme.
(10)
Na súdoch, ktoré nemajú zriadenú samostatnú funkciu technického asistenta, môže túto činnosť vykonávať aj asistent príslušného súdneho oddelenia. Počet miest technických asistentov na príslušných súdoch určí ministerstvo v súčinnosti s predsedom súdu.
(11)
Na základe odôvodnenej žiadosti predsedu príslušného súdu môže ministerstvo určiť ďalšie zamestnanecké miesto.
(12)
Súd si podľa potreby môže určiť vlastnú štruktúru zamestnaneckých miest na úseku výkonu súdnictva, pričom nesmie prekročiť celkový počet zamestnaneckých miest vo výkone súdnictva určený touto vyhláškou. Rozpis počtu zamestnaneckých miest na príslušný rozpočtový rok určený ministerstvom v súlade s touto vyhláškou je pre súd záväzný.
§ 16
Počet miest zamestnancov určených na vybavovanie jednotlivých druhov súdnych agend na úseku výkonu súdnictva a na úseku výkonu správy súdu ministerstvo prehodnocuje po prerokovaní s predsedami súdov a na základe údajov z rezortnej štatistiky ustanovených touto vyhláškou v ročných intervaloch.
§ 17
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2011.
v z. Mária Kolíková v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 149/2011 Z. z.
POČET ZAMESTNANECKÝCH MIEST NA ÚSEKU VÝKONU SÚDNICTVA
OKRESNÝ SÚD
Súdne oddelenie sudcu
Hlavná súdna agenda Sudca Vyšší súdny
úradník
Súdny
tajomník
Asistent
T 1 1/2 1/3 1
C, Cb, S, D 1 1/2 1/3 1
P, K 1 1 1 1
Súdne oddelenie so zvýšenou administratívnou činnosťou*)
Hlavná súdna agenda Vyšší súdny
úradník
Súdny
tajomník
Asistent
OR 1 1/3 1/2
Er 1 1 1
Ro, Rob 1/2 1/2 1/2
D 1 1/2
Všeobecné súdne oddelenie
Kategória / zamestnanecké miesto do 15 sudcov
vo výkone
16 a viac sudcov
vo výkone
okresné súdy v sídle
krajského súdu (OR
)
Štátna
služba
Zamestnanec elektronickej podateľne 1+1/2 2 3
Tajomník informačného centra 1+1/2 2
Dozorný úradník 1
Probačný a mediačný úradník 1 2
Zamestnanec kancelárie styku s verejnosťou obchodného registra
(na každých 10 000 zapísaných osôb)
1
Zamestnanec kancelárie zbierky listín obchodného registra
(na každých 13 000 zapísaných osôb)
1
Príloha č. 2 k vyhláške č. 149/2011 Z. z.
POČET ZAMESTNANECKÝCH MIEST NA ÚSEKU VÝKONU SÚDNICTVA
KRAJSKÝ SÚD
Súdne oddelenie sudcu/senátu
Hlavná súdna agenda Senát Vyšší súdny úradník Súdny
 tajomník
Asistent
T, To 1 1/3 1/3 1
C, Co 1 1 1/3 1
Cb, Cob 1 1 1/3 1
S, So 1 1 1/3 1
Všeobecné súdne oddelenie
Kategória / zamestnanecké miesto do 40 sudcov
vo výkone
od 41 do 60 sudcov
vo výkone
61 a viac sudcov
vo výkone
Štátna
služba
Zamestnanec elektronickej podateľne 2 3
Dozorný úradník 1 2
Tajomník informačného centra 2
Hovorca 1
Zamestnanec pre zverejňovanie súdnych rozhodnutí 2
Príloha č. 3 k vyhláške č. 149/2011 Z. z.
POČET ZAMESTNANECKÝCH MIEST NA ÚSEKU VÝKONU SÚDNICTVA
ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD
Súdne oddelenie sudcu
Hlavná súdna agenda Sudca Vyšší súdny
 úradník
Súdny
tajomník
Asistent
T 1 1/2 1/3 1
Kategória / zamestnanecké miesto Všeobecné súdne oddelenie
Štátna
služba
Zamestnanec elektronickej podateľne 1
Hovorca 1
Príloha č. 4 k vyhláške č. 149/2011 Z. z.
POČET ZAMESTNANECKÝCH MIEST NA ÚSEKU VÝKONU SPRÁVY SÚDU
OKRESNÝ SÚD
Kategória / zamestnanecké miesto Počet miest zamestnancov na úseku výkonu správy súdu
do 60 sudcov a zamestnancov
na úseku výkonu súdnictva
od 61 sudcov a zamestnancov
na úseku výkonu súdnictva
okresné súdy v sídle
krajského súdu (OR
)
Štátna
služba
Riaditeľ správy súdu 1 1 1
Rozpočtár 1/2 1/2 1
Účtovník 1+1/2 2 2
Zamestnanec zabezpečujúci personálnu agendu 1/2 1 1
Zamestnanec poverený vedením správneho registra 1/2 1/2 1
Verejný
záujem
Správca majetku 1 1 1
Pokladník 1/2 1/2 1/2
Správca registratúrneho strediska 1/2 1/2 1+1/2
Vodič 1 1 1
Príloha č. 5 k vyhláške č. 149/2011 Z. z.
POČET ZAMESTNANECKÝCH MIEST NA ÚSEKU VÝKONU SPRÁVY SÚDU
KRAJSKÝ SÚD
Kategória / zamestnanecké miesto Počet zamestnancov na úseku výkonu správy súdu
do 600 sudcov a zamestnancov
na úseku výkonu súdnictva
(za obvod krajského súdu
)
nad 600 sudcov a zamestnancov
na úseku výkonu súdnictva
(za obvod krajského súdu
)
Štátna
služba
Riaditeľ správy súdu 1 1
Ekonóm 1 1
Rozpočtár 1 1
Účtovník 3 3
Zamestnanec zabezpečujúci personálnu agendu 3 4
Zamestnanec poverený vedením správneho registra 1+1/2 1+1/2
Kontrolór 1 1
Bezpečnostný zamestnanec 1 1
Zamestnanec pre vyššie overovanie listín 1/2 1/2
Štatistik 2 2
Verejný
záujem
Správca majetku 1 1
Pokladník 1/2 1
Správca registratúrneho strediska súdu (archív) 1+1/2 2
Referent pre verejné obstarávanie 1 1
Vodič 2 2
Príloha č. 6 k vyhláške č. 149/2011 Z. z.
POČET ZAMESTNANECKÝCH MIEST NA ÚSEKU VÝKONU SPRÁVY SÚDU
ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD
Kategória / zamestnanecké miesto Počet zamestnancov na úseku
výkonu správy súdu
Štátna
služba
Riaditeľ správy súdu 1
Rozpočtár 1/2
Účtovník 2
Zamestnanec zabezpečujúci personálnu agendu 1/2
Bezpečnostný zamestnanec 1
Verejný
záujem
Správca majetku 1
Referent pre verejné obstarávanie 1
Vodič 1
Domovník 1
1)
§ 12, 13 a § 24 ods. 1 až 3 a 5 až 8 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 17 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.
6)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom v znení vyhlášky č. 150/2011 Z. z.
7)
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.