15/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

15
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 18. januára 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2, § 31 ods. 1, § 32 ods. 2, § 41 ods. 4 a § 42 ods. 3 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z., vyhlášky č. 661/2006 Z. z., vyhlášky č. 564/2007 Z. z., vyhlášky č. 234/2008 Z. z., vyhlášky č. 571/2008 Z. z., vyhlášky č. 363/2009 Z. z., vyhlášky č. 588/2009 Z. z. a vyhlášky č. 122/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré znejú:
㤠5a
(1)
Žiadosť o zriadenie slobodného pásma obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo žiadateľa o zriadenie slobodného pásma a meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu kontaktnej osoby,test
b)
vymedzenie časti územia, ktoré sa má stať slobodným pásmom, s uvedením katastrálneho územia, parcelných čísiel príslušných pozemkov a súpisných čísiel stavieb, ak sa nachádzajú na vymedzenej časti územia,
c)
identifikáciu kontrolného typu slobodného pásma,1aaa) o ktorého zriadenie sa žiada,
d)
návrh miesta vstupu do slobodného pásma a miesta výstupu zo slobodného pásma,
e)
účel zriadenia slobodného pásma,
f)
odôvodnenie ekonomickej opodstatnenosti zriadenia slobodného pásma,
g)
druhy činností, ktoré sa majú v slobodnom pásme vykonávať,
h)
návrh technických podmienok prevádzkovania slobodného pásma,
i)
návrh podmienok správy a zabezpečenia slobodného pásma,
j)
návrh obsahovej náplne osobitnej analytickej evidencie,
k)
navrhovaný dátum zriadenia slobodného pásma,
l)
čas, na aký sa navrhuje zriadiť slobodné pásmo.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra použiteľný na právne úkony, nie starší ako tri mesiace alebo jeho úradne osvedčená kópia nie staršia ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti,
b)
podnikateľský plán,
c)
analýza očakávaného ekonomického prínosu,
d)
účtovná závierka žiadateľa za posledné tri účtovné obdobia alebo účtovná závierka žiadateľa za obdobie od jeho vzniku, ak žiadateľ vznikol pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o zriadenie slobodného pásma,
e)
doklad o vlastníckom práve alebo užívacom práve žiadateľa k stavbám a pozemkom, ktoré majú byť súčasťou slobodného pásma,
f)
kópia katastrálnej mapy vyhotovená správou katastra,
g)
výpočet predpokladaných nákladov potrebných na zriadenie slobodného pásma a vyhlásenie o spôsobe a výške ich krytia vlastnými alebo cudzími zdrojmi,
h)
harmonogram postupu prác pri zabezpečení prevádzkyschopnosti slobodného pásma.
§ 5b
(1)
Žiadosť o zriadenie slobodného skladu obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo žiadateľa o zriadenie slobodného skladu a meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu kontaktnej osoby,
b)
identifikáciu priestorov, ktoré majú byť slobodným skladom, s uvedením katastrálneho územia, parcelných čísiel príslušných pozemkov a súpisných čísiel príslušných stavieb,
c)
návrh miesta vstupu do slobodného skladu a miesta výstupu zo slobodného skladu,
d)
návrh spôsobu uzavretia slobodného skladu,
e)
účel zriadenia slobodného skladu,
f)
odôvodnenie ekonomickej opodstatnenosti zriadenia slobodného skladu,
g)
druhy činností, ktoré sa majú vykonávať v slobodnom sklade,
h)
návrh technických podmienok prevádzkovania slobodného skladu,
i)
návrh podmienok správy a zabezpečenia slobodného skladu,
j)
návrh obsahovej náplne osobitnej analytickej evidencie,
k)
navrhovaný dátum zriadenia slobodného skladu,
l)
čas, na aký sa navrhuje zriadiť slobodný sklad.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra použiteľný na právne úkony, nie starší ako tri mesiace alebo jeho úradne osvedčená kópia nie staršia ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti,
b)
podnikateľský plán,
c)
analýza očakávaného ekonomického prínosu,
d)
účtovná závierka žiadateľa za posledné tri účtovné obdobia alebo účtovná závierka žiadateľa za obdobie od jeho vzniku, ak žiadateľ vznikol pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o zriadenie slobodného skladu,
e)
doklad o vlastníckom práve alebo užívacom práve žiadateľa k stavbám a pozemkom, ktoré majú byť slobodným skladom,
f)
kópia katastrálnej mapy vyhotovená správou katastra,
g)
výpočet predpokladaných nákladov potrebných na zriadenie slobodného skladu a vyhlásenie o spôsobe a výške ich krytia vlastnými alebo cudzími zdrojmi,
h)
harmonogram postupu prác pri zabezpečení prevádzkyschopnosti slobodného skladu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aaa znie:
„1aaa)
Čl. 799 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.“.
2.
V prílohe č. 1 štvrtom bode sa slová „Haniska pri Košiciach, nácestné stredisko“ nahrádzajú slovami „Košice-Šaca, Železiarenská 49“.
3.
V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia štvrtá a piata veta znejú:
„Uplatnenie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady sa uvádza takto: „V0900 – X – Žiadosť o vyplatenie vývoznej náhrady“, kde X vyjadruje registračné číslo žiadateľa o vyplatenie vývoznej náhrady pridelené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.
Uplatnenie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady vopred podľa osobitného predpisu6) sa uvádza takto: „V0910 – Zálohová platba“.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Čl. 31 nariadenia Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 186, 17. 7. 2009) v platnom znení.“.
4.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru písmeno a) znie:
„a) kódy používané pri spotrebnej dani z minerálneho oleja:
U011 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja (ďalej len „zákon č. 98/2004 Z. z.“) v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.,
U012 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.,
U020 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U030 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U045 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.,
U046 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.,
U050 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U060 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U070 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U080 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane a nie je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U092 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.,
U093 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.,
U082 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U083 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U094 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. d) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.,
U095 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. d) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.,
U085 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U086 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U087 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U111 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.,
U112 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.,
U120 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U130 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U145 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.,
U146 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.,
U150 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U160 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U170 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U211 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.,
U212 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.,
U220 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U230 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U245 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.,
U246 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.,
U250 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U260 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U270 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U301 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U302 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.,
U303 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U304 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.,
U305 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,
U306 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2006 Z. z.,
U307 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. g) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U308 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. h) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.,
U309 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. i) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.,
U401 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U402 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U403 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U404 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U405 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U406 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. h) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U407 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U411 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 3 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U412 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,“.
5.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru písmene b) kódy V010, V020, V030, V040, V210, V220, V230, V240, V402 a V404 znejú:
„V010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína (ďalej len „zákon č. 104/2004 Z. z.“) v znení zákona č. 217/2006 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 písm. a) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
V020 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 217/2006 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 písm. b) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
V030 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 217/2006 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 písm. c) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
V040 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 217/2006 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 písm. d) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
V210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 217/2006 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 písm. a) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
V220 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 217/2006 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 písm. b) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
V230 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 217/2006 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 písm. c) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
V240 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 217/2006 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 písm. d) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
V402 – ak ide o víno oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 472/2009 Z. z.,
V404 – ak ide o víno oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. f) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,“.
6.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru písmene c) kódy S010, S110, S210, S302, S306, S406 a S407 znejú:
„S010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. (ďalej len „zákon č. 105/2004 Z. z.“), ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
S110 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 105/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
S210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 105/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
S302 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
S306 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
S406 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. i) zákona č. 105/2004 Z. z. v znení zákona č. 632/2004 Z. z.,
S407 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. j) zákona č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,“.
7.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru písmeno d) znie:
„d) kódy používané pri spotrebnej dani z tabakových výrobkov:
T010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov (ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z.“) v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T020 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T030 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 až 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T110 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 491/2010 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T120 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T130 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 až 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T220 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T230 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 až 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T250 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 491/2010 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T260 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T270 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T280 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená minimálna sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 3 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T301 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z.,
T302 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 106/2004 Z. z.,
T303 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 106/2004 Z. z.,
T304 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T305 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 631/2004 Z. z.,“.
8.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru písmene e) kódy R010, R210, R440 a R450 znejú:
„R010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva (ďalej len „zákon č. 107/2004 Z. z.“), ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 107/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
R210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 107/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 107/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
R440 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 8 ods. 2 písm. f) zákona č. 107/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
R450 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 8 ods. 2 písm. h) zákona č. 107/2004 Z. z. v znení zákona č. 630/2004 Z. z.,“.
9.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru písmene f) kód Q010 znie:
„Q010 – ak ide o uhlie uvedené v § 16 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 609/2007 Z. z.“) dovážané právnickou osobou alebo fyzickou osobou inou ako koncovým odberateľom uhlia v domácnosti, výrobcom uhlia alebo obchodníkom s uhlím, na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do colného režimu voľný obeh, ak na colný režim voľný obeh nenadväzuje oslobodenie od spotrebnej dane, a na ktoré je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 18 zákona č. 609/2007 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,“.
10.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru sa v písmene f) vypúšťa kód Q310.
11.
V prílohe č. 6 pri Colnom úrade Košice v stĺpcoch „Textilný tovar a obuv“ a „Banány“ sa slová „Haniska pri Košiciach, nácestné stredisko“ nahrádzajú slovami „Košice-Šaca“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2011.
Ivan Mikloš v. r.