150/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

150
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 13. mája 2011
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 10 a § 23 ods. 7 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 prvá veta znie: „Žiadosť o udelenie súhlasu na vyhlásenie výberového konania alebo výberu na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta podľa odseku 1 sa podáva ministerstvu spravidla 15 dní predtým, ako sa štátnozamestnanecké miesto stane voľným z dôvodu zmeny alebo skončenia štátnozamestnaneckého pomeru; to platí aj na vyhlásenie nového výberového konania podľa § 15.“.
2.
V § 3 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „a podľa osobitného predpisu1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
3.
V § 5 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,3)“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa citácia „§ 5 ods. 5 a § 149a ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov,“.
5.
V § 5 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Ak sa do výberového konania alebo výberu prihlási uchádzač, ktorý je štátnym zamestnancom súdu, na ktorom sa obsadzuje voľné štátnozamestnanecké miesto, požadované doklady podľa odseku 1 sa okrem písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania nepredkladajú.
(3)
Súčasťou žiadosti uchádzača o zaradenie do výberového konania alebo výberu je aj udelenie súhlasu uchádzačom na spracúvanie a zverejnenie jeho osobných údajov podľa osobitného predpisu6a) na účely výberového konania alebo výberu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.
6.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
V žiadosti o zaradenie do výberu na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vyššieho súdneho úradníka sa označí jeden z troch cudzích jazykov, z ktorého vykoná písomný preklad textu. Preklad textu možno vykonať z anglického jazyka, nemeckého jazyka alebo francúzskeho jazyka.“.
7.
V § 6 ods. 3 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
8.
V § 6 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Ak vzhľadom na požiadavku overenia odborných znalostí uchádzača vedúci služobného úradu súdu nemôže vymenovať členov výberovej komisie zo štátnych zamestnancov tohto súdu v stálej štátnej službe alebo zo sudcov, po predchádzajúcej dohode s vedúcim služobného úradu iného súdu vymenuje za člena výberovej komisie osobu z tohto služobného úradu, ktorá spĺňa predpoklady na vymenovanie podľa tejto vyhlášky.
(5)
Ak ide o výberové konanie, vedúci služobného úradu príslušného súdu vymenuje dvoch členov výberovej komisie na návrh ministerstva. Ak ide o výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vyššieho súdneho úradníka, vedúci služobného úradu príslušného súdu vymenuje jedného člena výberovej komisie na návrh ministerstva. Ak ministerstvo člena výberovej komisie nenavrhne, vymenuje ho vedúci služobného úradu súdu zo štátnych zamestnancov tohto súdu v stálej štátnej službe alebo zo sudcov; odsek 4 platí rovnako.“.
10.
V § 6 sa vypúšťa odsek 6.
11.
V § 8 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
12.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Písomná časť výberového konania a výberu
(1)
Písomná časť výberového konania a výberu pozostáva z odborného písomného testu, a ak ide o obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vyššieho súdneho úradníka, aj z prípadovej štúdie a písomného prekladu textu z cudzieho jazyka.
(2)
Schopnosti a odborné znalosti uchádzača sa v písomnej časti výberového konania alebo výberu overujú formou odborného písomného testu zo znalostí Ústavy Slovenskej republiky a všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov. U uchádzačov na voľné štátnozamestnanecké miesto vyššieho súdneho úradníka sa overujú aj znalosti z oblasti trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva a správneho práva.
(3)
Odborný písomný test pozostáva u uchádzačov na voľné štátnozamestnanecké miesto
a)
vedúceho zamestnanca zo 40 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku v časovom limite na vyznačenie správnych odpovedí 30 minút,
b)
vyššieho súdneho úradníka z 30 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku v časovom limite na vyznačenie správnych odpovedí 25 minút.
(4)
Odborný písomný test podľa odseku 3 v deň výberového konania alebo výberu losuje výberová komisia z jednotnej databázy testov, ktorú na tento účel vytvára ministerstvo.
(5)
Odborný písomný test u uchádzačov na ostatné voľné štátnozamestnanecké miesta pozostáva z 25 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku v časovom limite na vyznačenie správnych odpovedí 20 minút.
(6)
Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na obsadzovanie voľného štátnozamestnaneckého miesta asistenta.7) Odborný písomný test nahrádza osobitná súčasť písomnej časti výberu, ktorou je overenie administratívno-technických schopností uchádzača a overenie odbornej spôsobilosti uchádzača v písomnom prejave z gramatiky slovenského jazyka. Bodové hodnotenie osobitnej súčasti písomnej časti výberu je najviac desať bodov, ak ide o overenie administratívno-technických schopností, a najviac desať bodov, ak ide o overenie odbornej spôsobilosti uchádzača v písomnom prejave.
(7)
Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej riešenie navrhne uchádzač. Prípadovú štúdiu losuje výberová komisia v deň výberu z jednotnej databázy, ktorú na tento účel vytvára ministerstvo. Čas na vypracovanie prípadovej štúdie je 60 minút. Za riešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 30 bodov.
(8)
Text v cudzom jazyku určený na písomný preklad losuje výberová komisia v deň výberu z jednotnej databázy, ktorú na tento účel vytvára ministerstvo. Pri vypracúvaní písomného prekladu textu z cudzieho jazyka možno používať prekladový slovník. Čas na vypracovanie písomného prekladu textu z cudzieho jazyka je 60 minút; písomný preklad sa hodnotí najviac 20 bodmi.
(9)
Písomnú časť výberového konania alebo výberu úspešne absolvoval uchádzač, ktorý podľa
a)
odseku 3 písm. a) získal najmenej 24 bodov z odborného písomného testu,
b)
odseku 3 písm. b) získal najmenej 18 bodov z odborného písomného testu, najmenej 18 bodov z riešenia prípadovej štúdie a najmenej 12 bodov z písomného prekladu textu z cudzieho jazyka,
c)
odseku 5 získal najmenej 15 bodov z odborného písomného testu,
d)
odseku 6 získal najmenej šesť bodov z overenia administratívno-technických schopností a najmenej šesť bodov z overenia odbornej spôsobilosti uchádzača v písomnom prejave.“.
13.
§ 10 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
14.
V § 11 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vyššieho súdneho úradníka, uchádzač odpovie na štyri otázky.“.
15.
V § 11 ods. 5 druhá veta znie: „Najnižší počet bodov, ktoré má uchádzač dosiahnuť, aby absolvoval ústnu časť výberového konania alebo výberu úspešne, je 15 bodov, ak ide o výberové konanie, 12 bodov, ak ide o výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vyššieho súdneho úradníka a deväť bodov, ak ide o výber v ostatných prípadoch.“.
16.
V § 11 sa vypúšťa odsek 6.
17.
V § 12 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
18.
V § 12 ods. 2 sa slová „§ 9 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 9“.
19.
V § 15 písm. b) sa slová „podľa § 14 ods. 4“ nahrádzajú slovami „podľa § 14 ods. 3“.
20.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Spoločné ustanovenie
Ustanovenia tejto vyhlášky o obsadzovaní voľného štátnozamestnaneckého miesta vyššieho súdneho úradníka sa primerane použijú aj na obsadzovanie voľného štátnozamestnaneckého miesta asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
§ 19 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
21.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§16a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2011
Výberové konanie alebo výber, ktorý bol vyhlásený podľa predpisov účinných k 31. máju 2011 a vykonať sa má po 1. júni 2011, sa uskutoční podľa predpisov účinných k 31. máju 2011.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2011.
v z. Mária Kolíková v. r.