152/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.05.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

152
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. mája 2011 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky o vykonávaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov v konaní o udelenie víza (oznámenie č. 544/2009 Z. z.).
Dohoda nadobudne platnosť 1. júna 2011 v súlade s článkom 6 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.