154/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

154
ZÁKON
zo 17. mája 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona č. 172/1998 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 289/2002 Z. z. a zákona č. 460/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo násobku podľa § 4 ods. 7“.
2.
V § 4 ods. 1 sa doterajšia tabuľka nahrádza touto tabuľkou:
„1.     do 500 obyvateľov 1,49-násobok
2. od 501 do 1 000 obyvateľov 1,65-násobok
3. od 1 001 do 3 000 obyvateľov 1,98-násobok
4. od 3 001 do 5 000 obyvateľov 2,17-násobok
5. od 5 001 do 10 000 obyvateľov 2,34-násobok
6. od 10 001 do 20 000 obyvateľov 2,53-násobok
7. od 20 001 do 50 000 obyvateľov 2,89-násobok
8. od 50 001 do 100 000 obyvateľov 3,19-násobok
9. nad     100 000 obyvateľov 3,58-násobok
“,“.
3.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.“.
4.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1.
(4)
Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.
5.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Obecné zastupiteľstvo v obci s počtom obyvateľov do 500 môže kedykoľvek, so súhlasom starostu, znížiť 1,49-násobok platu až na 0-násobok počas jeho funkčného obdobia.“.
6.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Počas ozdravného režimu alebo nútenej správy obce podľa osobitného predpisu8) patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo počas tejto doby nemôže starostovi zvýšiť plat podľa odseku 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
§ 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 alebo podľa odseku 2 musí byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva uvedený v presnej výške stanovenej v eurách.“.
8.
V § 5 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.
9.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Po zániku mandátu starostu z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov. To neplatí, ak ide o dôvody uvedené v osobitnom predpise.9) Odstupné starostovi nepatrí, ak vykonával funkciu menej ako šesť mesiacov.“.
10.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Priemerným mesačným platom na účely odseku 1 a § 2 ods. 2 je jedna dvanástina súčtu platu podľa § 3 alebo podľa § 4 ods. 2 za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného platu. Priemerný mesačný plat sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“.
11.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2011
Starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 30. júna 2011 a rozhodlo o plate starostu v súlade s týmto zákonom. Inak platí, že od 1. júna 2011 patrí starostovi plat stanovený podľa § 3 ods. 1.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.