156/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.05.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

156
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 10. mája 2011 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2011 z 21. decembra 2010 uzavretá medzi Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA
a
Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.
2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2011 z 31. marca 2011 uzavretá medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2011 zo 16. apríla 2011 uzavretá medzi Zväzom autobusovej dopravy
a
Odborovým zväzom KOVO.