157/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.05.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

157
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu boli v dňoch 20. – 29. septembra 2010 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 29/2003 Z. z., oznámenie č. 30/2003 Z. z., oznámenie č. 574/2003 Z. z., oznámenie č. 83/2004 Z. z., oznámenie č. 97/2005 Z. z., oznámenie č. 123/2006 Z. z., oznámenie č. 156/2007 Z. z., oznámenie č. 157/2007 Z. z., oznámenie č. 244/2008 Z. z., oznámenie č. 248/2008 Z. z., oznámenie č. 628/2008 Z. z., oznámenie č. 629/2008 Z. z., oznámenie č. 127/2009 Z. z. a oznámenie č. 265/2010 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2011. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.
K oznámeniu č. 157/2011 Z. z.
ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K ZMLUVE O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI
Pravidlo 12
Jazyk medzinárodnej prihlášky a preklad na účely medzinárodnej rešerše a medzinárodného zverejnenia
12.1 až 12.1ter (bez zmeny)
12.2 Jazyk zmien v medzinárodnej prihláške
(a) Každá úprava medzinárodnej prihlášky musí byť v jazyku, v ktorom bola podaná prihláška, s výnimkou pravidiel 46.3 a 55.3.
(b) a (c) (bez zmeny)
12.3 a 12.4 (bez zmeny)
Pravidlo 48
Medzinárodné zverejnenie
48.1 (bez zmeny)
48.2 Obsah
(a) až (h) (bez zmeny)
(i) Ak autorizáciu opravy zjavnej chyby v medzinárodnej prihláške podľa pravidla 91.1 zo strany prijímacieho úradu, orgánu pre medzinárodnú rešerš alebo Medzinárodného úradu Medzinárodný úrad prijme alebo prípadne udelí po ukončení technických príprav na zverejnenie, zverejní sa stanovisko, ktoré odráža všetky opravy, spolu so stranami obsahujúcimi opravy alebo náhradnými listami a listom predloženým podľa pravidla 91.2, podľa okolností, a prvá strana sa znova uverejní.
(j) a (k) (bez zmeny)
48.3 až 48.6 (bez zmeny)
Pravidlo 49
Vyhotovenie, preklad a poplatky podľa článku 22
49.1 až 49.4 (bez zmeny)
49.5 Obsah prekladu a požiadavky na jeho vonkajšiu formu
(a) Na účely článku 22 sa preklad medzinárodnej prihlášky týka opisu [s výnimkou odseku (a-bis)], nárokov, textov na výkresoch a anotácie. Ak o to žiada určený úrad, preklad sa s výnimkou odsekov (b), (c-bis) a (e) týka aj
(i) (bez zmeny)
(ii) ak boli nároky upravené podľa článku 19, aj nárokov podaných, aj nárokov upravených [upravené nároky sa musia predložiť vo forme kompletného súboru nárokov predložených podľa pravidla 46.5 (a) ako náhrada za všetky pôvodne podané nároky] a
(iii) (bez zmeny)
(a-bis) až (l) (bez zmeny)
49.6 (bez zmeny)
Pravidlo 53
Návrh
53.1 až 53.8 (bez zmeny)
53.9. Vyhlásenie týkajúce sa úprav
(a) Ak sa urobili úpravy podľa ustanovení článku 19, musí byť vo vyhlásení týkajúcom sa úprav uvedené, či si na účely medzinárodného predbežného prieskumu prihlasovateľ praje, aby sa tieto úpravy
(i) vzali do úvahy, pričom v tomto prípade sa prednostne predloží spolu s návrhom aj kópia úprav a kópia listu požadovaného podľa pravidla 46.5(b), alebo
(ii) (bez zmeny)
(b) a (c) (bez zmeny)
Pravidlo 55
Jazyky (medzinárodný predbežný prieskum)
55.1 až 55.2 (bez zmeny)
55.3 Jazyk a preklad úprav a listov
(a) S výnimkou odseku (b), ak medzinárodná prihláška bola podaná v inom jazyku, ako bola zverejnená, každá úprava podľa článku 34, ako aj každý list uvedený v pravidle 66.8(a), 66.8(b) a v pravidle 46.5(b) použitého na základe pravidla 66.8(c) sa musí predložiť v jazyku zverejnenia.
(b) Ak sa požaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 55.2,
(i) každá úprava a každý list uvedený v odseku (a) a
(ii) každá úprava podľa článku 19, ktorá sa musí vziať do úvahy podľa pravidla 66.1(c) alebo (d), a každý list uvedený v pravidle 46.5(b)
musí byť v jazyku tohto prekladu. Ak takéto úpravy alebo listy boli alebo sú podané v inom jazyku, musí sa predložiť aj preklad.
(c) Ak sa úprava alebo list nepredloží v požadovanom jazyku podľa odseku (a) alebo (b), orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vyzve prihlasovateľa, aby predložil úpravu alebo list v požadovanom jazyku v lehote, ktorá musí byť primeraná okolnostiam. Táto lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od dátumu výzvy. Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže lehotu predĺžiť kedykoľvek pred vydaním rozhodnutia.
(d) Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve na predloženie úpravy v požadovanom jazyku v lehote uvedenej v odseku (c), úprava sa nevezme do úvahy na účely medzinárodného predbežného prieskumu. Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve na predloženie listu uvedeného v odseku (a) v požadovanom jazyku v lehote podľa odseku (c), príslušná úprava sa nemusí vziať do úvahy na účely medzinárodného predbežného prieskumu.
Pravidlo 62
Kópia písomného posudku vypracovaného orgánom pre medzinárodnú rešerš a kópia úprav podľa článku 19 pre medzinárodný predbežný prieskum
62.1 Kópia písomného posudku vypracovaného orgánom pre medzinárodnú rešerš a úpravy vykonané pred podaním návrhu
Po prijatí návrhu alebo jeho kópie od orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum Medzinárodný úrad ihneď zašle tomuto orgánu
(i) kópiu písomného posudku vypracovaného podľa pravidla 43bis.1, ak tak už neurobil národný úrad alebo medzivládna organizácia, ktorá koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš a tiež koná ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, a
(ii) kópiu úprav podľa článku 19, stanovisko uvedené v tomto článku a list požadovaný podľa pravidla 46.5(b), ak orgán už neuviedol, že už túto kópiu prijal.
62.2 Úpravy vykonané po podaní návrhu
Ak v čase podania úprav podľa článku 19 bol už návrh predložený, musí prihlasovateľ, najlepšie súčasne s podaním úprav Medzinárodnému úradu, podať aj orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum kópiu týchto úprav, stanovisko podľa tohto článku a list požadovaný podľa pravidla 46.5(b). V každom prípade musí Medzinárodný úrad bez zbytočného odkladu zaslať kópiu týchto úprav, stanovisko a list tomuto orgánu.
Pravidlo 66
Konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum
66.1 až 66.8 (bez zmeny)
66.9 (zrušené)
Pravidlo 70
Medzinárodná predbežná správa
o patentovateľnosti vypracovaná orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum
(Správa o medzinárodnom
predbežnom prieskume)
70.1 (bez zmeny)
70.2 Podklad správy
a) až (c) (bez zmeny)
(c-bis) Ak boli upravené nároky, opis alebo obrázky, ale k náhradnému listu alebo listom nebol doložený sprievodný list uvádzajúci podklady na úpravy v pôvodne podanej prihláške, ako sa vyžaduje podľa pravidla 46.5(b)(iii) alebo podľa pravidla 46.5(b)(iii) použitého na základe pravidla 66.8(c), alebo prípadne 66.8(a), môže sa správa vypracovať tak, ako keby sa úpravy nevykonali; v takom prípade sa to uvedie v správe.
(c) a (e) (bez zmeny)
70.3 až 70.15 (bez zmeny)
70.16 Prílohy k správe
(a) K správe sa musia priložiť nasledovné náhradné listy a listy:
(i) každý náhradný list podľa pravidla 66.8 obsahujúci úpravy podľa článku 34 a každý list podľa pravidla 66.8(a), 66.8(b) a 46.5(b) použitého na základe pravidla 66.8(c);
(ii) každý náhradný list podľa pravidla 46.5 obsahujúci úpravy podľa článku 19 a každý list podľa pravidla 46.5 a
(iii) každý náhradný list podľa pravidla 26.4 použitého na základe pravidla 91.2, ktorý obsahuje opravu zjavných chýb autorizovanú týmto orgánom podľa pravidla 91.1(b)(iii), a každý list podľa pravidla 26.4 použitého na základe pravidla 91.2,
ak žiadny takýto list nebol nahradený alebo považovaný za zrušený neskorším náhradným listom alebo zmenou, ktorej výsledkom je zrušenie celého listu podľa pravidla 66.8(b), a
(iv) ak správa obsahuje údaj uvedený v pravidle 70.2(e), každý náhradný list a každý list týkajúci sa opravy zjavných chýb, ktorý sa nevzal do úvahy podľa pravidla 66.4bis.
(b) Bez ohľadu na odsek (a) každý nahradený alebo zrušený náhradný list uvedený v tomto odseku a každý list v tomto odseku, ktorý sa týka takéhoto náhradného alebo zrušeného listu, sa tiež priloží k správe vtedy, keď
(i) orgán pre medzinárodný predbežný prieskum je toho názoru, že príslušné nahradenie alebo zrušenie úprav ide nad rámec opisu medzinárodnej prihlášky, tak ako bola podaná, a správa obsahuje údaj uvedený v pravidle 70.2(c);
(ii) príslušné nahradenie alebo zrušenie úpravy nesprevádzal list označujúci podklad na zmenu v prihláške, tak ako bola podaná, a správa je vypracovaná, ako keby úprava nebola vykonaná, a obsahuje údaj uvedený v pravidle 70.2(c-bis).
V takom prípade nahradený alebo zrušený náhradný list sa označí podľa administratívnych smerníc.
Pravidlo 92
Korešpondencia
92.1 (bez zmeny)
92.2 Jazyky
(a) S výnimkou pravidiel 55.1 a 55.3 a odseku (b) tohto pravidla sa musí každý list alebo doklad predkladať prihlasovateľom orgánu pre medzinárodnú rešerš alebo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum v rovnakom jazyku ako medzinárodná prihláška, ktorej sa to týka; ak sa však preklad medzinárodnej prihlášky odovzdal podľa pravidla 23.1(b) alebo predložil podľa pravidla 55.2, použije sa jazyk tohto prekladu.
(b) (bez zmeny)
(c) (zostáva zrušené)
(d) a (e) (bez zmeny)
92.3 a 92.4 (bez zmeny)