158/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2011 do 29.02.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

158
ZÁKON
z 19. mája 2011
o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje spôsoby zohľadnenia energetických a environmentálnych vplyvov prevádzky motorových vozidiel kategórií M1, M2, M3, N1, N2 a N31) (ďalej len „vozidlo“) počas ich životnosti pri nákupe alebo lízingu (ďalej len „nákup“) vozidiel a metodiku výpočtu prevádzkových nákladov počas životnosti vozidla s cieľom podporovať a stimulovať trh s energeticky a environmentálne úspornými vozidlami.
§ 2
Rozsah pôsobnosti
(1)
Tento zákon je povinný uplatňovať pri nákupe vozidiel verejný obstarávateľ,2) obstarávateľ3) a dopravca poskytujúci služby vo verejnom záujme,4) ktorý nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ (ďalej len „dopravca“).
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na nákup vozidiel navrhovaných a vyrábaných na osobitné použitie podľa osobitného predpisu.5)
§ 3
Energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidla počas jeho životnosti
(1)
Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a dopravca zohľadní pri nákupe vozidiel energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidla počas jeho životnosti (ďalej len „energetické a environmentálne vplyvy vozidla“) podľa odseku 2 v technických špecifikáciách alebo v rozhodnutí o nákupe.
(2)
Energetické a environmentálne vplyvy vozidla zahŕňajú najmä
a)
spotrebu energie,
b)
emisie oxidu uhličitého (CO2) a
c)
emisie
1.
oxidov dusíka (NOx),
2.
bezmetánových uhľovodíkov (NMHC) a
3.
tuhých častíc.
(3)
Technické špecifikácie pre energetické a environmentálne vplyvy vozidla sa určia v dokumentácii pre nákup vozidiel.
(4)
Ak sa uplatní postup verejného obstarávania podľa osobitného predpisu,6) v rozhodnutí o nákupe sa energetické a environmentálne vplyvy vozidla uplatnia ako kritériá na vyhodnotenie ponúk.
(5)
Ak sa energetické a environmentálne vplyvy vozidla v rozhodnutí o nákupe vyjadria v peňažných hodnotách, použije sa metodika výpočtu prevádzkových nákladov počas životnosti vozidla podľa § 4.
§ 4
Metodika výpočtu prevádzkových nákladov počas životnosti vozidla
(1)
Prevádzkové náklady na spotrebu energie počas životnosti vozidla sa vypočítajú ako súčin najazdených kilometrov počas životnosti vozidla podľa prílohy č. 1, spotreby energie počítanej podľa odseku 2 a nákladov na jednotku energie podľa odseku 3; v prípade potreby sa zohľadnia už najazdené kilometre.
(2)
Spotreba paliva vozidla na kilometer sa počíta v jednotkách spotreby energie na kilometer bez ohľadu na to, či je uvedená priamo, ako je to pri vozidlách na elektrický pohon, alebo nie. Ak je spotreba paliva uvedená v iných jednotkách, prepočíta sa na spotrebu energie na kilometer s použitím prepočítavacieho koeficientu energetického obsahu paliva podľa prílohy č. 2 pre príslušný druh paliva.
(3)
Na vyjadrenie nákladov na jednotku energie sa použije jednotná peňažná hodnota na jednotku energie. Jednotná peňažná hodnota je cena benzínu alebo nafty bez ciel a daní na účely dopravy uverejňovaná podľa osobitných predpisov.7)
(4)
Prevádzkové náklady na emisie oxidu uhličitého (CO2) počas životnosti vozidla sa vypočítajú ako súčin najazdených kilometrov počas jeho životnosti podľa prílohy č. 1, emisií oxidu uhličitého (CO2) vyjadrených v kilogramoch na kilometer a nákladov na kilogram emisií oxidu uhličitého (CO2) z rozsahu uvedeného v prílohe č. 3; v prípade potreby sa zohľadnia už najazdené kilometre.
(5)
Prevádzkové náklady na emisie oxidov dusíka (NOx), bezmetánových uhľovodíkov (NMHC) a tuhých častíc počas životnosti vozidla sa vypočítajú ako súčet prevádzkových nákladov na emisie oxidov dusíka (NOx), prevádzkových nákladov na emisie bezmetánových uhľovodíkov (NMHC) a prevádzkových nákladov na emisie tuhých častíc počas životnosti vozidla; prevádzkové náklady na emisie každej znečisťujúcej látky počas životnosti vozidla sa vypočítajú ako súčin najazdených kilometrov počas životnosti vozidla podľa prílohy č. 1, príslušnej emisie vyjadrenej v gramoch na kilometer a nákladov na gram príslušnej emisie podľa priemernej hodnoty príslušnej emisie uvedenej v prílohe č. 3; v prípade potreby sa zohľadnia už najazdené kilometre.
(6)
Vyššie prevádzkové náklady na emisie možno uplatniť, ak tieto neprekročia dvojnásobok hodnoty nákladov uvedených v prílohe č. 3.
(7)
Ak sa na vozidlo nevzťahujú štandardizované skúšobné postupy podľa právnych predpisov Európskej únie o typovom schválení, porovnateľnosť rôznych ponúk sa zabezpečí použitím všeobecne uznávaných skúšobných postupov alebo výsledkov skúšok vykonaných pre schvaľovací orgán8) alebo použitím informácií poskytnutých výrobcom vozidla.
§ 5
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 340/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 114/2004 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 488/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Dopravca poskytujúci služby vo verejnom záujme na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme (ďalej len „zmluva o službách“) podľa § 15 je povinný pri nákupe alebo lízingu motorových vozidiel kategórie M2 a M3, ktorých predpokladaná hodnota bez dane z pridanej hodnoty sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa osobitného predpisu,13a) zohľadniť energetické a environmentálne vplyvy prevádzky motorových vozidiel počas ich životnosti podľa osobitného predpisu.13b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:
„13a)
§ 4 ods. 2 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13b)
Zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 13 ods. 5 sa vypúšťajú slová „vo verejnom záujme (ďalej len „zmluva o službách“)“.
3.
V § 35 ods. 1 sa suma „200 000 Sk“ nahrádza sumou „6 638,78 eura“.
4.
V § 35 ods. 2 sa suma „200 000 Sk“ nahrádza sumou „6 638,78 eura“ a suma „500 000 Sk“ sa nahrádza sumou „16 596,96 eura“.
5.
V § 36 ods. 2 sa suma „2 000 Sk“ nahrádza sumou „66,39 eura“, suma „10 000 Sk“ sa nahrádza sumou „331,94 eura“ a suma „5 000 Sk“ sa nahrádza sumou „165,97 eura“.
6.
V § 42c sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“.
7.
V prílohe č. 2 sa v nadpise slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.
8.
Príloha č. 2 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 120, 15. 5. 2009).“.
Čl. III
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z. a zákona č. 58/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 písm. b) sa slová „podľa § 6 ods. 1 písm. b) až e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 1 písm. b) až f)“.
2.
V § 4 ods. 2 písm. d) sa slová „podľa § 6 ods. 1 písm. b) až e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 1 písm. b) až f)“.
3.
V § 6 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,“.
4.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
právnická osoba, v ktorej verejný obstarávateľ podľa písmena a) až d) vykonáva priamu alebo nepriamu výlučnú kontrolu.7a)“ .“.
5.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter, a
a)
je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d),
b)
je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo
c)
verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.“.
6.
V § 6 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
7.
§ 7 znie:
㤠7
(1)
Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať ako tento verejný obstarávateľ podľa tohto zákona.
(2)
Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná používať
a)
postup zadávania podprahových zákaziek podľa § 99 až 101, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 5; pri zadávaní takej zákazky nie je táto osoba povinná vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby,
b)
postup zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 102, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 5.
(3)
Ak verejný obstarávateľ poskytne obstarávateľovi finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je obstarávateľ povinný postupovať ako tento verejný obstarávateľ podľa tohto zákona.“.
8.
V § 9 ods. 7 úvodnej vete sa slová „v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe“ nahrádzajú slovami „spôsobom podľa § 23 ods. 1“.
9.
V § 33 ods. 4 druhá veta sa za slovo „Uchádzač“ vkladajú slová „alebo záujemca“.
10.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:
㤠35a
Ak ide o nadlimitnú zákazku na dodanie motorových vozidiel kategórie M1, M2, M3, N1, N2 a N3, verejný obstarávateľ a obstarávateľ zohľadní energetické a environmentálne vplyvy prevádzky motorových vozidiel počas ich životnosti podľa osobitného predpisu10a) v opise predmetu zákazky alebo v kritériách na vyhodnotenie ponúk.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
Zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
11.
V § 42 odsek 4 znie:
„(4)
Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa odseku 2 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky. Komisia vylúči ponuku, ak uchádzač
a)
nezašle písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 2 v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu,
b)
predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa odseku 2,
c)
nezašle písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa odseku 3,
d)
nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo
e)
predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa odseku 3.“.
12.
V § 42 ods. 8 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi,“.
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).
13.
V § 46 ods. 1 písm. c) sa za slová „podľa § 34“ vkladajú slová „alebo § 35a“.
14.
V § 49 odsek 2 znie:
„(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný poslať úradu informáciu na uverejnenie vo vestníku o splnení zmluvy, ktorú uzavrel použitím postupu zadávania nadlimitnej zákazky. Informáciu pošle najneskôr 14 dní po splnení zmluvy.“.
15.
V § 49 ods. 5 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „spôsobom podľa § 23 ods. 1“.
16.
V § 64 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 35a“.
17.
V § 66 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak predpokladaná hodnota koncesie sa rovná alebo je vyššia ako 4 845 000 eur.“.
18.
V § 80 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 35a“.
19.
V § 94 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Verejný obstarávateľ môže zohľadniť energetické a environmentálne vplyvy prevádzky motorových vozidiel počas ich životnosti podľa osobitného predpisu.10a)“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
20.
V § 104 ods. 2 písm. b) sa slová „podľa § 6 ods. 1 písm. b) až e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 1 písm. b) až f)“.
21.
V § 149 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
porušil povinnosť podľa § 35a.“.
22.
V § 156 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“.
23.
Príloha č. 7 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 120, 15. 5. 2009).“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 158/2011 Z. z.
NAJAZDENÉ KILOMETRE MOTOROVÝCH VOZIDIEL POČAS ICH ŽIVOTNOSTI
Kategória motorových vozidiel Najazdené kilometre
počas životnosti
Osobné vozidlá (M1) 200 000 km
Ľahké úžitkové vozidlá (N1) 250 000 km
Ťažké nákladné vozidlá (N2, N3) 1 000 000 km
Autobusy (M2, M3) 800 000 km
Príloha č. 2 k zákonu č. 158/2011 Z. z.
ENERGETICKÝ OBSAH PALÍV
Palivo Energetický obsah
Nafta 36 MJ/l
Benzín 32 MJ/l
Zemný plyn/Bioplyn (33 – 38) MJ/Nm3
Skvapalnený ropný plyn (LPG) 24 MJ/l
Etanol 21 MJ/l
Bionafta 33 MJ/l
Emulzné palivo 32 MJ/l
Vodík 11 MJ/Nm3
Príloha č. 3 k zákonu č. 158/2011 Z. z.
NÁKLADY NA EMISIE V CESTNEJ DOPRAVE
CO2 NOx NMHC Tuhé častice
0,03 – 0,04 eura/kg 0,0044 eura/g 0,001 eura/g 0,087 eura/g
Príloha č. 4 k zákonu č. 158/2011 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 120, 15. 05. 2009).
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov.
2)
§ 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 8 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení zákona č. 503/2009 Z. z.
4)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Čl. 4 Rozhodnutia Rady z 22. apríla 1999 o postupe spoločenstva pri informovaní a konzultáciách ohľadom cien dodávok ropy a spotrebiteľských cien ropných výrobkov (1999/280/ES) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 02; Ú. v. ES L 110, 28. 4. 1999).
Čl. 2 Rozhodnutia Komisie z 26. júla 1999, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 1999/280/ES postupe spoločenstva pri informovaní a konzultáciách ohľadom cien dodávok ropy a spotrebiteľských cien ropných výrobkov (1999/566/ES) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 02; Ú. v. ES L 216, 14. 8. 1999).
8)
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.