16/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Pracovnej skupiny na prepravu nebezpečného tovaru 12. marca 2010 a 10. a 11. júna 2010 v Ženeve boli prijaté zmeny a doplnky príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška č. 64/1987 Zb., oznámenie č. 243/1996 Z. z., oznámenie č. 444/2005 Z. z., oznámenie č. 60/2007 Z. z. a oznámenie č. 205/2009 Z. z.).
Zmeny a doplnky príloh A a B nadobudli platnosť 1. januára 2011 v súlade s článkom 14 ods. 3.
V ten istý deň, t. j. 1. januára 2011, nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.
Do textu zmien a doplnkov možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.