160/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2011 do 31.08.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

160
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 27. mája 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení vyhlášky č. 536/2009 Z. z., vyhlášky č. 1/2010 Z. z., vyhlášky č. 27/2010 Z. z., vyhlášky č. 108/2010 Z. z., vyhlášky č. 274/2010 Z. z., vyhlášky č. 24/2011 Z. z. a vyhlášky č. 84/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
2.
V § 11 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem prípadu uvedeného v odseku 4“.
3.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ak prevádzkovateľ vozidla riadne a včas uhrádza mýto najmenej po dobu ôsmich mesiacov od uzavretia zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest, môže sa správca výberu mýta a prevádzkovateľ vozidla alebo splnomocnený zástupca dohodnúť na zrušení zabezpečenia záväzku úhrady mýta poskytnutého podľa odseku 1. Zabezpečenie záväzku úhrady mýta zaniká dňom uvedeným v dohode o zrušení zabezpečenia záväzku úhrady mýta. Ak je záväzok úhrady mýta zabezpečený hotovostnou zábezpekou, správca výberu mýta po zániku zabezpečenia záväzku úhrady mýta vráti hotovostnú zábezpeku prevádzkovateľovi vozidla alebo splnomocnenému zástupcovi dohodnutým spôsobom.
(5)
Prevádzkovateľ vozidla alebo splnomocnený zástupca opätovne poskytne na výzvu správcovi výberu mýta zabezpečenie záväzku úhrady mýta podľa odseku 1, ak po zrušení zabezpečenia podľa odseku 4 prevádzkovateľ vozidla riadne a včas neuhradil mýto. Opätovné uzavretie dohody o zrušení zabezpečenia záväzku úhrady mýta podľa odseku 4 nie je možné.“.
4.
Za § 22c sa vkladajú § 22d a 22e, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠22d
(1)
Správca výberu mýta môže na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla, splnomocneného zástupcu alebo vodiča vozidla vypočítať a vybrať mýto na základe údajov zistených z technického preukazu alebo osvedčenia o evidencii vozidla, a to za vzdialenosť, ktorá zodpovedá tranzitnému úseku ciest s použitím príslušnej sadzby mýta pre danú kategóriu vozidla, pričom vodič vozidla je v takom prípade oprávnený len na jeden tranzit cez územie Slovenskej republiky po príslušnom tranzitnom úseku ciest počas časovo obmedzeného obdobia určeného správcom výberu mýta (ďalej len „užívanie tranzitného úseku ciest“).
(2)
Mýto za užívanie tranzitného úseku ciest sa vyberá vopred. Mýto za užívanie tranzitného úseku ciest je možné uhradiť v hotovosti, platobnou kartou alebo použitím iných elektronických prostriedkov platobného styku, ktoré akceptuje správca výberu mýta na základe dohody s vystaviteľmi elektronických prostriedkov platobného styku. Zoznam akceptovaných elektronických prostriedkov platobného styku zverejňuje prevádzkovateľ systému na svojom webovom sídle.
(3)
Správca výberu mýta určí, aké údaje prevádzkovateľ vozidla, splnomocnený zástupca alebo vodič vozidla poskytne, ak žiada o užívanie tranzitného úseku ciest podľa odseku 1.
(4)
Ak v osvedčení o evidencii vozidla, v technickom preukaze vozidla, v certifikáte vozidla, v potvrdení výrobcu alebo v potvrdení zástupcu výrobcu nie je uvedená emisná trieda vozidla, nastaví sa emisná trieda EURO 0.
(5)
Správca výberu mýta vystaví potvrdenie o úhrade mýta za užívanie tranzitného úseku ciest, ktoré sa viaže k vozidlu identifikovanému evidenčným číslom vozidla.
(6)
Na užívanie tranzitného úseku ciest podľa odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú ustanovenia § 3, 4, 7 až 19 a 21. Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v prípade užívania tranzitného úseku ciest vzniká vydaním potvrdenia podľa odseku 5 a zaniká vykonaním tranzitu, najneskôr však uplynutím časovo obmedzeného obdobia podľa odseku 1. Na zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest v prípade užívania tranzitného úseku ciest sa primerane použijú ustanovenia § 6.
§ 22e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2011
Ustanovenia § 11 ods. 3 až 6 v znení účinnom od 1. júna 2011 sa vzťahujú aj na zabezpečenie záväzku úhrady mýta poskytnutého správcovi výberu mýta pred 1. júnom 2011, ak prevádzkovateľ vozidla nemá splatné nedoplatky mýta evidované k 1. júnu 2011.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2011. Ustanovenie § 22d stráca účinnosť 31. augusta 2011.
Ján Figeľ v. r.