164/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

164
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 2. mája 2011 a 16. mája 2011 bol uzavretý Dodatok k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky o zastupovaní pri vydávaní víz (oznámenie č. 400/2010 Z. z.).
Dodatok k dohode nadobudne platnosť 1. júla 2011.
Do textu dodatku k dohode možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.