165/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

165
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 16. novembra 2010 bola v Ľubľane podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vojnových hroboch.
Dohoda nadobudne platnosť 26. júla 2011 v súlade s článkom 9 ods. 2.
K oznámeniu č. 165/2011 Z. z.
DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVINSKEJ REPUBLIKY O VOJNOVÝCH HROBOCH
Vláda Slovenskej republiky a vláda Slovinskej republiky, (ďalej len „zmluvné strany“),
berúc do úvahy existenciu vojnových hrobov na území štátov zmluvných strán, kde sú uložené telesné pozostatky slovenských a slovinských vojnových obetí,
želajúc uctiť si ich pamiatku a zabezpečiť im dôstojné miesto posledného odpočinku, riadiac sa princípmi humanity a ustanoveniami Ženevských dohovorov z 12. augusta 1949 na ochranu obetí vojny a Dodatkového protokolu k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov (Protokol I) z 8. júna 1977, ako aj ďalšími normami medzinárodného humanitárneho práva,
dohodli sa takto:
Článok 1
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto dohody uvedené pojmy znamenajú:
a)
„vojnový hrob“ – miesto, kde sú uložené telesné pozostatky vojnovej obete prvej a druhej svetovej vojny a udalostí s nimi súvisiacimi, ako aj náhrobok, pamätník, iný pietny symbol alebo pamätné miesto, ktoré pripomínajú vojnovú udalosť, vrátane hrobov jednotlivcov a hromadných hrobov,
b)
„slovinský vojnový hrob“ – vojnový hrob na území Slovenskej republiky, kde je pochovaná slovinská vojnová obeť s trvalým pobytom na území súčasnej Slovinskej republiky,
c)
„slovenský vojnový hrob“ – vojnový hrob na území Slovinskej republiky, kde je pochovaná slovenská vojnová obeť s trvalým pobytom na území súčasnej Slovenskej republiky,
d)
„úprava vojnových hrobov“ – vyznačenie hraníc pohrebiska a umiestnenie náhrobku, pamätníka, pomníka a iného pamätného objektu alebo ich rekonštrukcia,
e)
„udržiavanie vojnových hrobov“ – zachovávanie vojnových hrobov v dôstojnom a poznateľnom stave,
f)
„poznateľný stav vojnového hrobu“ – taký stav vojnového hrobu, z ktorého možno jasne rozpoznať, že ide o vojnový hrob, a to najmä prostredníctvom údajov o mene, priezvisku, dátume narodenia, dátume úmrtia, mieste úmrtia, štátnom občianstve, prípadne národnosti osoby, ktorej telesné pozostatky sú tam uložené.
Článok 2
Formy spolupráce
(1)
Zmluvné strany vykonávajú identifikáciu, evidenciu a zabezpečujú úpravu a udržiavanie vojnových hrobov na území svojich štátov a pietne nakladanie s nimi v súlade s touto dohodou a vnútroštátnymi právnymi predpismi svojho štátu a s ohľadom na národné, náboženské a iné tradície svojich štátov.
(2)
Zmluvné strany si vymieňajú
a)
informácie o umiestnení a stave slovenských a slovinských vojnových hrobov a o novoobjavených slovenských a slovinských vojnových hroboch,
b)
zoznamy slovenských a slovinských vojnových obetí, pochovaných na území ich štátov,
c)
informácie o protiprávnych činoch a závažných škodách spôsobených na slovenských a slovinských vojnových hroboch a o opatreniach prijatých na ich odstránenie.
(3)
Každá zmluvná strana umožňuje druhej zmluvnej strane v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi svojho štátu prístup k vojnovým hrobom na účel ich úpravy a udržiavania.
(4)
Každá zmluvná strana umožňuje, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi svojho štátu vrátane pravidiel verejného poriadku, štátnym občanom, členom diplomatického zboru a registrovaným občianskym združeniam štátu druhej zmluvnej strany prístup k vojnovým hrobom na účel prejavenia úcty vojnovým obetiam, ktoré sú tam pochované.
Článok 3
Užívanie pozemkov
(1)
Zmluvné strany si na princípe vzájomnosti zabezpečujú bezodplatné užívanie pozemkov, na ktorých sa nachádzajú vojnové hroby štátu druhej zmluvnej strany. Toto právo zanikne, ak sa pozemok prestane užívať na tento uvedený účel.
(2)
Ak zmluvná strana potrebuje pozemok podľa odseku 1 z dôvodu verejného záujmu na iný účel, v dôsledku čoho by mal byť vojnový hrob upravený alebo premiestnený, poskytne druhej zmluvnej strane iný vhodný pozemok a uhradí všetky náklady s tým súvisiace. Výber nového pozemku sa vykoná len so súhlasom druhej zmluvnej strany. Vlastnícke práva k pozemkom podľa odseku 1 nie sú touto dohodou dotknuté.
(3)
Zmluvné strany neumiestnia v bezprostrednej blízkosti vojnových hrobov stavby alebo zariadenia nezlučiteľné s úctou k týmto miestam, s výnimkou, ak boli tieto postavené už pred uložením telesných pozostatkov.
Článok 4
Exhumácia, prevoz a opätovné pochovanie
(1)
Exhumácia telesných pozostatkov vojnových obetí a ich prevoz s cieľom ich opätovného pochovania v štáte druhej zmluvnej strany sa uskutočňuje výlučne na žiadosť príslušnej zmluvnej strany a so súhlasom zmluvnej strany, na území štátu ktorej sa telesné pozostatky vojnovej obete nachádzajú. Žiadosť a príslušná odpoveď sa zasielajú diplomatickou cestou.
(2)
Ak sa vyhovie žiadosti podľa odseku 1, príslušné orgány na vykonávanie tejto dohody sa dohodnú na postupe exhumácie, prevozu a opätovného pochovania alebo odovzdania telesných pozostatkov.
(3)
Exhumáciu, prevoz a opätovné pochovanie podľa odseku 1 vykonávajú príslušné orgány zmluvných strán. Pri exhumácii a opätovnom pochovaní môžu byť prítomní zástupcovia štátu druhej zmluvnej strany.
(4)
O každom opätovnom pochovaní sa v súlade s ustanoveniami tejto dohody a z dôvodu zabezpečenia dôstojného miesta posledného odpočinku, ako aj rešpektovania ustanovení medzinárodného humanitárneho práva, osobnostných práv vojnových obetí a oprávnených záujmov ich známych príbuzných vyhotoví zápisnica obsahujúca údaje o dátume uskutočnenia exhumácie a opätovného pochovania, o predchádzajúcom a novom mieste vojnového hrobu, ako aj osobné údaje vojnových obetí pochovaných v týchto vojnových hroboch, ak sú známe.
Článok 5
Náklady
(1)
Každá zmluvná strana hradí náklady na úpravu a udržiavanie vojnových hrobov nachádzajúcich sa na území jej štátu.
(2)
Každá zmluvná strana môže so súhlasom druhej zmluvnej strany na vlastné náklady vykonávať úpravu a udržiavanie vojnových hrobov svojho štátu nachádzajúcich sa na území štátu druhej zmluvnej strany.
(3)
Náklady na zabezpečenie prác podľa článku 4 tejto dohody hradí zmluvná strana, ktorá o to požiadala.
(4)
Orgány príslušné na vykonávanie tejto dohody si môžu v jednotlivých prípadoch písomne dohodnúť odlišný spôsob hradenia nákladov.
Článok 6
Vykonávanie dohody
(1)
Orgánmi príslušnými na vykonávanie tejto dohody sú v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a v Slovinskej republike Ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecí Slovinskej republiky. O prípadných zmenách orgánov príslušných na vykonávanie tejto dohody sa zmluvné strany vzájomne informujú diplomatickou cestou.
(2)
Orgány príslušné na vykonávanie tejto dohody môžu uzatvárať vykonávacie protokoly.
(3)
Orgány príslušné na vykonávanie tejto dohody môžu poveriť tretie osoby vykonávaním jednotlivých prác vyplývajúcich z tejto dohody.
Článok 7
Komisia
Na riešenie otázok, ktoré si vyžadujú spoločný postup, môžu zmluvné strany zriadiť Spoločnú medzivládnu komisiu pre vojnové hroby. Zoznam jej členov si zmluvné strany oznámia diplomatickou cestou.
Článok 8
Riešenie sporov
Akékoľvek spory vzniknuté pri vykonávaní tejto dohody zmluvné strany riešia vzájomným rokovaním alebo diplomatickou cestou.
Článok 9
Záverečné ustanovenia
(1)
Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas.
(2)
Táto dohoda nadobudne platnosť deväťdesiatym (90.) dňom odo dňa prijatia neskoršej nóty, ktorou sa zmluvné strany vzájomne informujú o splnení vnútroštátnych podmienok potrebných pre nadobudnutie platnosti tejto dohody.
(3)
Každá zo zmluvných strán môže vykonávanie tejto dohody úplne alebo čiastočne prerušiť, ak je porušená alebo ohrozená jej suverenita, bezpečnosť alebo verejný poriadok. O prijatí alebo zrušení tohto opatrenia sa zmluvné strany bezodkladne vzájomne informujú diplomatickou cestou. Prerušenie alebo obnovenie vykonávania tejto dohody nadobúda platnosť dňom uvedeným v oznámení, nie však skôr ako dňom doručenia tohto oznámenia.
(4)
Každá zmluvná strana môže navrhovať zmeny a doplnenia k tejto dohode v písomnej forme; takéto zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť spôsobom a dňom uvedeným v odseku 2.
(5)
Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí deväťdesiatym (90.) dňom odo dňa prijatia oznámenia o výpovedi druhou zmluvnou stranou.
Dané v Ľubľane 16. novembra 2010 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, slovinskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu Slovenskej republiky:

Daniel Lipšic v. r.

Za vládu Slovinskej republiky:

Ivan Svetlik v. r.