166/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

166
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. marca 2010 bola v Budve otvorená na podpis Dohoda o stredoeurópskom výmennom programe pre univerzitné štúdiá (CEEPUS III).
Listina o prístupe za Slovenskú republiku bola podpísaná 1. júna 2010.
U depozitára, ktorým je Centrálna kancelária CEEPUS vo Viedni, bola uložená 23. marca 2011.
Pre Slovenskú republiku dohoda nadobudla platnosť 1. mája 2011 v súlade s článkom 10 ods. 1.
K oznámeniu č. 166/2011 Z. z.
DOHODA O STREDOEURÓPSKOM VÝMENNOM PROGRAME PRE UNIVERZITNÉ ŠTÚDIÁ (CEEPUS III)
Zmluvné strany v snahe podporiť spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelavánia v rámci Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (Central European Exchange Programme for University Studies – ďalej len „dohoda“)
dohodli sa takto:
Článok 1
1.
Zmluvné strany v súlade s touto dohodou podporujú spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania a súvisiaceho výskumu, najmä spoluprácu a mobilitu medzi univerzitami.
2.
Spolupráca uvedená v odseku 1 okrem štipendií pre tzv. „Freemovers“ uvedených v článku 2 ods. 6 sa bude uskutočňovať v rámci sietí Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá tak, ako stanovuje táto dohoda.
3.
Štipendiami CEEPUS III sú súhrnné finančné príspevky, ktoré slúžia na úhradu životných nákladov, laboratórnych poplatkov podľa všeobecnej praxe v hostiteľskej krajine, ak je to opodstatnené, ako aj nákladov na ubytovanie a základné zdravotné poistenie počas pobytu v hostiteľskej krajine. Štipendiá CEEPUS III majú zodpovedať životným nákladom v príslušnej hostiteľskej krajine a majú zohľadňovať infláciu v tejto krajine.
4.
V zmysle tejto dohody nemožno medzi zmluvnými stranami uskutočňovať prevody finančných prostriedkov. Štipendiá CEEPUS III preto okrem cestovných výdavkov uhrádza hostiteľská krajina. Cestovné výdavky uhrádza krajina pôvodu, ak je to opodstatnené. Dodatočné poskytovanie dobrovoľných finančných prostriedkov zo strany hostiteľských krajín a zúčastnených univerzít na štipendiá CEEPUS III je vítané.
5.
V súlade s touto dohodou a rokovacím poriadkom prijatým Spoločným výborom ministrov zmluvné strany oznámia štipendijné mesiace na spoluprácu (interná „mena CEEPUS“) na každý nasledovný akademický rok v ročných intervaloch. Minimálny počet meny CEEPUS je 100 štipendijných mesiacov.
6.
Štipendiá CEEPUS III sa môžu využívať iba na účely mobility a nesmú sa z nich uhrádzať režijné náklady alebo náklady spojené s organizačnými alebo administratívnymi účelmi. Dodatočné poskytovanie dobrovoľných finančných prostriedkov zmluvnými stranami a zúčastnenými univerzitami na úhradu týchto nákladov alebo výdavkov je vítané.
7.
Štipendijné mesiace CEEPUS III, ktoré neboli využité, možno v prípade potreby využiť na koordinačné stretnutia sietí CEEPUS III.
Článok 2
1.
Na účely tejto dohody sa pod výrazom „univerzita“ rozumie inštitúcia poskytujúca vysokoškolské vzdelávanie, ktorú príslušný orgán zmluvnej strany uznal za inštitúciu patriacu do systému jeho vysokoškolského vzdelávania. Každá zmluvná strana raz za rok predloží zoznam univerzít prichádzajúcich do úvahy na zapojenie sa do CEEPUS III.
2.
Na účely tejto dohody sa pod výrazom „akademický rok“ rozumie obdobie od 1. septembra jedného roka do 31. augusta nasledujúceho roka.
3.
Študenti zapísaní na univerzitách bez ohľadu na študijný odbor sú oprávnení žiadať o štipendiá CEEPUS III, a to do doktorandskej úrovne a vrátane nej, pod podmienkou, že obdobie štúdia, školenie alebo odborná prax, ak je to opodstatnené, sa uskutočnia na hostiteľskej univerzite alebo v hostiteľskej inštitúcii v súlade s touto dohodou, a ak je toto štúdium, školenie alebo pobyt kompatibilné s učebnými osnovami domovskej univerzity príslušného študenta a súčasťou jeho univerzitného štúdia.
4.
Štipendiá sa študentom poskytnú aj na praktické školenia alebo odbornú prax, ak je opodstatnené v podnikateľskom subjekte, výskumnom ústave, štátnej inštitúcii alebo inej organizácii v hostiteľskej krajine, pod podmienkou, že žiadateľ predloží komplexný návrh.
5.
CEEPUS III okrem toho podporí mobilitu zamestnaneckej časti akademickej obce vysokej školy, t. j. vyučujúcich, výskumných a/alebo umeleckých pracovníkov danej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, tým, že poskytne štipendiá CEEPUS III na podporu nadnárodnej spolupráce medzi univerzitami a na posilnenie stredoeurópskeho rozmeru univerzitných učebných osnov.
6.
Štipendiá možno poskytnúť aj študentom, ktorí sú zapísaní na univerzitu mimo siete CEEPUS III, a členom fakúlt univerzít mimo siete CEEPUS III (Freemovers) pod podmienkou, že na takejto univerzite existujú osobitné podmienky umožňujúce štúdium, výučbu alebo odborný dohľad.
Článok 3
1.
Týmto sa ustanovuje Spoločný výbor ministrov (ďalej len „spoločný výbor“) pozostávajúci z jedného zástupcu každej zmluvnej strany. Spoločný výbor zodpovedá za všetky opatrenia a rozhodnutia nevyhnutné na zabezpečenie uplatňovania tejto dohody vrátane schvaľovania hodnotiacich správ. Spoločný výbor prijme pracovný program pre spoluprácu v CEEPUS III.
2.
Spoločný výbor sa schádza v prípade potreby. Schvaľuje vlastný rokovací poriadok a za predsedu si zvolí jedného zo svojich členov. Tento výbor môže zriadiť pracovné skupiny nevyhnutné na uplatňovanie tejto dohody a rozhodne o ich zložení.
3.
Spoločný výbor vynaloží maximálne úsilie, aby pri všetkých svojich rozhodnutiach dosiahol dohodu vo forme konsenzu. Ak sa na dosiahnutie konsenzu vyčerpajú všetky možnosti a nedosiahne sa žiadny konsenzus, rozhodnutia sa v poslednej inštancii prijmú dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných a hlasujúcich členov spoločného výboru.
4.
Spoločný výbor prijme jednohlasne rozhodnutia o celkovom počte štipendijných mesiacov CEEPUS III na základe oznámenia urobeného v súlade s článkom 1 ods. 5.
Článok 4
1.
Rozhodnutia týkajúce sa postupu výberu sietí CEEPUS III prijme pracovná skupina spoločného výboru.
2.
Každá zmluvná strana zriadi národnú komisiu z vysokoškolských učiteľov a/alebo iných odborníkov, ktorí budú pomáhať pri procese výberu uvedenom v odseku 1.
3.
Každá zmluvná strana zriadi Národnú kanceláriu CEEPUS, ktorá bude mať tieto úlohy:
propagáciu spolupráce a informovanie o všetkých jej aspektoch, najmä o spoločných akademických tituloch, v úzkej spolupráci s Centrálnou kanceláriou CEEPUS a inými národnými kanceláriami CEEPUS;
príjem a formálne hodnotenie žiadostí;
prípravy na udeľovanie štipendií uchádzačom;
poskytovanie štipendií po zabezpečení študijného miesta;
udeľovanie štipendií v zmysle pracovného programu;
zabezpečovanie platieb súvisiacich so štipendiom;
príjem správ;
vykonávanie hodnotenia spolupráce na národnej úrovni a prispievanie k celkovému hodnoteniu spolupráce, ak je to opodstatnené;
predkladanie ročných správ o spolupráci na národnej úrovni.
4.
Zmluvné strany informujú Centrálnu kanceláriu CEEPUS o zriadení vlastnej národnej kancelárie CEEPUS.
5.
Národné kancelárie CEEPUS sa budú zúčastňovať na stretnutiach, ktoré zorganizuje Centrálna kancelária CEEPUS.
6.
Zmluvné strany prijmú opatrenia na zabezpečenie, aby ich príslušná národná kancelária CEEPUS mala prostriedky nevyhnutné na plnenie svojich úloh.
Článok 5
1.
Centrálna kancelária CEEPUS sa týmto zriaďuje vo Viedni. Centrálna kancelária CEEPUS má takú spôsobilosť na právne úkony, aká je nevyhnutná na výkon jej funkcií.
2.
Generálny tajomník Centrálnej kancelárie CEEPUS sa na návrh Rakúskej republiky volí na obdobie siedmich rokov dvojtretinovou väčšinou hlasov spoločného výboru. Generálneho tajomníka možno nahradiť pred koncom jeho funkčného obdobia na základe jednohlasného rozhodnutia spoločného výboru.
3.
Infraštruktúru nevyhnutnú na plnenie úloh Centrálnej kancelárie CEEPUS vrátane platov generálneho tajomníka a pracovníkov kancelárie financuje Rakúska republika.
4.
Náklady zástupcov zmluvných strán alebo akéhokoľvek personálu vyslaného do Centrálnej kancelárie CEEPUS uhrádza príslušná zmluvná strana.
5.
Dodatočné poskytovanie dobrovoľných finančných prostriedkov zmluvnými stranami na činnosti Centrálnej kancelárie CEEPUS, aby sa naďalej zlepšovala realizácia spolupráce, je vítané.
6.
Centrálna kancelária CEEPUS má koordinačnú a hodnotiacu funkciu a zmluvné strany si vyhradzujú úplnú právomoc a kontrolu nad svojimi príslušnými národnými rozpočtami učenými na danú spoluprácu.
7.
Centrálna kancelária CEEPUS predovšetkým:
informuje spoločný výbor na jeho nasledovnom zasadaní o rozhodnutiach, ktoré prijal generálny tajomník v období medzi zasadaniami spoločného výboru o naliehavých technických a administratívnych záležitostiach;
vypracováva výročnú správu o dosiahnutom pokroku a vykonáva celkové hodnotenie uplatňovania tejto dohody;
predkladá návrhy ďalšieho rozvoja spolupráce;
pripravuje a organizuje zasadania spoločného výboru a pracovných skupín a vypracováva zápisnice z týchto zasadaní;
podporuje uplatňovanie rozhodnutí, ktoré prijal spoločný výbor;
vypracováva spoločnú stratégiu vzťahov s verejnosťou pre danú spoluprácu a radí sa so zmluvnými stranami o informačnej politike;
zverejňuje informácie o spolupráci medzi zúčastnenými univerzitami zmluvných strán.
Článok 6
1.
Zmluvné strany vynaložia v súlade s touto dohodou maximálne úsilie, aby zabránili obmedzeniam voľného pohybu a pobytu osôb, ktoré poberajú štipendium CEEPUS III.
2.
Zmluvné strany prijmú všetky primerané opatrenia v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, aby sa odstránili administratívne a finančné prekážky úplnej realizácie predmetnej spolupráce.
Článok 7
Revízia tejto dohody spoločným výborom sa skončí pred koncom štvrtého akademického roka po dni nadobudnutia jej platnosti. Táto revízia je založená na celkovom hodnotení spolupráce.
Článok 8
1.
Každý spor medzi zmluvnými stranami alebo medzi zmluvnými stranami a Centrálnou kanceláriou CEEPUS ohľadom výkladu alebo uplatňovania tejto dohody alebo pracovného programu sa vyrieši čestnými rokovaniami a konzultáciami medzi stranami sporu. Každý spor, ktorý nemožno vyriešiť prostredníctvom takých rokovaní alebo konzultácií, vyrieši spoločný výbor priateľsky. Na tento cieľ môže spoločný výbor zriadiť pracovnú skupinu v súlade s článkom 3 ods. 2 tejto dohody. Pracovná skupina môže spoločnému výboru predkladať odporúčania ohľadom vyriešenia sporu. Ak spoločný výbor nemôže spor vyriešiť, ktorákoľvek zo strán sporu ho môže postúpiť na rozhodcovské konanie.
2.
Rozhodcovský súd pozostáva z troch členov. Každá strana sporu vymenuje jedného rozhodcu. Títo dvaja rozhodcovia vymenujú tretieho rozhodcu, ktorý bude pôsobiť ako predseda tohto súdu.
3.
Rozhodcovský súd rozhodne o svojom sídle a prijme vlastný rokovací poriadok.
4.
O rozhodnutí rozhodcovského súdu rozhodne väčšina hlasov jeho členov. Členovia rozhodcovského súdu sa nesmú zdržať hlasovania. Rozhodnutie tohto súdu je konečné a záväzné pre všetky strany sporu a nemožno sa proti nemu odvolať. Strany sporu sa musia bezodkladne riadiť podľa príslušného rozhodnutia. V prípade sporu ohľadom významu alebo rozsahu platnosti rozhodcovský súd v prípade potreby na žiadosť ktorejkoľvek strany sporu väčšinou hlasov vysvetlí svoje rozhodnutie.
Článok 9
1.
Táto dohoda je otvorená na podpis pre všetky zmluvné strany Dohody CEEPUS II.
2.
Táto dohoda podlieha schváleniu zmluvnými stranami v súlade s ich príslušnými vnútroštátnymi postupmi. Listiny o schválení sa uložia v Centrálnej kancelárii CEEPUS, depozitárovi tejto dohody.
3.
Depozitár upovedomí všetky zmluvné strany o prijatých oznámeniach a listinách o schválení.
4.
Originál tejto dohody sa uloží u depozitára.
Článok 10
1.
Táto dohoda nadobúda platnosť 1. mája 2011 pre signatárske štáty, ktoré uložili svoje listiny o schválení. Ak bolo do tohto dátumu uložených menej než tri listiny o schválení, táto dohoda nadobúda platnosť prvý deň tretieho mesiaca nasledujúceho po uložení tretej listiny o schválení. Dohoda ostáva v platnosti sedem rokov odo dňa nadobudnutia platnosti.
2.
Pre signatárske štáty, ktoré svoje listiny o schválení uložia po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody podľa článku 10 ods. 1, nadobúda táto dohoda účinnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po dni, keď boli predmetné listiny o schválení uložené.
3.
Platnosť tejto dohody sa predlžuje automaticky na obdobie ďalších sedem rokov, ak spoločný výbor jednohlasne nerozhodne inak. Pre zmluvné strany, ktoré sú povinné predložiť žiadosť o predĺženie platnosti tejto dohody podľa svojich vnútroštátnych postupov, predĺženie nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po dni oznámenia o ukončení interných postupov predĺženia platnosti depozitárovi.
4.
Každá zmluvná strana môže kedykoľvek navrhnúť zmenu alebo doplnenie tejto dohody. Taká zmena alebo doplnenie sa predloží písomne predsedovi spoločného výboru a ostatným zmluvným stranám najneskôr šesť týždňov pred zasadaním spoločného výboru, ak spoločný výbor nerozhodne inak. Rozhodnutia o zmene alebo doplnení tejto dohody musí spoločný výbor prijať jednohlasne. Zmena alebo doplnenie tejto dohody podlieha podpisu a schváleniu zmluvnými stranami v súlade s ich príslušnými vnútroštátnymi postupmi. Listiny o schválení sa uložia u depozitára. Zmena alebo doplnenie nadobúda platnosť prvý deň tretieho mesiaca nasledujúceho po uložení tretej listiny o schválení, ak zmena alebo doplnenie tejto dohody neustanovuje inak.
Článok 11
1.
Táto dohoda ostáva otvorená na prístup inými štátmi, ako sú zmluvné strany Dohody CEEPUS II, a to na základe jednohlasného rozhodnutia spoločného výboru. Štáty, ktoré chcú k tejto dohode pristúpiť, o tom písomne upovedomia depozitára. Depozitár informuje ostatné zmluvné strany o úmysle štátu pristúpiť k tejto dohode.
2.
Prístupové listiny sa uložia v Centrálnej kancelárii CEEPUS. Depozitár upovedomí zmluvné strany o prijatých prístupových listinách.
3.
Pre štát, ktorý pristupuje k tejto dohode po nadobudnutí jej účinnosti, nadobúda táto dohoda účinnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uložení prístupových listín.
4.
Štáty, ktoré pristúpili k tejto dohode po nadobudnutí jej účinnosti, sa zúčastnia na činnostiach CEEPUS III, ako to stanovuje pracovný program, a v súlade s rozhodnutiami spoločného výboru.
Článok 12
Každá zmluvná strana môže od tejto dohody kedykoľvek odstúpiť, keď o tom vopred písomne upovedomí depozitára. Odstúpenie od dohody nadobudne účinnosť šesť mesiacov odo dňa, keď depozitár dostane oznámenie o odstúpení od dohody.
Toto sa nevzťahuje na systémy, opatrenia alebo činnosti, ktoré sa na základe tejto dohody začali realizovať skôr, než odstúpenie od tejto dohody nadobudlo účinnosť.
Dané v Budve, Čierna Hora, 25. marca 2010 v jednom originálnom vyhotovení v anglickom jazyku.
(signatárske štáty)