167/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

167
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rezolúciou Rady guvernérov Medzinárodného menového fondu z 28. apríla 2008 bol prijatý Dodatok k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde s cieľom zvýšiť počet hlasov a mieru účasti v Medzinárodnom menovom fonde a rezolúciou Rady guvernérov Medzinárodného menového fondu z 5. mája 2008 Dodatok k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde s cieľom rozšíriť právomoci Medzinárodného menového fondu pri investovaní.
Národná rada Slovenskej republiky s uzavretím dodatkov vyslovila súhlas uznesením č. 1768 z 1. decembra 2009.
Prezident Slovenskej republiky listinu o prijatí dodatkov podpísal 14. januára 2010.
Dodatok k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde s cieľom rozšíriť právomoci Medzinárodného menového fondu pri investovaní nadobudol platnosť 18. februára 2011 v súlade s článkom XXVIII dohody.
Dodatok k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde s cieľom zvýšiť počet hlasov a mieru účasti v Medzinárodnom menovom fonde nadobudol platnosť 3. marca 2011 v súlade s článkom XXVIII dohody.
V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 938 zo 16. decembra 2009 sa uverejňuje úplné opravené znenie Dohody o Medzinárodnom menovom fonde (oznámenie č. 500/1992 Zb.)
K oznámeniu č. 167/2011 Z. z.
OBSAH
Úvodný článok 78
     
I. Ciele 78
II. Členstvo 78
1. Pôvodní členovia 78
2. Ostatní členovia 78
     
III. Kvóty a členské príspevky 78
1. Kvóty a platba členských príspevkov 78
2. Úprava kvót 78
3. Platby pri zmenách kvót 78
4. Náhrada meny cennými papiermi 79
     
IV. Záväzky týkajúce sa devízových režimov 79
1. Všeobecné záväzky členov 79
2. Všeobecné devízové režimy 79
3. Dohľad nad devízovými režimami 79
4. Parity 79
5. Osobitné meny na územiach člena 80
     
V. Operácie a transakcie Fondu 80
1. Inštitúcie konajúce vo vzťahu s Fondom 80
2. Obmedzenie operácií a transakcií Fondu 80
3. Podmienky, ktorými sa riadi použitie všeobecných zdrojov Fondu 80
4. Neuplatnenie podmienok 81
5. Strata oprávnenia používať všeobecné zdroje Fondu 81
6. Iné nákupy a predaje zvláštnych práv čerpania Fondom 81
7. Spätné odkúpenie meny člena v držbe Fondu 81
8. Poplatky 82
9. Odmena 82
10. Výpočty 83
11. Zachovanie hodnoty 83
12. Iné operácie a transakcie 83
     
VI. Kapitálové transfery 84
1. Použitie všeobecných zdrojov Fondu na kapitálové transfery 84
2. Osobitné ustanovenia pre kapitálové transfery 84
3. Regulácia kapitálových transferov 84
     
VII. Dopĺňanie a nedostatkové meny 84
1. Opatrenia na dopĺňanie mien v držbe Fondu 84
2. Všeobecný nedostatok meny 84
3. Nedostatok meny v držbe Fondu 84
4. Uplatňovanie obmedzení 85
5. Účinok iných medzinárodných dohôd na obmedzenia 85
     
VIII. Všeobecné záväzky členov 85
1. Úvod 85
2. Neobmedzovanie bežných platieb 85
3. Neuplatňovanie diskriminačných menových praktík 85
4. Vymeniteľnosť zostatkov meny v zahraničnej držbe 85
5. Poskytovanie informácií 85
6. Konzultácie členov týkajúce sa existujúcich medzinárodných dohôd 86
7. Povinnosť spolupráce v oblasti rezervných aktív 86
     
IX. Právne postavanie, imunity a výsady 86
1. Účel článku 86
2. Právne postavenie Fondu 86
3. Imunita pred súdnym konaním 86
4. Imunita voči iným konaniam 86
5. Nedotknuteľnosť archívov 86
6. Oslobodenie aktív od obmedzení 86
7. Právo na komunikáciu 86
8. Imunity a výsady funkcionárov a zamestnancov 86
9. Oslobodenie od daní 86
10. Uplatnenie článku 87
     
X. Vzťahy s inými medzinárodnými organizáciami 87
     
XI. Vzťahy s nečlenskými štátmi 87
1. Záväzky týkajúce sa vzťahov s nečlenskými štátmi 87
2. Obmedzenia transakcií s nečlenskými štátmi 87
     
XII. Organizačná a riadiaca štruktúra 87
1. Štruktúra Fondu 87
2. Rada guvernérov 87
3. Výkonná rada 88
4. Generálny riaditeľ a administratíva 89
5. Hlasovanie 89
6. Rezervy, rozdelenie čistého zisku a investície 89
7. Uverejňovanie správ 90
8. Oznamovanie stanovísk členom 90
     
XIII . Kancelárie a depozitári 90
1. Umiestnenie kancelárií 90
2. Depozitári 90
3. Záruky za aktíva Fondu 90
     
XIV. Prechodné režimy 90
1. Informovanie Fondu 90
2. Devízové obmedzenia 90
3. Konanie Fondu týkajúce sa obmedzení 90
     
XV. Zvláštne práva čerpania 91
1. Právomoc prideľovať zvláštne práva čerpania 91
2. Ocenenie zvláštneho práva čerpania 91
     
XVI . Všeobecná správa a Správa zvláštnych práv čerpania 91
1. Oddelenie operácií a transakcií 91
2. Oddelenie aktív a majetku 91
3. Evidencia a podávanie informácií 91
     
XVII. Účastníci a iní držitelia zvláštnych práv čerpania 91
1. Účastníci 91
2. Fond ako držiteľ 91
3. Iní držitelia 91
     
XVIII. Alokácia a rušenie zvláštnych práv čerpania 91
1. Zásady a východiská pre alokáciu a rušenie zvláštnych práv čerpania 91
2. Alokácia a zrušenie práv 92
3. Nepredvídané podstatné okolnosti 92
4. Rozhodovanie o alokácii a zrušení zvláštnych práv čerpania 92
     
XIX. Operácie a transakcie so zvláštnymi právami čerpania 92
1. Použitie zvláštnych práv čerpania 92
2. Operácie a transakcie medzi účastníkmi 93
3. Požiadavka potreby 93
4. Povinnosť poskytnúť menu 93
5. Určovanie účastníkov povinných poskytnúť menu 93
6. Obnova držby zvláštnych práv čerpania 93
7. Výmenné kurzy 93
     
XX. Správa zvláštnych práv čerpania, úroky a poplatky 94
1. Úroky 94
2. Poplatky 94
3. Sadzba úrokov a poplatkov 94
4. Vymerané sumy 94
5. Úhrada úrokov, poplatkov a vymeraných súm 94
     
XXI. Riadenie Všeobecnej správy a Správy zvláštnych práv čerpania 94
     
XXII. Všeobecné záväzky účastníkov 95
     
XXIII. Pozastavenie operácií a transakcií so zvláštnymi právami čerpania 95
1. Ustanovenia pre prípad núdze 95
2. Neplnenie záväzkov 95
     
XXIV. Odstúpenie od účasti 95
1. Právo odstúpiť od účasti 95
2. Vyrovnanie záväzkov pri odstúpení od účasti 95
3. Úroky a poplatky 95
4. Vyrovnanie záväzku voči Fondu 96
5. Vyrovnanie záväzku voči odstupujúcemu účastníkovi 96
6. Transakcie Účtu všeobecných zdrojov 96
     
XXV. Likvidácia Správy zvláštnych práv čerpania 96
     
XXVI . Ukončenie členstva 96
1. Právo členov odstúpiť 96
2. Povinné odstúpenie 96
3. Vyrovnanie účtov s odstupujúcimi členmi 97
     
XXVII. Ustanovenia pre prípad núdze 97
1. Dočasné pozastavenie 97
2. Likvidácia Fondu 97
     
XXVIII. Dodatky 97
     
XXIX. Výklad 97
     
XXX. Vysvetlenie pojmov 98
     
XXXI. Záverečné ustanovenia 98
1. Nadobudnutie účinnosti 98
2. Podpis 98
PRÍLOHY
A. Kvóty 100
     
B. Prechodné ustanovenia týkajúce sa spätného odkúpenia, úhrady dodatočných členských príspevkov, zlata a určitých prevádzkových záležitostí 101
     
C. Parity 102
     
D. Poradný výbor 103
     
E. Voľba výkonných riaditeľov 105
     
F. Určovanie účastníkov (dezignácia) 106
     
G. Obnova držby zvláštnych práv čerpania 107
     
H. Odstúpenie od účasti 108
     
I. Postup pri likvidácii Správy zvláštnych práv čerpania 109
     
J. Vyrovnanie účtov s odstupujúcimi členmi 110
     
K. Postup pri likvidácii 111
     
L. Pozastavenie hlasovacích práv 112
     
M. Špeciálna jednorazová alokácia zvláštnych práv čerpania 113
ČLÁNKY DOHODY O MEDZINÁRODNOM MENOVOM FONDE
Vlády, v ktorých mene je táto Dohoda podpísaná, sa dohodli takto:
Úvodný článok
(i) Medzinárodný menový fond je založený a pôsobí v súlade s ustanoveniami tejto Dohody, ako bola pôvodne prijatá a následne zmenená a doplnená.
(ii) S cieľom umožniť Fondu vykonávať jeho operácie a transakcie Fond zriaďuje Všeobecnú správu a Správu zvláštnych práv čerpania. Členstvo vo Fonde oprávňuje na účasť v Správe zvláštnych práv čerpania.
(iii) Operácie a transakcie schválené touto Dohodou sa vykonávajú prostredníctvom Všeobecnej správy pozostávajúcej z Účtu všeobecných zdrojov, Osobitného výplatného účtu a Investičného účtu s výnimkou operácií a transakcií súvisiacich so zvláštnymi právami čerpania, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom Správy zvláštnych práv čerpania.
Článok I
Ciele
Ciele Medzinárodného menového fondu sú:
(i) podporovať medzinárodnú menovú spoluprácu prostredníctvom stálej inštitúcie, ktorá poskytuje aparát na konzultácie a spoluprácu pri riešení medzinárodných menových problémov;
(ii) podporovať rozmach a vyrovnaný rast medzinárodného obchodu, a prispievať tým k podpore a udržaniu vysokých úrovní zamestnanosti a reálnych príjmov, ako aj k rozvoju produktívnych zdrojov všetkých členov ako prvoradých cieľov hospodárskej politiky;
(iii) podporovať kurzovú stabilitu, udržiavať riadne devízové režimy medzi členmi a predchádzať konkurenčnému znehodnocovaniu meny;
(iv) pomáhať pri vytvorení multilaterálneho platobného systému na vykonávanie bežných transakcií medzi členmi a pri odstraňovaní devízových obmedzení brzdiacich rast svetového obchodu;
(v) posilňovať dôveru členov tým, že sa im dočasne a za primeraných záruk sprístupnia všeobecné zdroje Fondu, čo im poskytne možnosť korigovať nepriaznivé výkyvy v platobnej bilancii bez toho, aby boli nútení uchyľovať sa k opatreniam škodlivým pre národnú či medzinárodnú prosperitu;
(vi) v súlade s vyššie uvedeným skracovať trvanie a zmierňovať stupeň nerovnováhy v medzinárodných platobných bilanciách členov.
Vo všetkých svojich politikách a rozhodnutiach sa Fond riadi cieľmi uvedenými v tomto článku.
Článok II
Členstvo
Odsek 1. Pôvodní členovia
Pôvodnými členmi Fondu sú tie z krajín zastúpených na Menovej a finančnej konferencii Organizácie Spojených národov, ktorých vlády akceptujú členstvo do 31. decembra 1945.
Odsek 2. Ostatní členovia
Členstvo je otvorené ostatným krajinám v takom čase a za takých podmienok, ako to stanoví Rada guvernérov. Tieto podmienky vrátane podmienok platby členských príspevkov vychádzajú z princípov zlučiteľných s podmienkami uplatňovanými voči ostatným krajinám, ktoré už sú členmi.
Článok III
Kvóty a členské príspevky
Odsek 1. Kvóty a platba členských príspevkov
Každému členovi sa stanoví kvóta vyjadrená vo zvláštnych právach čerpania. Kvóty členov zastúpených na Menovej a finančnej konferencii Organizácie Spojených národov, ktorí akceptujú členstvo do 31. decembra 1945, sú uvedené v prílohe A. Kvóty ostatných členov stanovuje Rada guvernérov. Členský príspevok každého člena sa rovná jeho kvóte a je platený Fondu v plnej výške u príslušného depozitára.
Odsek 2. Úprava kvót
(a) V intervaloch nie dlhších ako päť rokov Rada guvernérov vykoná všeobecnú revíziu kvót členov, a ak to pokladá za primerané, navrhne ich úpravu. Ak to pokladá za vhodné, môže tiež kedykoľvek zvážiť úpravu ktorejkoľvek konkrétnej kvóty na žiadosť dotknutého člena.
(b) Fond môže kedykoľvek navrhnúť zvýšenie kvót tých členov Fondu, ktorí boli členmi k 31. augustu 1975, v pomere k ich kvótam k uvedenému dátumu v úhrnnej sume neprevyšujúcej sumy prevedené podľa článku V ods. 12 písm. f), i) a j) z Osobitného výplatného účtu na Účet všeobecných zdrojov.
(c) Na akúkoľvek zmenu kvót je potrebná väčšina osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov.
(d) Kvóta člena sa nezmení, kým člen so zmenou nedá súhlas a kým nebola vykonaná platba, okrem prípadov, keď sa platba považuje za vykonanú v súlade s odsekom 3 písm. b) tohto článku.
Odsek 3. Platby pri zmenách kvót
(a) Každý člen, ktorý dá súhlas so zvýšením jeho kvóty podľa odseku 2 písm. a) tohto článku, zaplatí Fondu, v lehote určenej Fondom, dvadsaťpäť percent zvýšenia vo zvláštnych právach čerpania, pričom Rada guvernérov môže stanoviť, že túto platbu je možné vykonať na rovnakom základe pre všetkých členov buď vcelku, alebo sčasti v menách iných členov určených Fondom s ich súhlasom, prípadne v mene daného člena. Člen, ktorý nie je účastníkom, zaplatí v menách iných členov určených Fondom s ich súhlasom podiel zvýšenia zodpovedajúci podielu, ktorý majú zaplatiť účastníci vo zvláštnych právach čerpania. Zostávajúcu časť zvýšenia člen zaplatí v jeho vlastnej mene. Množstvo meny člena v držbe Fondu neprevýši úroveň, pri ktorej by podliehalo poplatkom podľa článku V ods. 8 písm. b) bodu (ii) ako dôsledok platieb vykonaných inými členmi podľa tohto ustanovenia.
(b) O každom členovi, ktorý dá súhlas so zvýšením jeho kvóty podľa odseku 2 písm. b) tohto článku, sa predpokladá, že Fondu zaplatil výšku členského príspevku rovnajúcu sa takému zvýšeniu.
(c) Ak člen dá súhlas so znížením jeho kvóty, Fond mu do šesťdesiatich dní zaplatí sumu rovnajúcu sa zníženiu. Platba sa vykoná v mene člena a v takej výške zvláštnych práv čerpania alebo v menách iných členov určených Fondom s ich súhlasom, aby sa zabránilo tomu, aby množstvo meny člena v držbe Fondu pokleslo pod úroveň novej kvóty, pričom Fond môže za výnimočných okolností znížiť množstvo meny člena vo svojej držbe pod úroveň novej kvóty vykonaním platby v prospech člena v jeho vlastnej mene.
(d) Na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia podľa písmena a) vyššie je potrebná väčšina sedemdesiatich percent všetkých hlasov s výnimkou rozhodnutia o stanovení lehoty a určenia mien podľa uvedeného ustanovenia.
Odsek 4. Náhrada meny cennými papiermi
Fond akceptuje od každého člena namiesto akejkoľvek časti meny člena deponovanej na Účte všeobecných zdrojov, ktorá podľa posúdenia Fondu nie je potrebná pre jeho operácie a transakcie, vlastné zmenky či obdobné dlhové nástroje emitované členom alebo depozitárom povereným členom v súlade s článkom XIII ods. 2, ktoré sú neobchodovateľné, neúročené a splatné na požiadanie v ich nominálnej hodnote v prospech účtu Fondu u povereného depozitára. Tento odsek sa nevzťahuje len na menu, v ktorej členovia splatili svoju kvótu, ale aj na každú menu, ktorá je z iného titulu Fondu splatná alebo Fondom nadobudnutá a má byť deponovaná na Účte všeobecných zdrojov.
Článok IV
Záväzky týkajúce sa devízových režimov
Odsek 1. Všeobecné záväzky členov
Uznávajúc, že najdôležitejšou úlohou medzinárodného menového systému je vytvoriť rámec na uľahčenie výmeny tovarov, služieb a kapitálu medzi krajinami a na podporu zdravého hospodárskeho rastu a že prvoradým cieľom je trvalý rozvoj vhodných základných podmienok potrebných na finančnú a hospodársku stabilitu, sa každý člen zaväzuje spolupracovať s Fondom a ostatnými členmi pri uplatňovaní riadnych devízových režimov a podpore stabilnej sústavy výmenných kurzov. Každý člen je povinný najmä:
(i) snažiť sa usmerňovať svoju hospodársku a finančnú politiku spôsobom, ktorý podporuje náležitý hospodársky rast pri zabezpečení primeranej cenovej stability, s prihliadnutím na jeho špecifiká;
(ii) dbať o podporu stability posilňovaním vhodných základných hospodárskych a finančných podmienok a menového systému, ktoré nemajú tendenciu spôsobovať jej nepredvídateľné narušenia;
(iii) vyhýbať sa manipuláciám s výmennými kurzmi alebo medzinárodným menovým systémom s úmyslom brániť efektívnym úpravám v platobnej bilancii alebo získať nekalú konkurenčnú výhodu pred inými členmi a
(iv) uplatňovať devízovú politiku zlučiteľnú so záväzkami uvedenými v tomto odseku.
Odsek 2. Všeobecné devízové režimy
(a) Do tridsiatich dní od dátumu druhého dodatku k tejto Dohode každý člen oznámi Fondu devízový režim, ktorý hodlá uplatňovať pri plnení svojich záväzkov podľa odseku 1 tohto článku, a promptne informuje Fond o akýchkoľvek zmenách vo svojom devízovom režime.
(b) V súlade s medzinárodným menovým systémom uplatňovaným k 1. januáru 1976 môže medzi devízové režimy patriť: (i) viazanie hodnoty meny daného člena vo vzťahu ku zvláštnemu právu čerpania alebo inému štandardu (okrem zlata), ktorý si člen zvolí, alebo (ii) spoločné režimy, na základe ktorých členovia viažu hodnotu svojich mien vo vzťahu k hodnote meny alebo mien iných členov, alebo (iii) iné devízové režimy, ktoré si člen zvolí.
(c) V súlade s vývojom medzinárodného menového systému Fond môže prijať, väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov, opatrenia o všeobecnom devízovom režime bez toho, aby tým obmedzil právo členov uplatňovať vlastné devízové režimy, ktoré sú v súlade s cieľmi Fondu a záväzkami podľa odseku 1 tohto článku.
Odsek 3. Dohľad nad devízovými režimami
(a) Fond dohliada nad medzinárodným menovým systémom v záujme zabezpečenia jeho efektívneho fungovania a zároveň dohliada nad dodržiavaním záväzkov členov podľa odseku 1 tohto článku.
(b) V záujme plnenia jeho funkcií uvedených v písmene a) vyššie Fond vykonáva stály dohľad nad kurzovou politikou členov a prijíma špecifické zásady s cieľom poskytnúť všetkým členom usmernenie v oblasti ich kurzových politík. Každý člen poskytuje Fondu informácie nevyhnutné pre takýto dohľad a na požiadanie Fondu s ním konzultuje jeho kurzovú politiku. Zásady prijaté Fondom musia byť v súlade so spoločnými režimami, v rámci ktorých členovia stanovujú hodnotu svojich mien vo vzťahu k hodnote meny alebo mien iných členov, ako aj s inými devízovými režimami zvolenými členom podľa vlastného uváženia, ktoré sú v súlade s cieľmi Fondu a s odsekom 1 tohto článku. Tieto zásady budú rešpektovať domácu sociálnu a národnú politiku členov, pričom Fond pri ich uplatňovaní berie náležitý zreteľ na špecifiká členov.
Odsek 4. Parity
Fond môže väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov rozhodnúť, že medzinárodné hospodárske podmienky umožňujú zavedenie všeobecného systému devízových režimov založeného na stabilných, ale prispôsobiteľných paritách. Fond prijme takéto rozhodnutie za predpokladu existencie stabilných základov svetovej ekonomiky, pričom na tento účel zohľadní cenové pohyby a tempá rastu ekonomík členov. Uvedené rozhodnutie sa prijme so zohľadnením vývoja medzinárodného menového systému, s osobitným zreteľom na zdroje likvidity a v záujme zabezpečenia efektívneho fungovania sústavy parít aj so zreteľom na dohody, na základe ktorých členovia vykazujúci prebytok, ako aj členovia vykazujúci schodok v ich platobnej bilancii prijímajú okamžité, účinné a symetrické korekčné opatrenia, ako aj so zreteľom na dohody o intervenciách a náprave nerovnováh. Po prijatí takého rozhodnutia Fond oznámi členom, že sa uplatňujú ustanovenia prílohy C.
Odsek 5. Osobitné meny na územiach člena
(a) Opatrenie prijaté členom vo vzťahu k jeho mene podľa tohto článku sa považuje za opatrenie uplatňované na jednotlivé meny používané na všetkých územiach, vo vzťahu ku ktorým člen prijal túto Dohodu podľa článku XXXI ods. 2 písm. g), pokiaľ člen nevyhlási, že dané opatrenie sa týka buď len meny materského štátu, alebo len jednej či viacerých určených mien, alebo meny materského štátu a jednej či viacerých určených mien.
(b) Opatrenie prijaté Fondom podľa tohto článku sa považuje za opatrenie týkajúce sa všetkých mien člena uvedených v písmene a) vyššie, pokiaľ Fond nevyhlási inak.
Článok V
Operácie a transakcie Fondu
Odsek 1. Inštitúcie konajúce vo vzťahu s Fondom
Vo vzťahu s Fondom každý člen koná výhradne prostredníctvom svojej štátnej pokladnice, centrálnej banky, stabilizačného fondu alebo podobných fiškálnych inštitúcií, pričom Fond koná vo vzťahu k členom výhradne prostredníctvom tých istých inštitúcií.
Odsek 2. Obmedzenie operácií a transakcií Fondu
(a) Pokiaľ táto Dohoda nestanovuje inak, transakcie na účet Fondu sa obmedzujú len na transakcie, ktorých účelom je previesť členovi na jeho podnet zvláštne práva čerpania alebo meny iných členov zo všeobecných zdrojov Fondu, ktoré sú deponované na Účte všeobecných zdrojov, výmenou za menu člena, ktorý si želá nákup uskutočniť.
(b) Fond môže na požiadanie rozhodnúť o tom, že bude poskytovať finančné a technické služby, vrátane správy zdrojov od prispievajúcich členov, ktoré sú v súlade s cieľmi Fondu. Operácie súvisiace s poskytovaním takýchto finančných služieb sa nevykonávajú na účet Fondu. Služby uvedené v tomto písmene neukladajú členovi žiadne povinnosti bez jeho súhlasu.
Odsek 3. Podmienky, ktorými sa riadi použitie všeobecných zdrojov Fondu
(a) Fond prijíma politiky, ktorými sa riadi použitie jeho všeobecných zdrojov, vrátane programov stand-by či iných podobných režimov, pričom môže prijímať osobitné politiky v reakcii na vznik osobitných problémov v platobnej bilancii, ktoré členom pomáhajú riešiť ich problémy s platobnou bilanciou spôsobom konzistentným s ustanoveniami tejto Dohody a zároveň vytvárajú primerané záruky dočasného použitia zdrojov Fondu.
(b) Člen je oprávnený kupovať od Fondu meny iných členov za ekvivalentnú sumu jeho vlastnej meny pri dodržaní nasledujúcich podmienok:
(i) člen použije všeobecné zdroje Fondu v súlade s ustanoveniami tejto Dohody a politikami prijatými na jej základe;
(ii) člen vyhlasuje, že potrebuje uskutočniť takýto nákup vzhľadom na jeho pozíciu v platobnej bilancii či rezervách alebo vzhľadom na vývoj jeho rezerv;
(iii) navrhovaný nákup je nákupom z rezervnej tranže alebo takýto nákup nespôsobí, že prostriedky Fondu v mene kupujúceho člena presiahnu dvesto percent jeho kvóty;
(iv) Fond predtým nevyhlásil podľa odseku 5 tohto článku, článku VI ods. 1 alebo článku XXVI ods. 2 písm. a), že člen, ktorý žiada o nákup, nie je oprávnený používať všeobecné zdroje Fondu.
(c) Fond žiadosť o nákup posúdi s cieľom zistiť, či je navrhovaný nákup v súlade s ustanoveniami tejto Dohody a s politikami prijatými na ich základe, no len za predpokladu, že voči žiadostiam o nákup z rezervnej tranže nie je vznesená výhrada.
(d) Fond prijíma politiky a postupy pre výber mien určených na predaj, ktoré po konzultáciách s členmi zohľadňujú pozície v platobných bilanciách a rezervách členov a vývoj na devízových trhoch, ako aj potrebu podporiť dlhodobo vyvážené pozície vo Fonde; ak niektorý člen vyhlási, že navrhuje kúpu meny iného člena preto, lebo kupujúci člen si želá nadobudnúť ekvivalentnú sumu svojej meny ponúknutú iným členom, je oprávnený kúpiť menu od takého iného člena, pokiaľ Fond nevyhlási, podľa článku VII ods. 3, že jeho prostriedky v danej mene sa stali nedostatočné.
(e)
(i) Každý člen zabezpečí, aby zostatky jeho meny kupované od Fondu boli zostatkami voľne použiteľnej meny alebo aby v čase ich nákupu boli vymeniteľné za voľne použiteľnú menu, ktorú si zvolí, vo výmennom kurze medzi týmito dvomi menami, ktorý zodpovedá výmennému kurzu medzi nimi na základe článku XIX ods. 7 písm. a).
(ii) Každý člen, ktorého mena sa od Fondu kupuje alebo získava výmenou za menu kúpenú od Fondu, je povinný spolupracovať s Fondom a ďalšími členmi s cieľom umožniť, aby boli takéto zostatky jeho meny vymenené v čase nákupu za voľne použiteľné meny ostatných členov.
(iii) Výmenu meny podľa bodu (i) vyššie, ktorá nie je voľne použiteľná, vykoná člen, ktorého mena sa kupuje, pokiaľ sa tento člen a kupujúci člen nedohodnú na inom postupe.
(iv) Člen, ktorý od Fondu kupuje voľne použiteľnú menu iného člena a želá si ju v čase nákupu vymeniť za inú voľne použiteľnú menu, uskutoční výmenu s takýmto iným členom, ak o to tento člen požiada. Výmena za voľne použiteľnú menu zvolenú takýmto iným členom sa uskutoční vo výmennom kurze podľa bodu (i) vyššie.
(f) V súlade s politikami a postupmi, ktoré prijme, Fond môže súhlasiť s tým, že účastníkovi uskutočňujúcemu kúpu podľa tohto odseku poskytne zvláštne práva čerpania namiesto mien ostatných členov.
Odsek 4. Neuplatnenie podmienok
Fond môže podľa vlastného uváženia a za podmienok, ktoré chránia jeho záujmy, neuplatniť ktorúkoľvek z podmienok stanovených v odseku 3 písm. b) bode (iii) a (iv) tohto článku, najmä v prípade členov, ktorí sa v minulosti vyhýbali rozsiahlemu alebo ustavičnému používaniu všeobecných zdrojov Fondu. Pri rozhodovaní o neuplatnení podmienok Fond berie do úvahy periodické alebo mimoriadne požiadavky člena žiadajúceho o ich neuplatnenie. Fond tiež berie do úvahy ochotu člena poskytnúť ručenie na zabezpečenie pohľadávky vo forme prijateľných aktív, ktorých hodnota je podľa názoru Fondu dostatočná na ochranu záujmov Fondu, pričom Fond môže poskytnutie takého ručenia požadovať ako podmienku na neuplatnenie podmienok.
Odsek 5. Strata oprávnenia používať všeobecné zdroje Fondu
Kedykoľvek sa Fond domnieva, že určitý člen používa všeobecné zdroje Fondu spôsobom, ktorý je v rozpore s cieľmi Fondu, predloží členovi správu obsahujúcu názory Fondu a stanovujúcu primeranú lehotu na odpoveď. Po predložení správy Fond môže členovi obmedziť používanie všeobecných zdrojov. Ak Fond v stanovenej lehote nedostane od člena odpoveď alebo ak je jeho odpoveď neuspokojivá, Fond môže naďalej obmedzovať používanie všeobecných zdrojov Fondu členom alebo môže člena po primeranom predchádzajúcom upozornení vyhlásiť za neoprávneného používať všeobecné zdroje Fondu.
Odsek 6. Iné nákupy a predaje zvláštnych práv čerpania Fondom
(a) Fond môže akceptovať zvláštne práva čerpania ponúknuté účastníkom výmenou za ekvivalentnú sumu mien iných členov.
(b) Fond môže poskytnúť účastníkovi na jeho žiadosť zvláštne práva čerpania za ekvivalentnú sumu mien iných členov. Množstvo meny člena v držbe Fondu sa v dôsledku týchto transakcií nesmie zvýšiť nad úroveň, na ktorej by jej držba podliehala poplatkom podľa časti 8 písm. b) bodu (ii) tohto článku.
(c) Meny poskytnuté alebo prijaté Fondom podľa tohto odseku sa vyberajú v súlade s politikami zohľadňujúcimi princípy uvedené v odseku 3 písm. d) alebo odseku 7 písm. i) tohto článku. Fond môže vstupovať do transakcií podľa tohto odseku, len ak člen, ktorého menu Fond poskytuje alebo prijíma, súhlasí s takýmto použitím jeho meny.
Odsek 7. Spätné odkúpenie meny člena v držbe Fondu
(a) Člen je oprávnený kedykoľvek od Fondu odkúpiť svoju menu, ktorá v držbe Fondu podlieha poplatkom podľa odseku 8 písm. b) tohto článku.
(b) Od člena, ktorý uskutočnil nákup podľa odseku 3 tohto článku, sa za bežných okolností očakáva, že po zlepšení jeho platobnej bilancie a stavu rezerv spätne odkúpi svoju menu, ktorá sa dostala do držby Fondu v dôsledku uvedeného nákupu a podlieha poplatkom podľa odseku 8 písm. b) tohto článku. Člen odkúpi takéto prostriedky z držby Fondu, ak v súlade s politikou spätného odkúpenia, ktorú Fond prijme po konzultáciách s dotknutým členom, Fond člena vyzve na ich spätné odkúpenie z dôvodu zlepšenia jeho platobnej bilancie a stavu rezerv.
(c) Člen, ktorý vykonal nákup podľa odseku 3 tohto článku, je povinný najneskôr do piatich rokov odo dňa nákupu od Fondu spätne odkúpiť svoju menu, ktorá sa dostala do držby Fondu v dôsledku nákupu a podlieha poplatkom podľa odseku 8 písm. b) tohto článku. Fond môže stanoviť, že člen vykoná spätné odkúpenie v splátkach počas lehoty začínajúcej tri roky a končiacej päť rokov po dátume nákupu. Fond môže zmeniť lehoty na spätné odkúpenie podľa tohto písmena väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov, pričom každá takto stanovená lehota platí pre všetkých členov.
(d) Fond môže väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov stanoviť aj iné lehoty než tie, ktoré platia podľa písmena c) vyššie, na spätné odkúpenie meny nadobudnutej Fondom podľa osobitnej politiky, ktorou sa riadi použitie jeho všeobecných zdrojov, pričom tieto lehoty musia byť pre všetkých členov rovnaké.
(e) Člen spätne odkúpi v súlade s politikami prijatými Fondom väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov tú časť svojej meny v držbe Fondu, ktorá nebola nadobudnutá na základe nákupov a ktorá podlieha poplatkom podľa odseku 8 písm. b) bodu (ii) tohto článku.
(f) Rozhodnutie určujúce, že podľa politiky o použití všeobecných zdrojov Fondu je lehota na spätné odkúpenie podľa písmena c) alebo d) kratšia než lehota platná podľa tejto politiky, sa vzťahuje len na tie prostriedky v držbe Fondu, ktoré boli nadobudnuté po dátume účinnosti rozhodnutia.
(g) Fond môže na požiadanie člena odložiť dátum splnenia záväzku spätného odkúpenia, no tento odklad nesmie presiahnuť maximálnu lehotu podľa písmena c) alebo d) vyššie alebo lehotu stanovenú podľa politík prijatých Fondom podľa písmena e) vyššie; pokiaľ Fond väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov nerozhodne, že aj dlhšia lehota na spätné odkúpenie, ktorá je v súlade s pravidlami dočasného použitia všeobecných zdrojov Fondu, je opodstatnená, keďže splnenie záväzku v termíne splatnosti by členovi spôsobilo mimoriadne ťažkosti.
(h) Politiky Fondu podľa odseku 3 písm. d) tohto článku je možné dopĺňať politikami, na základe ktorých Fond môže rozhodnúť, po konzultáciách s členom, že podľa odseku 3 písm. b) tohto článku odpredá zo svojej držby menu člena, ktorá nebola spätne odkúpená v súlade s týmto odsekom 7, pričom týmto rozhodnutím nie sú dotknuté iné opatrenia, ktoré je Fond oprávnený prijať podľa ktoréhokoľvek iného ustanovenia tejto Dohody.
(i) Všetky spätné odkúpenia podľa tohto odseku sa hradia zvláštnymi právami čerpania alebo menami iných členov určených Fondom. Fond prijíma politiky a postupy týkajúce sa mien používaných členmi na účel spätného odkúpenia, ktoré zohľadňujú zásady uvedené v odseku 3 písm. d) tohto článku. Mena člena v držbe Fondu, ktorá je použitá na spätné odkúpenie, sa spätným odkúpením nesmie zvýšiť nad úroveň, ktorá by podliehala poplatkom podľa odseku 8 písm. b) bodu (ii) tohto článku.
(j)
(i) Ak mena určitého člena určená Fondom podľa bodu (i) vyššie nie je voľne použiteľnou menou, daný člen zabezpečí, aby ju člen vykonávajúci spätné odkúpenie mohol získať v čase spätného odkúpenia výmenou za voľne použiteľnú menu podľa výberu člena, ktorého mena bola určená. Výmena meny podľa tohto ustanovenia sa uskutoční vo výmennom kurze medzi týmito dvomi menami, ktorý je ekvivalentný výmennému kurzu medzi nimi na základe článku XIX ods. 7 písm. a).
(ii) Každý člen, ktorého menu Fond určil na účel spätného odkúpenia, spolupracuje s Fondom aj ostatnými členmi s cieľom umožniť tým členom, ktorí vykonávajú spätné odkúpenie, aby v čase spätného odkúpenia získali určenú menu za voľne použiteľné meny iných členov.
(iii) Výmena podľa písmena j) bodu (i) vyššie sa uskutoční s členom, ktorého mena bola určená, pokiaľ sa on spolu s členom vykonávajúcim spätné odkúpenie nedohodnú na inom postupe.
(iv) Ak si člen vykonávajúci spätné odkúpenie želá v čase spätného odkúpenia získať voľne použiteľnú menu iného člena určenú Fondom podľa bodu (i) vyššie, v prípade, že o to takýto iný člen požiada, člen vykonávajúci spätné odkúpenie získa menu od takéhoto iného člena za voľne použiteľnú menu v kurze uvedenom v písmene j) bode (i) vyššie. Fond môže prijať predpisy o voľne použiteľnej mene, ktorá je predmetom výmeny.
Odsek 8. Poplatky
(a)
(i) Fond ukladá členovi manipulačný poplatok pri nákupe zvláštnych práv čerpania alebo meny iného člena z Účtu všeobecných zdrojov za jeho vlastnú menu, pričom Fond môže uložiť nižší manipulačný poplatok v prípade nákupov z rezervnej tranže než v prípade ostatných nákupov. Manipulačný poplatok za nákup z rezervnej tranže nepresiahne pol percenta.
(ii) Fond môže uložiť poplatok za režim stand-by alebo iný podobný režim. Fond môže rozhodnúť, že poplatok za takýto režim sa započíta voči manipulačnému poplatku za nákupy v rámci takéhoto režimu uloženému podľa bodu (i) vyššie.
(b) Fond ukladá poplatky z priemerných denných zostatkov meny člena na Účet všeobecných zdrojov, pokiaľ tieto prostriedky:
(i) boli nadobudnuté na základe politiky, na ktorú sa vzťahuje vylúčenie podľa článku XXX písm. c), alebo
(ii) prevyšujú sumu členovej kvóty po vylúčení zostatkov uvedených v bode (i) vyššie. Výška poplatku sa za bežných okolností zvyšuje v časových intervaloch počas obdobia, keď sú zostatky na účte.
(c) Ak člen neuskutoční spätné odkúpenie vyžadované podľa odseku 7 tohto článku, Fond s členom prekonzultuje potrebu zníženia množstva jeho meny v držbe Fondu a prípadne uloží také poplatky za tie zostatky meny člena v držbe Fondu, ktoré mali byť odkúpené, aké považuje za primerané.
(d) Na rozhodnutie o sadzbách poplatkov podľa písmen a) a b) vyššie, ktoré sú jednotné pre všetkých členov, ako aj podľa písmena c), je potrebná väčšina sedemdesiatich percent všetkých hlasov.
(e) Člen hradí všetky poplatky v zvláštnych právach čerpania, no Fond môže za výnimočných okolností povoliť členovi úhradu poplatkov v menách iných členov určených Fondom po konzultácii s nimi alebo v jeho vlastnej mene. Množstvo meny člena v držbe Fondu sa nesmie zvýšiť v dôsledku platieb vykonaných inými členmi podľa tohto ustanovenia nad úroveň, ktorá by podliehala poplatkom podľa písmena b) bodu (ii) vyššie.
Odsek 9. Odmena
(a) Fond zaplatí odmenu zo sumy, o ktorú percento kvóty stanovené v písmene b) alebo c) nižšie presiahne priemerné denné zostatky Fondu v mene člena deponovanej na Účte všeobecných zdrojov, iné než zostatky nadobudnuté v súlade s politikou, na ktorú sa vzťahuje vylúčenie podľa článku XXX písm. c). Sadzba odmeny, ktorú Fond stanoví väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov, je rovnaká pre všetkých členov, pričom nesmie byť ani vyššia, ani nižšia ako štyri pätiny úrokovej sadzby podľa článku XX ods. 3. Pri stanovovaní sadzby odmeny Fond zohľadňuje sadzby poplatkov podľa článku V ods. 8 písm. b).
(b) Percento kvóty uplatniteľné na účely písmena a) vyššie je:
(i) v prípade každého člena, ktorý sa stal členom pred prijatím druhého dodatku k tejto Dohode, rovné percentu kvóty vo výške sedemdesiatich piatich percent jeho kvóty k dátumu prijatia druhého dodatku k tejto Dohode; v prípade každého člena, ktorý sa stal členom po dátume prijatia druhého dodatku k tejto Dohode, rovné percentu kvóty vypočítanému tak, že úhrn súm zodpovedajúci percentám kvót platných pre ostatných členov ku dňu, keď sa takýto člen stal členom, sa vydelí úhrnom kvót ostatných členov k tomu istému dátumu; plus
(ii) sumy, ktoré člen zaplatil Fondu v mene alebo v zvláštnych právach čerpania podľa článku III ods. 3 písm. a) od dátumu uplatniteľného podľa písmena b) bodu (i) vyššie; a mínus
(iii) sumy, ktoré člen nadobudol od Fondu v mene alebo v zvláštnych právach čerpania podľa článku III ods. 3 písm. c) od dátumu uplatniteľného podľa písmena b) bodu (i) vyššie.
(c) Fond môže väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov rozhodnúť o zvýšení posledného percenta kvóty platného na účely písmena a) vyššie pre každého člena na:
(i) percento, nepresahujúce sto percent, ktoré sa stanoví pre každého člena na základe rovnakých kritérií pre všetkých členov, alebo
(ii) sto percent pre všetkých členov.
(d) Odmena sa vyplatí v zvláštnych právach čerpania, ak sa buď Fond alebo člen nerozhodnú, že odmena sa členovi vyplatí v jeho vlastnej mene.
Odsek 10. Výpočty
(a) Hodnota aktív Fondu na účtoch Všeobecnej správy sa vyjadruje v zvláštnych právach čerpania.
(b) Všetky výpočty týkajúce sa mien členov na účel uplatnenia ustanovení tejto Dohody, s výnimkou článku IV a prílohy C, sa uskutočňujú v kurzoch, v ktorých Fond účtuje v týchto menách v súlade s odsekom 11 tohto článku.
(c) Výpočty na stanovenie množstva meny vo vzťahu ku kvóte na účel uplatňovania ustanovení tejto Dohody nezahŕňajú menu na Osobitnom výplatnom účte alebo na Investičnom účte.
Odsek 11. Zachovanie hodnoty
(a) Hodnota mien členov na Účte všeobecných zdrojov musí zostať zachovaná po prepočítaní na zvláštne práva čerpania v súlade s výmennými kurzmi podľa článku XIX ods. 7 písm. a).
(b) Úprava výšky prostriedkov v držbe Fondu denominovaných v mene člena podľa tohto odseku sa uskutoční pri príležitosti použitia danej meny v rámci operácie alebo transakcie medzi Fondom a iným členom, prípadne kedykoľvek sa Fond takto rozhodne alebo o to požiada člen. Platby v prospech alebo na ťarchu Fondu v súvislosti s takouto úpravou sa vykonajú v rámci primeranej lehoty stanovenej Fondom plynúcej od dátumu úpravy, prípadne v inom čase podľa požiadavky člena.
Odsek 12. Iné operácie a transakcie
(a) Fond sa vo všetkých svojich politikách a rozhodnutiach podľa tohto odseku riadi cieľmi stanovenými v článku VIII ods. 7, ako aj cieľom zdržať sa regulovania ceny či stanovovania pevnej ceny na trhu zlata.
(b) Rozhodnutia Fondu vstupovať do operácií alebo transakcií podľa písmen c), d) a e) nižšie sa prijímajú väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov.
(c) Fond môže predávať zlato za menu ktoréhokoľvek člena po konzultácii s tým členom, za menu ktorého sa má zlato predať, za predpokladu, že prostriedky Fondu denominované v mene člena na Účte všeobecných zdrojov sa predajom nezvýšia nad úroveň, ktorá by podliehala poplatkom podľa odseku 8 písm. b) bodu (ii) tohto článku bez súhlasu dotknutého člena, ako aj za predpokladu, že na žiadosť dotknutého člena Fond v čase predaja vymení za menu iného člena takú časť nadobudnutej meny, ktorá je potrebná na to, aby uvedené zvýšenie nenastalo. Výmena meny za menu iného člena sa uskutoční po konzultácii s takýmto iným členom, pričom nesmie spôsobiť zvýšenie prostriedkov v držbe Fondu denominovaných v mene takéhoto člena nad úroveň, ktorá by podliehala poplatkom podľa odseku 8 písm. b) bodu (ii) tohto článku. Fond prijíma politiky a postupy týkajúce sa výmen, ktoré zohľadňujú zásady uplatňované podľa odseku 7 bodu (i) tohto článku. Predaje členovi podľa tohto ustanovenia sa uskutočňujú za cenu dohodnutú pre každú transakciu na základe cien na trhu.
(d) Fond môže od člena akceptovať platby v zlate namiesto zvláštnych práv čerpania alebo meny v rámci akýchkoľvek operácií alebo transakcií podľa tejto Dohody. Platby v prospech Fondu podľa tohto ustanovenia sa uskutočňujú za cenu dohodnutú pre každú operáciu či transakciu na základe cien na trhu.
(e) Fond môže predávať zlato, ktoré má v držbe, k dátumu druhého dodatku k tejto Dohode tým členom, ktorí boli členmi k 31. augustu 1975 a zároveň súhlasia s jeho kúpou, v pomere k ich kvótam, ako existovali k uvedenému dátumu. Ak Fond hodlá predať zlato podľa písmena c) vyššie na účel uvedený v písmene f) bode (ii) nižšie, môže každému rozvojovému členovi, ktorý súhlasí s jeho kúpou, predať takú časť zlata, ktorá by, ak by sa predala podľa písmena c) vyššie, spôsobila prebytok, ktorý by mu mohol byť distribuovaný podľa písmena f) bodu (iii) nižšie. Zlato, ktoré by bolo predané podľa tohto ustanovenia členovi, ktorý bol vyhlásený za neoprávneného používať všeobecné zdroje Fondu podľa odseku 5 tohto článku, sa mu predá po tom, ako opäť nadobudne oprávnenie, pokiaľ sa Fond nerozhodne uskutočniť predaj skôr. Predaj zlata členovi podľa tohto písmena e) sa uskutoční za jeho menu a za cenu rovnajúcu sa v čase predaja jednému zvláštnemu právu čerpania na 0,888 671 gramu rýdzeho zlata.
(f) Kedykoľvek Fond podľa písmena c) vyššie predá zlato, ktoré má v držbe k dátumu druhého dodatku k tejto Dohode, časť výnosu z predaja, ekvivalentná jednému zvláštnemu právu čerpania na 0,888 671 gramu rýdzeho zlata v čase predaja, sa uloží na Účet všeobecných zdrojov, a ak Fond nerozhodne inak podľa písmena g) nižšie, prípadný prebytok sa uloží na Osobitný výplatný účet. Aktíva na Osobitnom výplatnom účte sa držia oddelene od ostatných účtov Všeobecnej správy a môžu sa kedykoľvek použiť na:
(i) vykonanie transferov na Účet všeobecných zdrojov na účel ich okamžitého použitia pri operáciách a transakciách povolených ustanoveniami tejto Dohody, s výnimkou operácií a transakcií podľa tohto odseku;
(ii) operácie a transakcie, ktoré nie sú schválené ostatnými ustanoveniami tejto Dohody, ale sú v súlade s cieľmi Fondu. Podľa tohto písmena f) bodu (ii) je za osobitných podmienok možné poskytnúť pomoc pri riešení problémov s platobnou bilanciou rozvojovým členom v ťažkej situácii, pričom Fond na tento účel zohľadňuje aj úroveň národného dôchodku na obyvateľa;
(iii) distribúciu tým rozvojovým členom, ktorí boli členmi k 31. augustu 1975, v pomere k ich kvótam k uvedenému dátumu, takej časti aktív vyčlenenej Fondom na účely bodu (ii), aká zodpovedá pomeru kvót týchto členov v deň distribúcie k úhrnu kvót všetkých členov k tomu istému dátumu; za predpokladu, že distribúcia členovi, ktorý bol vyhlásený za neoprávneného používať všeobecné zdroje Fondu podľa odseku 5 tohto článku, sa podľa tohto ustanovenia uskutoční po tom, ako nadobudne oprávnenie, pokiaľ sa Fond nerozhodne uskutočniť distribúciu skôr. Rozhodnutia o použití aktív podľa bodu (i) vyššie sa prijímajú väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov a rozhodnutia podľa bodov (ii) a (iii) vyššie sa prijímajú väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov.
(g) Fond môže väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov rozhodnúť o prevode časti prebytku uvedeného v písmene f) vyššie na Investičný účet na použitie podľa ustanovení článku XII ods. 6 písm. f).
(h) Pred využitím špecifikovaným podľa písmena f) vyššie môže Fond využívať menu člena uloženú na Osobitnom výplatnom účte na investovanie podľa jeho určenia, v súlade s pravidlami a predpismi schválenými Fondom väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov. Príjmy z investície a úroky prijaté podľa písmena f) bodu (ii) vyššie sa uložia na Osobitnom výplatnom účte.
(i) Výdavky na správu Osobitného výplatného účtu hradené z Účtu všeobecných zdrojov sa priebežne kompenzujú v prospech Účtu všeobecných zdrojov, prevodmi z Osobitného výplatného účtu, na základe primeraného odhadu takýchto výdavkov.
(j) Osobitný výplatný účet sa zruší v prípade likvidácie Fondu; pred likvidáciou Fondu je možné zrušiť ho rozhodnutím väčšiny sedemdesiatich piatich percent všetkých hlasov. Pri zrušení účtu z dôvodu likvidácie Fondu sa všetky aktíva nachádzajúce sa na tomto účte distribuujú v súlade s ustanoveniami prílohy K. Pri zrušení účtu pred likvidáciou Fondu sa všetky aktíva nachádzajúce sa na tomto účte prevedú na Účet všeobecných zdrojov na okamžité použitie v operáciách a transakciách. Fond prijíma väčšinou sedemdesiatich piatich percent všetkých hlasov pravidlá a predpisy, ktorými sa riadi správa Osobitného výplatného účtu.
(k) Kedykoľvek podľa písmena c) vyššie Fond predá zlato, ktoré získal po dátume druhého dodatku tejto Dohody, čiastka výnosu rovnajúca sa obstarávacej cene zlata sa uloží na Účte všeobecných zdrojov, a akýkoľvek prebytok sa uloží na Investičnom účte na využitie podľa ustanovení článku XII odsek 6 písm. f). Ak sa akékoľvek zlato, ktoré obstaral Fond po dátume druhého dodatku tejto Dohody, predá po 7. apríli 2008, ale pred dátumom nadobudnutia platnosti tohto ustanovenia, Fond v tom prípade po nadobudnutí platnosti tohto ustanovenia a nehľadiac na limit uvedený v článku XII odseku 6 písm. f) bode (ii), prevedie z Účtu všeobecných zdrojov na Investičný účet čiastku rovnajúcu sa výnosu z takéhoto predaja po odpočítaní (i) obstarávacej ceny predaného zlata a (ii) akejkoľvek čiastky takéhoto výnosu presahujúcej obstarávaciu cenu, ktorá už mohla byť prevedená na Investičný účet pred dátumom platnosti tohto ustanovenia.
Článok VI
Kapitálové transfery
Odsek 1. Použitie všeobecných zdrojov Fondu na kapitálové transfery
(a) Člen nesmie použiť všeobecné zdroje Fondu na krytie rozsiahleho alebo pretrvávajúceho odlivu kapitálu, s výnimkou uvedenou v odseku 2 tohto článku, pričom Fond môže člena požiadať o uplatnenie regulačných mechanizmov s cieľom zabrániť takémuto použitiu všeobecných zdrojov Fondu. Ak po doručení tejto žiadosti člen neuplatní náležité regulačné mechanizmy, Fond ho môže vyhlásiť za neoprávneného používať všeobecné zdroje Fondu.
(b) Žiadne z ustanovení tohto odseku nesmie byť interpretované ako ustanovenie:
(i) brániace použitiu všeobecných zdrojov Fondu na kapitálové transakcie v primeranej výške, potrebné na zvýšenie exportu alebo vykonávané v bežnej obchodnej, bankovej či inej podnikateľskej praxi; alebo
(ii) ovplyvňujúce pohyby kapitálu, ktoré nie sú kryté z vlastných zdrojov člena, ale v prípade ktorých sa členovia zaviažu, že budú vykonané v súlade s cieľmi Fondu.
Odsek 2. Osobitné ustanovenia pre kapitálové transfery
Člen je oprávnený uskutočňovať nákupy z rezervnej tranže na krytie kapitálových transferov.
Odsek 3. Regulácia kapitálových transferov
Členské štáty môžu uplatňovať regulačné mechanizmy potrebné na reguláciu medzinárodných pohybov kapitálu, žiaden člen ich však nesmie uplatňovať spôsobom, ktorý obmedzuje platby za bežné transakcie alebo ktorý nenáležite zdržuje prevody prostriedkov pri vyrovnávaní záväzkov, okrem prípadov uvedených v článku VII ods. 3 písm. b) a článku XIV ods. 2.
Článok VII
Dopĺňanie a nedostatkové meny
Odsek 1. Opatrenia na dopĺňanie mien v držbe Fondu
Fond môže, ak to považuje za vhodné, prijať na doplnenie meny ktoréhokoľvek člena na Účte všeobecných zdrojov v súvislosti s jeho transakciami jeden alebo oba z nasledujúcich krokov:
(i) navrhnúť takémuto členovi, aby za podmienok dohodnutých medzi Fondom a ním tento člen požičal svoju menu Fondu alebo aby si Fond so súhlasom takéhoto člena požičal takúto menu z iného zdroja, buď na území alebo mimo územia člena, pričom žiaden člen nie je povinný takúto pôžičku Fondu poskytnúť ani súhlasiť s tým, aby si Fond požičal jeho menu z iného zdroja;
(ii) žiadať od člena, ak je člen účastníkom, aby predal jeho menu Fondu za zvláštne práva čerpania z Účtu všeobecných zdrojov pri dodržaní ustanovenia článku XIX ods. 4. Pri dopĺňaní meny použitím zvláštnych práv čerpania Fond berie na zreteľ zásady určovania účastníkov podľa článku XIX ods. 5.
Odsek 2. Všeobecný nedostatok meny
Ak Fond zistí, že nastáva všeobecný nedostatok určitej meny, môže o tejto skutočnosti informovať členov a vydať správu analyzujúcu príčiny nedostatku a obsahujúcu odporúčania na jeho odstránenie. Zástupca člena, ktorého sa nedostatok meny týka, sa zúčastňuje na vypracovaní uvedenej správy.
Odsek 3. Nedostatok meny v držbe Fondu
(a) Ak Fond zistí, že dopyt po mene určitého člena vážne ohrozuje schopnosť Fondu dodávať takúto menu, Fond bez ohľadu na to, či vydal alebo nevydal správu podľa odseku 2 tohto článku, oficiálne vyhlási takúto menu za nedostatkovú a následne rozdeľuje svoju existujúcu a priebežne dopĺňanú zásobu nedostatkovej meny s náležitým zreteľom na relatívne potreby členov, na všeobecnú hospodársku situáciu a na ďalšie dôležité okolnosti. Fond o svojom postupe vydá tiež správu.
(b) Oficiálne vyhlásenie uvedené v písmene a) vyššie svojím účinkom oprávňuje akéhokoľvek člena, aby po konzultáciách s Fondom dočasne obmedzil voľnosť devízových operácií v nedostatkovej mene. Pri dodržaní ustanovení článku IV a prílohy C má člen plnú právomoc stanoviť povahu uvedených obmedzení, tieto obmedzenia nesmú však byť viac reštriktívne, ako je nevyhnutné na obmedzenie dopytu po nedostatkovej mene, a zúžené len na zásoby daného člena, pričom tieto obmedzenia musia byť uvoľnené a odstránené tak rýchlo, ako to podmienky dovolia.
(c) Oprávnenie podľa písmena b) vyššie sa končí vo chvíli, keď Fond oficiálne vyhlási, že daná mena prestala byť nedostatková.
Odsek 4. Uplatňovanie obmedzení
Každý člen uplatňujúci obmedzenia vo vzťahu k mene iného člena podľa ustanovení odseku 3 písm. b) tohto článku vezme do náležitej úvahy vyhlásenia takéhoto iného člena, pokiaľ ide o uplatňovanie obmedzení.
Odsek 5. Účinok iných medzinárodných dohôd na obmedzenia
Členovia súhlasia s tým, že sa nebudú dovolávať plnenia záväzkov vyplývajúcich z dohôd uzatvorených s inými členmi pred touto Dohodou spôsobom, ktorý znemožní uplatnenie ustanovení tejto Dohody.
Článok VIII
Všeobecné záväzky členov
Odsek 1. Úvod
Okrem záväzkov, ktoré vyplývajú z ostatných článkov tejto Dohody, každý člen sa zaväzuje plniť aj záväzky ustanovené týmto článkom.
Odsek 2. Neobmedzovanie bežných platieb
(a) Podľa ustanovení článku VII ods. 3 písm. b) a článku XIV ods. 2 žiadny člen nesmie bez súhlasu Fondu nijako obmedziť vykonávanie platieb a prevodov pri bežných medzinárodných transakciách.
(b) Devízové kontrakty, ktoré sa týkajú meny ktoréhokoľvek člena a ktoré sú v rozpore s predpismi devízovej kontroly, ktoré tento člen uplatňuje alebo zavádza v súlade s touto Dohodou, nie sú vymožiteľné na území žiadneho člena. Okrem toho môžu členovia po vzájomnej dohode spolupracovať na opatreniach v záujme zvýšenia účinnosti predpisov devízovej kontroly ktoréhokoľvek člena za predpokladu, že také opatrenia a predpisy budú v súlade s touto Dohodou.
Odsek 3. Neuplatňovanie diskriminačných menových praktík
Žiadny člen nesmie uplatňovať ani povoliť svojim finančným inštitúciám uvedeným v článku V ods. 1, aby uplatňovali akékoľvek diskriminačné menové režimy alebo viacmenové praktiky, či už v rámci odchýlky podľa článku IV, alebo mimo nej, alebo v rámci odchýlky určenej prílohou C alebo na jej základe – okrem prípadov, ktoré povoľuje táto Dohoda alebo ktoré schváli Fond. Ak v čase, keď táto Dohoda nadobudne platnosť, také režimy a praktiky uplatňuje, je príslušný člen povinný konzultovať s Fondom, ako ich postupne odstrániť, pokiaľ sa neuplatňujú alebo nezavádzajú podľa článku XIV ods. 2; v takom prípade sa použijú ustanovenia odseku 3 uvedeného článku.
Odsek 4. Vymeniteľnosť zostatkov meny v zahraničnej držbe
(a) Každý člen odkúpi zostatky svojej meny, ktoré sú v držbe iného člena, ak tento člen pri žiadosti o odkúpenie doloží,
(i) že zostatky, ktoré majú byť predmetom odkúpenia, nadobudol nedávno v dôsledku bežných transakcií; alebo
(ii) že ich výmena je potrebná na uskutočnenie platieb za bežné transakcie.
Kupujúci člen je oprávnený rozhodnúť, či zaplatí formou zvláštnych práv čerpania v súlade s článkom XIX ods. 4, alebo v mene člena, ktorý odkúpenie zostatku požaduje.
(b) Povinnosť podľa písmena a) neplatí, ak
(i) vymeniteľnosť zostatkov bola obmedzená podľa odseku 2 tohto článku alebo podľa článku VI ods. 3;
(ii) zostatky vznikli ako výsledok transakcií uskutočnených skôr, ako člen odstránil obmedzenia uplatňované alebo zavádzané podľa článku XIV ods. 2;
(iii) zostatky boli získané v rozpore s devízovými predpismi člena, od ktorého sa požaduje, aby ich odkúpil;
(iv) mena člena, ktorý odkúpenie požaduje, bola vyhlásená za nedostatkovú podľa článku VII ods. 3 písm. a); alebo
(v) člen, ktorý bol o odkúpenie požiadaný, nie je z akéhokoľvek dôvodu oprávnený kupovať od Fondu meny iných členov za svoju vlastnú menu.
Odsek 5. Poskytovanie informácií
(a) Fond môže členov požiadať, aby mu poskytli také informácie, ktoré považuje za potrebné na svoju činnosť, a to, ako minimum potrebné na účinné plnenie svojich povinností, vrátane vnútroštátnych údajov o:
(i) oficiálnych (1) rezervách v zlate a (2) devízových rezervách, a to doma i v zahraničí;
(ii) (1) rezervách v zlate a (2) devízových rezervách doma i v zahraničí v držbe iných ako oficiálnych bankových a finančných inštitúcií;
(iii) ťažbe zlata;
(iv) vývoze a dovoze zlata podľa krajín určenia a pôvodu;
(v) celkových vývozoch a dovozoch tovaru vyjadrených v hodnotách domácej meny podľa krajín určenia a pôvodu;
(vi) medzinárodnej platobnej bilancii vrátane (1) obchodovania s tovarom a službami, (2) transakcií so zlatom, (3) známych kapitálových transakcií a (4) ďalších položiek;
(vii) medzinárodnej investičnej pozícii, t. j. o investíciách na územiach člena s vlastníctvom v zahraničí a o investíciách v zahraničí, ktoré sú vo vlastníctve osôb so sídlom na jeho územiach, pokiaľ je možné takéto informácie poskytnúť;
(viii) národnom dôchodku;
(ix) cenových indexoch, t. j. o indexoch veľkoobchodných a maloobchodných cien tovaru a indexoch vývozných a dovozných cien;
(x) nákupných a predajných cenách cudzích mien;
(xi) devízových kontrolách, t. j. komplexný opis devízových kontrol platných v čase prijatia za člena Fondu a priebežné informácie o následne uskutočnených zmenách; a
(xii) v prípade existencie oficiálnych clearingových dohôd podrobnosti o sumách, ktoré majú byť zúčtované v súvislosti s obchodnými a finančnými transakciami, a o dĺžke trvania takýchto nedoplatkov.
(b) Pri žiadosti o informácie berie Fond do úvahy možnosti členov poskytnúť požadované údaje. Členovia nie sú povinní poskytovať informácie v takom rozsahu, aby došlo k zverejneniu informácií o jednotlivcoch alebo obchodných spoločnostiach. Členovia sa však zaväzujú poskytnúť požadované informácie čo najpodrobnejším a najpresnejším spôsobom a, pokiaľ je to možné, vyhnúť sa odhadom.
(c) Dohodou s členmi si Fond môže zabezpečiť aj ďalšie informácie. Fond slúži ako centrum pre zber a výmenu informácií o menových a finančných problémoch, čím napomáha prípravu štúdií, ktorých cieľom je pomôcť členom pri tvorbe politík, ktoré podporujú ciele Fondu.
Odsek 6. Konzultácie členov týkajúce sa existujúcich medzinárodných dohôd
Ak je člen na základe osobitných alebo dočasných okolností uvedených v tejto Dohode oprávnený uplatniť alebo zaviesť obmedzenia na devízové transakcie a ak medzi členmi existujú ďalšie zmluvné záväzky, na ktorých sa dohodli pred podpisom tejto Dohody a ktoré sú v rozpore s uplatňovaním takých obmedzení, príslušné zmluvné strany pristúpia k vzájomným konzultáciám s cieľom dohodnúť sa na potrebných, vzájomne prijateľných úpravách. Uplatňovanie článku VII ods. 5 nie je ustanoveniami tohto článku dotknuté.
Odsek 7. Povinnosť spolupráce v oblasti rezervných aktív
Každý člen sa zaväzuje spolupracovať s Fondom a ostatnými členmi s cieľom zabezpečiť, aby jeho politika v oblasti rezervných aktív zodpovedala cieľu presadzovať lepší medzinárodný dohľad nad medzinárodnou likviditou a spraviť zo zvláštneho práva čerpania hlavné rezervné aktívum medzinárodného menového systému.
Článok IX
Právne postavenie, imunity a výsady
Odsek 1. Účel článku
Aby Fond mohol plniť úlohy, ktoré mu boli zverené, bude mať na území každého členského štátu právne postavenie, imunity a výsady podľa tohto článku.
Odsek 2. Právne postavenie Fondu
Fond má plnú právnu subjektivitu, predovšetkým je spôsobilý:
(i) uzatvárať zmluvy;
(ii) nadobúdať nehnuteľný a hnuteľný majetok a nakladať s ním; a
(iii) iniciovať právne konanie.
Odsek 3. Imunita pred súdnym konaním
Na Fond, jeho majetok a aktíva, bez ohľadu na to, kde a v koho držbe sa nachádzajú, sa vzťahuje imunita voči akejkoľvek forme súdneho konania, pokiaľ sa Fond výslovne nevzdá svojej imunity na účely prípadného konania alebo v súlade s podmienkami akejkoľvek zmluvy.
Odsek 4. Imunita voči iným konaniam
Na majetok a aktíva Fondu, bez ohľadu na to, kde a v koho držbe sa nachádzajú, sa vzťahuje imunita voči prehliadke, zabaveniu, konfiškácii, vyvlastneniu alebo akejkoľvek inej forme exekúcie na základe administratívneho alebo legislatívneho opatrenia.
Odsek 5. Nedotknuteľnosť archívov
Archívy Fondu sú nedotknuteľné.
Odsek 6. Oslobodenie aktív od obmedzení
V rozsahu potrebnom na vykonávanie činností podľa tejto Dohody všetok majetok a všetky aktíva Fondu sú oslobodené od obmedzení, regulácie, kontroly a moratórií akejkoľvek povahy.
Odsek 7. Právo na komunikáciu
K oficiálnej komunikácii zo strany Fondu pristupujú členovia rovnakým spôsobom ako k oficiálnej komunikácii zo strany ostatných členov.
Odsek 8. Imunity a výsady funkcionárov a zamestnancov
Všetci guvernéri, výkonní riaditelia, ich alternáti, členovia výborov, zástupcovia vymenovaní podľa článku XII ods. 3 písm. j), poradcovia ktorejkoľvek z predchádzajúcich osôb, funkcionári a zamestnanci Fondu:
(i) požívajú imunitu pred súdnym konaním vo vzťahu k činnostiam, ktoré vykonávajú v rámci svojich úradných právomocí, pokiaľ sa Fond tejto imunity nevzdá;
(ii) ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi daného členského štátu, požívajú rovnakú imunitu voči imigračným obmedzeniam, povinnému prihlasovaniu cudzincov a povinnej vojenskej službe, ako aj rovnaké výnimky z devízových obmedzení, aké požívajú zástupcovia, funkcionári a zamestnanci ostatných členov v porovnateľnom postavení; a
(iii) majú právo na rovnaké cestovné výhody, aké členské štáty priznávajú zástupcom, funkcionárom a zamestnancom ostatných členov v porovnateľnom postavení.
Odsek 9. Oslobodenie od daní
(a) Fond, jeho aktíva, majetok, príjmy, ako aj operácie a transakcie povolené touto Dohodou sú oslobodené od všetkých daní a ciel. Fond je tiež oslobodený od zodpovednosti spojenej s výberom alebo úhradou akejkoľvek dane alebo cla.
(b) Platy a iné príjmy, ktoré Fond vypláca výkonným riaditeľom, alternátom, funkcionárom alebo zamestnancom Fondu, ktorí nie sú občanmi, subjektmi alebo štátnymi príslušníkmi daného členského štátu, sú oslobodené od zdanenia.
(c) Dlhopisy alebo cenné papiere vydané Fondom, a to vrátane dividend alebo úrokov z nich, sú bez ohľadu na to, kto ich má v držbe, oslobodené od zdanenia,
(i) ktoré tieto dlhopisy alebo cenné papiere znevýhodňuje len z dôvodu ich pôvodu; alebo
(ii) ak jediným právnym základom takého zdanenia je miesto alebo mena, v ktorej sú vydané, splatné alebo boli vyplatené, alebo umiestnenie kancelárie či miesta výkonu činnosti Fondu.
Odsek 10. Uplatnenie článku
Každý člen prijme na svojich územiach všetky opatrenia potrebné na uplatnenie zásad uvedených v tomto článku v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom a podrobne o nich informuje Fond.
Článok X
Vzťahy s inými medzinárodnými organizáciami
Podľa podmienok tejto Dohody Fond spolupracuje s univerzálnymi medzinárodnými organizáciami aj s verejnými medzinárodnými organizáciami, ktoré sa špecializujú na príbuzné oblasti. Prípadné dohody týkajúce sa takejto spolupráce, ktoré by mali za následok zmenu akýchkoľvek ustanovení tejto Dohody, je možné uzavrieť len po úprave tejto Dohody v súlade s článkom XXVIII.
Článok XI
Vzťahy s nečlenskými štátmi
Odsek 1. Záväzky týkajúce sa vzťahov s nečlenskými štátmi
Každý člen sa zaväzuje,
(i) že sa nebude podieľať, a ani svojim finančným inštitúciám uvedeným v článku V ods. 1 nedovolí podieľať sa na transakciách s nečlenskými štátmi alebo s osobami na území nečlenských štátov, ktoré by boli v rozpore s ustanoveniami tejto Dohody alebo cieľmi Fondu;
(ii) že nebude spolupracovať s nečlenským štátom alebo s osobami na území nečlenského štátu pri činnostiach, ktoré by boli v rozpore s ustanoveniami tejto Dohody alebo cieľmi Fondu; a
(iii) že bude spolupracovať s Fondom s cieľom prijať na svojich územiach príslušné opatrenia na zabránenie transakciám s nečlenskými štátmi alebo osobami na ich územiach, ktoré by boli v rozpore s ustanoveniami tejto Dohody alebo cieľmi Fondu.
Odsek 2. Obmedzenia transakcií s nečlenskými štátmi
Žiadne z ustanovení tejto Dohody nemá vplyv na právo ktoréhokoľvek člena obmedziť devízové transakcie s nečlenskými štátmi alebo osobami na ich územiach, pokiaľ Fond nezistí, že takéto obmedzenia poškodzujú záujmy jeho členov a sú v rozpore s cieľmi Fondu.
Článok XII
Organizačná a riadiaca štruktúra
Odsek 1. Štruktúra Fondu
Fond sa skladá z Rady guvernérov, Výkonnej rady, generálneho riaditeľa, zamestnancov, prípadne aj Poradného výboru, ak Rada guvernérov väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov rozhodne, že sa použijú ustanovenia prílohy D.
Odsek 2. Rada guvernérov
(a) Rade guvernérov prislúchajú všetky právomoci vyplývajúce z tejto Dohody, ktoré nie sú vyhradené priamo Rade guvernérov, Výkonnej rade alebo generálnemu riaditeľovi. Každý členský štát vymenuje do Rady guvernérov jedného guvernéra a jedného alternáta podľa vlastného uváženia. Každý guvernér a alternát vykonáva svoju funkciu až do vymenovania nového guvernéra, resp. alternáta. Alternát je oprávnený hlasovať, len ak nie je prítomný príslušný guvernér. Rada guvernérov si spomedzi guvernérov zvolí svojho predsedu.
(b) Rada guvernérov môže výkon svojich právomocí delegovať na Výkonnú radu, okrem právomocí, ktoré sú touto Dohodou vyhradené priamo Rade guvernérov.
(c) Rada guvernérov zasadá na základe vlastného rozhodnutia alebo na výzvu Výkonnej rady. Zasadnutie Rady guvernérov sa zvolá, ak o to požiada pätnásť členov alebo skupina členov, ktorí spoločne kontrolujú štvrtinu všetkých hlasov.
(d) Rada guvernérov sa považuje za uznášaniaschopnú, ak je na zasadnutí prítomná väčšina guvernérov, ktorí disponujú najmenej dvomi tretinami všetkých hlasov.
(e) Každý guvernér je oprávnený odovzdať taký počet hlasov, aký bol podľa odseku 5 tohto článku pridelený členovi, ktorý ho vymenoval.
(f) Rada guvernérov môže predpisom ustanoviť postup, ktorým Výkonná rada, ak je to podľa jej názoru v najlepšom záujme Fondu, môže guvernérov požiadať o hlasovanie o konkrétnej otázke bez toho, aby bolo zvolané zasadnutie Rady guvernérov.
(g) Rada guvernérov a Výkonná rada môžu v rozsahu svojich právomocí prijímať pravidlá a predpisy, ktoré sú potrebné alebo vhodné na vykonávanie činnosti Fondu.
(h) Guvernéri a alternáti vykonávajú svoje funkcie bez nároku na odmenu zo strany Fondu, ale Fond je oprávnený poskytnúť im primeranú náhradu za náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s účasťou na zasadnutiach rady.
(i) Rada guvernérov určí odmenu výkonných riaditeľov a ich alternátov, ako aj plat a podmienky pracovnej zmluvy generálneho riaditeľa.
(j) Rada guvernérov a Výkonná rada môžu ustanoviť výbory, ak ich považujú za potrebné. Členstvo vo výboroch sa neobmedzuje len na guvernérov alebo na výkonných riaditeľov alebo ich alternátov.
Odsek 3. Výkonná rada
(a) Výkonná rada zodpovedá za vykonávanie činnosti Fondu a na tento účel využíva všetky právomoci, ktoré na ňu delegovala Rada guvernérov.
(b) Výkonná rada sa skladá z výkonných riaditeľov a predsedu, ktorým je generálny riaditeľ. Z výkonných riaditeľov:
(i) piatich vymenuje päť členov, ktorí majú najväčšie kvóty; a
(ii) pätnástich zvolia ostatní členovia.
V prípade každej riadnej voľby výkonných riaditeľov Rada guvernérov môže väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov rozhodnúť o zvýšení alebo znížení počtu výkonných riaditeľov, ktorý je uvedený v bode (ii) vyššie. Počet výkonných riaditeľov podľa bodu (ii) vyššie sa zníži o jedného, prípadne o dvoch, ak boli výkonní riaditelia vymenovaní podľa nasledujúceho písmena c), pokiaľ Rada guvernérov väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov nerozhodne, že takéto zníženie by Výkonnej rade alebo výkonným riaditeľom bránilo účinne plniť ich úlohy, alebo ak by hrozilo, že dôjde k narušeniu požadovanej rovnováhy v rámci Výkonnej rady.
(c) Ak pri druhej a každej nasledujúcej riadnej voľbe výkonných riaditeľov nebudú medzi členmi, ktorí sú oprávnení vymenovať výkonných riaditeľov podľa písmena b) bodu (i) vyššie, dva členské štáty, ktorých v priebehu predchádzajúcich dvoch rokov došlo v priemere k najväčšiemu poklesu objemu prostriedkov denominovaných v ich menách v držbe Fondu na Účte všeobecných zdrojov vyjadrenému v absolútnych hodnotách vo zvláštnych právach čerpania pod ich stanovené kvóty, jeden, prípadne obaja takí členovia môžu vymenovať svojho výkonného riaditeľa.
(d) Voľby volených výkonných riaditeľov sa konajú v dvojročnom intervale v súlade s ustanoveniami prílohy E, ktoré môžu byť doplnené ďalšími predpismi, ktoré Fond uzná za vhodné. V prípade každej riadnej voľby výkonných riaditeľov môže Rada guvernérov vydať predpisy, ktorými upraví pomer hlasov potrebných na zvolenie výkonných riaditeľov podľa ustanovení prílohy E.
(e) Každý výkonný riaditeľ vymenuje svojho alternáta, ktorý je v jeho neprítomnosti v plnom rozsahu oprávnený za neho konať za predpokladu, že Rada guvernérov môže schváliť pravidlá, na základe ktorých výkonný riaditeľ zvolený vyšším počtom členov, ako je stanovené, môže vymenovať dvoch alternátov. Takéto pravidlá, v prípade ich schválenia, môžu byť pozmenené len v súvislosti s pravidelnými voľbami výkonných riaditeľov a budú požadovať od výkonného riaditeľa, ktorý vymenúva dvoch alternátov, aby určil: (i) alternáta, ktorý koná v mene výkonného riaditeľa v čase jeho neprítomnosti, a počas prítomnosti oboch alternátov a (ii) alternáta, ktorý vykonáva funkciu výkonného riaditeľa podľa písmena f) nižšie. Ak sú výkonní riaditelia prítomní na zasadaniach, ich alternáti sa zasadnutí môžu zúčastniť, ale nie sú oprávnení hlasovať.
(f) Výkonný riaditeľ vykonáva svoju funkciu, kým nie je vymenovaný alebo zvolený jeho nástupca. Ak sa uvoľní funkcia voleného výkonného riaditeľa skôr ako deväťdesiat dní pred koncom obdobia, na ktoré bol zvolený, na zvyšok obdobia zvolia iného výkonného riaditeľa tí členovia, ktorí zvolili predchádzajúceho výkonného riaditeľa. Na jeho zvolenie je potrebná väčšina z odovzdaných hlasov. Alternát predchádzajúceho výkonného riaditeľa vykonáva jeho právomoci okrem práva vymenovať alternáta, až kým nie je táto funkcia opäť obsadená.
(g) Výkonná rada vykonáva svoju pôsobnosť nepretržite v hlavnom sídle Fondu, pričom zasadá tak často, ako to činnosť Fondu vyžaduje.
(h) Výkonná rada sa považuje za uznášaniaschopnú, ak je na zasadnutí prítomná väčšina výkonných riaditeľov, ktorí disponujú najmenej polovicou všetkých hlasov.
(i)
(i) Každý vymenovaný výkonný riaditeľ je oprávnený odovzdať taký počet hlasov, aký bol podľa odseku 5 tohto článku pridelený členovi, ktorý ho vymenoval.
(ii) Ak hlasy pridelené členovi, ktorý vymenúva výkonného riaditeľa podľa písmena c) vyššie, výkonný riaditeľ odovzdal spoločne s hlasmi, ktoré boli na základe ostatnej riadnej voľby výkonných riaditeľov pridelené ostatným členom, člen sa môže dohodnúť s každým z ostatných členov, že počet hlasov, ktorý mu bol pridelený, odovzdá vymenúvaný výkonný riaditeľ. Člen, ktorý takúto dohodu uzavrie, sa nezúčastní na voľbe výkonných riaditeľov.
(iii) Každý volený výkonný riaditeľ je oprávnený odovzdať toľko hlasov, koľkými bol zvolený.
(iv) Ak sa uplatňujú ustanovenia odseku 5 písm. b) tohto článku, počet hlasov, ktorými by výkonný riaditeľ inak disponoval, sa primerane zvýši alebo zníži. Všetky hlasy, ktorými je výkonný riaditeľ oprávnený disponovať, sa odovzdávajú ako jeden celok.
(v) Ak dôjde k ukončeniu pozastavenia hlasovacích práv člena podľa článku XXVI ods. 2 písm. b) a daný člen nie je oprávnený vymenúvať výkonného riaditeľa, tento člen sa môže dohodnúť so všetkými členmi, ktorí zvolili niektorého z výkonných riaditeľov, aby nimi zvolený výkonný riaditeľ disponoval hlasmi, ktoré boli pridelené danému členovi, pod podmienkou, že ak sa počas pozastavenia hlasovacích práv neuskutočnila riadna voľba výkonných riaditeľov, výkonný riaditeľ, na ktorého voľbe sa člen pred pozastavením jeho hlasovacích práv podieľal, alebo nástupca tohto výkonného riaditeľa zvolený v súlade s odsekom 3 písm. c) bodom (i) prílohy L alebo v súlade s písmenom f) vyššie je oprávnený disponovať počtom hlasov, ktoré boli danému členovi pridelené. V takom prípade platí, že sa člen zúčastnil voľby výkonného riaditeľa, ktorý je oprávnený disponovať hlasmi, ktoré boli pridelené danému členovi.
(j) Rada guvernérov prijme predpisy, ktorými umožní členovi, ktorý nie je oprávnený menovať výkonného riaditeľa podľa písmena b) vyššie, vyslať svojho zástupcu na zasadnutie Výkonnej rady, ktoré sa zaoberá žiadosťou daného člena alebo záležitosťami, ktoré sa tohto člena zvlášť týkajú.
Odsek 4. Generálny riaditeľ a administratíva
(a) Výkonná rada vyberie generálneho riaditeľa, ktorým nesmie byť guvernér ani výkonný riaditeľ. Generálny riaditeľ vykonáva funkciu predsedu Výkonnej rady, ale nemá hlasovacie právo, s výnimkou rozhodujúceho hlasu v prípade rovnakého počtu hlasov. Môže sa zúčastňovať zasadnutí Rady guvernérov, ale nie je oprávnený hlasovať. Funkčné obdobie generálneho riaditeľa sa končí na základe rozhodnutia Výkonnej rady.
(b) Generálny riaditeľ je vedúcim administratívnych zamestnancov Fondu a podľa usmernení Výkonnej rady riadi bežnú činnosť Fondu. Podliehajúc všeobecnej kontrole zo strany Výkonnej rady, generálny riaditeľ je zodpovedný za organizáciu, vymenúvanie a odvolávanie administratívnych zamestnancov Fondu.
(c) Generálny riaditeľ a administratíva Fondu sú pri plnení svojich úloh viazaní výlučne svojimi povinnosťami voči Fondu a žiadnemu inému orgánu. Všetci členovia Fondu rešpektujú medzinárodný charakter týchto povinností a zdržia sa akýchkoľvek snáh o ovplyvňovanie administratívnych zamestnancov pri plnení ich úloh.
(d) S ohľadom na prvoradý význam zabezpečenia najvyšších štandardov efektivity a odbornej spôsobilosti generálny riaditeľ pri vymenovaní administratívnych zamestnancov náležite prihliada na to, aby ich výber prebiehal na čo možno najširšom geografickom základe.
Odsek 5. Hlasovanie
(a) Celkový počet hlasov každého člena sa rovná súčtu jeho základných hlasov a jeho hlasov na základe kvóty.
(i) Základné hlasy každého člena predstavujú počet hlasov, ktorý vyplýva z rovnomerného rozdelenia medzi všetkých členov 5,502 percenta celkovej sumy všetkých hlasov všetkých členov za predpokladu, že neexistujú žiadne čiastkové základné hlasy.
(ii) Hlasy každého člena na základe kvóty predstavujú počet hlasov, ktorý vyplýva z pridelenia jedného hlasu za každú časť jeho kvóty rovnajúcej sa počtu stotisíc zvláštnych práv čerpania.
(b) Pri každom hlasovaní podľa článku V ods. 4 alebo 5 každý člen disponuje počtom hlasov, na ktorý má nárok podľa písmena a) vyššie,
(i) zvýšený o jeden hlas za každých štyristotisíc zvláštnych práv čerpania čistých predajov jeho meny zo všeobecných zdrojov Fondu do dňa hlasovania; alebo
(ii) znížený o jeden hlas za každých štyristotisíc zvláštnych práv čerpania jeho čistých nákupov podľa článku V ods. 3 písm. b) a f) do dňa hlasovania pod podmienkou, že ani čisté nákupy, ani čisté predaje sa v žiadnom prípade nepovažujú za prekročenie sumy rovnajúcej sa kvóte dotknutého člena.
(c) Pokiaľ nie je výslovne ustanovené inak, všetky rozhodnutia Fondu sa prijímajú väčšinou odovzdaných hlasov.
Odsek 6. Rezervy, rozdelenie čistého zisku a investície
(a) Fond každý rok určí, aká časť čistého zisku sa uloží do všeobecnej rezervy alebo osobitnej rezervy, prípadne aká časť sa rozdelí medzi členov.
(b) Fond môže osobitnú rezervu použiť na rovnaké účely ako všeobecnú rezervu, s výnimkou jej rozdelenia medzi členov.
(c) Ak sa rozdeľuje čistý zisk za príslušný rok, každý člen získa pomerný podiel podľa svojej kvóty.
(d) Fond môže väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov kedykoľvek rozhodnúť o rozdelení akejkoľvek časti všeobecnej rezervy. Rezerva alebo jej časť sa rozdelí pomerne medzi všetkých členov podľa výšky ich kvót.
(e) Platby podľa písmen c) a d) vyššie sa realizujú v zvláštnych právach čerpania pod podmienkou, že Fond alebo člen môže rozhodnúť, aby sa platba realizovala vo vlastnej mene daného člena.
(f)
(i) Pre potreby tohto písmena f) Fond môže založiť Investičný účet. Aktíva Investičného účtu sú vedené oddelene od ostatných účtov Všeobecnej správy.
(ii) Fond môže rozhodnúť o prevode časti výnosov z predaja zlata v súlade s článkom V ods. 12 písm. g) na Investičný účet; väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov môže rozhodnúť aj o prevode mien deponovaných na Účte všeobecných zdrojov na Investičný účet pre potreby okamžitých investícií. Výška týchto prevodov nesmie presiahnuť celkovú výšku všeobecnej rezervy a osobitnej rezervy v čase prijatia príslušného rozhodnutia.
(iii) Fond môže použiť menu člena uloženú na Investičnom účte na investovanie podľa jeho určenia, v súlade s pravidlami a predpismi schválenými Fondom väčšinou sedemdesiat percent všetkých hlasov. Pravidlá a predpisy schválené podľa tohto ustanovenia budú v súlade s bodmi (vii), (viii) a (ix) nižšie.
(iv) Výnos z investícií je možné investovať v súlade s ustanoveniami tohto písmena f). Neinvestovaný výnos je vedený na Investičnom účte alebo môže byť použitý na krytie nákladov na činnosť Fondu.
(v) Fond môže použiť menu členského štátu vedenú na Investičnom účte na získanie mien, ktoré sú potrebné na krytie nákladov na činnosť Fondu.
(vi) Investičný účet sa zruší v prípade likvidácie Fondu a môže byť zrušený, alebo čiastka investície môže byť znížená, pred likvidáciou Fondu väčšinou sedemdesiat percent všetkých hlasov.
(vii) V prípade zrušenia Investičného účtu z dôvodu likvidácie Fondu sa aktíva vedené na tomto účte rozdelia v súlade s ustanoveniami prílohy K pod podmienkou, že časť týchto aktív, ktorá zodpovedá pomeru aktív prevedených na tento účet podľa článku V ods. 12 písm. g) k celkovej výške aktív prevedených na tento účet, sa považuje za aktíva vedené na Osobitnom výplatnom účte a rozdelí sa v súlade s odsekom 2 písm. a) bodom (ii) prílohy K.
(viii) V prípade zrušenia Investičného účtu pred likvidáciou Fondu sa časť aktív vedených na účte, ktorá zodpovedá pomeru aktív prevedených na účet podľa článku V ods. 12 písm. g) k celkovej výške aktív prevedených na tento účet, prevedie na Osobitný výplatný účet, pokiaľ nebol zrušený, a zostatok aktív vedených na Investičnom účte sa prevedie na Účet všeobecných zdrojov, aby mohol byť okamžite použitý na realizáciu operácií a transakcií.
(ix) Pri znížení výšky investície zo strany Fondu sa časť, o ktorú sa investícia zníži a ktorá zodpovedá pomeru aktív prevedených na účet podľa článku V ods. 12 písm. g) k celkovej výške aktív prevedených na tento účet, prevedie na Osobitný výplatný účet, pokiaľ nebol zrušený, a zostatok aktív vedených na Investičnom účte sa prevedie na účet všeobecných zdrojov, aby mohol byť okamžite použitý na realizáciu operácií a transakcií.
Odsek 7. Uverejňovanie správ
(a) Fond zverejňuje výročnú správu, ktorej súčasťou je auditovaná účtovná závierka, a v trojmesačných alebo kratších intervaloch zverejňuje súhrnný výkaz svojich operácií a transakcií a svojich prostriedkov v zvláštnych právach čerpania, zlate a menách členských štátov.
(b) Fond môže zverejňovať aj ďalšie správy, ktoré považuje za potrebné na plnenie svojich cieľov.
Odsek 8. Oznamovanie stanovísk členom
Fond má právo kedykoľvek neformálne komunikovať svoje stanoviská týkajúce sa záležitostí vyplývajúcich z tejto Dohody ktorémukoľvek členovi. Fond môže väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov rozhodnúť o zverejnení správy, ktorú predložil niektorému z členov v súvislosti s jeho menovými alebo ekonomickými podmienkami alebo vývojom, ktoré môžu priamo viesť ku vzniku vážnej nerovnováhy v medzinárodnej platobnej bilancii členov. Ak tento člen nie je oprávnený vymenúvať výkonného riaditeľa, má právo na zastupovanie podľa odseku 3 písm. j) tohto článku. Fond nezverejňuje správy o zmenách v základnej štruktúre hospodárskej organizácie členov.
Článok XIII
Kancelárie a depozitári
Odsek 1. Umiestnenie kancelárií
Fond má svoje hlavné sídlo na území členského štátu s najväčšou kvótou; zastupiteľstvá alebo pobočky Fondu možno zakladať na území ostatných členov.
Odsek 2. Depozitári
(a) Každý člen určí svoju centrálnu banku za depozitára pre všetky prostriedky v držbe Fondu denominované v jeho mene; v prípade, ak nemá centrálnu banku, určí za depozitára inú inštitúciu prijateľnú pre Fond.
(b) Fond môže uložiť ostatné aktíva vrátane zlata u depozitárov, ktorých určí päť členov s najväčšími kvótami, a u ďalších určených depozitárov podľa vlastného výberu. Na začiatku sa prinajmenšom polovica prostriedkov Fondu uloží u depozitára, ktorého určí členský štát, na území ktorého sa nachádza hlavné sídlo Fondu, a prinajmenšom štyridsať percent prostriedkov Fondu sa uloží u depozitárov, ktorých určia zvyšné štyri členské štáty uvedené vyššie. Všetky prevody zlata Fond uskutoční s náležitým zreteľom na prepravné náklady a na svoje predpokladané potreby. V mimoriadnom prípade môže Výkonná rada previesť všetky rezervy Fondu v zlate, alebo ich časť, na miesto, kde bude zabezpečená ich primeraná ochrana.
Odsek 3. Záruky za aktíva Fondu
Každý člen preberá záruky za všetky aktíva Fondu v prípade straty, ktorá môže vzniknúť v dôsledku zlyhania alebo neplnenia povinností zo strany depozitára, ktorého príslušný člen určil.
Článok XIV
Prechodné režimy
Odsek 1. Informovanie Fondu
Každý člen je povinný informovať Fond, či zamýšľa využiť prechodné režimy podľa odseku 2 tohto článku alebo či je pripravený prijať záväzky vyplývajúce z článku VIII ods. 2, 3 a 4. Keď bude člen, ktorý sa rozhodol využiť prechodné režimy, pripravený prijať vyššie uvedené záväzky, je o tom povinný bezodkladne informovať Fond.
Odsek 2. Devízové obmedzenia
Člen, ktorý oznámi Fondu, že zamýšľa využiť prechodné režimy podľa tohto ustanovenia, môže bez ohľadu na ustanovenia iných článkov tejto Dohody uplatňovať a upravovať s ohľadom na meniace sa okolnosti obmedzenia na platby a prevody pri bežných medzinárodných transakciách, ktoré boli v platnosti ku dňu jeho vstupu do Fondu. Devízová politika členských štátov trvalo zohľadňuje ciele Fondu; okamžite, ako to okolnosti umožnia, členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia na vytvorenie takých obchodných a finančných režimov s ostatnými členmi, ktoré zjednodušia medzinárodné platby a podporia stabilitu výmenných kurzov. Členovia najmä zrušia obmedzenia uplatňované podľa tohto odseku, pokiaľ sa ubezpečia, že aj bez týchto obmedzení budú schopní vyrovnávať svoju platobnú bilanciu spôsobom, ktorý neprimerane neobmedzí ich prístup ku všeobecným zdrojom Fondu.
Odsek 3. Konanie Fondu týkajúce sa obmedzení
Fond každoročne zverejňuje správy týkajúce sa obmedzení uplatňovaných podľa odseku 2 tohto článku. Každý člen, ktorý uplatňuje obmedzenia, ktoré nie sú v súlade s článkom VIII ods. 2, 3 a 4, každoročne s Fondom konzultuje ich ďalšie zotrvanie v platnosti. Ak to v mimoriadnych prípadoch považuje za potrebné, Fond môže upozorniť ktoréhokoľvek člena, že nastali vhodné podmienky na zrušenie konkrétneho obmedzenia, alebo na všeobecné odvolanie obmedzení, ktoré sú v rozpore s ktorýmikoľvek inými článkami tejto Dohody. Členovi sa poskytne primeraná lehota, aby na takéto upozornenie reagoval. Ak Fond zistí, že člen aj naďalej pokračuje v uplatňovaní obmedzení, ktoré sú v rozpore s cieľmi Fondu, použijú sa ustanovenia článku XXVI ods. 2 písm. a).
Článok XV
Zvláštne práva čerpania
Odsek 1. Právomoc prideľovať zvláštne práva čerpania
V prípade, keď vznikne potreba doplniť existujúce rezervné aktíva, Fond je oprávnený prideliť zvláštne práva čerpania tým členom, ktorí sú účastníkmi Správy zvláštnych práv čerpania.
Odsek 2. Ocenenie zvláštneho práva čerpania
Spôsob ocenenia zvláštneho práva čerpania určí Fond väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov, pričom však na zmenu princípu oceňovania alebo na zásadnú zmenu v uplatňovaní platného princípu je potrebná väčšina osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov.
Článok XVI
Všeobecná správa a Správa zvláštnych práv čerpania
Odsek 1. Oddelenie operácií a transakcií
Všetky operácie a transakcie týkajúce sa zvláštnych práv čerpania sa realizujú prostredníctvom Správy zvláštnych práv čerpania. Všetky ostatné operácie a transakcie na účet Fondu vykonávané podľa alebo na základe tejto Dohody sa realizujú prostredníctvom Všeobecnej správy. Operácie a transakcie podľa článku XVII ods. 2 sa realizujú prostredníctvom Všeobecnej správy, ako aj prostredníctvom Správy zvláštnych práv čerpania.
Odsek 2. Oddelenie aktív a majetku
Všetky aktíva a majetok Fondu s výnimkou zdrojov spravovaných podľa článku V ods. 2 písm. b) sú v držbe Všeobecnej správy, pričom ale aktíva a majetok, ktoré boli nadobudnuté podľa článku XX ods. 2, článku XXIV a XXV a prílohy H a I, sú v držbe Správy zvláštnych práv čerpania. Žiadne aktíva alebo majetok v držbe jednej správy nemožno použiť na splatenie alebo plnenie záväzkov, povinností alebo strát Fondu vzniknutých pri výkone operácií a transakcií druhej správy s výnimkou prípadu, keď výdavky spojené s činnosťou Správy zvláštnych práv čerpania uhradí Fond zo Všeobecnej správy, ktorá sa priebežne dopĺňa zvláštnymi právami čerpania vo forme súm vymeraných podľa článku XX ods. 4 na základe odôvodneného odhadu takých výdavkov.
Odsek 3. Evidencia a podávanie informácií
Všetky zmeny týkajúce sa držby zvláštnych práv čerpania nadobúdajú účinnosť až po ich zaevidovaní Fondom v Správe zvláštnych práv čerpania. Účastníci oznámia Fondu, na základe ktorých ustanovení tejto Dohody zvláštne práva čerpania používajú. Fond môže účastníkov požiadať, aby mu poskytli aj ďalšie informácie, ktoré považuje za potrebné na plnenie svojich povinností.
Článok XVII
Účastníci a iní držitelia zvláštnych práv čerpania
Odsek 1. Účastníci
Každý člen Fondu, ktorý vo Fonde uloží listinu, ktorou sa zaviaže prevziať všetky záväzky účastníka Správy zvláštnych práv čerpania v súlade so svojimi právnymi predpismi a ktorou potvrdí, že prijal všetky potrebné kroky, aby umožnil plnenie týchto záväzkov, sa stane účastníkom Správy zvláštnych práv čerpania dňom uloženia príslušnej listiny, ale s tou výnimkou, že žiadny člen sa nemôže stať účastníkom, kým nenadobudnú platnosť ustanovenia tejto Dohody, ktoré sa týkajú výlučne Správy zvláštnych práv čerpania, a členovia, na ktorých pripadá najmenej sedemdesiatpäť percent celkového množstva kvót, neuložia listiny podľa tohto odseku.
Odsek 2. Fond ako držiteľ
Fond môže mať v držbe zvláštne práva čerpania na Účte všeobecných zdrojov a môže ich prijímať a používať pri operáciách a transakciách realizovaných prostredníctvom Účtu všeobecných zdrojov s účastníkmi v súlade s ustanoveniami tejto Dohody alebo pri operáciách a transakciách s určenými držiteľmi v súlade s podmienkami a požiadavkami podľa odseku 3 tohto článku.
Odsek 3. Iní držitelia
Fond môže určiť:
(i) za držiteľov nečlenov, členov, ktorí nie sú účastníkmi, inštitúcie, ktoré plnia úlohy centrálnej banky pre viac ako jedného člena, a ďalšie oficiálne subjekty;
(ii) podmienky a požiadavky, na základe ktorých môžu určení držitelia disponovať zvláštnymi právami čerpania a prijímať a používať ich pri operáciách a transakciách s účastníkmi a ďalšími určenými držiteľmi; a
(iii) podmienky a požiadavky, na základe ktorých účastníci a Fond môžu prostredníctvom Účtu všeobecných zdrojov realizovať operácie a transakcie so zvláštnymi právami čerpania s určenými držiteľmi. Na určenie držiteľa podľa bodu (i) vyššie je potrebná väčšina osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov. Podmienky a požiadavky, ktoré Fond určí, musia byť v súlade s ustanoveniami tejto Dohody a efektívnym fungovaním Správy zvláštnych práv čerpania.
Článok XVIII
Alokácia a rušenie zvláštnych práv čerpania
Odsek 1. Zásady a východiská pre alokáciu a rušenie zvláštnych práv čerpania
(a) Všetky rozhodnutia Fondu týkajúce sa alokácie alebo zrušenia zvláštnych práv čerpania sa prijímajú s cieľom uspokojiť dlhodobú globálnu potrebu doplniť existujúce rezervné aktíva spôsobom, ktorým sa podporí plnenie cieľov Fondu a predíde ekonomickej stagnácii a deflácii, ako aj nadmernému dopytu a inflácii vo svete.
(b) Za osobitné východiská pri prvom rozhodnutí o alokácii zvláštnych práv čerpania sa považuje kolektívny názor, že existuje globálna potreba doplniť rezervy, dosiahnutie lepšej rovnováhy platobných bilancií a pravdepodobnosť lepšieho prispôsobovania v budúcnosti.
Odsek 2. Alokácia a zrušenie práv
(a) Rozhodnutia Fondu o pridelení alebo zrušení zvláštnych práv čerpania sa prijímajú na po sebe nasledujúce základné obdobia, ktoré trvajú päť rokov. Prvé základné obdobie začína dňom prijatia prvého rozhodnutia o alokácii zvláštnych práv čerpania alebo neskorším dňom, ktorý bude v rozhodnutí určený. Práva sa prideľujú alebo rušia v ročných intervaloch.
(b) Výška alokácie sa vyjadruje percentom z kvót ku dňu prijatia rozhodnutia o alokácii. Výška zvláštnych práv čerpania, ktoré sa majú zrušiť, sa vyjadruje percentom z čistých kumulatívnych alokácií ku dňu prijatia rozhodnutia o zrušení práv. Percentuálne sadzby sú rovnaké pre všetkých účastníkov.
(c) Bez ohľadu na ustanovenia písmena a) a b) vyššie Fond v každom svojom rozhodnutí na ktorékoľvek základné obdobie môže ustanoviť, že
(i) trvanie základného obdobia bude iné ako päť rokov; alebo
(ii) sa práva budú prideľovať alebo rušiť v iných ako ročných intervaloch; alebo
(iii) základom pre alokáciu alebo zrušenie práv bude stav kvót alebo čistých kumulatívnych alokácií platný k inému dňu ako ku dňu prijatia rozhodnutia o alokácii alebo zrušení práv.
(d) Člen, ktorý sa stane účastníkom po začatí základného obdobia, získa alokáciu od nasledujúceho základného obdobia, v ktorom sa budú alokácie prideľovať, po tom, ako sa stal členom, pokiaľ Fond nerozhodne, že nový účastník získa alokáciu od ďalšej alokácie, ktorá sa uskutoční po tom, ako sa stal účastníkom. Ak Fond rozhodne, že člen, ktorý sa stal účastníkom po začatí základného obdobia, je oprávnený získavať alokácie počas zvyšku tohto základného obdobia, pričom účastník nebol členom k dátumom uvedeným v písmene b) alebo c) vyššie, Fond určí, na akom základe mu budú tieto alokácie poskytnuté.
(e) Účastník získa zvláštne práva čerpania alokované na základe rozhodnutia o alokácii s výnimkou prípadov, keď:
(i) guvernér konajúci v mene účastníka nehlasoval za takéto rozhodnutie; a
(ii) účastník písomne Fondu oznámi ešte pred uskutočnením prvej alokácie zvláštnych práv čerpania na základe príslušného rozhodnutia, že nemá záujem o alokáciu zvláštnych práv čerpania na základe tohto rozhodnutia. Fond môže na žiadosť účastníka rozhodnúť o zrušení platnosti oznámenia v súvislosti s alokáciami zvláštnych práv čerpania, ktoré sa uskutočnia po zrušení platnosti.
(f) Ak ku dňu účinnosti zrušenia práv je suma zvláštnych práv čerpania, ktoré má účastník v držbe, nižšia ako jeho podiel na zvláštnych právach čerpania, ktoré sa majú zrušiť, účastník vyrovná svoju zápornú bilanciu okamžite, ako mu to jeho hrubá rezervná pozícia umožní, a na tento účel bude pokračovať v konzultáciách s Fondom. Zvláštne práva čerpania, ktoré účastník získa po dátume účinnosti zrušenia, sa použijú na vyrovnanie jeho zápornej bilancie a zrušia sa.
Odsek 3. Nepredvídané podstatné okolnosti
Fond môže zmeniť sadzbu alebo intervaly prideľovania alebo rušenia zvláštnych práv čerpania počas zvyšku základného obdobia, zmeniť jeho dĺžku alebo začať nové základné obdobie, ak to z dôvodu výskytu nepredvídaných podstatných okolností považuje za vhodné.
Odsek 4. Rozhodovanie o alokácii a zrušení zvláštnych práv čerpania
(a) Rozhodnutia podľa odseku 2 písm. a), b) a c) alebo podľa odseku 3 tohto článku prijíma Rada guvernérov na základe návrhu generálneho riaditeľa schváleného Výkonnou radou.
(b) Pred predložením návrhu a potom, ako sa ubezpečí o jeho súlade s ustanoveniami odseku 1 písm. a) tohto článku, generálny riaditeľ uskutoční rokovania s účastníkmi, ktoré mu umožnia zistiť, či medzi nimi existuje dostatočne široká podpora pre daný návrh. Okrem toho pred predložením návrhu na uskutočnenie prvej alokácie sa generálny riaditeľ ubezpečí, že sú splnené ustanovenia odseku 1 písm. b) tohto článku a že dostatočný počet účastníkov súhlasí so začatím alokácie; návrh na začatie prvej alokácie predloží čo najskôr po vytvorení Správy zvláštnych práv čerpania potom, ako sa ubezpečil o splnení vyššie uvedených predpokladov.
(c) Generálny riaditeľ prekladá návrhy:
(i) najneskôr šesť mesiacov pred koncom každého základného obdobia;
(ii) v prípade, že v základnom období nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o alokácii alebo zrušení zvláštnych práv čerpania, predloží návrh kedykoľvek, keď sa ubezpečí, že boli splnené ustanovenia písmena b) vyššie;
(iii) keď podľa odseku 3 tohto článku považuje za potrebné zmeniť výšku alebo intervaly prideľovania alebo rušenia zvláštnych práv čerpania alebo zmeniť dĺžku základného obdobia, alebo začať nové základné obdobie; alebo
(iv) do šiestich mesiacov od predloženia žiadosti zo strany Rady guvernérov alebo Výkonnej rady; ak generálny riaditeľ podľa bodov (i), (ii) alebo (iii) vyššie zistí, že neexistuje návrh, ktorý je podľa neho v súlade s ustanoveniami odseku 1 tohto článku a ktorý má dostatočne širokú podporu medzi účastníkmi podľa písmena b) vyššie, informuje o tom Radu guvernérov a Výkonnú radu.
(d) Na prijatie rozhodnutia podľa odseku 2 písm. a), b) a c) alebo podľa odseku 3 tohto článku, okrem rozhodnutí podľa odseku 3 o znížení výšky alokácie, je potrebná väčšina osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov.
Článok XIX
Operácie a transakcie so zvláštnymi právami čerpania
Odsek 1. Použitie zvláštnych práv čerpania
Zvláštne práva čerpania možno použiť pri operáciách a transakciách realizovaných podľa tejto Dohody alebo na jej základe.
Odsek 2. Operácie a transakcie medzi účastníkmi
(a) Účastník je oprávnený použiť svoje zvláštne práva čerpania na získanie ekvivalentnej sumy meny od účastníka určeného podľa odseku 5 tohto článku.
(b) Po dohode s iným účastníkom môže účastník použiť svoje zvláštne práva čerpania na to, aby od neho získal ekvivalentnú sumu meny.
(c) Fond môže väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov určiť operácie, pri ktorých je účastník oprávnený konať v zhode s iným účastníkom za podmienok, ktoré Fond považuje za vhodné. Podmienky musia byť v súlade s efektívnym fungovaním Správy zvláštnych práv čerpania a správnym použitím zvláštnych práv čerpania podľa tejto Dohody.
(d) Fond môže upozorniť účastníka, ktorý sa zapojí do operácie alebo transakcie podľa písmena b) alebo c) vyššie, ktorá podľa názoru Fondu môže negatívne ovplyvniť proces určovania účastníkov podľa zásad uvedených v odseku 5 tohto článku alebo je inak v rozpore s článkom XXII. Na účastníka, ktorý sa aj naďalej zúčastňuje takých operácií alebo transakcií, sa použijú ustanovenia článku XXIII ods. 2 písm. b).
Odsek 3. Požiadavka potreby
(a) Predpokladá sa, že pri transakciách podľa odseku 2 písm. a) tohto článku, s výnimkou, ako je uvedené nižšie v písmene c), účastník použije svoje zvláštne práva čerpania výlučne v prípade, keď si to vyžiada jeho platobná bilancia alebo rezervná pozícia, alebo vývoj v jeho rezervách, a nie iba s cieľom zmeniť štruktúru svojich rezerv.
(b) Použitie zvláštnych práv čerpania nie je možné spochybniť na základe nesplnenia predpokladu podľa písmena a) vyššie, ale Fond môže účastníka upozorniť, že nekoná v súlade s takým predpokladom. Na účastníka, ktorý aj naďalej koná v rozpore s týmto predpokladom, sa použijú ustanovenia článku XXIII ods. 2 písm. b).
(c) Fond môže neuplatňovať predpoklad podľa písmena a) vyššie pri transakciách, v rámci ktorých účastník použije zvláštne práva čerpania na získanie ekvivalentnej sumy meny od účastníka určeného podľa odseku 5 tohto článku, čím by sa podporila obnova držby zvláštnych práv čerpania iného účastníka podľa odseku 6 písm. a) tohto článku, predišlo by sa vzniku zápornej bilancie iného účastníka alebo by sa táto bilancia znížila, alebo by sa kompenzoval následok neplnenia predpokladu podľa písmena a) vyššie zo strany iného účastníka.
Odsek 4. Povinnosť poskytnúť menu
(a) Účastník určený Fondom podľa odseku 5 tohto článku poskytne na požiadanie voľne použiteľnú menu účastníkovi, ktorý používa zvláštne práva čerpania podľa odseku 2 písm. a) tohto článku. Účastník je povinný poskytnúť menu maximálne v rozsahu, v ktorom hodnota zvláštnych práv čerpania v jeho držbe presahujúca jeho čistú kumulatívnu alokáciu predstavuje dvojnásobok jeho čistej kumulatívnej alokácie alebo inú vyššiu hranicu, na ktorej sa účastník s Fondom dohodne.
(b) Účastník však môže poskytnúť menu aj nad rámec povinného limitu alebo iného vyššieho limitu podľa dohody.
Odsek 5. Určovanie účastníkov povinných poskytnúť menu
(a) Fond zabezpečí, aby účastník mohol použiť svoje zvláštne práva čerpania tým, že určí účastníkov, ktorí poskytnú menu za stanovené množstvá zvláštnych práv čerpania pre potreby odseku 2 písm. a) a odseku 4 tohto článku. Účastníci sa určia v súlade s nižšie uvedenými všeobecnými zásadami, ktoré Fond môže priebežne dopĺňať:
(i) Určovaniu podliehajú účastníci s dostatočne silnou platobnou bilanciou a hrubou rezervnou pozíciou; nie je tým však vylúčená možnosť určiť účastníka so silnou rezervnou pozíciou, hoci má mierny deficit platobnej bilancie. Účastníci sa určujú spôsobom, ktorým sa dlhodobo zabezpečí rovnomerné rozdelenie zvláštnych práv čerpania v ich držbe.
(ii) Účastníci sa určujú s cieľom podporiť obnovu držby zvláštnych práv čerpania podľa odseku 6 písm. a) tohto článku, znížiť zápornú bilanciu v držbe zvláštnych práv čerpania alebo kompenzovať následky nesplnenia predpokladu podľa odseku 3 písm. a) tohto článku.
(iii) Pri určovaní účastníkov Fond zvyčajne uprednostní tých, ktorí potrebujú získať zvláštne práva čerpania, aby splnili ciele uvedené v predchádzajúcom bode (ii).
(b) S cieľom dlhodobo podporovať rovnomerné rozdelenie zvláštnych práv čerpania podľa písmena a) bodu (i) vyššie, Fond uplatňuje pravidlá určovania uvedené v prílohe F alebo pravidlá prijaté podľa nižšie uvedeného písmena c).
(c) Pravidlá určovania je možné kedykoľvek revidovať a v prípade potreby sa prijmú nové pravidlá. Pokiaľ sa neprijmú nové pravidlá, pravidlá platné v čase revízie ostávajú i naďalej v platnosti.
Odsek 6. Obnova držby zvláštnych práv čerpania
(a) Účastníci, ktorí použijú svoje zvláštne práva čerpania, obnovia ich držbu v súlade s pravidlami uvedenými v prílohe G alebo s pravidlami prijatými podľa nižšie uvedeného písmena b).
(b) Tieto pravidlá je možné kedykoľvek revidovať a v prípade potreby sa prijmú nové pravidlá. Pokiaľ sa neprijmú nové pravidlá alebo rozhodnutie o ich zrušení, pravidlá platné v čase revízie ostávajú i naďalej v platnosti. Na rozhodnutie o prijatí, zmene alebo zrušení platných pravidiel je potrebná väčšina sedemdesiatich percent všetkých hlasov.
Odsek 7. Výmenné kurzy
(a) S výnimkou, ako je uvedené nižšie v písmene b), výmenné kurzy pre transakcie medzi účastníkmi podľa odseku 2 písm. a) a b) tohto článku sa stanovia tak, aby účastníci používajúci zvláštne práva čerpania získali rovnakú hodnotu bez ohľadu na to, aké meny sa poskytujú a ktorí účastníci ich poskytujú, pričom na uplatnenie tejto zásady vydá Fond príslušné predpisy.
(b) Fond môže väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov prijať politiky, ktoré umožnia, aby Fond za výnimočných okolností mohol väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov povoliť účastníkom, ktorí sa zúčastňujú transakcií podľa odseku 2 písm. b) tohto článku, aby si dohodli odlišné výmenné kurzy, než ako sa uplatňujú podľa písmena a) vyššie.
(c) Fond konzultuje s účastníkom postup pri určovaní výmenných kurzov jeho meny.
(d) Na účely tohto ustanovenia pojem účastník zahŕňa odstupujúceho účastníka.
Článok XX
Správa zvláštnych práv čerpania, úroky a poplatky
Odsek 1. Úroky
Fond vyplatí každému držiteľovi úrok zo sumy zvláštnych práv čerpania v jeho držbe, pričom úroková sadzba je rovnaká pre všetkých držiteľov. Fond vyplatí dlžnú sumu každému držiteľovi bez ohľadu na to, či vyzbiera dostatočné poplatky na vyplatenie úroku, alebo nie.
Odsek 2. Poplatky
Každý účastník zaplatí Fondu poplatky zo sumy svojej čistej kumulatívnej alokácie zvláštnych práv čerpania spolu s akoukoľvek zápornou bilanciou alebo nezapletenými poplatkami, pričom sadzba poplatkov je rovnaká pre všetkých účastníkov.
Odsek 3. Sadzba úrokov a poplatkov
Úrokovú sadzbu Fond stanovuje väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov. Sadzba poplatkov sa rovná úrokovej sadzbe.
Odsek 4. Vymerané sumy
Pri rozhodnutí o doplnení prostriedkov podľa článku XVI ods. 2 Fond vymeria sumy na tento účel s rovnakou sadzbou pre všetkých účastníkov z ich čistých kumulatívnych alokácií.
Odsek 5. Úhrada úrokov, poplatkov a vymeraných súm
Úrok, poplatky a vymerané sumy sa platia v zvláštnych právach čerpania. Účastník, ktorý potrebuje zvláštne práva čerpania, aby mohol uhradiť prípadný poplatok alebo vymeranú sumu, je povinný a oprávnený získať ich výmennou za menu, ktorú Fond akceptuje v rámci transakcie s Fondom realizovanej prostredníctvom Účtu všeobecných zdrojov. Ak uvedeným spôsobom nie je možné nadobudnúť zvláštne práva čerpania v dostatočnom rozsahu, účastník je povinný a oprávnený získať ich za voľne použiteľnú menu od iného účastníka, ktorého určí Fond. Zvláštne práva čerpania, ktoré účastník nadobudne po dátume splatnosti, sa použijú na vyrovnanie jeho nezaplatených poplatkov a zrušia sa.
Článok XXI
Riadenie Všeobecnej správy a Správy zvláštnych práv čerpania
(a) Všeobecná správa a Správa zvláštnych práv čerpania sú riadené v súlade s ustanoveniami článku XII a nasledujúcimi ustanoveniami:
(i) V prípade zasadnutí a rozhodnutí Rady guvernérov vo veciach, ktoré sa týkajú výlučne Správy zvláštnych práv čerpania, sa na účely zvolávania zasadnutí a určenia, či je zasadnutie uznášaniaschopné a či rozhodnutie bolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov, berú do úvahy len požiadavky alebo účasť a hlasy guvernérov menovaných členmi, ktorí sú účastníkmi Správy zvláštnych práv čerpania.
(ii) Pri rozhodovaní Výkonnej rady vo veciach, ktoré sa týkajú výlučne Správy zvláštnych práv čerpania, sú oprávnení hlasovať len tí výkonní riaditelia, ktorí boli menovaní alebo zvolení prinajmenšom jedným členom, ktorý je účastníkom Správy zvláštny práv čerpania. Každý z týchto výkonných riaditeľov je oprávnený odovzdať taký počet hlasov, aký bol pridelený členovi, ktorý je účastníkom a ktorý ho vymenoval, alebo aký bol pridelený členom, ktorí sú účastníkmi a ktorých hlasmi bol zvolený. Na účel určenia, či je zasadnutie uznášaniaschopné a či rozhodnutie bolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov, sa berie do úvahy len účasť tých výkonných riaditeľov, ktorí boli menovaní alebo zvolení členmi, ktorí sú účastníkmi, a len taký počet hlasov, aký bol pridelený týmto členom. Na účely tohto ustanovenia dohoda podľa článku XII ods. 3 písm. i) bodu (ii) uzavretá členom, ktorý je účastníkom, oprávňuje menovaného výkonného riaditeľa hlasovať v mene tohto člena a odovzdať hlasy, ktoré boli tomuto členovi pridelené.
(iii) Otázky týkajúce sa všeobecného riadenia Fondu, a to vrátane doplnenie prostriedkov podľa článku XVI ods. 2, ako aj ďalšie otázky bez ohľadu na to, či sa daná záležitosť týka oboch správ, alebo výlučne Správy zvláštnych práv čerpania, sa rozhodujú rovnakým spôsobom, ako keby sa týkali výlučne Všeobecnej správy. Rozhodnutia týkajúce sa spôsobu oceňovania zvláštnych práv čerpania, prijímania a držby zvláštnych práv čerpania na Účte všeobecných zdrojov Všeobecnej správy a ich použitie, ako aj iné rozhodnutia, ktoré majú vplyv na operácie a transakcie realizované prostredníctvom Účtu všeobecných zdrojov Všeobecnej správy aj Správy zvláštnych práv čerpania, sa prijímajú väčšinami hlasov, ktoré sa požadujú v prípade rozhodovania vo veciach, ktoré sa týkajú výlučne každej z týchto správ. V rozhodnutí vo veci týkajúcej sa Správy zvláštnych práv čerpania sa táto skutočnosť uvedie.
(b) Popri výsadách a imunitách priznaných na základe článku IX tejto Dohody, zvláštne práva čerpania a operácie a transakcie s takými právami nepodliehajú ani zdaneniu.
(c) Žiadosť o výklad ustanovení tejto Dohody vo veciach, ktoré sa týkajú výlučne Správy zvláštnych práv čerpania, je možné predložiť Výkonnej rade podľa článku XXIX písm. a) výlučne na požiadanie účastníka. V každom prípade, keď Výkonná rada rozhodne o žiadosti o výklad, ktorý sa týka výlučne Správy zvláštnych práv čerpania, môže o postúpenie tejto žiadosti Rade guvernérov podľa článku XXIX písm. b) požiadať len účastník. Rada guvernérov rozhodne, či guvernér menovaný členom, ktorý nie je účastníkom, môže v Interpretačnom výbore hlasovať o otázkach, ktoré sa týkajú výlučne Správy zvláštnych práv čerpania.
(d) Ak dôjde k sporu medzi Fondom a účastníkom, ktorý odstúpil od účasti v Správe zvláštnych práv čerpania, alebo medzi Fondom a akýmkoľvek účastníkom počas likvidácie Správy zvláštnych práv čerpania, a to v akejkoľvek veci, ktorá vyplýva výlučne z účasti v Správe zvláštnych práv čerpania, spor sa predloží na rozhodcovské konanie v súlade s postupmi podľa článku XXIX písm. c).
Článok XXII
Všeobecné záväzky účastníkov
Okrem záväzkov prijatých v súvislosti so zvláštnymi právami čerpania na základe iných článkov tejto Dohody, každý účastník sa tiež zaväzuje spolupracovať s Fondom a ostatnými účastníkmi s cieľom podporiť efektívne fungovanie Správy zvláštnych práv čerpania a správneho použitia zvláštnych práv čerpania v súlade s touto Dohodou a s cieľom spraviť zo zvláštneho práva čerpania hlavné rezervné aktívum medzinárodného menového systému.
Článok XXIII
Pozastavenie operácií a transakcií so zvláštnymi právami čerpania
Odsek 1. Ustanovenia pre prípad núdze
V mimoriadnom prípade alebo pri vzniku nepredvídaných výnimočných okolností, ktoré ohrozujú činnosť Fondu v súvislosti so Správou zvláštnych práv čerpania, Výkonná rada môže väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov rozhodnúť o pozastavení uplatňovania ustanovení týkajúcich sa operácií a transakcií so zvláštnymi právami čerpania na obdobie nie dlhšie ako jeden rok; v takom prípade sa uplatňujú ustanovenia článku XXVII ods. 1 písm. b), c) a d).
Odsek 2. Neplnenie záväzkov
(a) Ak Fond zistí, že účastník neplní svoje záväzky podľa článku XIX ods. 4, pozastaví sa jeho právo používať zvláštne práva čerpania, pokiaľ Fond nerozhodne inak.
(b) Ak Fond zistí, že účastník neplní iné záväzky týkajúce sa zvláštnych práv čerpania, Fond môže pozastaviť právo účastníka používať zvláštne práva čerpania, ktoré nadobudne po takom pozastavení.
(c) Budú prijaté predpisy, ktorými sa zabezpečí, že skôr, ako sa proti účastníkovi prijmú kroky uvedené v písmene a) alebo b) vyššie, účastník bude bezodkladne informovaný o sťažnosti, ktorá bola proti nemu vznesená, a dostane primeranú možnosť vysvetliť svoje konanie, a to ústne i písomne. Keď je účastník uvedeným spôsobom informovaný o sťažnosti týkajúcej sa písmena a) vyššie, až do jej vyriešenia nesmie používať svoje zvláštne práva čerpania.
(d) Pozastavením práva podľa písmena a) alebo b) vyššie alebo obmedzením podľa písmena c) vyššie, nie je dotknutá povinnosť účastníka poskytnúť menu v súlade s článku XIX ods. 4.
(e) Fond môže kedykoľvek skončiť pozastavenie práva podľa písmena a) alebo b) vyššie pod podmienkou, že pozastavenie práva účastníka podľa písmena b) za neplnenie záväzkov podľa článku XIX ods. 6 písm. a) nie je možné skončiť pred uplynutím 180 dní od skončenia prvého kalendárneho štvrťroka, v ktorom účastník vyhovel pravidlám o obnove držby zvláštnych práv čerpania.
(f) Právo účastníka používať zvláštne práva čerpania nie je možné pozastaviť z dôvodu, že stratil oprávnenie používať všeobecné zdroje Fondu podľa článku V ods. 5, článku VI ods. 1 alebo článku XXVI ods. 2 písm. a). Článok XXVI ods. 2 sa nepoužije z dôvodu, že účastník neplní záväzky týkajúce sa zvláštnych práv čerpania.
Článok XXIV
Odstúpenie od účasti
Odsek 1. Právo odstúpiť od účasti
(a) Ktorýkoľvek účastník môže kedykoľvek odstúpiť od účasti v Správe zvláštnych práv čerpania doručením písomného oznámenia do hlavného sídla Fondu. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia.
(b) Keď sa účastník vzdá členstva vo Fonde, platí, že zároveň odstúpil od účasti v Správe zvláštnych práv čerpania.
Odsek 2. Vyrovnanie záväzkov pri odstúpení od účasti
(a) Keď účastník odstúpi od účasti v Správe zvláštnych práv čerpania, zastavia sa všetky jeho operácie a transakcie so zvláštnymi právami čerpania, pokiaľ nie je povolené inak na základe dohody podľa nižšie uvedeného písmena c) s cieľom napomôcť vyrovnanie záväzkov alebo ako je uvedené v odsekoch 3, 5 a 6 tohto článku alebo v prílohe H. Úroky a poplatky, ktoré vznikli do dňa odstúpenia, ako aj sumy vymerané do uvedeného dňa, ale nesplatené, sa uhradia formou zvláštnych práv čerpania.
(b) Fond je povinný odkúpiť všetky zvláštne práva čerpania v držbe odstupujúceho účastníka a odstupujúci účastník je povinný uhradiť Fondu sumu, ktorá sa rovná jeho čistej kumulatívnej alokácii, ako aj všetky ďalšie prípadné sumy dlžné a splatné z titulu jeho účasti v Správe zvláštnych práv čerpania. Tieto záväzky sa vzájomne započítajú, pričom suma zvláštnych práv čerpania v držbe odstupujúceho účastníka, ktorú pri započítaní použije na vyrovnanie svojho záväzku voči Fondu, sa zruší.
(c) K vyrovnaniu záväzkov dôjde v primeranej lehote na základe dohody medzi odstupujúcim účastníkom a Fondom s ohľadom na akúkoľvek povinnosť odstupujúceho účastníka alebo Fondu po započítaní uvedenom v písmene b) vyššie. Ak sa dohoda o vyrovnaní v primeranej lehote nedosiahne, použijú sa ustanovenia prílohy H.
Odsek 3. Úroky a poplatky
Po dátume odstúpenia Fond vyplatí odstupujúcemu účastníkovi úroky z nesplateného zostatku zvláštnych práv čerpania v držbe účastníka a odstupujúci účastník uhradí poplatky za akékoľvek nesplatené záväzky, ktoré má voči Fondu, a to v termínoch a s použitím sadzieb podľa článku XX. Platba sa vykoná v zvláštnych právach čerpania. Na úhradu poplatkov alebo vymeraných súm je odstupujúci účastník oprávnený nadobudnúť zvláštne práva čerpania výmenou za voľne použiteľnú menu v rámci transakcie s účastníkom, ktorého určí Fond, alebo od iného držiteľa na základe vzájomnej dohody, alebo je oprávnený odpredať zvláštne práva čerpania, ktoré získal ako úrok, v rámci transakcie s iným účastníkom určeným podľa článku XIX ods. 5 alebo na základe dohody s iným držiteľom.
Odsek 4. Vyrovnanie záväzku voči Fondu
Menu, ktorú získa od odstupujúceho účastníka, Fond použije na odkúpenie zvláštnych práv čerpania v držbe účastníkov pomerne k sume, o ktorú hodnota zvláštnych práv čerpania v držbe každého z účastníkov prevyšuje jeho čistú kumulatívnu alokáciu v čase, keď Fond menu získa. Zvláštne práva čerpania odkúpené vyššie uvedeným spôsobom a zvláštne práva čerpania, ktoré odstupujúci účastník nadobudol v súlade s ustanoveniami tejto Dohody, aby mohol uhradiť splátky splatné na základe dohody o vyrovnaní alebo podľa prílohy H, a ktoré sa započítajú voči takej splátke, sa zrušia.
Odsek 5. Vyrovnanie záväzku voči odstupujúcemu účastníkovi
Kedykoľvek je Fond povinný odkúpiť zvláštne práva čerpania v držbe odstupujúceho účastníka, urobí tak výmenou za menu, ktorú poskytli účastníci určení Fondom. Títo účastníci sa určia podľa zásad uvedených v článku XIX ods. 5. Každý určený účastník poskytne Fondu podľa vlastného uváženia buď menu odstupujúceho účastníka, alebo voľne použiteľnú menu, za ktorú získa ekvivalentné množstvo zvláštnych práv čerpania. Odstupujúci účastník však môže použiť svoje zvláštne práva čerpania, aby od ktoréhokoľvek držiteľa získal svoju vlastnú menu, voľne použiteľnú menu alebo iné aktívum, ak to Fond povolí.
Odsek 6. Transakcie Účtu všeobecných zdrojov
S cieľom uľahčiť vyrovnanie s odstupujúcim účastníkom Fond môže rozhodnúť, že odstupujúci účastník je povinný:
(i) použiť akékoľvek zvláštne práva čerpania, ktoré mu ostanú po započítaní podľa odseku 2 písm. b) tohto článku a majú byť odkúpené v transakcii s Fondom realizovanej prostredníctvom Účtu všeobecných zdrojov, aby získal svoju vlastnú menu alebo voľne použiteľnú menu podľa rozhodnutia Fondu; alebo
(ii) nadobudnúť zvláštne práva čerpania v rámci transakcie s Fondom realizovanej prostredníctvom Účtu všeobecných zdrojov výmenou za menu prijateľnú pre Fond, aby mohol uhradiť poplatky a splátky splatné na základe zmluvy alebo ustanovení prílohy H.
Článok XXV
Likvidácia Správy zvláštnych práv čerpania
(a) O likvidácii Správy zvláštnych práv čerpania rozhoduje výlučne Rada guvernérov. V mimoriadnom prípade, ak Výkonná rada rozhodne, že likvidácia Správy zvláštnych práv čerpania môže byť potrebná, môže dočasne pozastaviť alokácie a rušenie alokácií a všetky operácie a transakcie so zvláštnymi právami čerpania až do rozhodnutia zo strany Rady guvernérov. Rozhodnutie Rady guvernérov o likvidácii Fondu je rozhodnutím o likvidácii Všeobecnej správy aj Správy zvláštnych práv čerpania.
(b) Ak Rada guvernérov rozhodne o likvidácii Správy zvláštnych práv čerpania, zastaví sa alokovanie a rušenie alokácií, ako aj všetky operácie a transakcie so zvláštnymi právami čerpania a aktivity Fondu súvisiace so Správou zvláštnych práv čerpania okrem tých, ktoré súvisia s riadnym splatením záväzkov účastníkov a Fondu v súvislosti so zvláštnymi právami čerpania; rovnako sa zrušia všetky záväzky Fondu a účastníkov vyplývajúce z tejto Dohody v súvislosti so zvláštnymi právami čerpania okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto článku, v článku XX, článku XXI písm. d), článku XXIV, článku XXIX písm. c) a prílohe H alebo v akejkoľvek dohode uzavretej podľa článku XXIV podľa odseku 4prílohy H a prílohy I.
(c) Pri likvidácii Správy zvláštnych práv čerpania sa úroky a poplatky, ktoré vznikli do dňa likvidácie, ako aj sumy vymerané do uvedeného dňa, ale nesplatené, uhradia v zvláštnych právach čerpania. Fond je povinný odkúpiť všetky zvláštne práva čerpania v držbe držiteľov a každý účastník je povinný zaplatiť Fondu sumu, ktorá sa rovná jeho čistej kumulatívnej alokácii zvláštnych práv čerpania, ako aj akékoľvek ďalšie sumy dlžné a splatné z titulu jeho účasti v Správe zvláštnych práv čerpania.
(d) Likvidácia Správy zvláštnych práv čerpania sa riadi ustanoveniami prílohy I.
Článok XXVI
Ukončenie členstva
Odsek 1. Právo členov odstúpiť
Každý člen môže kedykoľvek zrušiť svoje členstvo vo Fonde doručením písomného oznámenia do hlavného sídla Fondu. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom doručenia tohto oznámenia.
Odsek 2. Povinné odstúpenie
(a) Ak člen neplní akýkoľvek zo svojich záväzkov podľa tejto Dohody, Fond ho môže vyhlásiť za neoprávneného používať všeobecné zdroje Fondu. Žiadne z ustanovení tohto odseku nesmie byť interpretované ako obmedzujúce ustanovenie článku V ods. 5 alebo článku VI ods. 1.
(b) Ak po uplynutí primeranej lehoty od vyhlásenia člena za neoprávneného podľa písmena a) vyššie tento člen aj naďalej neplní akýkoľvek zo svojich záväzkov podľa tejto Dohody, Fond môže väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov pozastaviť jeho hlasovacie práva. Počas pozastavenia hlasovacích práv sa uplatňujú ustanovenia prílohy L. Fond môže väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov kedykoľvek zrušiť pozastavenie hlasovacích práv.
(c) Ak po uplynutí primeranej lehoty od rozhodnutia o pozastavení hlasovacích práv podľa písmena b) vyššie dotknutý člen aj naďalej neplní akýkoľvek zo svojich záväzkov podľa tejto Dohody, na základe rozhodnutia Rady guvernérov prijatého väčšinou guvernérov, ktorí disponujú osemdesiatimi piatimi percentami všetkých hlasov, je možné mu nariadiť, aby z Fondu odstúpil.
(d) Budú prijaté predpisy, ktorými sa zabezpečí, že skôr, ako sa proti členovi prijmú kroky uvedené v písmenách a), b) alebo c) vyššie, člen bude bezodkladne informovaný o sťažnosti, ktorá bola proti nemu vznesená, a dostane primeranú možnosť vysvetliť svoje konanie, a to ústne i písomne.
Odsek 3. Vyrovnanie účtov s odstupujúcimi členmi
Keď člen odstúpi z Fondu, zastavia sa všetky bežné operácie a transakcie Fondu realizované v mene tohto člena; člen a Fond si na základe vzájomnej dohody vyrovnajú všetky svoje účty v primeranej lehote. Ak sa v primeranej lehote nedohodnú, na vyrovnanie účtov sa použijú ustanovenia prílohy J.
Článok XXVII
Ustanovenia pre prípad núdze
Odsek 1. Dočasné pozastavenie
(a) V mimoriadnom prípade alebo pri vzniku nepredvídaných výnimočných okolností, ktoré ohrozujú činnosť Fondu, Výkonná rada môže väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov rozhodnúť o pozastavení uplatňovania ktoréhokoľvek z nižšie uvedených ustanovení na obdobie nie dlhšie ako jeden rok:
(b) Pozastavenie účinnosti niektorého ustanovenia podľa predchádzajúceho písmena a) nesmie trvať dlhšie ako jeden rok, pokiaľ Rada guvernérov väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov nerozhodne o jeho predĺžení najviac o ďalšie dva roky, ak zistí, že mimoriadne alebo nepredvídané okolnosti podľa písmena a) vyššie stále trvajú.
(c) Výkonná rada môže väčšinou všetkých hlasov kedykoľvek zrušiť pozastavenie uplatňovania predmetných ustanovení.
(d) Fond môže prijať pravidlá týkajúce sa predmetu určitého ustanovenia aj počas pozastavenia jeho uplatňovania.
Odsek 2. Likvidácia Fondu
(a) O likvidácii Fondu rozhoduje výlučne Rada guvernérov. V mimoriadnom prípade, ak Výkonná rada rozhodne, že likvidácia Fondu môže byť potrebná, môže dočasne pozastaviť všetky operácie a transakcie až do rozhodnutia Rady guvernérov.
(b) Ak Rada guvernérov rozhodne o likvidácii Fondu, Fond okamžite prestane vykonávať akékoľvek činnosti okrem tých, ktoré súvisia s riadnym inkasom a likvidáciou jeho aktív a vyrovnaním jeho záväzkov; rovnako sa zrušia všetky záväzky členov okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto článku, v článku XXIX písm. c), prílohe J ods. 7 a prílohe K.
(c) Likvidácia sa riadi ustanoveniami prílohy K.
Článok XXVIII
Dodatky
(a) Každý návrh na úpravu tejto Dohody, či ho predložil člen, guvernér, alebo Výkonná rada, sa odovzdá predsedovi Rady guvernérov, ktorý ho následne predloží rade. Ak Rada guvernérov navrhovaný dodatok schváli, Fond prostredníctvom obežníka alebo telegramu požiada všetkých členov, aby sa vyjadrili, či návrh akceptujú. Ak návrh akceptujú tri pätiny členov, ktorí disponujú osemdesiatpäťpercentnou väčšinou všetkých hlasov, Fond túto skutočnosť potvrdí v oficiálnom oznámení zaslanom všetkým členom.
(b) Bez ohľadu na ustanovenia písmena a) vyššie súhlas všetkých členov sa vyžaduje v prípade akéhokoľvek dodatku, ktorým sa upravuje:
(i) právo odstúpiť z Fondu (článok XXVI ods. 1);
(ii) ustanovenie, podľa ktorého členskú kvótu nemožno zmeniť bez súhlasu dotknutého člena (článok III ods. 2 písm. d)); a
(iii) ustanovenie, podľa ktorého nie je možné meniť paritu členskej meny, pokiaľ to nenavrhne dotknutý člen (príloha C ods. 6).
(c) Dodatky nadobúdajú platnosť pre všetkých členov tri mesiace od dátumu oficiálneho oznámenia, pokiaľ sa v obežníku alebo telegrame neuvádza kratšia lehota.
Článok XXIX
Výklad
(a) Otázky týkajúce sa pochybností o výklade ustanovení tejto Dohody, ktoré môžu vzniknúť medzi členom a Fondom alebo medzi členmi Fondu navzájom, sa predložia Výkonnej rade na rozhodnutie. Ak sa daná otázka osobitne týka člena, ktorý nie je oprávnený menovať výkonného riaditeľa, taký člen má právo na zastupovanie podľa článku XII ods. 3 písm. j).
(b) V každom prípade, keď Výkonná rada rozhodne podľa písmena a) vyššie, ktorýkoľvek člen môže do troch mesiacov od rozhodnutia požiadať, aby bola otázka postúpená Rade guvernérov, ktorá o nej rozhodne s konečnou platnosťou. Každú otázku postúpenú Rade guvernérov posúdi Interpretačný výbor Rady guvernérov. Každý člen výboru má jeden hlas. Členstvo v komisii, postupy a počty hlasov potrebné pri hlasovaniach výboru určí Rada guvernérov. Rozhodnutie výboru sa považuje za rozhodnutie Rady guvernérov, pokiaľ Rada guvernérov väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov nerozhodne inak. Až do rozhodnutia Rady guvernérov Fond môže konať, pokiaľ to považuje za potrebné, na základe rozhodnutia Výkonnej rady.
(c) Ak dôjde k sporu medzi Fondom a členom, ktorý odstúpil, alebo medzi Fondom a akýmkoľvek členom počas likvidácie Fondu, spor sa predloží na rozhodcovské konanie trojčlennému rozhodcovskému senátu, do ktorého vymenuje jedného rozhodcu Fond, jedného člen alebo odstupujúci člen a, pokiaľ sa strany nedohodnú inak, predsedu vymenuje predseda Medzinárodného súdneho dvora, prípadne iný kompetentný orgán určený podľa predpisov prijatých Fondom. Predseda rozhodcovského senátu je splnomocnený riešiť všetky procedurálne otázky, keď medzi stranami v tejto súvislosti dôjde k sporu.
Článok XXX
Vysvetlenie pojmov
Pri výklade ustanovení tejto Dohody sa Fond a jeho členovia riadia nasledovnými ustanoveniami:
(a) Medzi prostriedky denominované v mene člena, ktoré má Fond v držbe na Účte všeobecných zdrojov, patria akékoľvek cenné papiere, ktoré Fond akceptuje podľa článku III ods. 4.
(b) Režim stand-by znamená rozhodnutie Fondu, ktorým člena ubezpečí, že bude môcť realizovať nákupy z Účtu všeobecných zdrojov v súlade s podmienkami rozhodnutia počas stanoveného obdobia a do stanovenej výšky.
(c) Nákup z rezervnej tranže znamená, že člen kúpi zvláštne práva čerpania alebo menu iného člena výmenou za svoju vlastnú menu bez toho, aby výška prostriedkov denominovaných v mene člena, ktorú má Fond v držbe na Účte všeobecných zdrojov, presiahla jeho kvótu; Fond však na účely tejto definície môže vylúčiť nákupy a držbu prostriedkov podľa
(i) politík, ktorými sa riadi použitie jeho všeobecných zdrojov v súvislosti s kompenzačným financovaním výkyvov vo vývoze;
(ii) politík, ktorými sa riadi použitie jeho všeobecných zdrojov v súvislosti s financovaním príspevkov na účely medzinárodných hmotných rezerv primárnych produktov; a
(iii) iných politík, ktorými sa riadi použitie jeho všeobecných zdrojov, v súvislosti s ktorými Fond väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov rozhodne o vylúčení.
(d) Platby za bežné transakcie sú platby, ktorých účelom nie je transfer kapitálu a medzi ktoré okrem iných patria aj
(1) všetky platby splatné v súvislosti so zahraničným obchodom, inými bežnými obchodmi vrátane služieb, a štandardnými krátkodobými bankovými a úverovými nástrojmi;
(2) splatné platby v podobe úrokov z pôžičiek a čistého zisku z iných investícií;
(3) menšie platby na amortizáciu úverov alebo odpisovanie priamych investícií; a
(4) menšie úhrady výdavkov na rodinu.
Na základe konzultácií s dotknutými členmi Fond môže rozhodnúť, či sa určité špecifické transakcie budú považovať za bežné alebo kapitálové transakcie.
(e) Čistá kumulatívna alokácia zvláštnych práv čerpania znamená celkovú sumu zvláštnych práv čerpania alokovaných účastníkovi po odpočítaní jeho podielu na zvláštnych právach čerpania, ktoré boli podľa článku XVIII ods. 2 písm. a) zrušené.
(f) Voľne použiteľná mena znamená menu niektorého člena, ktorá sa podľa uváženia Fondu (i) v skutočnosti bežne používa na úhradu platieb v rámci medzinárodných obchodných transakcií; a (ii) s ktorou sa bežne obchoduje na hlavných devízových trhoch.
(g) Členstvo k 31. augustu 1975 sa priznáva aj tým členom, ktorí prijali členstvo po tomto dátume na základe rezolúcie, ktoré Rada guvernérov prijala pred uvedeným dátumom.
(h) Transakcie Fondu znamenajú výmeny, pri ktorých Fond zamení menové aktíva za iné menové aktíva. Operácie Fondu znamenajú iné použitie alebo príjem menových aktív na strane Fondu.
(i) Transakcie so zvláštnymi právami čerpania znamenajú výmenu zvláštnych práv čerpania za iné menové aktíva. Operácie so zvláštnymi právami čerpania znamenajú iné použitie zvláštnych práv čerpania.
Článok XXXI
Záverečné ustanovenia
Odsek 1. Nadobudnutie účinnosti
Táto Dohoda nadobúda účinnosť podpisom v mene vlád, ktoré spolu disponujú šesťdesiatimi piatimi percentami z celkovej výšky kvót uvedených v prílohe A, a uložením listín uvedených v ods. 2 písm. a) tohto článku v ich mene; táto Dohoda však v žiadnom prípade nenadobudne účinnosť pred 1. májom 1945.
Odsek 2. Podpis
(a) Každá vláda, za ktorú bola táto Dohoda podpísaná, uloží u vlády Spojených štátov amerických listinu, v ktorej uvedie, že Dohoda bola prijatá v súlade s národnou legislatívou a že boli vykonané všetky potrebné úkony, ktoré jej umožnia plniť všetky záväzky podľa tejto Dohody.
(b) Každý štát sa stáva členom Fondu dňom uloženia listiny uvedenej v písmene a) v jeho mene, žiadny štát sa však nemôže stať členom Fondu pred nadobudnutím účinnosti tejto Dohody podľa odseku 1 tohto článku.
(c) Vláda Spojených štátov amerických informuje vlády všetkých štátov uvedených v prílohe A a vlády všetkých štátov, ktorých členstvo bolo schválené podľa článku II ods. 2, o každom podpise tejto Dohody a o uložení každej listiny uvedenej v písmene a) vyššie.
(d) Pri podpise tejto Dohody vo svojom mene každá vláda prevedie na vládu Spojených štátov amerických jednu stotinu percenta z celkovej výšky svojho členského príspevku v zlate alebo v amerických dolároch na účel pokrytia správnych výdavkov Fondu. Vláda Spojených štátov amerických deponuje tieto prostriedky na osobitný vkladový účet a postúpi ich Rade guvernérov Fondu po zvolaní ustanovujúceho zasadnutia. Ak táto Dohoda nenadobudne účinnosť do 31. decembra 1945, vláda Spojených štátov amerických vráti tieto prostriedky štátom, ktoré ich previedli.
(e) Táto Dohoda zostane vládam krajín uvedeným v prílohe A otvorená na podpis v ich mene do 31. decembra 1945 vo Washingtone.
(f) Po 31. decembri 1945 zostane táto Dohoda otvorená na podpis v mene vlády pre tie štáty, ktorých členstvo bolo schválené v súlade s článkom II ods. 2.
(g) Svojím podpisom všetky vlády prijímajú túto Dohodu vo vlastnom mene a za všetky svoje kolónie, zámorské územia, územia pod ich ochranou, nadvládou alebo jurisdikciou a všetky územia, voči ktorým vykonávajú mandát.
(h) Ustanovenie písmena d) vyššie nadobúda účinnosť vo vzťahu ku každej signatárskej vláde k dátumu podpisu z jej strany.
[Doložka o podpise a uložení listín, ktorá sa opakuje nižšie, je v súlade s článkom XX pôvodnej Dohody.]
Dané vo Washingtone v jedinom vyhotovení, ktoré zostane uložené v archívoch vlády Spojených štátov amerických, ktorá zašle overené kópie všetkým vládam štátov uvedených v prílohe A a všetkým vládam štátov, ktorých členstvo bolo schválené v súlade s článkom II ods. 2.
Príloha A
Kvóty
(v mil. amerických dolárov)
Austrália 200
Belgicko 225
Bolívia 10
Brazília 150
Kanada 300
Čile 50
Čína 550
Kolumbia 50
Kostarika 5
Kuba 50
Československo 125
Dánsko*  
Dominikánska republika 5
Ekvádor 5
Egypt 45
El Salvádor 2,5
Etiópia 6
Francúzsko 450
Grécko 40
Guatemala 5
Haiti 5
Honduras 2,5
Island 1
India 400
Irán 25
Irak 8
Libéria 5
Luxembursko 10
Mexiko 90
Holandsko 275
Nový Zéland 50
Nikaragua 2
Nórsko 50
Panama 5
Paraguaj 2
Peru 25
Filipíny 15
Poľsko 125
Juhoafrická únia 100
Zväz sovietskych socialistických republík 1 200
Veľká Británia 1 300
Spojené štáty 2 750
Uruguaj 15
Venezuela 15
Juhoslávia 60
Príloha B
Prechodné ustanovenia týkajúce sa spätného odkúpenia, úhrady dodatočných členských príspevkov, zlata a určitých prevádzkových záležitostí
1. Záväzky spätného odkúpenia, ktoré vznikli podľa článku V ods. 7 písm. b) pred dátumom druhého dodatku k tejto Dohode a ktoré neboli k tomuto dátumu vyrovnané, musia byť uhradené najneskôr k dátumu alebo k dátumom, ku ktorým mali byť záväzky uhradené v súlade s ustanoveniami tejto Dohody v znení pred druhým dodatkom.
2. Každý záväzok, ktorý sa má Fondu uhradiť v zlate pri spätnom odkúpení alebo ako členský príspevok a ktorý zostáva neuhradený k dátumu druhého dodatku k tejto Dohode, člen splatí v zvláštnych právach čerpania, Fond však môže ustanoviť, že tieto platby sa môžu uhradiť úplne alebo sčasti v menách iných členov určených Fondom. Člen, ktorý nie je účastníkom, splatí záväzok, ktorý sa musí podľa tohto ustanovenia uhradiť v zvláštnych právach čerpania, v menách iných členov určených Fondom.
3. Na účely predchádzajúceho odseku 2 zodpovedá 0,888 671 gramov rýdzeho zlata jednému zvláštnemu právu čerpania a suma meny splatná podľa odseku 2 sa určí na tomto základe a na základe hodnoty meny vo vzťahu k zvláštnemu právu čerpania ku dňu splatenia.
4. Rozdiel, o ktorý mena člena, ktorú má Fond v držbe, prekročí sedemdesiatpäť percent členskej kvóty k dátumu druhého dodatku k tejto Dohode a ktorý nepodlieha spätnému odkúpeniu podľa odseku 1, sa spätne odkúpi podľa týchto pravidiel:
(i) Prostriedky v držbe, ktoré vyplynuli z odkúpenia, sa spätne odkúpia v súlade s politikou, ktorou sa riadi používanie všeobecných zdrojov Fondu a podľa ktorej sa odkúpenie uskutočnilo.
(ii) Ostatné prostriedky v držbe sa spätne odkúpia najneskôr do štyroch rokov od dátumu druhého dodatku k tejto Dohode.
5. Spätné odkúpenia podľa odseku 1, na ktoré sa nevzťahuje odsek 2, spätné odkúpenia podľa predchádzajúceho odseku 4 a akékoľvek určenie mien podľa odseku 2 musí byť v súlade s článkom V ods. 7 písm. i).
6. Všetky pravidlá a predpisy, sadzby, postupy a rozhodnutia, ktoré platia k dátumu druhého dodatku k tejto Dohode, zostanú v platnosti až do ich zmien v súlade s ustanoveniami tejto Dohody.
7. Ak sa do dátumu druhého dodatku k tejto Dohode neukončili režimy, ktorých účinok je ekvivalentný ustanoveniam uvedených v písmenách a) a b) nižšie, Fond
(a) odpredá z rýdzeho zlata, ktoré mal v držbe k 31. augustu 1975, maximálne 25 miliónov uncí tým členom, ktorí boli členmi k tomuto dátumu a súhlasia s jeho kúpou, a to v pomere k ich kvótam k tomuto dátumu. Predaj členovi podľa tohto písmena a) sa uskutoční výmenou za jeho menu a za cenu, ktorá bude v čase predaja ekvivalentná jednému zvláštnemu právu čerpania za 0,888 671 gramu rýdzeho zlata; a
(b) odpredá z rýdzeho zlata, ktoré mal v držbe k 31. augustu 1975, maximálne 25 miliónov uncí v prospech členov z rozvojových krajín, ktorí boli členmi k tomuto dátumu, no len za predpokladu, že časť akýchkoľvek ziskov alebo prebytkovej hodnoty zlata, ktorá zodpovedá podielu kvóty takého člena k 31. augustu 1975 z celkovej výšky kvót všetkých členov k tomuto dňu, sa prevedie priamo na každého takého člena. Požiadavky podľa článku V ods. 12 písm. c), na základe ktorých je Fond povinný poradiť sa s členom, získať jeho súhlas alebo za určitých okolností vymeniť menu člena za meny iných členov, sa uplatnia vo vzťahu k mene, ktorú Fond získa na základe predajov zlata podľa tohto ustanovenia s výnimkou predajov členovi uskutočnených výmenou za jeho vlastnú menu a ktorú Fond uloží na Účet všeobecných zdrojov.
Pri predaji zlata podľa odseku 7 sa výška výnosov v prijatých menách, ktoré v čase predaja zodpovedali jednému zvláštnemu právu čerpania na 0,888 671 gramu rýdzeho zlata, pripíše na Účet všeobecných zdrojov, pričom ostatné aktíva v držbe Fondu podľa režimov podľa písmena b) sa budú viesť oddelene od všeobecných zdrojov Fondu. Aktíva, ktoré po skončení režimov podľa písmena b) zostávajú Fondu k dispozícii, sa prevedú na Osobitný výplatný účet.
Príloha C
Parity
1. Fond oznámi členom, že na účel tejto Dohody je možné v súlade s článkom IV ods. 1, 3, 4 a 5 a touto prílohou stanoviť parity vo vzťahu ku zvláštnemu právu čerpania alebo vo vzťahu k inému podobnému spoločnému štandardu, ktorý určí Fond. Spoločným štandardom nie je zlato alebo mena.
2. Člen, ktorý má záujem o stanovenie parity svojej meny, navrhne Fondu paritu v primeranom čase po doručení oznámenia podľa odseku 1 vyššie.
3. Každý člen, ktorý nemá záujem o stanovenie parity svojej meny podľa odseku 1, zabezpečí na základe konzultácií s Fondom, že jeho devízové režimy budú v súlade s cieľmi Fondu a že budú z hľadiska plnenia jeho záväzkov podľa článku IV ods. 1 primerané.
4. Fond návrh parity odsúhlasí alebo vznesie proti nemu námietky v primeranom čase po jeho doručení. Navrhnutá parita nenadobudne na účely tejto Dohody účinnosť, ak Fond proti návrhu vznesie námietky, v dôsledku čoho sa na člena bude vzťahovať ustanovenie odseku 3. Fond nevznesie proti parite námietky na základe vnútroštátnych spoločensko-politických stratégií člena, ktorý paritu navrhuje.
5. Každý člen, ktorý má stanovenú paritu svojej meny, sa zaväzuje podniknúť vhodné opatrenia v súlade s touto Dohodou, aby sa maximálne a minimálne kurzy pri spotových devízových transakciách uskutočňovaných na jeho územiach medzi jeho menou a menami iných členov, ktorí parity používajú, nelíšili od parity o viac ako štyri a pol percenta alebo o takú odchýlku či odchýlky, ktoré Fond môže prijať väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov.
6. Člen nenavrhne zmenu parity svojej meny s výnimkou prípadov, ak je potrebné napraviť podstatnú nerovnováhu alebo predísť jej vzniku. Zmena sa môže vykonať iba na návrh člena a len po konzultácii s Fondom.
7. V prípade návrhu zmeny Fond navrhnutú paritu odsúhlasí alebo proti nej vznesie námietky v primeranom čase po doručení návrhu. Fond návrh odsúhlasí, ak sa presvedčil o potrebe zmeny s cieľom napraviť podstatnú nerovnováhu alebo predísť jej vzniku. Fond nevznesie proti návrhu námietky na základe vnútroštátnych spoločensko-politických stratégií člena, ktorý zmenu navrhuje. Navrhovaná zmena parity nenadobudne na účely tejto Dohody účinnosť, ak Fond proti nej vznesie námietky. Pokiaľ člen zmení paritu svojej meny aj napriek námietkam Fondu, bude sa na neho vzťahovať ustanovenie článku XXVI ods. 2. Fond nepodporuje členov v používaní nerealistickej parity.
8. Parita meny člena stanovená podľa tejto Dohody zanikne na účel tejto Dohody, ak člen Fondu oznámi, že by chcel paritu zrušiť. Fond môže vzniesť proti zrušeniu parity námietku na základe rozhodnutia väčšiny osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov. Ak člen zruší paritu svojej meny aj napriek námietke Fondu, bude sa na neho vzťahovať ustanovenie článku XXVI ods. 2. Parita stanovená podľa tejto Dohody zaniká na účely tejto Dohody, ak člen zruší paritu aj napriek námietke Fondu alebo ak Fond dospeje k záveru, že člen pri podstatnom objeme devízových transakcií nepoužíva kurzy v súlade s odsekom 5; takýto záver však Fond nemôže vysloviť skôr, kým sa neporadí s členom a neupovedomí ho vopred v lehote šesťdesiat dní o svojom úmysle posúdiť, či má túto záležitosť preskúmať.
9. V prípade zániku parity meny člena podľa odseku 8 vyššie člen po konzultáciách s Fondom zabezpečí, že jeho devízové režimy budú v súlade s cieľmi Fondu a že budú z hľadiska plnenia jeho záväzkov podľa článku IV ods. 1 primerané.
10. Člen, v prípade ktorého parita jeho meny zanikla podľa odseku 8, môže kedykoľvek navrhnúť novú paritu svojej meny.
11. Bez ohľadu na ustanovenie odseku 6 vyššie môže Fond väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov vykonať jednotné pomerné zmeny všetkých parít za predpokladu, že spoločným štandardom bude zvláštne právo čerpania a že zmeny neovplyvnia hodnotu zvláštneho práva čerpania. Parita meny člena sa však na základe tohto ustanovenia nezmení, ak člen do siedmich dní po vykonaní týchto zmien oznámi Fondu, že nemá záujem o to, aby sa parita jeho meny zmenila v dôsledku týchto zmien.
Príloha D
Poradný výbor
1.
(a) Každý členský štát, ktorý vymenuje výkonného riaditeľa, a každá skupina členských štátov, ktorých hlasmi disponuje volený výkonný riaditeľ, vymenuje do Poradného výboru jedného člena, ktorý v členskom štáte vykonáva funkciu guvernéra, ministra vlády alebo inú porovnateľnú funkciu, a môže vymenovať najviac sedem pridružených členov. Rada guvernérov môže väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov zmeniť počet pridružených členov, ktorí môžu byť vymenovaní. Člen Poradného výboru, resp. pridružený člen, zastáva svoju funkciu až do vymenovania nového člena Poradného výboru, resp. pridruženého člena, alebo do najbližšej riadnej voľby výkonných riaditeľov, ak k nej dôjde skôr.
(b) Výkonní riaditelia, resp. ich alternáti v prípade ich neprítomnosti, a pridružení členovia majú právo zúčastňovať sa zasadnutí Poradného výboru, pokiaľ Poradný výbor nerozhodne, že účasť je vyhradená len pre jeho vlastných členov. Každý členský štát a každá skupina členských štátov, ktorá menuje člena Poradného výboru, ustanoví alternáta, ktorý bude oprávnený zúčastňovať sa zasadnutí Poradného výboru v prípade neprítomnosti člena Poradného výboru a konať v jeho mene.
2.
(a) Poradný výbor dohliada na riadenie a modifikáciu medzinárodného menového systému vrátane ďalšieho priebehu procesu prispôsobovania a vývoja v oblasti globálnej likvidity, pričom v tejto súvislosti preskúmava vývoj v oblasti prevodu reálnych zdrojov rozvojovým krajinám.
(b) Poradný výbor zváži návrhy podľa článku XXVIII písm. a) na zmenu Dohody.
3.
(a) Rada guvernérov môže výkon svojich právomocí delegovať na Poradný výbor okrem právomocí, ktoré sú touto Dohodou vyhradené priamo Rade guvernérov.
(b) Každý člen Poradného výboru môže odovzdať len taký počet hlasov, ktorý bol podľa článku XII ods. 5 pridelený členskému štátu alebo skupine členských štátov, ktorý(á) člena Poradného výboru vymenoval(a). Člen Poradného výboru vymenovaný skupinou členských štátov môže odovzdať hlasy pridelené každému členskému štátu v skupine za každého zvlášť. Ak počet hlasov pridelených členskému štátu nemôže odovzdať výkonný riaditeľ, členský štát sa môže dohodnúť s členom Poradného výboru, aby odovzdal počet hlasov pridelených členskému štátu.
(c) Poradný výbor neprijme podľa právomocí, ktoré na neho delegovala Rada guvernérov, žiadne opatrenia, ktoré nie sú v súlade s akýmkoľvek opatrením prijatým Radou guvernérov, a Výkonná rada neprijme podľa právomocí, ktoré na ňu delegovala Rada guvernérov, žiadne opatrenia, ktoré nie sú v súlade s akýmkoľvek opatrením prijatým Radou guvernérov alebo Poradným výborom.
4. Poradný výbor vyberie za svojho predsedu niektorého zo svojich členov, prijme predpisy, ktoré sú potrebné alebo vhodné na výkon jeho činnosti, a rozhodne o akýchkoľvek aspektoch svojho poriadku. Poradný výbor zasadá podľa svojho uváženia alebo na žiadosť Výkonnej rady.
5.
(a) Poradný výbor disponuje právomocami, ktoré korešpondujú s právomocami vyhradenými Výkonnej rade podľa ustanovení článku XII ods. 2 písm. c), f), g) aj); článku XVIII ods. 4 písm. a) a ods. 4 písm. c) bodu (iv); článku XXIII ods. 1; a článku XXVII ods. 1 písm. a).
(b) Pri rozhodovaní Poradného výboru o otázkach týkajúcich sa výlučne Správy zvláštnych práv čerpania sú oprávnení hlasovať len členovia Poradného výboru vymenovaní členským štátom, ktorý je účastníkom, alebo skupinou členských štátov, z ktorých je aspoň jeden účastníkom. Každý z týchto členov Poradného výboru je oprávnený odovzdať počet hlasov pridelený členskému štátu, ktorý člena výboru menoval a je zároveň účastníkom, alebo počet hlasov pridelených členským štátom, ktoré sú účastníkmi v rámci skupiny členských štátov, ktorá člena výboru vymenovala, a môže odovzdať hlasy účastníka, s ktorým uzavrel dohodu podľa poslednej vety odseku 3 písm. b) vyššie.
(c) Poradný výbor môže predpisom určiť postup, ktorý umožní Výkonnej rade požiadať členov Poradného výboru o hlasovanie v určitej otázke aj bez nutnosti zvolať jeho zasadnutie v prípade, ak Poradný výbor musí podľa názoru Výkonnej rady prijať opatrenie, ktoré by sa nemalo odložiť na ďalšie zasadnutie Poradného výboru a ktoré nevyžaduje zvolanie osobitného zasadnutia.
(d) Článok IX ods. 8 sa vzťahuje na členov Poradného výboru, ich alternátov, pridružených členov a na akékoľvek iné osoby, ktoré sú oprávnené zúčastňovať sa zasadnutí Poradného výboru.
(e) Na účel ustanovení písmena b) tohto odseku a odseku 3 písm. b) vyššie je člen Poradného výboru na základe dohody podľa článku XII ods. 3 písm. i) bodu (ii) s členským štátom alebo členským štátom, ktorý je účastníkom, oprávnený hlasovať a odovzdať počet hlasov pridelený členskému štátu.
(f) Ak výkonný riaditeľ disponuje počtom hlasov prideleným členskému štátu podľa článku XII ods. 3 písm. (i) bodu (v), člen Poradného výboru vymenovaný skupinou, ktorej členovia zvolili daného výkonného riaditeľa, je oprávnený hlasovať a odovzdať počet hlasov pridelený takémuto členskému štátu. O členskom štáte sa predpokladá, že sa zúčastnil vymenovania člena Poradného výboru, ktorý je oprávnený hlasovať a odovzdať počet hlasov pridelený členskému štátu.
6. Prvá veta článku XII ods. 2 písm. a) sa vzťahuje aj na Poradný výbor.
Príloha E
Voľba výkonných riaditeľov
1. Voľba volených výkonných riaditeľov sa koná hlasovaním guvernérov, ktorí majú hlasovacie právo.
2. Pri hlasovaní o výkonných riaditeľoch, ktorí majú byť zvolení, každý guvernér s hlasovacím právom odovzdá jednej osobe všetky hlasy, ktorými disponuje podľa článku XII ods. 5 písm. a). Pätnásti s najvyšším počtom hlasov sa stanú výkonnými riaditeľmi, ale len za predpokladu, že žiadna osoba, ktorá získa menej ako štyri percentá všetkých hlasov, ktoré sa môžu odovzdať (oprávnené hlasy), sa nebude považovať za zvolenú.
3. Ak pri prvom hlasovaní nebude zvolených pätnásť osôb, uskutoční sa druhé hlasovanie, v rámci ktorého budú hlasovať len a) tí guvernéri, ktorí v prvom hlasovaní odovzdali svoj hlas osobe, ktorá nebola zvolená, a b) tí guvernéri, ktorých hlasy odovzdané zvolenej osobe sa podľa ods. 4 nižšie považujú za hlasy, ktoré zvýšili podiel hlasov odovzdaných takejto osobe nad deväť percent oprávnených hlasov. Ak počet kandidátov v druhom hlasovaní presiahne počet výkonných riaditeľov, ktorí majú byť zvolení, osoba, ktorá v prvom hlasovaní získala najnižší počet hlasov, sa stáva nespôsobilou byť zvolená.
4. Pri posúdení toho, či hlasy, ktoré odovzdal niektorý z guvernérov, sa majú považovať za hlasy, ktoré zvýšili celkový podiel hlasov ktorejkoľvek osoby nad deväť percent oprávnených hlasov, platí, že týchto deväť percent obsahuje v prvom rade hlasy guvernéra, ktorý odovzdal danej osobe najvyšší počet hlasov, potom hlasy guvernéra, ktorý odovzdal druhý najvyšší počet hlasov, atď. až dovtedy, kým sa nedosiahne deväť percent.
5. Ktorýkoľvek guvernér, ktorého časť hlasov sa musí započítať, aby sa zvýšil celkový podiel hlasov niektorej osoby nad štyri percentá, sa považuje za guvernéra, ktorý odovzdal tejto osobe všetky svoje hlasy, aj keď v dôsledku toho celkový podiel hlasov takejto osobe presiahne deväť percent.
6. Ak sa v druhom hlasovaní nezvolí pätnásť osôb, uskutočnia sa ďalšie hlasovania podľa rovnakých pravidiel, až kým nebude zvolených pätnásť osôb; po zvolení štrnástich osôb však môže byť pätnásta osoba zvolená jednoduchou väčšinou zostávajúcich hlasov, pričom sa bude považovať za zvolenú všetkými takými hlasmi.
Príloha F
Určovanie účastníkov (dezignácia)
Počas prvého základného obdobia platia pre určovanie účastníkov nasledovné pravidlá:
(a) Účastníci určovaní podľa článku XIX ods. 5 písm. a) bodu (i) sa určia k takým sumám, ktoré v dlhodobom horizonte zabezpečia rovnosť z hľadiska pomeru medzi sumou, o ktorú zvláštne práva čerpania v držbe účastníkov presiahnu ich čisté kumulatívne alokácie, a ich oficiálnymi rezervami v zlate alebo devízovými rezervami.
(b) Pri uplatňovaní písmena a) vyššie sa postupuje tak, že účastníci, ktorí určovaniu podliehajú, sa určia
(i) úmerne k ich oficiálnym rezervám v zlate a devízovým rezervám, ak sú pomery uvedené v predchádzajúcom písmene a) rovnaké; a
(ii) takým spôsobom, aby sa postupne znížil rozdiel medzi nízkymi a vysokými pomermi podľa písmena a).
Príloha G
Obnova držby zvláštnych práv čerpania
1. Počas prvého základného obdobia platia pre obnovu držby zvláštnych práv čerpania nasledovné pravidlá:
(a)
(i) Účastník využíva zvláštne práva čerpania a obnovuje ich držbu spôsobom, ktorým zabezpečí, že päť rokov po prvej alokácii a následne ku koncu každého kalendárneho štvrťroka priemer celkových denných úrovní zvláštnych práv čerpania v jeho držbe za predchádzajúce päťročné obdobie neklesne pod tridsať percent priemeru jeho denných čistých kumulatívnych alokácií zvláštnych práv čerpania za to isté obdobie.
(ii) Dva roky po prvej alokácii a následne ku koncu každého kalendárneho mesiaca Fond pre každého účastníka vypočíta, či a v akom rozsahu by účastník mal nadobudnúť zvláštne práva čerpania v časovom úseku medzi dátumom výpočtu a koncom päťročného obdobia, aby splnil požiadavku uvedenú v písmene a) bode (i) vyššie. Fond prijme predpisy o východiskových hodnotách k týmto výpočtom a časovom pláne na určovanie účastníkov podľa článku XIX ods. 5 písm. a) bodu (ii), aby požiadavka uvedená v písmene a) bode (i) mohla byť zo strany účastníkov splnená.
(iii) Fond upozorní účastníka osobitným oznámením, ak z výpočtov podľa písmena a) bodu (ii) vyššie vyplynie, že účastník pravdepodobne nesplní požiadavku uvedenú v písmene a) bode (i), ak neprestane používať zvláštne práva čerpania počas zostávajúceho obdobia, na ktoré sa prepočet podľa písmena a) bodu (ii) vzťahuje.
(iv) Účastník, ktorý potrebuje na splnenie tohto záväzku nadobudnúť zvláštne práva čerpania, je povinný aj oprávnený získať ich výmenou za menu, ktorú Fond akceptuje, v rámci transakcie s Fondom realizovanej prostredníctvom Účtu všeobecných zdrojov. Ak uvedeným spôsobom nie je možné nadobudnúť zvláštne práva čerpania v dostatočnom rozsahu na splnenie tohto záväzku, účastník je povinný a oprávnený získať ich za voľne použiteľnú menu od účastníka, ktorého určí Fond.
(b) Účastníci tiež náležite prihliadajú na potrebu zachovať z dlhodobého hľadiska rovnováhu medzi zvláštnymi právami čerpania v ich držbe a ich ostatnými rezervami.
2. Ak účastník nedodrží pravidlá o obnove držby zvláštnych práv čerpania, Fond rozhodne, či je pozastavenie podľa článku XXIII ods. 2 písm. b) odôvodnené okolnosťami.
Príloha H
Odstúpenie OD účasti
1. Ak po započítaní podľa článku XXIV ods. 2 písm. b) zostane záväzok v prospech odstupujúceho účastníka, pričom Fond a odstupujúci účastník nedosiahnu dohodu o vyrovnaní do šiestich mesiacov od dátumu odstúpenia, Fond odkúpi tento zostatok zvláštnych práv čerpania prostredníctvom rovnakých polročných splátok rozvrhnutých na obdobie najviac piatich rokov od dátumu odstúpenia. Fond tento zostatok odkúpi podľa svojho uváženia, a to tak, že a) zaplatí odstupujúcemu účastníkovi sumy, ktoré Fondu poskytnú v súlade s článkom XXIV ods. 5 zvyšní účastníci, alebo b) umožní odstupujúcemu účastníkovi, aby použil svoje zvláštne práva čerpania na získanie vlastnej meny alebo niektorej voľne použiteľnej meny od účastníka, ktorého určí Fond, z Účtu všeobecných zdrojov alebo od ktoréhokoľvek iného držiteľa.
2. Ak po započítaní podľa článku XXIV ods. 2 písm. b) zostane záväzok v prospech Fondu, pričom Fond a odstupujúci účastník nedosiahnu dohodu o vyrovnaní do šiestich mesiacov od dátumu odstúpenia, odstupujúci účastník uhradí tento záväzok v rovnakých polročných splátkach rozvrhnutých na obdobie najviac troch rokov od dátumu odstúpenia alebo na dlhšie obdobie, ktoré môže určiť Fond. Odstupujúci účastník uhradí tento záväzok spôsobom, ktorý určí Fond, a to tak, že buď a) zaplatí Fondu vo voľne použiteľnej mene, alebo b) získa zvláštne práva čerpania z Účtu všeobecných zdrojov v súlade s článkom XXIV ods. 6 alebo ich na základe dohody získa od účastníka, ktorého určí Fond, alebo od ktoréhokoľvek iného držiteľa, a započíta dlžnú splátku voči týmto zvláštnym právam čerpania.
3. Splátky podľa odseku 1 alebo 2 vyššie budú splatné šesť mesiacov po dátume odstúpenia a následne v šesťmesačných obdobiach.
4. Ak počas šiestich mesiacov odo dňa, keď účastník odstúpi od účasti, nastane likvidácia Správy zvláštnych práv čerpania podľa článku XXV, vyrovnanie medzi Fondom a danou vládou sa uskutoční podľa článku XXV a prílohy I.
Príloha I
Postup pri likvidácii Správy zvláštnych práv čerpania
1. V prípade likvidácie Správy zvláštnych práv čerpania účastníci splatia Fondu svoje záväzky v desiatich polročných splátkach alebo počas dlhšieho obdobia, aké Fond uzná za vhodné, vo voľne použiteľnej mene a zároveň splatia meny účastníkov, ktorí sú držiteľmi zvláštnych práv čerpania, ktoré sú určené na odkúpenie, formou akejkoľvek splátky v rozsahu odkúpenia, ktoré určí Fond. Prvá polročná platba sa uhradí šesť mesiacov po rozhodnutí o likvidácii Správy zvláštnych práv čerpania.
2. Ak sa počas šiestich mesiacov od rozhodnutia o likvidácii Správy zvláštnych práv čerpania prijme rozhodnutie o likvidácii Fondu, likvidácia Správy zvláštnych práv čerpania sa pozastaví, až kým sa zvláštne práva čerpania vedené na Účte všeobecných zdrojov nerozdelia podľa nasledovného pravidla: po rozdelení v súlade s odsekom 2 písm. a) a b) prílohy K Fond rozdelí svoje zvláštne práva čerpania vedené na Účte všeobecných zdrojov medzi všetkých členov, ktorí sú účastníkmi, v pomere k sumám splatným každému účastníkovi po rozdelení v súlade s odsekom 2 písm. b). Pri stanovení sumy splatnej každému členovi na účel rozdelenia zostávajúcich prostriedkov, ktoré má v držbe v každej mene, podľa odseku 2 písm. d) prílohy K Fond odpočíta rozdelenie zvláštnych práv čerpania podľa tohto pravidla.
3. Použitím súm, ktoré Fond získa v súlade s odsekom 1 vyššie, Fond odkúpi zvláštne práva čerpania od držiteľov nasledovným spôsobom a v nasledovnom poradí:
(a) Zvláštne práva čerpania v držbe vlád, ktoré odstúpili z účasti viac ako šesť mesiacov pred dňom, keď Rada guvernérov rozhodla o likvidácii Správy zvláštnych práv čerpania, sa odkúpia v súlade s podmienkami akejkoľvek dohody podľa článku XXIV alebo prílohy H.
(b) Zvláštne práva čerpania držiteľov, ktorí nie sú účastníkmi, sa odkúpia pred odkúpením zvláštnych práv čerpania v držbe účastníkov, a to úmerne k sume v držbe každého držiteľa.
(c) Fond stanoví podiel zvláštnych práv čerpania v držbe každého účastníka vo vzťahu k jeho čistej kumulatívnej alokácii. Fond najprv odkupuje zvláštne práva čerpania od účastníkov s najväčším podielom dovtedy, kým tento podiel neklesne na úroveň druhého najväčšieho podielu; Fond následne odkupuje zvláštne práva čerpania v držbe týchto účastníkov na základe ich čistej kumulatívnej alokácie dovtedy, kým podiely neklesnú na úroveň tretieho najväčšieho podielu; tento postup sa bude opakovať až do vyčerpania sumy, ktorá je k dispozícii na odkúpenie.
4. Každá suma, ktorú je účastník oprávnený prijať v rámci odkúpenia podľa odseku 3 vyššie, sa započíta voči akejkoľvek sume, ktorá sa má uhradiť podľa odseku 1.
5. V priebehu likvidácie Fond zaplatí úrok zo sumy zvláštnych práv čerpania v držbe držiteľov, pričom každý účastník zaplatí poplatky súvisiace s jeho čistou kumulatívnou alokáciou zvláštnych práv čerpania, od ktorých sa odpočítajú akékoľvek platby uhradené podľa odseku 1 vyššie. Sadzby úroku a poplatkov vrátane dátumu úhrady určí Fond. Úroky a poplatky sa zaplatia v zvláštnych právach čerpania v možnom rozsahu. Účastník, ktorý nemá v držbe zvláštne práva čerpania v dostatočnej výške na zaplatenie poplatkov, zaplatí v mene, ktorú určí Fond. Zvláštne práva čerpania získané v podobe poplatkov sa vo výške nevyhnutnej na pokrytie správnych výdavkov nepoužijú na zaplatenie úroku, ale sa prevedú na Fond a odkúpia ako prvé, a to v menách, ktoré Fond používa na krytie svojich výdavkov.
6. Pokiaľ je účastník v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby požadovanej na základe odseku 1 alebo 5 vyššie, nebudú mu vyplatené žiadne sumy podľa odsekov 3 alebo 5 vyššie.
7. Ak po úhrade konečných platieb účastníkom nie je podiel zvláštnych práv čerpania v držbe všetkých účastníkov, ktorí nie sú v omeškaní, rovnaký vo vzťahu k ich čistým kumulatívnym alokáciám, účastníci s nižším podielom kúpia od účastníkov s vyšším podielom také sumy v súlade s režimami Fondu, ktorými sa vyrovnajú podiely zvláštnych práv čerpania v ich držbe. Každý účastník, ktorý je v omeškaní, zaplatí Fondu vlastnou menou vo výške rovnajúcej sa jeho záväzku. Fond rozdelí túto menu a zostávajúce nároky medzi účastníkov v pomere k sume zvláštnych práv čerpania, ktoré má každý z nich vo svojej držbe, pričom tieto zvláštne práva čerpania sa zrušia. Fond následne uzavrie účtovníctvo Správy zvláštnych práv čerpania, všetky záväzky Fondu vyplývajúce z alokácií zvláštnych práv čerpania zaniknú a Správa zvláštnych práv čerpania ukončí svoju činnosť.
8. Každý účastník, ktorého mena sa rozdelí medzi ďalších účastníkov podľa tejto prílohy, sa zaručuje, že jeho mena sa môže kedykoľvek neobmedzene použiť na nákup tovaru alebo úhradu súm splatných tomuto účastníkovi alebo osobám na jeho územiach. Každý účastník, ktorý má túto povinnosť, súhlasí s tým, že ostatným účastníkom nahradí akékoľvek straty spôsobené rozdielom medzi hodnotou použitou pri rozdelení jeho meny Fondom podľa tejto prílohy a hodnotou, za ktorú účastníci jeho menu odpredali.
Príloha J
Vyrovnanie účtov s odstupujúcimi členmi
1. Pri vyrovnaní účtov vo vzťahu k Účtu všeobecných zdrojov sa postupuje podľa odsekov 1 až 6 tejto prílohy. Fond je povinný zaplatiť odstupujúcemu členovi sumu rovnajúcu sa jeho kvóte po pripočítaní akýchkoľvek ďalších súm, ktoré mu Fond dlhuje, a po odpočítaní akýchkoľvek súm splatných Fondu vrátane poplatkov, ktoré vzniknú po dátume odstúpenia; do šiestich mesiacov od dátumu odstúpenia sa však neuhrádza žiadna platba. Platby sa uhrádzajú v mene odstupujúceho člena a na tento účel môže Fond previesť na Účet všeobecných zdrojov prostriedky denominované v mene člena, deponované na Osobitnom výplatnom účte alebo na Investičnom účte výmenou za ekvivalentnú sumu mien iných členov na Účte všeobecných zdrojov, ktorých Fond s ich súhlasom vyberie.
2. Ak prostriedky v držbe Fondu denominované v mene odstupujúceho člena nepostačujú na úhradu čistej sumy, ktorú Fond dlhuje, zostatok sa uhradí vo voľne použiteľnej mene alebo iným spôsobom, ktorý sa v prípade potreby dohodne. Ak Fond a odstupujúci člen nedosiahnu dohodu do šiestich mesiacov od dátumu odstúpenia, predmetná mena v držbe Fondu sa bezodkladne uhradí odstupujúcemu členovi. Akýkoľvek splatný zostatok sa uhradí v desiatich polročných splátkach rozvrhnutých na obdobie nasledujúcich piatich rokov. Každá takáto splátka sa podľa uváženia Fondu uhradí buď v mene odstupujúceho člena získanej po jeho odstúpení, alebo vo voľne použiteľnej mene.
3. Ak Fond neuhradí niektorú splátku, ktorá je podľa predchádzajúcich odsekov splatná, odstupujúci člen má právo požiadať Fond o úhradu splátky v akejkoľvek mene, ktorú má Fond v držbe, s výnimkou nedostatkových mien vyhlásených podľa článku VII ods. 3.
4. Ak prostriedky v držbe Fondu denominované v mene odstupujúceho člena presahujú sumu, ktorú mu Fond dlhuje, a do šiestich mesiacov od dátumu odstúpenia sa nedosiahne dohoda o spôsobe vyrovnania účtov, tento člen je povinný odkúpiť takýto prebytok za voľne použiteľnú menu. Pri odkúpení sa použijú kurzy, v ktorých by Fond predal dané meny k dátumu odstúpenia. Odstupujúci člen odkúpi prebytok do piatich rokov od dátumu odstúpenia alebo v priebehu dlhšieho obdobia, ktoré môže určiť Fond, odstupujúci člen však nie je povinný odkúpiť v každom polročnom období viac ako desatinu prebytku v držbe Fondu denominovaného v mene člena k dátumu odstúpenia spolu s ďalšími prostriedkami v tejto mene získanými počas takéhoto polročného obdobia. Ak odstupujúci člen nesplní tento záväzok, Fond môže na akomkoľvek trhu riadnym spôsobom odpredať množstvo meny, ktoré malo byť odkúpené.
5. Každý člen, ktorý má záujem o menu člena, ktorý odstúpil, ju kúpi od Fondu do rozsahu, v ktorom má tento člen prístup ku všeobecným zdrojom Fondu a v ktorom je takáto mena k dispozícii podľa odseku 4 vyššie.
6. Odstupujúci člen sa zaručuje, že mena určená na predaj podľa odsekov 4 a 5 vyššie sa môže kedykoľvek neobmedzene použiť na nákup tovaru alebo úhradu súm splatných tomuto členovi alebo osobám na jeho územiach. Člen je povinný nahradiť Fondu akékoľvek straty spôsobené rozdielom medzi hodnotou jeho meny vo vzťahu k zvláštnemu právu čerpania k dátumu odstúpenia a hodnotou, za ktorú Fond vo vzťahu k zvláštnemu právu čerpania menu odpredal podľa odsekov 4 a 5 vyššie.
7. Ak odstupujúci člen má voči Fondu dlh v dôsledku transakcií uskutočnených prostredníctvom Osobitného výplatného účtu podľa článku V ods. 12 písm. f) bodu (ii), tento dlh vyrovná v súlade s podmienkami, ktoré sa naň vzťahujú.
8. Ak Fond má prostriedky denominované v mene odstupujúceho člena v držbe na Osobitnom výplatnom účte alebo na Investičnom účte, Fond môže prostriedky denominované v mene odstupujúceho člena, ktoré zostanú na každom z týchto účtov po ich použití v súlade s odsekom 1, riadne vymeniť za meny členov na akomkoľvek trhu, pričom výnosy z výmeny prostriedkov vedených na každom z týchto účtov zostanú na jednotlivých účtoch. Ustanovenie odseku 5 a prvá veta odseku 6 vyššie sa vzťahujú na menu odstupujúceho člena.
9. Ak Fond má dlhopisy odstupujúceho člena v držbe na Osobitnom výplatnom účte v súlade s článkom V ods. 12 písm. h) alebo na Investičnom účte, môže si ich ponechať až do dátumu splatnosti, prípadne ich môže odpredať skôr. Predchádzajúci odsek 8 sa vzťahuje na výnosy z takejto likvidácie investícií.
10. Ak nastane likvidácia Fondu podľa článku XXVII ods. 2 v priebehu šiestich mesiacov od dátumu odstúpenia člena, účty medzi Fondom a príslušnou vládou sa vyrovnajú v súlade s článkom XXVII ods. 2 a prílohou K.
Príloha K
Postup pri likvidácii
1. Pri rozdelení aktív Fondu v prípade likvidácie majú prednosť záväzky Fondu s výnimkou záväzkov spojených s vrátením členských príspevkov. Pri plnení každého takéhoto záväzku Fond použije svoje aktíva v tomto poradí:
(a) mena, v ktorej je záväzok splatný;
(b) zlato;
(c) všetky ostatné meny v takom pomere ku kvótam členov, pokiaľ je to možné.
2. Po úhrade záväzkov Fondu v súlade s odsekom 1 vyššie sa zostatok aktív Fondu rozdelí a pridelí takto:
(a)
(i) Fond vypočíta hodnotu zlata, ktoré mal v držbe k 31. augustu 1975 a má v držbe aj k dátumu rozhodnutia o likvidácii. Výpočet sa urobí v súlade s odsekom 9 nižšie a tiež na základe jedného zvláštneho práva čerpania na 0,888 671 gramu rýdzeho zlata k dátumu likvidácie. Zlato zodpovedajúce rozdielu, o ktorý prvá z hodnôt prekročí druhú hodnotu, sa rozdelí medzi tých členov, ktorí boli členmi k 31. augustu 1975, a to v pomere k ich kvótam k tomuto dátumu.
(ii) Fond rozdelí akékoľvek aktíva vedené na Osobitnom výplatnom účte k dátumu rozhodnutia o likvidácii medzi tých členov, ktorí boli členmi k 31. augustu 1975, a to v pomere k ich kvótam k tomuto dátumu. Každý druh aktíva sa pomerne rozdelí medzi členov.
(b) Fond rozdelí svoje zostávajúce rezervy v zlate medzi členov, ktorých prostriedky v držbe Fondu denominované v ich mene nedosahujú výšku ich kvót, a to maximálne v pomeroch, o ktoré ich kvóty prekračujú prostriedky v držbe Fondu denominované v ich menách.
(c) Fond pridelí každému členovi polovicu z prostriedkov v držbe Fondu, ktoré sú denominované v jeho mene, pričom táto suma nesmie prekročiť päťdesiat percent jeho kvóty.
(d) Fond rozdelí zvyšnú časť svojich rezerv zlata a každej meny
(i) medzi všetkých členov maximálne v pomere k sumám, ktoré zostane dlžný každému členovi po rozdeleniach podľa odsekov b) a c) za predpokladu, že pri stanovení dlžných súm sa nebude brať do úvahy rozdelenie podľa odseku 2 písm. a) vyššie, a
(ii) akékoľvek prebytočné rezervy zlata a meny medzi všetkých členov v pomere k ich kvótam.
3. Každý člen odkúpi prostriedky denominované v jeho mene, ktoré boli pridelené ostatným členom podľa odseku 2 písm. d) vyššie, a do troch mesiacov od dátumu rozhodnutia o likvidácii sa s Fondom dohodne na riadnom postupe pri ich odkúpení.
4. Ak člen nedosiahne dohodu s Fondom v trojmesačnej lehote uvedenej v odseku 3 vyššie, Fond použije meny ostatných členov, ktoré boli tomuto členovi pridelené podľa odseku 2 písm. d) vyššie, na odkúpenie meny tohto člena, ktorá bola pridelená ostatným členom. Každá mena pridelená členovi, s ktorým nebola dosiahnutá dohoda, sa v čo najväčšom možnom rozsahu použije na odkúpenie meny tohto člena, ktorá bola pridelená členom, s ktorými Fond dosiahol dohodu v súlade s odsekom 3 vyššie.
5. Ak člen dosiahol dohodu s Fondom v súlade s odsekom 3 vyššie, Fond použije meny ostatných členov, ktoré boli tomuto členovi pridelené podľa odseku 2 písm. d) vyššie, na odkúpenie meny tohto člena pridelenej ostatným členom, s ktorými Fond dosiahol dohodu v súlade s odsekom 3 vyššie. Pri odkúpení každej sumy týmto spôsobom sa použije mena toho člena, ktorému bola pridelená.
6. Po vykonaní úkonov podľa predchádzajúcich odsekov Fond vyplatí každému členovi zostávajúce meny, ktoré má v držbe na jeho účte.
7. Každý člen, ktorého mena bola rozdelená medzi iných členov podľa odseku 6 vyššie, použije pri jej odkúpení menu toho člena, ktorý odkúpenie požaduje, alebo obaja členovia sa môžu dohodnúť na inom postupe. Ak sa zúčastnení členovia nedohodnú inak, odkupujúci člen je povinný odkúpenie dokončiť do piatich rokov od dátumu rozdelenia, nie je však povinný odkúpiť v ktoromkoľvek polročnom období viac ako jednu desatinu sumy pridelenej každému z ostatných členov. Ak člen tento záväzok nesplní, množstvo meny, ktoré malo byť odkúpené, sa môže odpredať riadnym spôsobom na akomkoľvek trhu.
8. Každý člen, ktorého mena bola pridelená ostatným členom podľa odseku 6 vyššie, sa zaručuje, že táto mena sa môže kedykoľvek neobmedzene použiť na nákup tovaru alebo úhradu súm splatných tomuto členovi alebo osobám na jeho územiach. Každý člen, ktorý má túto povinnosť, súhlasí s tým, že ostatným členom nahradí akékoľvek straty spôsobené rozdielom medzi hodnotou jeho meny vo vzťahu k zvláštnemu právu čerpania k dátumu rozhodnutia o likvidácii Fondu a hodnotou vo vzťahu k zvláštnemu právu čerpania, za ktorú títo členovia jeho menu odpredali.
9. Fond určí hodnotu zlata podľa tejto prílohy na základe trhových cien.
10. Na účely tejto prílohy sa predpokladá, že kvóty boli zvýšené v plnom rozsahu, do ktorého mohli byť zvýšené podľa článku III ods. 2 písm. b) tejto Dohody.
Príloha L
Pozastavenie hlasovacích práv
V prípade pozastavenia hlasovacích práv člena podľa článku XXVI ods. 2 písm. b) sa použijú nasledovné ustanovenia:
1. Člen nesmie:
(a) podieľať sa na prijímaní návrhu na zmenu tejto Dohody ani sa nesmie počítať do celkového počtu členov potrebných na tento účel s výnimkou návrhu zmeny, ktorá vyžaduje súhlas všetkých členov podľa článku XXVIII písm. b) alebo ktorá sa týka výlučne Správy zvláštnych práv čerpania;
(b) vymenovať guvernéra alebo jeho alternáta, vymenovať alebo podieľať sa na vymenovaní člena Poradného výboru alebo jeho alternáta, alebo vymenovať, voliť alebo podieľať sa na voľbe výkonného riaditeľa.
2. Počet hlasov pridelených členovi sa nesmie uplatňovať pri hlasovaní žiadneho orgánu Fondu. Tieto hlasy sa nezapočítajú do kalkulácie všetkých hlasov s výnimkou prípadov na účely (a) akceptácie navrhovaného dodatku týkajúceho sa výlučne Správy zvláštny práv čerpania a (b) kalkulácie základných hlasov podľa článku XII ods. 5 písm. a) bodu (i).
3.
(a) Guvernér a jeho alternát, ktorých člen vymenoval, odstúpia z funkcie.
(b) Člen Poradného výboru a jeho alternát, ktorých člen vymenoval alebo na ktorých vymenovaní sa podieľal, odstúpia z funkcie; v prípade, ak bol takýto člen Poradného výboru oprávnený disponovať hlasmi iných členov, ktorých hlasovacie práva nie sú pozastavené, títo členovia vymenujú nového člena Poradného výboru a jeho alternáta podľa prílohy D. Kým nedôjde k ich vymenovaniu, pôvodný člen Poradného výboru a jeho alternát vo funkcii zotrvajú, nie však dlhšie ako tridsať dní od dátumu pozastavenia hlasovacích práv člena.
(c) Výkonný riaditeľ, ktorého člen vymenoval alebo zvolil alebo na ktorého zvolení sa podieľal, odstúpi z funkcie okrem prípadu, ak tento výkonný riaditeľ bol oprávnený disponovať počtom hlasov, ktorý bol pridelený iným členom, ktorých hlasovacie práva nie sú pozastavené. V takom prípade:
(i) ak do najbližšej riadnej voľby výkonných riaditeľov ostáva viac ako deväťdesiat dní, uvedení ostatní členovia zvolia na zvyšok funkčného obdobia nového výkonného riaditeľa väčšinou odovzdaných hlasov. Pôvodný výkonný riaditeľ zotrvá vo funkcii až do zvolenia nového výkonného riaditeľa, nie však dlhšie ako tridsať dní od dátumu pozastavenia hlasovacích práv člena;
(ii) ak do najbližšej riadnej voľby výkonných riaditeľov ostáva menej ako deväťdesiat dní, výkonný riaditeľ zotrvá vo funkcii až do konca funkčného obdobia.
4. Člen je oprávnený vyslať svojho zástupcu na zasadnutie Rady guvernérov, Poradného výboru alebo Výkonnej rady, nie však na zasadnutia ich komisií, v prípade, keď sa zaoberajú jeho žiadosťou alebo záležitosťou, ktorá sa ho obzvlášť týka.
Príloha M
Špeciálna jednorazová alokácia zvláštnych práv čerpania
1. S ohľadom na odsek 4 nižšie každému členovi, ktorý je k 19. septembru 1997 účastníkom Správy zvláštnych práv čerpania, budú v 30. deň od nadobudnutia účinnosti štvrtého dodatku k tejto Dohode alokované zvláštne práva čerpania v takej výške, aby sa jeho čistá kumulatívna alokácia zvláštnych práv čerpania rovnala 29,315788813 percenta výšky jeho kvóty k 19. septembru 1997, pričom v prípade účastníkov, ktorých kvóty neboli upravené v zmysle návrhu uvedeného v Rezolúcii Rady guvernérov č. 45-2, sa výška alokácie vypočíta na základe kvót navrhnutých v predmetnej rezolúcii.
2.
(a) S ohľadom na odsek 4 nižšie každému štátu, ktorý sa stane účastníkom Správy zvláštnych práv čerpania po 19. septembri 1997, ale do troch mesiacov od dátumu svojho členstva vo Fonde, budú alokované zvláštne práva čerpania vo výške vypočítanej v súlade s písmenami b) a c) nižšie, a to na 30. deň od neskoršieho z nasledovných dátumov: (i) dátumu, keď sa nový člen stane účastníkom Správy zvláštnych práv čerpania, alebo (ii) dátumu nadobudnutia účinnosti štvrtého dodatku k tejto Dohode.
(b) Na účely ustanovenia písmena a) vyššie budú každému účastníkovi alokované zvláštne práva čerpania v takej výške, aby sa čistá kumulatívna alokácia takéhoto účastníka rovnala 29,315788813 percenta výšky jeho kvóty k dátumu, keď sa člen stane účastníkom Správy zvláštnych práv čerpania, a to v zmysle nasledovných úprav:
(i) po prvé vynásobením 29,315788813 percenta pomerom celkových kvót účastníkov uvedených v písmene c) nižšie, vypočítaných podľa odseku 1 vyššie, k celkovým kvótam týchto účastníkov k dátumu, keď sa člen stal účastníkom Správy zvláštnych práv čerpania, a
(ii) po druhé vynásobením výsledku z bodu (i) vyššie pomerom súčtu čistých kumulatívnych alokácií zvláštnych práv čerpania účastníkov uvedených v písmene c) nižšie, ktoré nadobudli v zmysle článku XVIII, k dátumu, keď sa daný člen stal účastníkom Správy zvláštnych práv čerpania, a alokácií, ktoré títo členovia nadobudli podľa odseku 1 vyššie, k súčtu čistých kumulatívnych alokácií zvláštnych práv čerpania k 19. septembru 1997, ktoré títo účastníci nadobudli v zmysle článku XVIII, a alokácií, ktoré títo členovia nadobudli podľa odseku 1 vyššie.
(c) Pre potreby vykonania úprav podľa písmena b) vyššie sú účastníkmi Správy zvláštnych práv čerpania členovia, ktorí boli jej účastníkmi k 19. septembru 1997 a (i) sú naďalej účastníkmi Správy zvláštnych práv čerpania k dátumu, keď sa člen stal účastníkom Správy zvláštnych práv čerpania, a (ii) prijali všetky alokácie realizované Fondom po 19. septembri 1997.
3.
(a) S ohľadom na odsek 4 nižšie, ak Federatívna republika Juhoslávia (Srbsko/Čierna Hora) prevezme nástupníctvo za bývalú Socialistickú federatívnu republiku Juhoslávia ako člen Fondu a účastník Správy zvláštnych práv čerpania v súlade s podmienkami rozhodnutia Výkonnej rady č. 10237-(92/150) zo 14. decembra 1992, bude jej pridelená alokácia zvláštnych práv čerpania vo výške, ktorá sa vypočíta podľa písmena b) nižšie, a to na 30. deň od neskoršieho z nasledovných dátumov: (i) dátumu, keď Federatívna republika Juhoslávia (Srbsko/Čierna Hora) prevezme nástupníctvo ako člen Fondu a účastník Správy zvláštnych práv čerpania v súlade s podmienkami rozhodnutia Výkonnej rady č. 10237-(92/150), alebo (ii) dátumu nadobudnutia účinnosti štvrtého dodatku k tejto Dohode.
(b) Na účely ustanovenia písmena a) vyššie budú Federatívnej republike Juhoslávia (Srbsko/Čierna Hora) alokované zvláštne práva čerpania v takej výške, aby sa jej čistá kumulatívna alokácia rovnala 29,315788813 percenta výšky kvóty navrhnutej v odseku 3 písm. c) rozhodnutia Výkonnej rady č. 10237-(92/150), upravenej podľa odseku 2 písm. b) bodu (ii) a písm. c) vyššie k dátumu, keď Federatívna republika Juhoslávia (Srbsko/Čierna Hora) splní podmienky na alokáciu podľa písmena a) vyššie.
4. Fond nealokuje zvláštne práva čerpania podľa tejto prílohy tým účastníkom, ktorí Fondu pred dátumom alokácie písomne oznámili, že nemajú záujem túto alokáciu prijať.
5.
(a) Ak má v čase realizácie alokácie v prospech účastníka podľa odsekov 1, 2 alebo 3 vyššie tento účastník nesplatené záväzky voči Fondu, alokované zvláštne práva čerpania sa uložia a budú držané na viazanom účte v rámci Správy zvláštnych práv čerpania a budú uvoľnené v prospech účastníka až po vyrovnaní všetkých jeho nesplatených záväzkov voči Fondu.
(b) Zvláštne práva čerpania uložené na viazanom účte nebude možné žiadnym spôsobom použiť a nepoužijú sa ani pri žiadnych výpočtoch alokácií alebo držieb zvláštnych práv čerpania na účely tejto Dohody s výnimkou výpočtov podľa tejto prílohy. Ak sú zvláštne práva čerpania pridelené účastníkovi držané na viazanom účte v čase, keď účastník zruší svoju účasť v Správe zvláštnych práv čerpania alebo keď sa prijme rozhodnutie o likvidácii Správy zvláštnych práv čerpania, tieto zvláštne práva čerpania sa zrušia.
(c) Na účely tohto odseku nesplatené záväzky voči Fondu pozostávajú z nesplatených spätných odkúpení a poplatkov na Účte všeobecných zdrojov, nesplatených istín a úrokov z pôžičiek na Osobitnom výplatnom účte, nesplatených poplatkov a vymeraných súm v Správe zvláštnych práv čerpania a nesplatených záväzkov voči Fondu ako správcovi.
(d) S výnimkou ustanovení tohto odseku platí zásada oddelenia medzi Všeobecnou správou a Správou zvláštnych práv čerpania, ako aj bezvýhradný charakter zvláštnych práv čerpania ako rezervných aktív.
*)
Kvótu Dánska určí Fond potom, ako dánska vláda oznámi, že je pripravená podpísať túto Dohodu, ale predtým, ako Dohodu podpíše.