169/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

169
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. novembra 2010 bola v Záhrebe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o policajnej spolupráci.
Dohoda nadobudne platnosť 15. júna 2011 v súlade s článkom 27 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.