17/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

17
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. júna 2000 bola v Luxemburgu otvorená na podpis Zmluva o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS).
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s pristúpením k zmluve uznesením č. 968 z 10. septembra 2008 a zároveň rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky listinu o prístupe podpísal 28. októbra 2008. Listina o prístupe bola uložená 20. októbra 2010 u depozitára zmluvy, vlády Luxemburského veľkovojvodstva.
Zmluva nadobudla platnosť 1. mája 2009 v súlade s článkom 22 ods. 1.
Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 1. decembra 2010 v súlade s článkom 24 ods. 4.
K oznámeniu č. 17/2011 Z. z.
ZMLUVA
O EURÓPSKOM INFORMAČNOM SYSTÉME VOZIDIEL A VODIČSKÝCH PREUKAZOV
(EUCARIS)
Belgické kráľovstvo,
Spolková republika Nemecko,
Luxemburské veľkovojvodstvo,
Holandské kráľovstvo,
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
(ďalej len „zmluvné strany“),
berúc do úvahy, že úlohou ústredných orgánov evidencie údajov o vozidlách a vodičských preukazoch je prispievať k predchádzaniu, vyšetrovaniu a stíhaniu trestných činov podľa právnych predpisov jednotlivých štátov,
uznávajúc potrebu efektívnej vzájomnej výmeny informácií o údajoch o vodičských preukazoch s cieľom zabezpečiť, aby osoby boli spôsobilé na vedenie vozidiel v súlade s vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi,
taktiež uznávajúc potrebu vzájomnej efektívnej výmeny informácií o údajoch o vozidlách s cieľom zabezpečiť, aby vozidlá boli riadne typovo schválené a/alebo evidované na používanie na pozemných komunikáciách,
dbajúc na dôležitosť uchovávania správnych a presných údajov o vozidlách a vodičských preukazoch, ktoré môžu byť použité v súvislosti s vyšetrovaním a stíhaním trestných činov,
berúc do úvahy, že verejná bezpečnosť je vážne ohrozená nárastom medzinárodnej trestnej činnosti týkajúcej sa vozidiel,
presvedčené, že spolupráca medzi ústrednými orgánmi evidencie údajov o vozidlách a vodičských preukazoch musí byť posilnená stanovením postupov, ktoré by umožňovali týmto orgánom koordinovať ich činnosti a vymieňať si osobné a iné informácie týkajúce sa evidencie vozidiel a vodičských preukazov za pomoci novej správy údajov a technológie prenosu údajov,
berúc do úvahy ustanovenia o ochrane údajov smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 95/46/ES z 24. októbra 1995,
dohodli sa takto:
I. KAPITOLA
VÝKLAD POJMOV
Článok 1
Na účely tejto zmluvy pojem
1. „strana“ označuje akúkoľvek stranu zmluvy, t. j. zmluvnú stranu alebo stranu, ktorá pristúpila k zmluve;
2. „ústredné orgány evidencie“ označuje orgány strán zodpovedné za správu centrálnych evidencií vozidiel a vodičských preukazov;
3. „vnútroštátne právne predpisy“ označuje všetky zákonné alebo administratívne predpisy strany, za ktorých implementáciu sú úplne alebo sčasti zodpovedné ústredné orgány evidencie tejto strany, pokiaľ ide o
a) vydávanie typového schválenia alebo evidenciu vozidiel a
b) vydávanie a evidenciu vodičských preukazov;
4. „osobné údaje“ označuje akékoľvek informácie o určitej alebo určiteľnej fyzickej osobe.
II. KAPITOLA
ZRIADENIE EURÓPSKEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU VOZIDIEL A VODIČSKÝCH PREUKAZOV
(EUCARIS)
Článok 2
1. Ústredné orgány evidencie zriadia a vedú spoločný systém na výmenu údajov o vozidlách a vodičských preukazoch (ďalej len „Európsky informačný systém vozidiel a vodičských preukazov“) známy ako EUCARIS.
2. Účelom Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov je
(i) zabezpečiť presnosť a spoľahlivosť centrálnych evidencií vozidiel a vodičských preukazov strán;
(ii) napomáhať pri predchádzaní, vyšetrovaní a stíhaní trestných činov porušujúcich právne predpisy jednotlivých štátov týkajúce sa vodičských preukazov, evidencie vozidiel a iných podvodov a trestných činov týkajúcich sa vozidiel; a
(iii) rýchla výmena informácií na účel zvýšenia efektívnosti administratívnych opatrení prijatých príslušnými orgánmi podľa zákonných a administratívnych predpisov strán.
III. KAPITOLA
PREVÁDZKA A POUŽÍVANIE EURÓPSKEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU VOZIDIEL A VODIČSKÝCH PREUKAZOV
Článok 3
V rámci Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov si ústredné orgány evidencie navzájom umožnia prístup do vybranej časti údajov uložených v centrálnych evidenciách vozidiel a vodičských preukazov strán.
Na tento účel má každý ústredný orgán evidencie vlastný hardvér, ktorý pri použití spoločného softvéru umožní prístup k údajom zo svojich vlastných centrálnych evidencií vozidiel a vodičských preukazov na účel dosiahnutia cieľa zmluvy a poskytne prístup k údajom z centrálnych evidencií vozidiel a vodičských preukazov iných strán.
Článok 4
Na dosiahnutie účelu podľa článku 2 ods. 2 ústredné orgány evidencie s použitím automatizovaných postupov získavajú údaje spôsobom uvedeným v článkoch 3 a 5 z centrálnych evidencií vozidiel a vodičských preukazov na účel vykonávania týchto povinností:
a) Centrálna evidencia vozidiel:
Ak je žiadosť o evidenciu vozidla podaná v mieste pôsobnosti ústredného orgánu evidencie a ak už bolo toto vozidlo predtým evidované v mieste pôsobnosti iného ústredného orgánu evidencie, informácie poskytnuté žiadateľom sa porovnajú s informáciami z centrálnej evidencie vozidiel strany, na ktorej území bolo vozidlo predtým evidované.
Ak informácie poskytnuté žiadateľom vedú k záveru, že vozidlo bolo predtým evidované na území inej strany, informácie poskytnuté žiadateľom by sa mali porovnať aj s informáciami z centrálnej evidencie vozidiel tejto strany.
b) Centrálna evidencia vodičských preukazov:
Ak je žiadosť o vodičský preukaz podaná v mieste pôsobnosti ústredného orgánu evidencie, tento orgán je oprávnený preverením informácií z centrálnych evidencií vodičských preukazov iných strán skontrolovať, či už nebol danému žiadateľovi v minulosti vydaný vodičský preukaz, ktorý je stále platný.
Rovnaký postup sa uplatňuje pri žiadosti o vydanie náhradného vodičského preukazu alebo výmenu vodičského preukazu, ktorý bol vydaný v mieste pôsobnosti iného ústredného orgánu evidencie.
Ak sa vodičský preukaz, ktorý bol vydaný v mieste pôsobnosti iného ústredného orgánu evidencie, predloží ústrednému orgánu evidencie na zaevidovanie, údaje sa porovnajú s informáciami v centrálnej evidencii vodičských preukazov tej strany, na ktorej území bol vodičský preukaz vydaný.
Článok 5
1. Ústredné orgány evidencie majú prostredníctvom automatizovaného postupu prístup k získavaniu týchto údajov:
a) Centrálna evidencia vozidiel:
(i) výrobca (a model, ak je dostupný);
(ii) identifikačné číslo vozidla;
(iii) evidenčné číslo;
(iv) dátum prvej evidencie;
(v) typ paliva a/alebo typ pohonu;
(vi) potvrdenie o krádeži.
b) Centrálna evidencia vodičských preukazov:
(i) číslo dokladu a/alebo číslo vodičského preukazu;
(ii) priezvisko alebo rodné priezvisko, mená;
(iii) dátum a miesto narodenia;
(iv) kategórie;
(v) podmienky a obmedzenia;
(vi) čas platnosti;
(vii) nespôsobilosť, odobratie vodičského preukazu, zákaz vedenia motorového vozidla, zadržanie vodičského preukazu a väzba;
(viii) dátum vydania.
2. Týmto nie sú dotknuté dohody o získavaní iných informácií ústrednými orgánmi evidencie v rámci vnútroštátnych právnych predpisov.
Článok 6
Na dosiahnutie účelu podľa článku 2 ods. 2 ústredné orgány evidencie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi strán zabezpečia vykonanie opatrení na objasnenie situácie pred prijatím ďalších administratívnych opatrení, ak existujú nejaké pochybnosti o faktických alebo právnych podmienkach týkajúcich sa vozidiel alebo vodičských preukazov.
Tieto opatrenia sa prijímajú v týchto prípadoch:
a) Centrálna evidencia vozidiel:
(i) ak informácie poskytnuté žiadateľom pri evidencii nie je možné nájsť v centrálnej evidencii vozidiel strany, na ktorej území malo byť vozidlo predtým evidované;
(ii) ak sa informácie poskytnuté žiadateľom pri evidencii odlišujú od informácií uvedených v centrálnej evidencii vozidiel strany, na ktorej území bolo vozidlo predtým evidované;
(iii) ak podľa informácií uvedených v centrálnej evidencii vozidiel jednej zo strán je vozidlo, ktorého sa žiadosť o evidenciu týka, evidované ako odcudzené.
b) Centrálna evidencia vodičských preukazov:
(i) ak je pri vydávaní náhradného vodičského preukazu, výmene vodičského preukazu alebo evidencii vodičského preukazu uvedené, že podľa informácií uvedených v centrálnej evidencii vodičských preukazov jednej zo strán bol už na meno žiadateľa vydaný platný vodičský preukaz;
(ii) ak pri vydávaní náhradného vodičského preukazu, výmene vodičského preukazu alebo evidencii vodičského preukazu nie je možné nájsť informácie poskytnuté žiadateľom v centrálnej evidencii vodičských preukazov tej strany, na ktorej území bol vodičský preukaz vydaný, alebo ak sú tieto odlišné;
(iii) ak je pri vydávaní náhradného vodičského preukazu, výmene vodičského preukazu alebo evidencii vodičského preukazu uvedené, že podľa informácií centrálnej evidencie vodičských preukazov jednej zo strán nie je držiteľ preukazu spôsobilý viesť motorové vozidlo alebo má zákaz viesť motorové vozidlo, a/alebo mu bol jeho preukaz odobratý, zadržaný, alebo bol vzatý do väzby.
Článok 7
1. Ak vozidlo, ktoré bolo predtým evidované na území jednej zo strán, je evidované na území inej strany, ústredný orgán evidencie takúto evidenciu okamžite ohlási ústrednému orgánu evidencie strany, na ktorej území bolo vozidlo naposledy evidované. Strana poskytne údaje o evidencii vozidla uvedené v článku 5, ako aj dátum evidencie.
2. Ak je vodičský preukaz, ktorý bol vydaný na území jednej zo strán, náhradný, vymenený alebo evidovaný na území inej strany, ústredný orgán evidencie okamžite ohlási túto skutočnosť ústrednému orgánu evidencie strany, ktorý vydal vodičský preukaz. Strana poskytne údaje o evidencii vodičského preukazu uvedené v článku 5, ako aj dátum vydania náhradného vodičského preukazu, výmeny vodičského preukazu alebo evidencie vodičského preukazu.
Článok 8
1. Priamy prístup k údajom uloženým v Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov na účel ich získavania je obmedzený na ústredné orgány evidencie strán.
2. Tieto orgány sú v mene ich strany zodpovedné za správnu prevádzku Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov a prijmú primerané opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržiavania ustanovení zmluvy.
Článok 9
Informácie, ktoré sú predmetom prenosu prostredníctvom Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov, môžu ústredné orgány evidencie ďalej odovzdať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi strán výlučne na dosiahnutie účelu podľa článku 2 ods. 2 správnym orgánom zodpovedným za evidenciu vozidiel a za vydávanie a evidenciu vodičských preukazov.
Tieto informácie môžu byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi strán ďalej odovzdané výlučne policajným orgánom, colným orgánom, orgánom presadzovania práva a národným bezpečnostným orgánom na dosiahnutie účelu podľa článku 2 ods. 2. Tieto informácie sa v žiadnom prípade neposkytujú inému orgánu alebo organizácii.
Článok 10
Ústredné orgány evidencie zabezpečia, aby sa všetky prijaté dokumenty iných ústredných orgánov evidencie zbavili platnosti, zničili alebo vrátili príslušnému orgánu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi strán.
IV. KAPITOLA
OCHRANA ÚDAJOV
Článok 11
1. Strany používajú informácie prenesené prostredníctvom Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov iba na dosiahnutie účelu podľa článku 2 ods. 2.
2. Informácie sa použijú iba v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi strán, pokiaľ zmluva neobsahuje prísnejšie ustanovenia.
Článok 12
Ak sa medzi ústrednými orgánmi evidencie prostredníctvom Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov vymieňajú informácie, ústredný orgán evidencie poskytujúci informácie je na požiadanie informovaný o použití poskytnutých informácií a o následných prijatých opatreniach.
Článok 13
Ústredný orgán evidencie poskytujúci informácie dbá na ich správnosť, ako aj na nutnosť a primeranosť účelu, na ktorý sa poskytujú. Príslušné ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov o údajoch sa musia dodržiavať.
Ak je zrejmé, že boli poskytnuté nesprávne informácie alebo informácie, ktoré nemali byť poskytnuté, ústredný orgán evidencie prijímajúci informácie je o tom okamžite informovaný. Ústredný orgán evidencie prijímajúci informácie následne takto poskytnuté informácie vymaže alebo opraví.
Článok 14
Dotknutá osoba je na vlastnú žiadosť informovaná o informáciách, ktoré boli o nej poskytnuté, a o ich použití. Strana nie je povinná tieto informácie poskytnúť, ak sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi predpokladá, že verejný záujem neposkytnúť informácie prevyšuje záujem dotknutej osoby tieto informácie získať. Okrem toho právo dotknutej osoby na informovanie o informáciách, ktoré sú o nej dostupné, sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi strany, na ktorej území sa o tieto informácie žiada.
Článok 15
Ak vnútroštátne právne predpisy vzťahujúce sa na ústredný orgán evidencie poskytujúci informácie stanovujú osobitné lehoty na vymazanie poskytnutých osobných informácií, ústredný orgán evidencie poskytujúci informácie informuje o týchto informáciách ich príjemcu. Odhliadnuc od týchto lehôt, osobné informácie, ktoré boli poskytnuté, sa vymažú, len čo nie sú potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté.
V. KAPITOLA
BEZPEČNOSŤ EURÓPSKEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU VOZIDIEL A VODIČSKÝCH PREUKAZOV
Článok 16
1. Ústredné orgány evidencie prijímajú potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti údajov v kontexte zmluvy.
2. Predovšetkým je potrebné prijať opatrenia na
(i) predchádzanie prístupu neoprávnených osôb k zariadeniam na spracúvanie údajov;
(ii) predchádzanie čítaniu, kopírovaniu, upravovaniu alebo vymazaniu informácií neoprávnenými osobami;
(iii) predchádzanie neoprávnenému dopytovaniu alebo prenosu informácií;
(iv) predchádzanie neoprávnenému čítaniu alebo kopírovaniu informácií počas ich odovzdávania.
Článok 17
Ústredné orgány evidencie zabezpečia vyhotovenie záznamov a súlad uchovávania týchto záznamov o informáciách získaných z ústredných orgánov evidencie strán s vnútroštátnymi požiadavkami na ochranu údajov.
Tieto záznamy
(i) obsahujú dôvod získania informácií, podrobnosti týkajúce sa získaných informácií a čas a dátum ich získania;
(ii) sa použijú iba na účely auditu;
(iii) sú náležite chránené proti nesprávnemu použitiu a proti inému zneužitiu a po uplynutí dvanástich mesiacov sa vymažú.
VI. KAPITOLA
DOHĽAD NAD OCHRANOU ÚDAJOV
Článok 18
Každá strana zriadi v súlade so smernicou 95/46/ES svoje vlastné dozorné orgány, ktorých úlohou je v plnom rozsahu nezávisle dohliadať na dodržiavanie ustanovení zmluvy o ochrane údajov.
Dozorné orgány vykonávajú v súlade s ich príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi nezávislý dohľad a kontrolu, aby získaním a použitím informácií nedošlo k neoprávneným zásahom do práv dotknutých osôb. Dozorné orgány majú na tento účel prístup k Európskemu informačnému systému vozidiel a vodičských preukazov.
VII. KAPITOLA
INŠTITUCIONÁLNY RÁMEC
Článok 19
1. Zo zástupcov ústredných orgánov evidencie strán sa zriadi výbor. Každý orgán má jeden hlas nezávisle od počtu zástupcov, ktorých každý ústredný orgán evidencie poverí členstvom vo výbore. Výbor rozhoduje jednomyseľne v prípade ustanovení odseku 2 písm. a) a štvorpätinovou väčšinou hlasov v prípade ustanovení odseku 2 písm. b). Výbor jednomyseľne prijme svoj rokovací poriadok; o jeho následných zmenách a doplneniach rozhoduje výbor štvorpätinovou väčšinou.
2. Výbor je zodpovedný
a) za vykonávanie a správne uplatňovanie ustanovení zmluvy;
b) za správne technické a prevádzkové fungovanie Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov; predovšetkým monitoruje opatrenia prijaté ústrednými orgánmi evidencie v súlade s článkom 16 ods. 2 na účel zabezpečenia bezpečnosti informácií.
3. Strany môžu hlasovať s výhradou následného potvrdenia v lehote najviac dva mesiace.
4. Jednomyseľne prijaté rozhodnutia sú pre strany záväzné v rámci ich vnútroštátnych právnych predpisov.
5. Rozhodnutia prijaté väčšinou hlasov majú pre tie strany, ktoré hlasovali proti takémuto rozhodnutiu, odporúčací charakter.
Článok 20
1. Náklady na prevádzku a používanie Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov na území strán uhrádza dotknutá strana.
2. S výhradou predchádzajúceho súhlasu výboru spoločné náklady, ktoré vznikli pri vykonávaní zmluvy, uhrádzajú strany rovnakým dielom.
VIII. KAPITOLA
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
Článok 21
1. Ak vznikla niekomu v súvislosti s nezákonným spracúvaním informácií týkajúcich sa zmluvy škoda, strana ústredného orgánu evidencie, ktorý tieto informácie prijal, je voči tejto osobe zodpovedná v súlade s jej vnútroštátnym právom. Strana sa nemôže zbaviť zodpovednosti voči poškodenej osobe s odôvodnením, že škodu spôsobil orgán, ktorý informácie preniesol.
2. Ak strana prijímajúceho ústredného orgánu evidencie nahradí škodu spôsobenú použitím nesprávnych alebo nesprávne poskytnutých informácií, táto strana požiada stranu poskytujúceho ústredného orgánu evidencie o náhradu škody.
3. Strana poskytujúceho ústredného orgánu evidencie môže byť oslobodená od povinnosti nahradiť škodu, a to úplne alebo sčasti, ak preukáže, že za ňu nezodpovedá.
IX. KAPITOLA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 22
1. Pre zmluvné strany, ktoré uložili svoju ratifikačnú listinu, listinu o prijatí alebo schválení, zmluva nadobudne platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dátume prijatia štvrtej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení depozitárom.
2. Pre piatu zmluvnú stranu nadobudne zmluva platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dátume prijatia jej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení depozitárom.
Článok 23
Každá strana informuje depozitára o národných ústredných orgánoch evidencie zodpovedných za správu centrálnych evidencií vozidiel a vodičských preukazov.
Článok 24
1. Každý štát, ktorý uplatňuje ustanovenia o ochrane údajov smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995, môže požiadať o pristúpenie k zmluve.
2. Táto žiadosť sa podáva písomne u depozitára a podlieha jednomyseľnému súhlasu strán.
3. Listiny o prístupe sa uložia u depozitára.
4. Pre každý štát, ktorý pristupuje k zmluve, nadobudne zmluva platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dátume uloženia listiny o prístupe týmto štátom.
Článok 25
Vláda Luxemburského veľkovojvodstva je depozitárom zmluvy. Depozitár informuje zmluvné strany a pristupujúce strany o
a) každom podpise;
b) každej žiadosti o pristúpenie podľa článku 24;
c) uložení každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe;
d) dátume nadobudnutia platnosti pre každú stranu;
e) každom oznámení o odstúpení od zmluvy;
f) národných ústredných orgánoch evidencie oznámených podľa článku 23.
Článok 26
1. Každá strana môže od zmluvy odstúpiť kedykoľvek po uplynutí dvoch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy pre túto stranu.
2. Odstúpenie od zmluvy sa písomne oznámi depozitárovi.
3. Každé takéto odstúpenie nadobudne platnosť po uplynutí jedného roka odo dňa prijatia takéhoto oznámenia depozitárom.
NA DÔKAZ TOHO podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto zmluvu.
Dané v Luxemburgu 29. júna 2000 v holandskom, anglickom, vo francúzskom a v nemeckom jazyku, pričom všetky štyri texty majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré uloží vláda Luxemburského veľkovojvodstva, ktorá zašle overenú kópiu každej zmluvnej strane a pristupujúcej strane.