170/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

170
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Zbor guvernérov Mnohostrannej agentúry pre investičné záruky (MIGA) rozhodol o zmene článku 11 a článku 12 Dohody zriaďujúcej Mnohostrannú agentúru pre investičné záruky (oznámenie č. 500/1992 Zb.) s platnosťou od 14. novembra 2010.
K oznámeniu č. 170/2011 Z. z.
Zmena článku 11 a článku 12 Dohody zriaďujúcej Mnohostrannú agentúru pre investičné záruky
Článok 11: Garantované riziká
(a) Agentúra môže v súlade s ustanoveniami nižšie uvedených odsekov (b) a (c) garantovať tie investície, ktoré prichádzajú do úvahy, pokiaľ ide o krytie straty, ktorá je dôsledkom jedného alebo niekoľkých z nasledujúcich typov rizík:
(i) Prevod peňažných prostriedkov
akékoľvek zavedenie obmedzení prevodov peňažných prostriedkov, ktoré možno pripísať vláde hostiteľskej krajiny a ktoré sa týka prevodu meny takejto dotknutej hostiteľskej krajiny mimo jej územia a na voľne použiteľnú menu alebo na inú menu, ktorá je z hľadiska držiteľa garancie prijateľná, a to vrátane nekonania zo strany vlády hostiteľskej krajiny v primeranej lehote vo veci žiadosti o povolenie takého prevodu predloženej zo strany ktoréhokoľvek takého držiteľa garancie;
(ii) Vyvlastnenie alebo opatrenia podobnej povahy
akýkoľvek legislatívny krok alebo krok administratívneho charakteru, respektíve opomenutie, ktoré možno pripísať vláde hostiteľskej krajiny a z ktorého pre držiteľa garancie vyplynie pozbavenie vlastníctva alebo kontroly nad jeho investíciou alebo nad podstatnou časťou výnosu, ktorý z nej vyplýva, s výnimkou opatrení, ktoré majú nediskriminačný charakter a ktoré sa zo strany vlád zvyčajne aplikujú plošne na účel regulácie hospodárskej činnosti na území, ktoré im podlieha;
(iii) Porušenie zmluvy
akékoľvek popretie alebo porušenie zmluvy uzatvorenej s držiteľom garancie zo strany vlády hostiteľskej krajiny, pokiaľ (a) sa držiteľ garancie s cieľom stanoviť pohľadávku, ktorá vyplýva z popretia alebo porušenia zmluvy, neobráti na súdne alebo arbitrážne fórum, alebo (b) rozhodnutie sa zo strany takého fóra nevydá v lehote, ktorá je ako primeraná v súlade s predpismi agentúry ustanovená v zmluvách o garancii, alebo (c) takéto rozhodnutie nemožno vynútiť; a
(iv) Vojnový konflikt a občianske nepokoje
akákoľvek vojenská akcia alebo občiansky nepokoj, ktorý vznikne na ktorejkoľvek časti územia hostiteľskej krajiny a ktorý tak, ako ustanovuje článok 66, upravuje tento dohovor.
(b) Okrem toho môže rada svojou väčšinou v stanovenom pomere hlasov schváliť rozšírenie krytia v súlade s týmto článkom na konkrétne nekomerčné riziká, ktoré sa neuvádzajú vo vyššie uvedenom odseku (a), ale s tým, že do uvedeného rozšírenia krytia sa v žiadnom prípade nezahrnie devalvácia alebo znehodnotenie meny.
(c) Krytiu nepodliehajú straty, ktoré sú dôsledkom nasledujúcich okolností:
(i) akýkoľvek krok zo strany vlády hostiteľskej krajiny, respektíve akékoľvek opomenutie zo strany vlády hostiteľskej krajiny, s ktorým držiteľ garancie vyjadril súhlas, alebo za ktoré držiteľ garancie niesol zodpovednosť; a
(ii) akýkoľvek krok zo strany vlády hostiteľskej krajiny, respektíve akékoľvek opomenutie zo strany vlády hostiteľskej krajiny alebo akákoľvek iná okolnosť, ktorá nastala pred uzatvorením tejto zmluvy o garancii.
Článok 12: Garantované investície
(a) Garantované investície zahŕňajú obchodné podiely vrátane strednodobých a dlhodobých pôžičiek, ktoré buď poskytli alebo ktoré garantovali držitelia podielu v dotknutom podniku, ako aj také formy priamych investícií, ktoré určí rada.
(b) Nasledujúce pôžičky, ktoré sa neuvádzajú vo vyššie uvedenom odseku (a), tiež, pokiaľ ide o garančné krytie, prichádzajú do úvahy:
(i) pokiaľ sa také pôžičky poskytnú na účel financovania alebo sa inak týkajú konkrétnej investície alebo projektu, ktorého súčasťou je nejaká iná forma priamej investície, a to bez ohľadu na to, či ide o pôžičky, ktoré sú zo strany agentúry garantované alebo garantované nie sú, a bez ohľadu na to, kedy sa taká investícia iného druhu vykonala, alebo
(ii) také pôžičky, ktoré môže rada inak schváliť svojou väčšinou v stanovenom pomere hlasov.
(c) Rada môže svojou väčšinou v stanovenom pomere hlasov rozšíriť garančné krytie na akékoľvek iné strednodobé a dlhodobé formy investícií.
(d) Garancie sa vo všeobecnosti obmedzujú na investície, ktorých implementácia sa začína následne po registrácii žiadosti o garanciu zo strany agentúry alebo následne po prijatí iného uspokojivého dôkazu, že investor zamýšľa získať garancie agentúry, zo strany agentúry. Takéto investície môžu zahŕňať:
(i) prevod cudzej meny (valuty) vykonaný na účel modernizácie, rozšírenia alebo vývoja súčasnej investície s tým, že v takom prípade sa pôvodná investícia i následná investícia vykonaná nad rámec pôvodnej investície považujú za investície, ktoré prichádzajú z hľadiska garančného krytia do úvahy;
(ii) použitie výnosov aktuálnych investícií, ktoré by sa inak mohli previesť mimo územia hostiteľskej krajiny;
(iii) nadobudnutie aktuálnej investície zo strany investora, ktorý prichádza z hľadiska garančného krytia do úvahy;
(iv) aktuálne investície, v prípade ktorých sa investor, ktorý prichádza z hľadiska garančného krytia do úvahy, snaží o získanie poistenia pre celok zložený z aktuálnych a nových investícií;
(v) aktuálne investície vo vlastníctve investora, ktorý prichádza z hľadiska garančného krytia do úvahy, a v prípade ktorých sa zlepšuje alebo rozširuje základný projekt alebo v prípade ktorých investor v súvislosti s projektom iným spôsobom demonštruje strednodobý alebo dlhodobý záväzok a agentúra je presvedčená o tom, že projekt má v rámci hostiteľskej krajiny aj naďalej vysoký rozvojový dosah; a
(vi) také iné investície, ktoré môže rada schváliť svojou väčšinou v stanovenom pomere hlasov.
(e) Pri garantovaní investície sa agentúra presviedča, pokiaľ ide o:
(i) hospodársku opodstatnenosť investície a o jej príspevok k rozvoju hostiteľskej krajiny;
(ii) súlad investície so zákonmi a predpismi hostiteľskej krajiny;
(iii) súlad investície s vyhlásenými rozvojovými cieľmi a prioritami hostiteľskej krajiny; a
(iv) investičné podmienky v hostiteľskej krajine vrátane toho, či je, pokiaľ ide o investíciu, k dispozícii čestný a spravodlivý prístup, ako aj jej právna ochrana.