174/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

174
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. januára 2009 bol v Bonne podpísaný Štatút Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu.
Za Slovenskú republiku bol štatút podpísaný 26. júna 2009 v Berlíne.
Súhlas so vstupom do Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu vyslovila Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1645 zo 16. septembra 2009.
Prezident Slovenskej republiky štatút ratifikoval 5. marca 2010. Ratifikačná listina bola 1. apríla 2010 uložená u depozitára, ktorým je vláda Nemeckej spolkovej republiky.
Štatút nadobudol platnosť 8. júla 2010 v súlade s článkom XIX ods. D. V ten istý deň, t. j. 8. júla 2010, nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku.
K oznámeniu č. 174/2011 Z. z.
Štatút
Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu (IRENA)
Zmluvné strany tohto štatútu,
želajúc si podporiť široké a zvýšené zavádzanie a využívanie obnoviteľnej energie pre trvalo udržateľný rozvoj,
inšpirované pevnou vierou v obrovské príležitosti, ktoré ponúka obnoviteľná energia na riešenie a postupné zmierňovanie problémov energetickej bezpečnosti a nestálych cien energií,
presvedčené o zásadnej úlohe, ktorú môže obnoviteľná energia zohrávať pri znižovaní koncentrácií skleníkových plynov v atmosfére a tým prispievať k stabilizácii klimatického systému a umožniť trvalo udržateľný, bezpečný a plynulý prechod k nízkouhlíkovému hospodárstvu,
želajúc si posilniť pozitívny vplyv, ktorý môžu mať technológie na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na stimulovanie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a tvorbu zamestnanosti,
motivované obrovským potenciálom, ktorý má obnoviteľná energia na zabezpečenie decentralizovaného prístupu k energiám, najmä v rozvojových krajinách, a na zabezpečenie prístupu k energiám pre izolované a vzdialené regióny a ostrovy,
znepokojené závažnými negatívnymi zdravotnými dôsledkami, ktoré môže mať využívanie fosílnych palív a neefektívne využívanie tradičnej biomasy,
presvedčené o tom, že obnoviteľná energia v kombinácii so zvýšenou energetickou účinnosťou môže v čoraz väčšej miere pokryť predpokladaný strmý nárast globálnej potreby energie v nadchádzajúcich desaťročiach,
potvrdzujúc želanie zriadiť medzinárodnú organizáciu pre obnoviteľnú energiu, ktorá bude uľahčovať spoluprácu medzi jej členmi a zároveň nadväzovať úzku spoluprácu s už existujúcimi organizáciami, ktoré podporujú využívanie obnoviteľnej energie,
dohodli sa takto:
Článok I
Zriadenie agentúry
A.
Strany tohto štatútu týmto zriaďujú Medzinárodnú agentúru pre obnoviteľnú energiu (ďalej len „agentúra“) v súlade s ďalej uvedenými podmienkami.
B.
Agentúra je založená na zásade rovnosti všetkých jej členov a pri vykonávaní svojich aktivít náležitým spôsobom rešpektuje zvrchované práva a kompetencie jej členov.
Článok II
Ciele
Agentúra podporuje široké a zvýšené zavádzanie a trvalo udržateľné využívanie všetkých foriem obnoviteľnej energie s prihliadnutím na
a)
národné a domáce priority a úžitok odvodený z kombinácie obnoviteľnej energie a opatrení na zlepšenie energetickej účinnosti a
b)
príspevok obnoviteľnej energie k ochrane životného prostredia zmiernením tlaku na prírodné zdroje a znížením odlesňovania, najmä odlesňovania tropických pralesov, dezertifikáciu a stratu biodiverzity; k ochrane klímy; k hospodárskemu rastu a sociálnej súdržnosti vrátane zmierňovania chudoby a trvalo udržateľného rozvoja; k prístupu k energiám a bezpečnosti dodávok energií; k regionálnemu rozvoju a medzigeneračnej zodpovednosti.
Článok III
Definícia
Výraz „obnoviteľná energia“ podľa tohto štatútu znamená všetky formy energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov trvalo udržateľným spôsobom, okrem iného
1.
bioenergiu,
2.
geotermálnu energiu,
3.
vodnú energiu,
4.
energiu z oceánov, okrem iného aj energiu vĺn a prílivu a termálnu energiu oceánov,
5.
solárnu energiu a
6.
veternú energiu.
Článok IV
Aktivity
A.
Ako stredisko výnimočnosti pre technológie na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a pôsobiac ako sprostredkovateľ komunikácie a katalyzátor, poskytujúc skúsenosti na účely praktickej aplikácie a politiky, ponúkajúc podporu vo všetkých otázkach týkajúcich sa obnoviteľnej energie a pomáhajúc krajinám získať prospech z efektívneho rozvoja a transferu poznatkov a technológie, agentúra vykonáva tieto aktivity:
1.
Agentúra, najmä v prospech svojich členov
a)
analyzuje, monitoruje a bez toho, aby ukladala povinnosti v súvislosti s politikou jej členov, systematizuje existujúcu prax v oblasti obnoviteľnej energie vrátane politických nástrojov, stimulov, investičných mechanizmov, správnej praxe, dostupných technológií, integrovaných systémov a zariadení a faktorov podmieňujúcich úspech alebo zlyhanie,
b)
iniciuje diskusiu a zabezpečuje interakcie s inými vládnymi a mimovládnymi organizáciami a sieťami v tejto oblasti aj v ostatných relevantných oblastiach,
c)
na požiadanie poskytuje svojim členom relevantné politické poradenstvo a pomoc s prihliadnutím na ich potreby a stimuluje medzinárodné diskusie o politike v oblasti obnoviteľnej energie a jej rámcových podmienkach,
d)
zlepšuje transfer príslušných poznatkov a technológií a podporuje rozvoj kapacít a kompetencií v členských štátoch na miestnej úrovni vrátane ich potrebných prepojení,
e)
svojim členom ponúka budovanie kapacít vrátane odbornej prípravy a vzdelávania,
f)
na požiadanie svojim členom poskytuje rady o financovaní na účely obnoviteľnej energie a podporuje uplatňovanie s tým súvisiacich mechanizmov,
g)
stimuluje a povzbudzuje výskum vrátane výskumu sociálno-ekonomických otázok a podporuje výskumné siete, spoločný výskum, vývoj a zavádzanie technológií a
h)
poskytuje informácie o vypracúvaní a zavádzaní národných aj medzinárodných technických noriem súvisiacich s obnoviteľnou energiou na základe ich riadneho porozumenia prostredníctvom aktívnej prítomnosti na relevantných fórach.
2.
Agentúra navyše šíri informácie a zvyšuje povedomie verejnosti o výhodách a potenciáli, ktorý predstavuje obnoviteľná energia.
B.
Pri vykonávaní svojich aktivít agentúra
1.
koná v súlade s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov na podporu mieru a medzinárodnej spolupráce a v súlade s politikami Organizácie Spojených národov na podporu trvalo udržateľného rozvoja,
2.
svoje zdroje vyčleňuje takým spôsobom, aby zabezpečila ich účinné využívanie s cieľom primerane plniť všetky svoje zámery a vykonávať svoje aktivity na dosiahnutie čo najväčšieho prínosu pre jej členov a vo všetkých častiach sveta, majúc na zreteli osobitné potreby rozvojových krajín a potreby vzdialených a izolovaných regiónov a ostrovov,
3.
úzko spolupracuje a usiluje sa o budovanie vzájomne prospešných vzťahov s existujúcimi inštitúciami a organizáciami s cieľom predchádzať zbytočnej duplicite činnosti a nadväzovať na zdroje a už uskutočňované aktivity vlád, iných organizácií a agentúr, ktorých cieľom je podpora obnoviteľnej energie, a efektívne a účinne ich využívať.
C.
Agentúra
1.
svojim členom predkladá výročnú správu o svojich aktivitách,
2.
informuje členov o poskytnutom politickom poradenstve a
3.
informuje členov o konzultáciách a spolupráci s existujúcimi medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti a o ich činnosti.
Článok V
Pracovný program a projekty
A.
Agentúra vykonáva svoje aktivity na základe ročného pracovného programu, ktorý vypracúva sekretariát, prerokúva rada a prijíma zhromaždenie.
B.
Popri pracovnom programe môže agentúra po konzultácii so svojimi členmi, a v prípade rozdielnych názorov po ich schválení zhromaždením, realizovať projekty iniciované a financované členmi za predpokladu dostupnosti nefinančných zdrojov agentúry.
Článok VI
Členstvo
A.
Členstvo je otvorené pre štáty, ktoré sú členmi Organizácie Spojených národov, a pre regionálne medzivládne organizácie hospodárskej integrácie, ktoré sú ochotné a schopné konať v súlade s cieľmi a aktivitami ustanovenými v tomto štatúte. Podmienkou členstva regionálnej medzivládnej organizácie hospodárskej integrácie v agentúre je, aby ju tvorili zvrchované štáty, z ktorých aspoň jeden je členom agentúry, a aby na ňu členské štáty preniesli kompetencie aspoň v jednej z oblastí spadajúcich do pôsobnosti agentúry.
B.
Tieto štáty a regionálne medzivládne organizácie hospodárskej integrácie sa stanú
1.
pôvodnými členmi agentúry podpisom tohto štatútu a uložením ratifikačnej listiny,
2.
inými členmi agentúry uložením listiny o pristúpení po schválení ich žiadosti o členstvo. Členstvo sa považuje za schválené, ak do troch mesiacov od zaslania žiadosti členom s ním žiaden člen nevyjadril nesúhlas. V prípade nesúhlasu rozhodne o žiadosti zhromaždenie v súlade s článkom IX odsekom H číslom 1.
C.
V prípade regionálnej medzivládnej organizácie hospodárskej integrácie táto organizácia spolu so svojimi členskými štátmi rozhodne o rozdelení si zodpovednosti za plnenie povinností podľa tohto štatútu. Organizácia nemôže so svojimi členskými štátmi súbežne uplatňovať práva vyplývajúce z tohto štatútu vrátane hlasovacieho práva. Vo svojich ratifikačných listinách alebo listinách o pristúpení uvedené organizácie uvedú rozsah svojej pôsobnosti vo vzťahu k otázkam upraveným týmto štatútom. Tieto organizácie tiež informujú vládu vykonávajúcu funkciu depozitára o všetkých relevantných zmenách v ich pôsobnosti. V prípade hlasovania o otázkach, ktoré spadajú do ich pôsobnosti, regionálne medzivládne organizácie hospodárskej integrácie hlasujú na základe počtu hlasov rovnajúceho sa celkovému počtu hlasov, ktorými disponujú ich členské štáty, ktoré sú zároveň členmi tejto agentúry.
Článok VII
Pozorovatelia
A.
Zhromaždenie môže udeliť štatút pozorovateľa
1.
medzivládnym a mimovládnym organizáciám pôsobiacim v oblasti obnoviteľnej energie,
2.
signatárom, ktorí neratifikovali štatút a
3.
žiadateľom o členstvo, ktorých žiadosť o členstvo bola schválená v súlade s článkom VI ods. B bodom 2.
B.
Pozorovatelia sa môžu zúčastňovať na verejných zasadnutiach zhromaždenia a jeho pomocných orgánov bez práva hlasovať.
Článok VIII
Orgány
A.
Týmto sa ako hlavné orgány agentúry ustanovujú:
1.
zhromaždenie,
2.
rada a
3.
sekretariát.
B.
Zhromaždenie a rada môžu, za predpokladu ich schválenia zhromaždením, vytvárať také pomocné orgány, aké považujú za potrebné na vykonávanie svojich funkcií v súlade s týmto štatútom.
Článok IX
Zhromaždenie
A.
1.
Zhromaždenie je najvyšším orgánom agentúry.
2.
Zhromaždenie môže prerokúvať všetky otázky, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti tohto štatútu alebo súvisia s právomocami a funkciami ktoréhokoľvek orgánu ustanoveného podľa tohto štatútu.
3.
V súvislosti so všetkými týmito otázkami zhromaždenie môže
a)
prijímať rozhodnutia a formulovať odporúčania pre všetky tieto orgány a
b)
formulovať odporúčania pre členov agentúry na ich žiadosť.
4.
Zhromaždenie má navyše právomoc navrhovať otázky, ktoré by mala rada prerokovať, a žiadať radu a sekretariát o vypracovanie správ o akýchkoľvek otázkach súvisiacich s fungovaním agentúry.
B.
Zhromaždenie je zložené zo všetkých členov agentúry. Zhromaždenie sa schádza na pravidelných zasadnutiach, ktoré sa konajú raz do roka, ak sa nerozhodne inak.
C.
Zhromaždenie sa skladá z jedného zástupcu každého člena. Zástupcov môžu sprevádzať náhradníci a poradcovia. Náklady na účasť delegácie hradí príslušný člen.
D.
Zasadnutia zhromaždenia sa konajú v sídle agentúry, ak sa zhromaždenie nerozhodne inak.
E.
Na začiatku každého pravidelného zasadnutia si zhromaždenie zvolí predsedu a takých ďalších funkcionárov, akí sú potrební, pričom dbá na rovnomerné geografické zastúpenie. Svoju funkciu vykonávajú dovtedy, kým na ďalšom pravidelnom zasadnutí nie je zvolený nový predseda a ostatní funkcionári. Zhromaždenie prijme svoj rokovací poriadok v súlade s týmto štatútom.
F.
Ak článok VI ods. C neustanovuje inak, každý člen agentúry má v zhromaždení jeden hlas. Zhromaždenie prijíma rozhodnutia o procedurálnych otázkach jednoduchou väčšinou prítomných a hlasujúcich členov. Rozhodnutia o vecných otázkach sa prijímajú konsenzom prítomných členov. Ak sa nepodarí dosiahnuť konsenzus, konsenzus sa považuje za dosiahnutý, ak námietku vznesú najviac dvaja členovia, ak štatút neustanovuje inak. Ak je sporné, či ide o otázku vecného charakteru, o danej otázke sa rokuje ako o vecnej otázke, ak zhromaždenie konsenzom prítomných členov nerozhodne inak; ak nemožno dosiahnuť konsenzus, konsenzus sa považuje za dosiahnutý, ak námietku vznesú najviac dvaja členovia. Väčšina členov agentúry tvorí kvórum zhromaždenia.
G.
Konsenzom prítomných členov zhromaždenie
1.
volí členov rady,
2.
na svojich pravidelných zasadnutiach prijíma rozpočet a pracovný program agentúry predložený radou a má právomoc rozhodovať o zmenách a doplneniach rozpočtu a pracovného programu agentúry,
3.
prijíma rozhodnutia týkajúce sa dohľadu nad finančnou politikou agentúry, finančných pravidiel a ostatných finančných záležitostí a volí audítora,
4.
schvaľuje zmeny a doplnenia tohto štatútu,
5.
rozhoduje o zriaďovaní pomocných orgánov a schvaľuje oblasť ich pôsobnosti a
6.
rozhoduje o povolení hlasovať v súlade s článkom XVII ods. A.
H.
Konsenzom prítomných členov, ktorý sa v prípade, že nemožno dosiahnuť konsenzus, považuje za dosiahnutý, ak námietku vznesú najviac 2 členovia, zhromaždenie
1.
rozhoduje, ak je to potrebné, o žiadostiach o členstvo,
2.
schvaľuje rokovací poriadok zhromaždenia a rady, ktorý mu predkladá rada,
3.
prijíma výročnú správu a ostatné správy,
4.
schvaľuje uzatváranie dohôd o všetkých otázkach, veciach alebo záležitostiach patriacich do pôsobnosti tohto štatútu a
5.
v prípade nesúhlasu členov rozhoduje o dodatočných projektoch v súlade s článkom V ods. B.
I.
Zhromaždenie určí sídlo agentúry a generálneho riaditeľa sekretariátu (ďalej len „generálny riaditeľ“) konsenzom prítomných členov alebo, ak nemožno dosiahnuť konsenzus, dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných a hlasujúcich členov.
J.
Na svojom prvom zasadnutí zhromaždenie prerokúva, a ak je to vhodné, schvaľuje všetky rozhodnutia, návrhy dohôd, ustanovenia a usmernenia vypracované prípravnou komisiou v súlade s postupom hlasovania o príslušnej otázke ustanoveným v článku IX ods. F až I.
Článok X
Rada
A.
Rada pozostáva najmenej z 11 a najviac z 21 zástupcov členov agentúry zvolených zhromaždením. Konkrétny počet zástupcov od 11 do 21 sa rovná ekvivalentu jednej tretiny členov agentúry zaokrúhlenému smerom nahor, ktorý sa vypočíta na základe počtu členov agentúry na začiatku príslušnej voľby členov rady. Členovia rady sa volia na základe rotácie, ako to ustanovuje rokovací poriadok zhromaždenia, aby sa zabezpečila účinná účasť rozvojových a vyspelých krajín a dosiahlo spravodlivé a rovnomerné geografické zastúpenie a efektívnosť práce rady. Členovia rady sú volení na dvojročné funkčné obdobie.
B.
Rada sa schádza raz za pol roka a jej zasadnutia sa konajú v sídle agentúry, pokiaľ rada nerozhodne inak.
C.
Na začiatku každého zasadnutia si rada na dobu do ďalšieho zasadnutia zvolí spomedzi svojich členov predsedajúceho a podľa potreby ostatných funkcionárov. Má právo vypracovať si svoj rokovací poriadok. Tento rokovací poriadok sa musí predložiť zhromaždeniu na schválenie.
D.
Každý člen rady má jeden hlas. Rada rozhoduje o procedurálnych otázkach jednoduchou väčšinou jej členov. Rozhodnutia o vecných otázkach prijíma dvojtretinovou väčšinou jej členov. Ak je sporné, či má daná otázka vecný charakter, o danej otázke sa rokuje ako o vecnej otázke, pokiaľ rada dvojtretinovou väčšinou svojich členov nerozhodne inak.
E.
Rada sa zodpovedá zhromaždeniu. Rada vykonáva právomoci a funkcie, ktoré sú jej zverené podľa tohto štatútu, ako aj funkcie, ktoré na ňu prenesie zhromaždenie. Koná pritom v súlade s rozhodnutiami a s náležitým ohľadom na odporúčania zhromaždenia a zabezpečuje ich riadne a plynulé vykonávanie.
F.
Rada
1.
uľahčuje konzultácie a spoluprácu medzi členmi,
2.
prerokúva a zhromaždeniu predkladá návrh pracovného programu a návrh rozpočtu agentúry,
3.
schvaľuje prípravu zasadnutí zhromaždenia vrátane vypracovania návrhu programu,
4.
prerokúva a zhromaždeniu predkladá návrh výročnej správy o činnosti agentúry a ostatné správy, ktoré vypracúva sekretariát v súlade s článkom Xl ods. B bodom 3 tohto štatútu,
5.
vypracúva všetky ďalšie správy, o ktoré požiada zhromaždenie,
6.
v mene agentúry uzatvára dohody alebo dojednania so štátmi, medzinárodnými organizáciami a medzinárodnými agentúrami pod podmienkou, že ich vopred schváli zhromaždenie,
7.
zdôvodňuje opodstatnenosť pracovného programu prijatého zhromaždením, ktorý má implementovať sekretariát v rámci schváleného rozpočtu,
8.
má právomoc postupovať zhromaždeniu otázky na prerokovanie a
9.
v prípade potreby zriaďuje pomocné orgány v súlade s článkom VIII ods. B a rozhoduje o oblasti ich pôsobnosti a dobe trvania.
Článok XI
Sekretariát
A.
Sekretariát pomáha zhromaždeniu, rade a ich pomocným orgánom pri výkone ich funkcií. Vykonáva ďalšie funkcie, ktoré sú mu zverené podľa tohto štatútu, ako aj funkcie, ktoré naň prenesie zhromaždenie alebo rada.
B.
Sekretariát organizácie sa skladá z generálneho riaditeľa, ktorý je jeho vedúcim a hlavným administratívnym predstaviteľom, a potrebného počtu zamestnancov. Generálneho riaditeľa menuje zhromaždenie na odporúčanie rady na funkčné obdobie štyroch rokov, ktoré možno predĺžiť najviac o jedno ďalšie funkčné obdobie.
C.
Generálny riaditeľ sa zodpovedá zhromaždeniu a rade, okrem iného za menovanie zamestnancov a za organizáciu a fungovanie sekretariátu. Najdôležitejším aspektom pri prijímaní zamestnancov a určovaní podmienok výkonu práce je nutnosť zabezpečiť najvyšší štandard efektívnosti, spôsobilosti a bezúhonnosti. Náležitá pozornosť sa venuje významu prijímania pracovníkov najmä z členských štátov a na čo najširšom geografickom základe, prihliadajúc predovšetkým na primerané zastúpenie rozvojových krajín a s dôrazom na rodovú rovnováhu. Pri príprave rozpočtu sa v rámci návrhu na prijímanie nových zamestnancov uplatňuje zásada, že počet zamestnancov sa musí udržiavať na minimálnej úrovni potrebnej na riadne vykonávanie povinností sekretariátu.
D.
Generálny riaditeľ alebo ním poverený zástupca sa zúčastňuje na všetkých zasadnutiach zhromaždenia a rady bez práva hlasovať.
E.
Sekretariát
1.
vypracúva návrh pracovného programu a návrh rozpočtu agentúry a predkladá ho rade,
2.
vykonáva pracovný program agentúry a jej rozhodnutia,
3.
vypracúva návrh výročnej správy o činnosti agentúry a všetky ďalšie správy, o ktoré požiada zhromaždenie alebo rada, a predkladá ich rade,
4.
poskytuje administratívnu a technickú podporu zhromaždeniu, rade a ich pomocným orgánom,
5.
uľahčuje komunikáciu medzi agentúrou a jej členmi a
6.
dáva kolovať obsah politického poradenstva, ktoré poskytol členom agentúry v súlade s článkom IV ods. C bodom 2, a na každé zasadnutie zhromaždenia a rady vypracúva a predkladá správu o poskytnutom politickom poradenstve; správa pre radu obsahuje aj plánované politické poradenstvo v rámci plnenia ročného pracovného programu.
F.
Pri výkone svojich úloh nesmie generálny riaditeľ ani ostatní zamestnanci žiadať alebo prijímať pokyny od žiadnej vlády ani od žiadneho iného zdroja mimo agentúry. Zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré je nezlučiteľné s ich postavením medzinárodných činiteľov zodpovedajúcich sa len zhromaždeniu a rade. Každý člen rešpektuje výhradne medzinárodný charakter povinností generálneho riaditeľa a ostatných zamestnancov a nesmie sa pokúšať o ich ovplyvňovanie pri výkone ich povinností.
Článok XII
Rozpočet
A.
Rozpočet agentúry je financovaný z
1.
povinných príspevkov jej členov stanovených na základe hodnotiacej stupnice Organizácie Spojených národov, ktorých výšku určí zhromaždenie,
2.
dobrovoľných príspevkov a
3.
prípadných ďalších zdrojov
v súlade s finančnými pravidlami, ktoré prijme zhromaždenie konsenzom, podľa ustanovenia článku IX ods. G tohto štatútu. Finančné pravidlá a rozpočet zabezpečia pre agentúru solídny finančný základ, ako aj účinné a efektívne vykonávanie aktivít agentúry vymedzených v jej pracovnom programe. Z povinných príspevkov sa financujú hlavné aktivity a administratívne náklady.
B.
Návrh rozpočtu agentúry vypracúva sekretariát, ktorý ho predkladá na posúdenie rade. Rada ho buď postúpi zhromaždeniu s odporúčaním na jeho schválenie, alebo ho vráti sekretariátu na revíziu a opätovné predloženie.
C.
Zhromaždenie vymenúva externého audítora, ktorý túto funkciu vykonáva po dobu štyroch rokov s možnosťou znovuzvolenia. Prvý audítor vykonáva túto funkciu po dobu dvoch rokov. Audítor skúma účty agentúry a vypracúva pripomienky a odporúčania, ktoré z hľadiska efektívnosti riadenia a internej finančnej kontroly považuje za potrebné.
Článok XIII
Právna subjektivita, výsady a imunity
A.
Agentúra má medzinárodnú právnu subjektivitu. Na území každého člena a v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi má takú právnu spôsobilosť, aká je potrebná na vykonávanie jej funkcií a na plnenie jej cieľov.
B.
Členovia rozhodnú o osobitnej dohode o výsadách a imunitách.
Článok XIV
Vzťahy s ostatnými organizáciami
Za predpokladu ich schválenia zhromaždením je rada oprávnená uzatvárať v mene agentúry dohody, prostredníctvom ktorých nadväzuje primerané vzťahy s Organizáciou Spojených národov a všetkými ďalšími organizáciami, ktorých činnosť súvisí s činnosťou agentúry. Ustanovenia tohto štatútu nemajú vplyv na práva a povinnosti žiadneho člena vyplývajúce z existujúcej medzinárodnej zmluvy.
Článok XV
Zmeny a doplnenia, vystúpenie, revízia
A.
Zmeny a doplnenia tohto štatútu môže navrhnúť ktorýkoľvek člen. Generálny riaditeľ pripraví overené kópie textu každého pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu a oboznámi s nimi všetkých členov najmenej deväťdesiat dní pred ich predložením na rokovanie zhromaždeniu.
B.
Zmeny a doplnenia nadobudnú pre všetkých členov platnosť, keď
1.
schváli ich zhromaždenie po prerokovaní pripomienok, ktoré k jednotlivým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom predložila rada, a
2.
všetci prítomní členovia vyjadria súhlas byť viazaní zmenou a doplnením v súlade s ich príslušnými ústavnými postupmi; členovia vyjadria svoj súhlas byť viazaní tým, že uložia príslušnú listinu u depozitára uvedeného v článku XX ods. A.
C.
Kedykoľvek po uplynutí piatich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tohto štatútu podľa článku XIX ods. D môže člen z agentúry vystúpiť prostredníctvom písomnej výpovede odovzdanej depozitárovi uvedenému v článku XX ods. A, o čom urýchlene informuje radu a všetkých členov.
D.
Toto vystúpenie nadobudne účinnosť na konci roka, v ktorom bolo oznámené. Vystúpenie člena z agentúry nemá vplyv na jeho zmluvné záväzky, ktoré prijal podľa článku V ods. B, alebo na jeho finančné povinnosti vzťahujúce sa na rok, v ktorom vystúpil.
Článok XVI
Urovnávanie sporov
A.
Členovia urovnávajú všetky vzájomné spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tohto štatútu pokojnými prostriedkami v súlade s článkom 2 ods. 3 Charty Organizácie Spojených národov a s týmto cieľom sa usilujú o nájdenie riešenia pomocou prostriedkov uvedených v článku 33 ods. 1 Charty Organizácie Spojených národov.
B.
Rada môže prispievať k urovnaniu sporu všetkými prostriedkami, ktoré považuje za primerané vrátane ponúknutia svojich dobrých služieb, a vyzvať účastníkov sporu, aby iniciovali proces urovnania podľa svojho výberu, a odporučiť lehotu na takto dohodnutý postup.
Článok XVII
Dočasné pozastavenie práv
A.
Člen agentúry, ktorý sa oneskoril s platbou finančných príspevkov agentúre, nemá hlasovacie právo, ak jeho nedoplatky dosiahnu alebo presiahnu výšku jeho príspevkov za dva predchádzajúce roky. Zhromaždenie však môže takému členovi umožniť hlasovať, ak je presvedčené, že nezaplatenie bolo zapríčinené okolnosťami, ktoré člen nemohol ovplyvniť.
B.
Členovi, ktorý trvalo porušuje ustanovenia tohto štatútu alebo akúkoľvek inú dohodu, ktorú uzavrel na základe tohto štatútu, môže zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov hlasujúcich na odporúčanie rady pozastaviť vykonávanie výsad a práv vyplývajúcich z členstva.
Článok XVIII
Sídlo agentúry
Sídlo agentúry určí zhromaždenie na svojom prvom zasadnutí.
Článok XIX
Podpis, ratifikácia, nadobudnutie platnosti a pristúpenie
A.
Tento štatút je otvorený na podpis na zakladajúcej konferencii všetkým štátom, ktoré sú členmi Organizácie Spojených národov, a regionálnym medzivládnym organizáciám hospodárskej spolupráce uvedeným v článku VI ods. A. Zostane otvorený na podpis až do dňa nadobudnutia platnosti tohto štatútu.
B.
Pre štáty a regionálne medzivládne organizácie hospodárskej spolupráce uvedené v článku VI ods. A, ktoré nepodpísali tento štatút, bude tento štatút otvorený na pristúpenie po tom, keď ich členstvo schváli zhromaždenie v súlade s článkom VI ods. B bodom 2.
C.
Súhlas byť viazaný týmto štatútom bude vyjadrený uložením ratifikačnej listiny alebo listiny o pristúpení u depozitára. Ratifikáciu alebo pristúpenie k tomuto štatútu vykonajú štáty v súlade so svojimi príslušnými ústavnými postupmi.
D.
Tento štatút nadobudne platnosť v tridsiaty deň odo dňa uloženia dvadsiatej piatej ratifikačnej listiny.
E.
Pre štáty alebo regionálne medzivládne organizácie hospodárskej integrácie, ktoré uložili ratifikačnú listinu alebo listinu o pristúpení po dátume nadobudnutia platnosti štatútu, nadobudne tento štatút platnosť v tridsiaty deň odo dňa uloženia príslušnej listiny.
F.
Proti žiadnemu ustanoveniu obsiahnutému v tomto štatúte nemožno podať výhradu.
Článok XX
Depozitár, registrácia, autentické znenie
A.
Za depozitára tohto štatútu a všetkých ratifikačných listín alebo listín o pristúpení je určená vláda Spolkovej republiky Nemecko.
B.
Vláda vykonávajúca funkciu depozitára zaregistruje tento štatút v súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov.
C.
Tento štatút vyhotovený v angličtine je uložený v archíve vlády vykonávajúcej funkciu depozitára.
D.
Vláda vykonávajúca funkciu depozitára odovzdá riadne overené kópie tohto štatútu vládam štátov a výkonným orgánom regionálnych medzivládnych organizácií hospodárskej spolupráce, ktoré ho podpísali alebo ktorých členstvo bolo schválené podľa článku VI ods. B bodu 2.
E.
Vláda vykonávajúca funkciu depozitára urýchlene informuje všetkých signatárov tohto štatútu o dátume uloženia každej ratifikačnej listiny a dátume nadobudnutia platnosti štatútu.
F.
Vláda vykonávajúca funkciu depozitára urýchlene informuje všetkých signatárov a členov o dátumoch, keď sa stali členmi ďalšie štáty alebo regionálne medzivládne organizácie hospodárskej integrácie.
G.
Vláda vykonávajúca funkciu depozitára urýchlene pošle nové žiadosti o členstvo všetkým členom agentúry na posúdenie v súlade s článkom VI ods. B bodom 2.
NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní, ktorí na to boli riadne splnomocnení, podpísali tento štatút.
DANÉ v Bonne 26. januára 2009 v jedinom origináli v anglickom jazyku.
Vyhlásenie konferencie týkajúce sa autentických znení štatútu
„Zástupcovia štátov pozvaných na Zakladajúcu konferenciu Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu, ktorí sa zišli v Bonne 26. januára 2009, prijali toto vyhlásenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou štatútu:
Štatút Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu, podpísaný dňa 26. januára 2009 v Bonne vrátane tohto vyhlásenia, je na požiadanie príslušných signatárov potvrdený ako rovnako autentický aj v iných úradných jazykoch Organizácie Spojených národov, ako je angličtina vrátane jazyka depozitára.1)2)
1)
Konferencia berie na vedomie, že Francúzsko už poslalo vláde vykonávajúcej funkciu depozitára francúzske znenie štatútu so želaním, aby bol štatút vo francúzskom jazyku potvrdený ako autentický.
2)
Toto vyhlásenie nie je v rozpore s dohodou o pracovnom jazyku záverečnej prípravnej konferencie v Madride.