175/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

175
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. júna 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 185/2010 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 185/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 1 písm. a) sa slová „ľan siaty, ľan priadny a ľan olejnatý“ nahrádzajú slovami „mak siaty, horčica biela a kapusta sitinová“.
2.
V § 9 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
predzákladné osivo, základné osivo, certifikované osivo prvej generácie alebo certifikované osivo druhej generácie druhov sója fazuľová a ľan siaty,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
3.
V § 9 ods. 1 písm. c) sa slová „písmene a)“ nahrádzajú slovami „písmenách a) a b)“.
4.
V § 17 sa za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“.
5.
V názve prílohy č. 4 sa slovo „právnych“ nahrádza slovami „právne záväzných“.
6.
V prílohe č. 4 sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2.
Smernica Komisie 2008/124/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva určitých druhov krmovín a olejnín a priadnych rastlín na trh na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 340, 19. 12. 2008).“.
Doterajší druhý bod sa označuje ako tretí bod.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2011.
Iveta Radičová v. r.