176/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

176
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 6. júna 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 66 písm. d) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 9 sa slová „lesným hospodárskym plánom (ďalej len „plán“)“ nahrádzajú slovami „programom starostlivosti o lesy (ďalej len „program starostlivosti“)“ a slovo „plánu“ sa nahrádza slovami „programu starostlivosti“.
2.
V § 2 ods. 10 sa za slová „pracoviska sa“ vkladajú slová „v lesných porastoch s vekom nad 50 rokov“.
3.
V § 2 odsek 11 znie:
„(11)
Pri uplatňovaní harvestorovej technológie sa ťažba dreva vyznačí v rozsahu podľa odsekov 1 až 10. Pri vyznačovaní jednotlivých stromov určených na výrub sa nezmazateľný farebný znak alebo ciacha podľa odseku 1 umiestňuje tak, aby tieto boli viditeľné z pracoviska operátora harvestora.“.
4.
V § 3 ods. 1 sa slovo „plánu“ nahrádza slovami „programu starostlivosti“.
5.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Vyťažené drevo sa najneskôr pred odvozom z odvozného miesta označí tak, aby na dopravnom prostriedku alebo jeho samostatnej časti bolo označené najmenej jednou ciachou alebo iným povoleným označením každého obhospodarovateľa lesa alebo nákupcu dreva, od ktorého prepravované drevo pochádza.“.
6.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva môže vyťažené drevo označiť ďalšími údajmi o vyťaženom dreve alebo iným označením bez poškodenia ciachy alebo iného povoleného označenia podľa odseku 1; za poškodenie sa považuje taký zásah do ciachy alebo iného povoleného označenia, ktorý zhoršuje ich čitateľnosť alebo viditeľnosť.“.
7.
Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Pri preprave dreva od viacerých obhospodarovateľov lesa alebo nákupcov dreva na jednom dopravnom prostriedku alebo jeho samostatnej časti musí byť doklad o pôvode dreva vystavený každým z nich osobitne.
(3)
V doklade o pôvode dreva sa o prepravovanom dreve uvádzajú tieto údaje:
a)
číslo kusa, drevina, kvalitatívna trieda, dĺžka a priemer kusa, objem kusa v m3 a celkový objem v m3,
b)
drevina, kvalitatívna trieda, celkový objem v priestorových metroch a celkový objem v m3 určený prepočtom z priestorových metrov alebo
c)
pri preprave žrďoviny počet kusov v jednotlivých triedach žrďoviny a objem jednotlivých tried žrďoviny podľa slovenských technických noriem,1) ak sa neuvedú údaje podľa písmena a) alebo písmena b).“.
8.
V prílohe č. 1 v tabuľkovej časti sa slová „Predpis ťažby podľa lesného hospodárskeho plánu“ nahrádzajú slovami „Predpis ťažby podľa programu starostlivosti o lesy“.
9.
Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5 k vyhláške č. 232/2006 Z. z.
VZOR
DOKLAD O PÔVODE DREVA
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2011.
Zsolt Simon v. r.