185/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

185
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. mája 2011 bola v Brde pri Kranju podpísaná Dohoda o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa.
S podpisom dohody vyslovila súhlas vláda Slovenskej republiky uznesením č. 154 z 2. marca 2011.
V súlade s článkom 24 dohody sa ustanovenia článkov, okrem článkov 5, 12, 14, 16 až 19, 21 a 22, predbežne vykonávajú odo dňa podpisu, t. j. od 11. apríla 2011.
S predbežným vykonávaním dohody vyslovil súhlas prezident Slovenskej republiky 29. marca 2011.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.