187/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

187
ZÁKON
z 2. júna 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z. a zákona č. 153/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 46 ods. 4 sa slová „právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právnych aktov“.
2.
V § 58a ods. 3 písm. a) a b) znejú:
„a)
prerokúva návrhy právnych aktov Európskej únie,47aa) návrhy na postup podľa Zmluvy o Európskej únii,47ab) návrhy legislatívnych iniciatív Európskej únie47ac) a návrhy na postup podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie,47ad) o ktorých budú rokovať príslušné orgány Európskej únie,
b)
schvaľuje stanoviská Slovenskej republiky k návrhom podľa písmena a), o ktorých budú rokovať príslušné orgány Európskej únie,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 47aa, 47ab, 47ac a 47ad znejú:
„47aa)
Čl. 289 a 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
47ab)
Čl. 48 ods. 2 a 7 Zmluvy o Európskej únii.
47ac)
Čl. 69 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
47ad)
Čl. 352 a 353 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.
3.
V § 58a ods. 3 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
„c)
posudzuje súlad návrhov legislatívnych aktov Európskej únie so zásadou subsidiarity,
d)
prerokúva návrhy žalôb vo veci porušenia zásady subsidiarity legislatívnym aktom Európskej únie,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená e) až g).
4.
V § 58a ods. 3 písm. e) sa za slovo „vlády“ vkladajú slová „a akty predkladané národnej rade orgánmi Európskej únie“.
5.
V § 58a ods. 3 písm. g) sa slová „a) až d)“ nahrádzajú slovami „a) až f)“.
6.
V § 58a odsek 6 znie:
„(6)
Poverený člen vlády je povinný zúčastniť sa na rokovaní výboru pre európske záležitosti a informovať výbor o návrhoch podľa odseku 3 písm. a) a podávať bezodkladne informácie o výsledku rokovaní orgánov, ktorých je členom.“.
7.
V § 58a odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Vláda alebo poverený člen vlády bezodkladne po doručení predkladá výboru pre európske záležitosti návrhy podľa odseku 3 písm. a), o ktorých budú rokovať príslušné orgány Európskej únie. Vláda alebo poverený člen vlády najneskôr štyri týždne po obdržaní návrhu právneho aktu a návrhu legislatívneho aktu predkladá výboru pre európske záležitosti predbežné stanovisko k tomuto návrhu; predbežné stanovisko obsahuje najmä stručnú informáciu o obsahu a cieľoch návrhu, o druhu a časovom priebehu rozhodovacieho procesu v Európskej únii, o súlade návrhu so zásadou subsidiarity a hodnotenie vplyvu a dosahu návrhu na Slovenskú republiku z pohľadu politického, legislatívneho, ekonomického, sociálneho a environmentálneho.
(9)
Vláda alebo poverený člen vlády v dostatočnom časovom predstihu predkladá výboru pre európske záležitosti návrh stanoviska Slovenskej republiky k návrhom podľa odseku 3 písm. a).“.
8.
V § 58a ods. 12 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“ a slová „Európskych spoločenstvách a“.
9.
V § 58a ods. 13 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstvách a“.
10.
Za § 58a sa vkladá § 58b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠58b
Žaloba vo veci porušenia zásady subsidiarity legislatívnym aktom Európskej únie
(1)
Výbor pre európske záležitosti alebo najmenej pätina poslancov národnej rady môže písomne požiadať národnú radu, aby sa nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov uzniesla na podaní žaloby vo veci porušenia zásady subsidiarity legislatívnym aktom Európskej únie (ďalej len „návrh žaloby“). Návrh žaloby musí obsahovať presné znenie žaloby, na ktorej sa má národná rada uzniesť.
(2)
Návrh žaloby sa predkladá predsedovi národnej rady, a to najneskôr pätnásty deň pred uplynutím lehoty na podanie žaloby.47e) Predseda národnej rady zaradí návrh žaloby do programu najbližšej schôdze národnej rady alebo na jeho prerokovanie zvolá schôdzu národnej rady, a to tak, aby umožnil včasné prerokovanie návrhu žaloby.
(3)
Návrh žaloby sa doručí poslancom najmenej 72 hodín pred jeho prerokovaním v národnej rade.
(4)
Ak národná rada schváli návrh žaloby, poverí poslanca, prípadne na základe predchádzajúceho súhlasu inú vhodnú osobu alebo osoby svojím zastupovaním v konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie (ďalej len „poverený zástupca“). Poverenie nie je viazané na trvanie mandátu poslanca.
(5)
Poverený zástupca je znením žaloby viazaný a nie je oprávnený vziať žalobu späť.
(6)
Národná rada môže návrh žaloby alebo platné uznesenie o poverení zmeniť, ak to právo Európskej únie pripúšťa.
(7)
Predseda národnej rady bezodkladne postúpi uznesenie národnej rady obsahujúce znenie žaloby vláde. Vláda je uznesením národnej rady a znením žaloby viazaná. Vláda predloží žalobu bezodkladne Súdnemu dvoru Európskej únie.
(8)
Vláda, členovia vlády a vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalších orgánov verejnej správy poskytnú poverenému zástupcovi nevyhnutnú súčinnosť pri konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie.
(9)
Poverený zástupca informuje o postupe v konaní výbor pre európske záležitosti v lehotách a spôsobom, ktoré určí výbor.
(10)
Postavenie národnej rady ako účastníka konania pred Súdnym dvorom Európskej únie ani postavenie povereného zástupcu nie je uplynutím volebného obdobia národnej rady alebo jej rozpustením dotknuté.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47e znie:
„47e)
Čl. 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.