188/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

188
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. júna 2011
o pamiatkových rezerváciách Vlkolínec, Špania Dolina a Osturňa
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 2 a § 20 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 208/2009 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Územie pamiatkovej rezervácie Vlkolínec je vymedzené v prílohe č. 1.
(2)
Mapové podklady so zakresleným územím vymedzenej pamiatkovej rezervácie sú uložené na Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky, na Krajskom pamiatkovom úrade v Žiline a na Mestskom úrade v Ružomberku.
§ 2
(1)
Územie pamiatkovej rezervácie Špania Dolina je vymedzené v prílohe č. 2.
(2)
Mapové podklady so zakresleným územím vymedzenej pamiatkovej rezervácie sú uložené na Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky, na Krajskom pamiatkovom úrade v Banskej Bystrici a na Obecnom úrade v Španej Doline.
§ 3
(1)
Územie pamiatkovej rezervácie Osturňa je vymedzené v prílohe č. 3.
(2)
Mapové podklady so zakresleným územím vymedzenej pamiatkovej rezervácie sú uložené na Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky, na Krajskom pamiatkovom úrade v Prešove a na Obecnom úrade v Osturni.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2011.
Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 188/2011 Z. z.
Vymedzenie hranice územia pamiatkovej rezervácie Vlkolínec
Popis hranice pamiatkovej rezervácie Vlkolínec (ďalej len „hranica pamiatkovej rezervácie“) bol spracovaný podľa vektorovej katastrálnej mapy katastrálneho územia Ružomberok poskytnutej Správou katastra Ružomberok so stavom k 12. máju 2010.
Popis hranice pamiatkovej rezervácie:
Východiskový bod hranice pamiatkovej rezervácie je najsevernejší bod hranice pamiatkovej rezervácie, ktorým je styčný bod parciel č. 16260 (komunikácia), 15390 a 14656/1. Hranica pamiatkovej rezervácie pokračuje prevažne východným smerom po hraniciach parciel č. 16260 (komunikácia), 16175, 16173. Potom sa hranica pamiatkovej rezervácie lomí a pokračuje prevažne smerom na juh. Hranica pamiatkovej rezervácie pokračuje po hraniciach parciel č. 16173, 16174, 16183, 16193, 16188/1, 16191/2, 16206, 16207, 16269 (komunikácia), 16209, 16208, 16246, 16250, 16258 (komunikácia). Potom sa hranica pamiatkovej rezervácie stáča a pokračuje prevažne juhozápadným smerom. Hranica pamiatkovej rezervácie pokračuje po hranici parcely č. 16258 (komunikácia) až do styčného bodu parciel č. 16258 (komunikácia), 14822 a 14820. Odtiaľ hranica pamiatkovej rezervácie pretínajúc parcelu č. 14820 smeruje do bodu, ktorým je juhovýchodné nárožie parcely č. 15974. Ďalej hranica pamiatkovej rezervácie pokračuje po hraniciach parciel č. 15974, 15977, 15976, 16259 (komunikácia). Potom sa hranica pamiatkovej rezervácie stáča a pokračuje prevažne smerom na sever. Hranica pamiatkovej rezervácie pokračuje po hraniciach parciel č. 16260 (komunikácia), 16027 až do juhozápadného nárožia parcely č. 16027. Odtiaľ hranica pamiatkovej rezervácie pretínajúc parcelu č. 14744/2 smeruje do bodu, ktorým je východné nárožie parcely č. 16035. Hranica pamiatkovej rezervácie ďalej pokračuje po hraniciach parciel č. 16035, 16261 (komunikácia), 16262 (komunikácia), 16047/1, 16048, 16049 až do bodu, ktorý je severným nárožím parcely č. 16049. Odtiaľ hranica pamiatkovej rezervácie pretínajúc parcelu č. 14744/2 smeruje do bodu, ktorý je východným nárožím parcely č. 14744/8. Odtiaľ hranica pamiatkovej rezervácie pokračuje po hranici parciel č. 14744/8, 16072/2, 16071/2, 16076, 16084, 16086, 16099, 16101, 16115, 16106, 16120, 16121, 16127, 16139, 16140, 16148, 16150, 16165/2, 16166, 16167 a 16260 (komunikácia) až do východiskového bodu popisu hranice pamiatkovej rezervácie, ktorým je styčný bod parciel č. 16260 (komunikácia), 15390 a 14656/1.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 188/2011 Z. z.
Vymedzenie hranice územia pamiatkovej rezervácie Špania Dolina
Popis hranice pamiatkovej rezervácie Špania Dolina (ďalej len „hranica pamiatkovej rezervácie“) bol spracovaný podľa katastrálnej mapy katastrálneho územia Špania Dolina poskytnutej Správou katastra Banská Bystrica so stavom k 11. máju 2010.
Popis hranice pamiatkovej rezervácie:
Východiskový bod hranice pamiatkovej rezervácie sa nachádza v severnej časti územia v bode dotyku parciel č. 49, 48 a 47. Od určeného bodu hranica pamiatkovej rezervácie vychádza po severnej hranici parcely č. 48. Hranica pamiatkovej rezervácie opisuje jej severný roh a prebieha po východnej hranici parcely č. 48, až dosiahne východný roh uvedenej parcely. Hranica pamiatkovej rezervácie pretína parcelu č. 679/3 (cesta) tak, že prechádza východným cípom parcely č. 36/2 a dosahuje bod dotyku parciel č. 679/3, 29 a 35/1. Hranica pamiatkovej rezervácie prebieha po východnej hranici parcely č. 29, po severovýchodnej a východnej hranici parcely č. 31, pretína parcelu č. 679/2 (cesta) a dosahuje bod dotyku parciel č. 679/2, 398 a 763. Hranica pamiatkovej rezervácie pokračuje východnou hranicou parcely č. 398, prebieha po severnej hranici parcely č. 399, až dosiahne východný cíp tejto parcely. Hranica pamiatkovej rezervácie prechádza po východných hraniciach parciel č. 398 a 396/2, po severnej hranici parcely č. 401 a po západnej hranici parcely č. 682. Hranica pamiatkovej rezervácie sa odkláňa na severné hranice parciel č. 687, 444, 695 a 447; potom po západnej hranici parcely č. 447, po západnej a južnej hranici parcely č. 449/1, pretína parcelu č. 694/1 (potok) tak, že dosahuje južnú hranicu parcely č. 449/2, ktorou prechádza v krátkom úseku. Hranica pamiatkovej rezervácie pretína parcelu č. 689 (cesta), dosahuje východný roh parcely č. 457 a odkláňa sa na východnú hranicu parcely č. 459/2. Južný úsek hranice pamiatkovej rezervácie prebieha juhovýchodnou hranicou parcely č. 459/2, južnými hranicami parciel č. 461/2, 468, 472, 474, 475, 477, západnou hranicou parcely č. 664, južnými hranicami parciel č. 478, 482, 483, juhozápadnými hranicami parciel č. 666, 485, 486 a južnými hranicami parciel č. 487/2 a 667/2. Hranica pamiatkovej rezervácie pokračuje východnou a západnou hranicou parcely č. 556, východnou a južnou hranicou parcely č. 670/3, južnou a západnou hranicou parcely č. 560 a krátkym úsekom západnej hranice parcely č. 561. Hranica pamiatkovej rezervácie sa odkláňa na východnú hranicu parciel č. 660, 693/1, 692, potom prebieha po južných hraniciach parciel č. 692 a 607/2, západnej hranici parcely č. 607/2, juhozápadnej a západnej hranici parcely č. 607/1 a juhozápadnej hranici parciel č. 608 a 842/11. Hranica pamiatkovej rezervácie sa ďalej odkláňa na severozápadné, resp. západné hranice parciel č. 842/11, 842/12, 842/13, 842/14, 605/2 a 604/1. Hranica pamiatkovej rezervácie sa odkláňa po južných hraniciach parciel č. 671, 611, 691, 626, 627/1, až dosiahne západný roh naposledy uvedenej parcely. Hranica pamiatkovej rezervácie pretína parcelu č. 672/1 (cesta) a dosahuje južný roh parcely č. 203 (v dotyku s parcelami č. 672/1 a 202). Hranica pamiatkovej rezervácie prebieha po juhozápadnej hranici parciel č. 203 a 676, po juhovýchodnej a juhozápadnej hranici parcely č. 200, krátkym úsekom južnej hranice parcely č. 207 a odkláňa sa na východnú a južnú hranicu parcely č. 675/1 a južných hraniciach parciel č. 195, 194, 196 a 180/4, až dosiahne východný cíp naposledy uvedenej parcely. Hranica pamiatkovej rezervácie sa odkláňa na severnú hranicu parcely č. 180/4, po juhozápadnej hranici parcely č. 182 a 181, odkláňa sa na severozápadnú hranicu parcely č. 181, až dosahuje západný roh parcely č. 182. Odtiaľ pretína parcelu č. 674/1 (cesta) tak, že dosahuje východný roh parcely č. 146, a ďalej prebieha po západnej hranici parciel č. 674/1, 143, 674/1 a 674/2. Hranica pamiatkovej rezervácie sa odkláňa po severných (severozápadných) hraniciach parciel č. 674/2, 138/2 a 135/2, lomí sa západnou a severozápadnou hranicou parcely č. 130/2, prechádza po západných hraniciach parciel č. 126/4 a 126/2, krátkym úsekom západnej a po severozápadnej hranici parcely č. 115 a prebieha po severozápadnej hranici parcely č. 97, až dosiahne severný roh naposledy uvedenej parcely. Odtiaľ pretína parcelu č. 678/1 (cesta) a dosahuje bod určený dotykom parciel č. 79/4, 678/1 a 678/2. Hranica pamiatkovej rezervácie pokračuje po severozápadnej a severnej hranici parcely č. 79/4, 79/1 a 79/5, potom sa odkláňa na západné hranice parciel č. 680/2 a 65/2, až dosiahne severozápadný roh naposledy uvedenej parcely. Hranica pamiatkovej rezervácie sa odkláňa na severnú hranicu parcely č. 65/2, severozápadnú hranicu parciel č. 60/2 a 59/2, po západných hraniciach parciel č. 56, 55/1, 679/1 a 52, odkláňa sa na severnú hranicu parciel č. 52 a 679/3, po západnej a severnej hranici parcely č. 50 a po severnej hranici parcely č. 49, až dosiahne miesto určené ako východiskový bod.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 188/2011 Z. z.
Vymedzenie hranice územia pamiatkovej rezervácie Osturňa
Popis hranice pamiatkovej rezervácie Osturňa (ďalej len „hranica pamiatkovej rezervácie“) bol spracovaný podľa katastrálnej mapy katastrálneho územia Osturňa poskytnutej Správou katastra Kežmarok so stavom k 3. máju 2010.
Popis hranice pamiatkovej rezervácie:
Dolný koniec obce:
Východiskový bod hranice pamiatkovej rezervácie na dolnom konci obce sa nachádza v severozápadnom rohu parcely č. 229, odkiaľ pokračuje (v smere hodinových ručičiek) po jej severnej hranici a ďalej východným smerom po severných hraniciach parciel č. 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 1318/2, 1318/1 až po bod styku s parcelou č. 261, odkiaľ priamo pretína parcelu č. 1328/1, kým nedosiahne južný roh parcely č. 1483 (ktorá sa nenachádza v pamiatkovej rezervácii). Odtiaľ hranica pamiatkovej rezervácie pokračuje východným smerom po hranici intravilánu (severná hranica parcely č. 1328/1) až po hranicu katastrálneho územia Osturňa, kde sa otáča smerom na juhovýchod, pričom opisuje hranicu katastrálneho územia (východná hranica parcely č. 1328/1 a 271/2) až po východný roh parcely č. 271/2, kde sa láme smerom na juhozápad a opisuje hranicu intravilánu (juhozápadnú hranicu parcely č. 271/2 a ďalej severovýchodné hranice parciel č. 1317/1, 272/1, 279, 280, 282 až po juhovýchodný roh parcely č. 282, odkiaľ sa otáča smerom na západ a opisuje južné hranice parciel č. 282, 284, 285, 288, 289, 290, 293, 294/2, 294/1, 297/1, 298/5, 303, 307, 308, 312, 319, 325/4, 325/3, 325/2, 326, 327, 329, 1316, 335/2, 335/1, 339, 341, 346, 350, 351, 352, 353, 356, 357/1, 358, 362 a 363) až po juhozápadný roh parcely č. 363. Ďalej sa hranica pamiatkovej rezervácie otáča smerom na sever po západných hraniciach parciel č. 363, 364/1 a 364/2 až po severozápadný roh parcely č. 364/2, odkiaľ priamo pretína parcelu č. 1318/1, kým nedosiahne juhozápadný roh parcely č. 229. Odtiaľ pokračuje po západnej hranici parcely č. 229, kým nedosiahne východiskový bod.
Stredná časť obce:
Východiskový bod hranice časti pamiatkovej rezervácie v strede obce sa nachádza v severozápadnom rohu parcely č. 1273, odkiaľ pokračuje po jej severnej hranici a ďalej po severnej, východnej a južnej hranici parcely č. 1363/2. Hranica pamiatkovej rezervácie sa ďalej otáča smerom na východ a opisuje severnú a východnú hranicu parcely č. 2. Ďalej pokračuje po severnej hranici parcely č. 1328/1 (po hranici intravilánu) až po juhovýchodný roh parcely č. 104 (ktorá sa nenachádza v pamiatkovej rezervácii), odkiaľ sa hranica pamiatkovej rezervácie odkláňa smerom na juh, pričom priamo pretína parcelu č. 1328/1, kým nedosiahne severovýchodný roh parcely č. 103. Hranica pamiatkovej rezervácie ďalej sleduje východnú hranicu parcely č. 103 a priamo pretína parcelu č. 1319, kým nedosiahne severovýchodný roh parcely č. 514/1. Odtiaľ pokračuje po východnej hranici parcely č. 514/1 a 513 až po jej juhovýchodný roh (po hranicu intravilánu), odtiaľ sa otáča smerom na západ a sleduje hranicu intravilánu (južné hranice parciel č. 513, 522/1, 524, 527, 528, 531/1, 532, 1305), potom opisuje západnú hranicu parcely č. 1305, až po styčný bod s parcelou č. 536 a odtiaľ pokračuje západným smerom a opisuje južné hranice parciel č. 536, 537, 539, 541, 542, 544, 545/1, 546, 547/1, 548, 551, 552, 555/1, 556/1, 557, 558, 559, 560, 561/1, 562, 563/1, 563/2, 564, 565/1, 566, 567, 568, 569/3, 569/4, 570, 571, 573/3, 573/1, 574/2, 574/1, 575, 576, 578, 580/3, 1302, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 589, 591, 592, 594, 595, 596, 601, 602, 605, 606, 1301, 607, 610, 611, 612, 613, 614, 615/2, 615/1, 616/1, 617) až po juhozápadný roh parcely č. 617. Hranica pamiatkovej rezervácie sa ďalej otáča smerom na sever a opisuje západnú hranicu parciel č. 617, 618/1 a 618/3 až po severozápadný roh parcely č. 618/1, odkiaľ priamo pretína parcely č. 1319, 1274 a 1299, kým nedosiahne juhozápadný roh parcely č. 7. Odtiaľ pokračuje po západnej hranici parcely č. 6, až po jej severozápadný roh odkiaľ priamo pretína parcelu č. 1328/1, kým nedosiahne juhozápadný roh parcely č. 1300. Hranica pamiatkovej rezervácie ďalej pokračuje po západnej hranici č. 1300 až po styčný bod s juhovýchodným rohom parcely č. 1273, odkiaľ opisuje jej južnú a západnú hranicu, kým nedosiahne východiskový bod.
Horný koniec obce:
Východiskový bod hranice časti pamiatkovej rezervácie na hornom konci obce sa nachádza v severozápadnom rohu parcely č. 940, odkiaľ pokračuje východným smerom po severnej hranici intravilánu (hranice parciel č. 940, 1276, 941, 942, 948, 949, 952/1, 954, 957/2, 957/1, 960, 961/1, 964, 965, 967, 968, 970, 971, 974, 975, 976, 979, 980, 981, 984, 985, 986, 989, 990, 1278, 993, 994, 997, 998, 1001, 1002, 1005, 1004/1, 1007, 1008, 1009/2, 1010/1, 1011, 1012/1, 1014, 1015, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1041, 1040, 1042, 1043, 1044, 1045, 1283, 1327, 1054, 1055, 1056, 1062, 1063, 1065, 1067, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1086, 1088, 1089, 1090, 1091, 1093, 1095, 1098, 1099/1, 1287, 1102, 1103, 1107, 1108, 1110, 1111, 1113/1, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1121, 1122, 1123, 1124, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135/2, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1147, 1148, 1149/1, 1150, 1151, 1154, 1155, 1159, 1160, 1161, 1162/1, 1165, 1166/1, 1167, 1168, 1171, 1173, 1174/2, 1175, 1176, 1179, 1180, 1183, 1184, 1187/1, 1295, 1188, 1194, 1195, 1196, 1204, 1205, 1206, 1210) až po severovýchodný roh parcely č. 1210, odkiaľ priamo pretína parcelu č. 1328/1, kým nedosiahne západný roh parcely č. 1214/2. Ďalej hranica pamiatkovej rezervácie pokračuje severovýchodným smerom a opisuje severozápadné hranice parciel č. 1214/2, 1213, 1214/1, 1214/3, 1219, 1220/2, 1220/3, 1221, 1226, 1228/1, 1229, 1232, 1234, 1235, 1324/1, 1243/1, 1244/1, 1247, severozápadnú a severovýchodnú hranicu parcely č. 1298, západnú a severozápadnú hranicu parcely č. 1248/2 a ďalej severozápadné hranice parciel č. 1248/1, 1249 a 1252, až po jej severný roh. Hranica pamiatkovej rezervácie sa od tohto bodu otáča smerom na juh, pričom opisuje východnú hranicu parciel č. 1252 a 1251 až po južný roh parcely č. 1251, odkiaľ sa hranica odkláňa smerom na juhozápad a opisuje hranice parciel č. 1251 a 1250, kým nedosiahne styčný bod s parcelami č. 1320 a 1298. Z tohto bodu sa hranica pamiatkovej rezervácie odkláňa smerom na východ a ďalej na juh až juhozápad, pričom opisuje východnú hranicu parcely č. 1320 a neskôr južnú hranicu intravilánu (hranice parciel č. 1324/1, 649, 650, 653, 654, 655, 656, 659, 1297, 664/1, 665, 664/1, 666, 667, 668, 669, 671, 672, 673, 676, 677, 680, 681, 682, 685, 686, 689, 690, 693, 695, 696, 698, 699, 701, 1325, 1292/1, 704, 705/1, 705/2, 706, 709, 710, 712, 714 715, 717, 718, 719, 722, 723, 727, 728, 730, 731, 732, 733, 738/3, 738/1, 739, 740, 743, 744, 746, 747, 751, 752, 755/1, 756, 757, 759, 760, 763, 764, 768, 767, 770/2, 771, 772/1, 773, 774, 775/3, 775/4, 776, 777, 1288, 1326, 787, 789/1, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 797, 798, 799, 800, 802, 803, 811/1, 812, 817, 819, 820, 821, 823, 826, 830, 831, 830, 832, 837, 838, 841, 842, 845, 846, 1282, 856, 857, 858, 859, 861, 862, 863, 864/2, 865, 866, 867, 868, 870, 871, 1328/1, 874, 875/1, 876, 877, 1280, 878/1, 879, 880, 1279, 883, 884, 885, 886, 889, 890, 893, 894, 897, 898, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 910, 911, 914, 915, 1277, 919, 920, 921, 924, 925, 927, 928, 929, 930, 933, 934, 936, 1275) a juhozápadné hranice parciel č. 939 a 940, až kým nedosiahne východiskový bod.