190/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

190
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 24. mája 2011 a 1. júna 2011 bola uzavretá Vykonávacia dohoda k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní (oznámenie č. 416/2010 Z. z.).
Vykonávacia dohoda nadobudne platnosť 1. júla 2011.
Do textu vykonávacej dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.