190/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

190
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 24. mája 2011 a 1. júna 2011 bola uzavretá Vykonávacia dohoda k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní (oznámenie č. 416/2010 Z. z.).
Vykonávacia dohoda nadobudne platnosť 1. júla 2011.
Do textu vykonávacej dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.