199/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

199
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. novembra 2009 bola v Buenos Aires podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o hospodárskej spolupráci.
Dohoda nadobudne platnosť 30. júna 2011 v súlade s článkom VII ods. 2.
K oznámeniu č. 199/2011 Z. z.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o hospodárskej spolupráci
Vláda Slovenskej republiky a vláda Argentínskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
inšpirované tradičnými priateľskými väzbami a srdečnými vzťahmi, ktoré existujú medzi Slovenskou republikou a Argentínskou republikou,
želajúc si rozvíjať a intenzifikovať vzájomnú hospodársku spoluprácu na základe reciprocity a vzájomnej výhodnosti,
vedomé si potreby existencie primeraného právneho rámca pre slovensko-argentínske vzťahy v súlade so zákonmi a predpismi v týchto krajinách,
dohodli sa takto:
Článok I
Ciele
Zmluvné strany sa dohodli, že cieľmi dohody v súlade so zákonmi a predpismi platnými v príslušnej krajine sú:
1.
podpora aktivít zameraných na rozvoj bilaterálnej hospodárskej spolupráce,
2.
podpora a rozvíjanie obchodných kontaktov,
3.
umožnenie rozšírenia vzájomných investícií a identifikácie hospodárskych a investičných príležitostí vo svojich krajinách,
4.
posilňovanie spolupráce zameranej na prehĺbenie hospodárskych vzťahov medzi oboma krajinami.
Článok II
Hospodárska spolupráca
Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať a uľahčovať širšiu spoluprácu medzi fyzickými osobami a právnickými osobami oboch krajín vrátane obchodných združení, inštitúcií a organizácií v súlade so zákonmi a predpismi platnými v každej krajine. S týmto cieľom sa dohodli:
1.
vymieňať si informácie o hospodárskom rozvoji a vzájomnom obchode, o hospodárskych zámeroch, prognózach a stratégiách,
2.
vzájomne sa informovať o existujúcich možnostiach týkajúcich sa veľtrhov, výstav, podnikateľských misií a iných propagačných aktivít,
3.
umožňovať výmenu odborníkov, technikov, investorov a obchodných zástupcov štátneho a súkromného sektora,
4.
preskúmavať a podporovať spoločné podnikateľské možnosti v tretích krajinách vyplývajúce z partnerstva medzi slovenskými a argentínskymi firmami.
Článok III
Kompetentné orgány
Zmluvné strany určili na výkon tejto dohody Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodného obchodu Argentínskej republiky.
Článok IV
Zmiešaná komisia
1.
Na plnenie cieľov tejto dohody zmluvné strany zriaďujú Zmiešanú hospodársku komisiu (ďalej len „komisia“) zloženú zo zástupcov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodného obchodu Argentínskej republiky.
2.
Rokovania komisie sa uskutočňujú raz ročne, striedavo na Slovensku a v Argentíne; ich termín a miesto dohodnú zástupcovia zmluvných strán.
3.
Povinnosti komisie sú predovšetkým tieto:
a)
rokovať o rozvoji vzájomných hospodárskych vzťahov,
b)
identifikovať nové možnosti ďalšieho rozvoja obchodnej a hospodárskej spolupráce,
c)
vypracovať návrhy na zlepšenie podmienok hospodárskej spolupráce medzi podnikmi oboch krajín,
d)
formulovať odporúčania na implementáciu tejto dohody.
4.
Komisia bude zložená z odborníkov oboch zmluvných strán a zo zástupcov relevantných organizácií a inštitúcií.
5.
Na záver zasadnutia zmluvné strany odsúhlasia zápis pripravený hostiteľskou delegáciou, ktorý podpíšu vedúci oboch delegácií.
Článok V
Návrh na zmenu
Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať kedykoľvek po písomnej dohode zmluvných strán. Zmeny a doplnky nadobudnú platnosť dňom určeným zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť dohody.
Článok VI
Riešenie sporov
Akékoľvek spory alebo rozpory vzniknuté z interpretácie alebo implementácie tejto dohody budú zmluvné strany riešiť priateľskou cestou prostredníctvom rokovaní a konzultácií.
Článok VII
Záverečné ustanovenia
1.
Ustanovenia tejto dohody sa interpretujú a aplikujú tak, aby neovplyvnili záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z jej členstva v Európskej únii a Argentínskej republiky z jej členstva v Mercosur.
2.
Táto dohoda nadobudne platnosť 30. (tridsiatym) dňom od prijatia neskoršieho písomného oznámenia, ktorým sa zmluvné strany diplomatickou cestou vzájomne informujú o tom, že boli splnené požiadavky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie jej platnosti.
3.
Táto dohoda sa uzaviera na dobu 5 (piatich) rokov a po uplynutí tejto doby môže byť platnosť predĺžená o ďalších 5 (päť) rokov, pokiaľ niektorá zo zmluvných strán nepožiada o ukončenie jej platnosti alebo obnovenie na kratšie obdobie; v takom prípade sa skutočnosť písomne notifikuje so 6-mesačným (šesť) predstihom.
4.
Ukončenie platnosti tejto dohody neovplyvní platnosť a trvanie akýchkoľvek dohovorov, programov a aktivít alebo projektov, ktoré by sa nachádzali v štádiu realizácie na základe tejto dohody do doby ich ukončenia, pokiaľ zmluvné strany nerozhodnú inak.
Dané v Buenos Aires 23. novembra 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom, španielskom a anglickom. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu Slovenskej republiky:
Ľubomír Jahnátek v. r.

Za vládu Argentínskej republiky:

Jorge Enrique Taina v. r.