199/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

199
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. novembra 2009 bola v Buenos Aires podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o hospodárskej spolupráci.
Dohoda nadobudne platnosť 30. júna 2011 v súlade s článkom VII ods. 2.
K oznámeniu č. 199/2011 Z. z.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o hospodárskej spolupráci
Vláda Slovenskej republiky a vláda Argentínskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
inšpirované tradičnými priateľskými väzbami a srdečnými vzťahmi, ktoré existujú medzi Slovenskou republikou a Argentínskou republikou,
želajúc si rozvíjať a intenzifikovať vzájomnú hospodársku spoluprácu na základe reciprocity a vzájomnej výhodnosti,
vedomé si potreby existencie primeraného právneho rámca pre slovensko-argentínske vzťahy v súlade so zákonmi a predpismi v týchto krajinách,
dohodli sa takto:
Článok I
Ciele
Zmluvné strany sa dohodli, že cieľmi dohody v súlade so zákonmi a predpismi platnými v príslušnej krajine sú:
1.
podpora aktivít zameraných na rozvoj bilaterálnej hospodárskej spolupráce,
2.
podpora a rozvíjanie obchodných kontaktov,
3.
umožnenie rozšírenia vzájomných investícií a identifikácie hospodárskych a investičných príležitostí vo svojich krajinách,
4.
posilňovanie spolupráce zameranej na prehĺbenie hospodárskych vzťahov medzi oboma krajinami.
Článok II
Hospodárska spolupráca
Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať a uľahčovať širšiu spoluprácu medzi fyzickými osobami a právnickými osobami oboch krajín vrátane obchodných združení, inštitúcií a organizácií v súlade so zákonmi a predpismi platnými v každej krajine. S týmto cieľom sa dohodli:
1.
vymieňať si informácie o hospodárskom rozvoji a vzájomnom obchode, o hospodárskych zámeroch, prognózach a stratégiách,
2.
vzájomne sa informovať o existujúcich možnostiach týkajúcich sa veľtrhov, výstav, podnikateľských misií a iných propagačných aktivít,
3.
umožňovať výmenu odborníkov, technikov, investorov a obchodných zástupcov štátneho a súkromného sektora,
4.
preskúmavať a podporovať spoločné podnikateľské možnosti v tretích krajinách vyplývajúce z partnerstva medzi slovenskými a argentínskymi firmami.
Článok III
Kompetentné orgány
Zmluvné strany určili na výkon tejto dohody Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodného obchodu Argentínskej republiky.
Článok IV
Zmiešaná komisia
1.
Na plnenie cieľov tejto dohody zmluvné strany zriaďujú Zmiešanú hospodársku komisiu (ďalej len „komisia“) zloženú zo zástupcov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodného obchodu Argentínskej republiky.
2.
Rokovania komisie sa uskutočňujú raz ročne, striedavo na Slovensku a v Argentíne; ich termín a miesto dohodnú zástupcovia zmluvných strán.
3.
Povinnosti komisie sú predovšetkým tieto:
a)
rokovať o rozvoji vzájomných hospodárskych vzťahov,
b)
identifikovať nové možnosti ďalšieho rozvoja obchodnej a hospodárskej spolupráce,
c)
vypracovať návrhy na zlepšenie podmienok hospodárskej spolupráce medzi podnikmi oboch krajín,
d)
formulovať odporúčania na implementáciu tejto dohody.
4.
Komisia bude zložená z odborníkov oboch zmluvných strán a zo zástupcov relevantných organizácií a inštitúcií.
5.
Na záver zasadnutia zmluvné strany odsúhlasia zápis pripravený hostiteľskou delegáciou, ktorý podpíšu vedúci oboch delegácií.
Článok V
Návrh na zmenu
Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať kedykoľvek po písomnej dohode zmluvných strán. Zmeny a doplnky nadobudnú platnosť dňom určeným zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť dohody.
Článok VI
Riešenie sporov
Akékoľvek spory alebo rozpory vzniknuté z interpretácie alebo implementácie tejto dohody budú zmluvné strany riešiť priateľskou cestou prostredníctvom rokovaní a konzultácií.
Článok VII
Záverečné ustanovenia
1.
Ustanovenia tejto dohody sa interpretujú a aplikujú tak, aby neovplyvnili záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z jej členstva v Európskej únii a Argentínskej republiky z jej členstva v Mercosur.
2.
Táto dohoda nadobudne platnosť 30. (tridsiatym) dňom od prijatia neskoršieho písomného oznámenia, ktorým sa zmluvné strany diplomatickou cestou vzájomne informujú o tom, že boli splnené požiadavky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie jej platnosti.
3.
Táto dohoda sa uzaviera na dobu 5 (piatich) rokov a po uplynutí tejto doby môže byť platnosť predĺžená o ďalších 5 (päť) rokov, pokiaľ niektorá zo zmluvných strán nepožiada o ukončenie jej platnosti alebo obnovenie na kratšie obdobie; v takom prípade sa skutočnosť písomne notifikuje so 6-mesačným (šesť) predstihom.
4.
Ukončenie platnosti tejto dohody neovplyvní platnosť a trvanie akýchkoľvek dohovorov, programov a aktivít alebo projektov, ktoré by sa nachádzali v štádiu realizácie na základe tejto dohody do doby ich ukončenia, pokiaľ zmluvné strany nerozhodnú inak.
Dané v Buenos Aires 23. novembra 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom, španielskom a anglickom. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu Slovenskej republiky:
Ľubomír Jahnátek v. r.

Za vládu Argentínskej republiky:

Jorge Enrique Taina v. r.