20/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

20
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky vydalo
výnos z 25. januára 2011 č. SEOPMVL-34-3/2011-OdL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie.
Výnosom sa upravujú podrobnosti o zložení komisie, ktorá vyhodnocuje žiadosti o poskytnutie dotácie, jej rozhodovaní, organizácii práce, ako aj postupe vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie podľa ustanovených kritérií.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Výnos bude uverejnený v čiastke 4/2011 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.