203/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

203
ZÁKON
z 1. júna 2011
o kolektívnom investovaní
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
pravidlá kolektívneho investovania,
b)
podielové fondy, ich vytváranie, spravovanie a zrušenie,
c)
činnosť a pôsobenie správcovských spoločností a zahraničných správcovských spoločností na území Slovenskej republiky,
d)
činnosť depozitára,
e)
cezhraničnú distribúciu podielových listov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania,
f)
ochranu investorov v kolektívnom investovaní,
g)
činnosť iných osôb podieľajúcich sa na kolektívnom investovaní,
h)
dohľad.
§ 2
Kolektívne investovanie
(1)
Kolektívnym investovaním je podnikanie, ktorého predmetom je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od investorov, s cieľom investovať v súlade s určenou investičnou politikou v prospech osôb, ktorých peňažné prostriedky boli zhromaždené. Ak sa peňažné prostriedky zhromažďujú od verejnosti, možno kolektívne investovanie vykonávať len na základe princípu rozloženia rizika.
(2)
Kolektívne investovanie možno vykonávať len vytváraním tuzemských subjektov kolektívneho investovania alebo zhromažďovaním peňažných prostriedkov prostredníctvom ponuky cenných papierov alebo majetkových účastí v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania.
(3)
Zhromažďovanie peňažných prostriedkov na účel ich následného investovania sa zakazuje, ak
a)
má byť návratnosť takto zhromaždených peňažných prostriedkov alebo zisk osôb, ktorých peňažné prostriedky boli takto zhromaždené, čo len čiastočne závislé od hodnoty alebo výnosu aktív, ktoré boli za zhromaždené peňažné prostriedky nadobudnuté, a
b)
sa nevykonáva na základe povolenia podľa tohto zákona alebo za podmienok, ktoré ustanovuje tento zákon.
(4)
Za porušenie zákazu podľa odseku 3 sa nepovažuje zhromažďovanie peňažných prostriedkov vykonávané
a)
holdingovou spoločnosťou,
b)
štátnym orgánom alebo štátnym orgánom iného štátu,
c)
obcou, vyšším územným celkom alebo organizáciou územnej samosprávy iného štátu,
d)
Sociálnou poisťovňou alebo inou obdobnou zahraničnou inštitúciou sociálneho zabezpečenia a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou1) alebo inou obdobnou zahraničnou inštitúciou spravujúcou fondy sociálneho a dôchodkového zabezpečenia,
e)
subjektom zriadeným na účely sekuritizácie,
f)
doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou2)a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou.3)
(5)
Za porušenie zákazu podľa odseku 3 sa nepovažuje ani zhromažďovanie peňažných prostriedkov, ktorého hlavným účelom je financovanie činnosti, ktorá má povahu výroby, výskumu alebo poskytovania iných služieb ako finančných služieb a je financovaná prevažne z vlastných prostriedkov osoby, ktorá peňažné prostriedky zhromažďuje.
(6)
Tento zákon sa nevzťahuje na činnosti vykonávané Národnou bankou Slovenska, Európskou centrálnou bankou, centrálnou bankou iného štátu, Európskou investičnou bankou, Európskym investičným fondom, európskymi rozvojovými finančnými inštitúciami a dvojstrannými rozvojovými bankami, Svetovou bankou, Medzinárodným menovým fondom a inými nadnárodnými inštitúciami a podobnými medzinárodnými organizáciami, ak takéto inštitúcie alebo organizácie vykonávajú činnosti napĺňajúce znaky kolektívneho investovania a ak pri týchto činnostiach konajú vo verejnom záujme.
§ 3
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
verejnou ponukou akékoľvek oznámenie, ponuka alebo odporúčanie na zhromažďovanie peňažných prostriedkov na účel kolektívneho investovania, uskutočnené osobou vo svoj prospech alebo v prospech inej osoby akýmikoľvek prostriedkami zverejnenia,
b)
prostriedkami zverejnenia
1.
tlač, rozhlas a televízia,
2.
obežníky, brožúry alebo iné písomnosti a záznamy na trvanlivých médiách, ak sú určené verejnosti alebo sú určené vopred neurčenému okruhu príjemcov,
3.
internet a iné elektronické komunikačné alebo informačné systémy, ktoré sú dostupné verejnosti,
4.
nevyžiadaný osobný kontakt neprofesionálnych investorov,
c)
privátnou ponukou oznámenie, ponuka alebo odporúčanie adresované vopred určenému okruhu investorov na zhromažďovanie peňažných prostriedkov na účel kolektívneho investovania, ktoré je uskutočnené bez využitia prostriedkov zverejnenia,
d)
investorom osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie podielových listov alebo majetkových účastí v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania alebo na nadobudnutie cenných papierov alebo majetkových účastí v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania, alebo bola na tento účel oslovená, alebo osoba, ktorej je na tento účel určená verejná ponuka alebo privátna ponuka,
e)
podielnikom investor, ktorý svoje peňažné prostriedky použil na nadobudnutie podielových listov alebo majetkových účastí v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania alebo cenných papierov alebo majetkových účastí v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania,
f)
prevoditeľnými cennými papiermi
1.
akcie, dočasné listy a iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami vydanými tuzemskými obchodnými spoločnosťami alebo zahraničnými obchodnými spoločnosťami v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
2.
dlhopisy a cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov a pôžičiek (ďalej len „dlhové cenné papiere“) vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
3.
iné obchodovateľné cenné papiere vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí, s ktorými je spojené právo nadobudnúť cenné papiere podľa prvého bodu alebo druhého bodu upísaním alebo výmenou; prevoditeľnými cennými papiermi nie sú nástroje a postupy podľa § 100 ods. 2,
g)
členským štátom členský štát Európskej únie alebo iný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
h)
domovským členským štátom zahraničnej správcovskej spoločnosti členský štát, v ktorom má zahraničná správcovská spoločnosť sídlo,
i)
hostiteľským členským štátom správcovskej spoločnosti
1.
iný členský štát, ako je domovský členský štát, na území ktorého má správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28 zriadenú pobočku alebo poskytuje služby,
2.
iný členský štát, ako je domovský členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravuje európske alternatívne investičné fondy,
3.
iný členský štát, ako je domovský členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a distribuuje cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu,
4.
iný členský štát, ako je domovský členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a distribuuje cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívneho investičného fondu alebo neeurópskeho alternatívneho investičného fondu,
5.
iný členský štát, ako je referenčný členský štát (§ 66b), na území ktorého zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v nečlenskom štáte (ďalej len „neeurópska správcovská spoločnosť“) s povolením podľa § 66c spravuje európske alternatívne investičné fondy,
6.
iný členský štát, ako je referenčný členský štát (§ 66b), na území ktorého neeurópska správcovská spoločnosť s povolením podľa § 66c distribuuje cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívneho investičného fondu alebo európskeho alternatívneho investičného fondu,
7.
iný členský štát, ako je referenčný členský štát (§ 66b), na území ktorého neeurópska správcovská spoločnosť s povolením podľa § 66c distribuuje cenné papiere alebo majetkové účasti neeurópskeho alternatívneho investičného fondu,
j)
domovským členským štátom európskeho štandardného fondu členský štát, v ktorom bolo európskemu štandardnému fondu udelené povolenie,
k)
hostiteľským členským štátom
1.
štandardného podielového fondu iný členský štát, v ktorom sa podielové listy tohto fondu distribuujú podľa § 139,
2.
európskeho štandardného fondu iný členský štát, ako je domovský členský štát európskeho štandardného fondu, v ktorom sa cenné papiere tohto fondu distribuujú,
l)
počtom podielov v obehu počet vydaných podielov znížený o počet vyplatených podielov,
m)
čistou hodnotou majetku v podielovom fonde rozdiel medzi hodnotou majetku v podielovom fonde a jeho záväzkami,
n)
majetkom v podielovom fonde peňažné prostriedky získané vydávaním podielových listov a majetok za ne nadobudnutý v podielovom fonde,
o)
hodnotou podielu podiel čistej hodnoty majetku v podielovom fonde a počtu podielov v obehu,
p)
trvanlivým médiom každý prostriedok, ktorý umožňuje investorovi alebo podielnikovi uchovávať informácie adresované jemu osobne spôsobom dostupným pre budúce použitie po dobu zodpovedajúcu účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií,
q)
ústredím miesto, z ktorého je riadená činnosť správcovskej spoločnosti, alebo miesto, kde sa nachádzajú dokumenty o činnosti správcovskej spoločnosti potrebné na výkon dohľadu,
r)
finančnou inštitúciou obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, centrálny depozitár cenných papierov (ďalej len „centrálny depozitár“), burza cenných papierov, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti,
s)
nástrojmi peňažného trhu nástroje, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, ktoré sú likvidné a ktorých hodnota je kedykoľvek presne určiteľná v peniazoch,
t)
riadením investícií nakladanie s majetkom v podielovom fonde na základe prijatých investičných rozhodnutí na účel dosiahnuť investičný cieľ určený v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch subjektu kolektívneho investovania,
u)
rizikovým profilom identifikované príslušné riziká vyplývajúce z investičnej stratégie podielového fondu vrátane identifikovanej miery týchto rizík a ich vzájomnej interakcie a koncentrácie v podielovom fonde,
v)
klientom osoba, ktorej správcovská spoločnosť poskytuje služby podľa § 27 ods. 2 až 6,
w)
investičnou politikou opis investičných cieľov s majetkom v podielovom fonde a plánovaných spôsobov ich dosiahnutia,
x)
investičnou stratégiou strategické umiestnenie majetku v podielovom fonde a investičné techniky, ktoré sú potrebné na riadne a účinné zavedenie investičnej politiky,
y)
holdingovou spoločnosťou obchodná spoločnosť, ktorá má účasť v jednej obchodnej spoločnosti alebo viacerých obchodných spoločnostiach a ktorej predmetom činnosti je vykonávanie obchodnej stratégie alebo stratégií prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti alebo svojich dcérskych spoločností, pridružených spoločností alebo účastí v záujme dlhodobého rozvoja týchto spoločností a spĺňa aspoň jedno z týchto kritérií:
1.
vykonáva činnosť na svoj vlastný účet a jej majetkové cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte,
2.
cieľom jej činnosti nie je tvorba zisku prostredníctvom predaja svojich dcérskych spoločností alebo pridružených spoločností; táto skutočnosť musí vyplývať z výročnej správy a iných dokumentov tejto spoločnosti uložených v zbierke listín,3a)
z)
subjektom zriadeným na účely sekuritizácie subjekt, ktorého jediným účelom je vykonávať sekuritizáciu alebo sekuritizácie podľa osobitného predpisu3b) a ostatné činnosti potrebné z hľadiska splnenia účelu sekuritizácie,
aa) domovským členským štátom európskeho alternatívneho investičného fondu
1.
členský štát, v ktorom mu bolo udelené povolenie alebo v ktorom bol registrovaný v súlade s právnym poriadkom tohto členského štátu alebo ak má viac povolení alebo registrácií, členský štát, v ktorom mu bolo po prvýkrát udelené povolenie alebo v ktorom bol registrovaný po prvýkrát, alebo
2.
ak nemá udelené povolenie ani nie je registrovaný v členskom štáte, členský štát, v ktorom má sídlo alebo ústredie,
ab) distribúciou priama alebo nepriama ponuka cenných papierov alebo majetkových účastí v subjektoch kolektívneho investovania alebo ich umiestňovanie u investorov s trvalým pobytom alebo sídlom v členskom štáte, a to z iniciatívy osoby spravujúcej tento subjekt kolektívneho investovania alebo v jeho mene,
ac) primárnym brokerom banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo iná osoba podliehajúca pravidlám obozretného podnikania, nad ktorou sa vykonáva dohľad, ktorá ponúka služby profesionálnym investorom predovšetkým s cieľom financovať alebo vykonávať obchody s finančnými nástrojmi ako protistrana a ktorá tiež môže poskytovať ďalšie služby, ako sú zúčtovanie a vyrovnanie obchodov, úschovu a správu cenných papierov, požičiavanie cenných papierov a poskytovať prostriedky prevádzkovej a zákazníckej podpory,
ad) nekótovanou spoločnosťou obchodná spoločnosť, ktorá má sídlo v členskom štáte a ktorej akcie nie sú prijaté na regulovanom trhu spĺňajúcom podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho regulované trhy,
ae) právnym zástupcom neeurópskej správcovskej spoločnosti je fyzická osoba s trvalým pobytom na území členského štátu alebo právnická osoba so sídlom na území členského štátu, ktorá je jednoznačne určená neeurópskou správcovskou spoločnosťou a koná v mene tejto neeurópskej správcovskej spoločnosti vo vzťahu k orgánom, klientom, subjektom a protistranám neeurópskej správcovskej spoločnosti v členských štátoch v súvislosti s povinnosťami tejto neeurópskej správcovskej spoločnosti, ktoré jej vyplývajú z tohto zákona alebo z príslušného právneho predpisu členského štátu,
af) pákovým efektom metóda, ktorou správcovská spoločnosť zvyšuje expozíciu ňou spravovaného fondu, a to prostredníctvom vypožičiavania peňažných prostriedkov alebo cenných papierov, prostredníctvom derivátových pozícií alebo iným spôsobom,
ag) miestom usadenia alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu štát, v ktorom bolo alternatívnemu investičnému fondu alebo zahraničnému alternatívnemu investičnému fondu udelené povolenie alebo registrácia alebo ak mu nebolo udelené povolenie alebo registrácia, štát, v ktorom má sídlo,
ah) zakladajúcimi dokumentmi stanovy a spoločenská zmluva tuzemského subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou alebo obdobný dokument zahraničného subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou,
ai) zberným alternatívnym investičným fondom zberný špeciálny podielový fond (§ 119a) alebo iný alternatívny investičný fond, ktorý, ak § 119a neustanovuje inak,
1.
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí v inom alternatívnom investičnom fonde, v podfonde iného alternatívneho investičného fondu, v zahraničnom alternatívnom investičnom fonde alebo v podfonde zahraničného alternatívneho investičného fondu (ďalej len „hlavný alternatívny investičný fond“),
2.
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí viacerých hlavných alternatívnych investičných fondov, ak tieto hlavné alternatívne investičné fondy majú rovnaké investičné stratégie, alebo
3.
má iným spôsobom expozíciu najmenej 85 % svojho majetku voči hlavnému alternatívnemu investičnému fondu,
aj) zberným zahraničným alternatívnym investičným fondom zahraničný alternatívny investičný fond, ktorý
1.
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí v hlavnom alternatívnom investičnom fonde,
2.
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí viacerých hlavných alternatívnych investičných fondov, ak tieto hlavné alternatívne investičné fondy majú rovnaké investičné stratégie, alebo
3.
má iným spôsobom expozíciu najmenej 85 % svojho majetku voči hlavnému alternatívnemu investičnému fondu,
ak) odplatou za zhodnotenie podiel na zisku spravovaného subjektu kolektívneho investovania pripadajúci správcovskej spoločnosti ako odplata za spravovanie subjektu kolektívneho investovania, v ktorom nie je zahrnutý žiadny podiel na zisku spravovaného subjektu kolektívneho investovania, ktorý správcovskej spoločnosti pripadol ako výnos z investícií správcovskej spoločnosti do spravovaného subjektu kolektívneho investovania.
§ 4
Subjekty kolektívneho investovania
(1)
Subjektmi kolektívneho investovania sú tuzemské subjekty kolektívneho investovania a zahraničné subjekty kolektívneho investovania.
(2)
Tuzemským subjektom kolektívneho investovania je
a)
podielový fond,
b)
subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, ktorým je obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré zhromažďujú peňažné prostriedky od viacerých investorov s cieľom investovať ich v súlade s vymedzenou investičnou politikou v prospech týchto investorov.
(3)
Zhromažďovanie peňažných prostriedkov na základe verejnej ponuky cenných papierov alebo majetkových účastí v subjektoch kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b) sa zakazuje. Distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b) možno vykonávať len privátnou ponukou a len od profesionálnych investorov.3c)
(4)
Na vytvorenie subjektu kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b) sa nevyžaduje povolenie podľa tohto zákona, ak § 26a neustanovuje inak.
(5)
Zahraničný subjekt kolektívneho investovania je
a)
zahraničný podielový fond,
b)
zahraničná investičná spoločnosť,
c)
iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ako je uvedený v písmenách a) a b), ktorého predmetom činnosti je kolektívne investovanie.
(6)
Zahraničný podielový fond je subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je právnickou osobou a je vytvorený a spravovaný zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo správcovskou spoločnosťou podľa práva štátu, v ktorom je zahraničný podielový fond vytvorený.
(7)
Zahraničná investičná spoločnosť je zahraničná právnická osoba, ktorá je subjektom kolektívneho investovania podľa práva štátu, v ktorom má sídlo. Zahraničná investičná spoločnosť môže byť spravovaná zahraničnou správcovskou spoločnosťou, správcovskou spoločnosťou alebo môže byť samospravovaná.
(8)
Otvoreným zahraničným subjektom kolektívneho investovania je zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorého majiteľ cenných papierov alebo majetkových účastí má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené cenné papiere alebo majetkové účasti z majetku v tomto subjekte kolektívneho investovania.
(9)
Uzavretým zahraničným subjektom kolektívneho investovania je zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorého majiteľ cenných papierov alebo majetkových účastí nemá právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené cenné papiere alebo majetkové účasti z majetku v tomto subjekte kolektívneho investovania.
(10)
Štandardným podielovým fondom je podielový fond, do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do prevoditeľných cenných papierov a iných likvidných finančných aktív podľa § 88 na princípe obmedzenia a rozloženia rizika. Princíp obmedzenia a rozloženia rizika sa nevzťahuje na štandardný podielový fond alebo jeho podfond, ktorý je zberným fondom. Ak štandardný podielový fond spĺňa podmienky tohto zákona, považuje sa za fond, ktorý spĺňa podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov.
(11)
Špeciálny podielový fond je podielový fond, ktorý nie je štandardným podielovým fondom a do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky alebo privátnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku vymedzeného týmto zákonom alebo štatútom špeciálneho podielového fondu. Špeciálny podielový fond sa na účely tohto zákona považuje za podielový fond, ktorý nie je upravený právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov.
(12)
Alternatívnym investičným fondom je
a)
špeciálny podielový fond,
b)
tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b).
(13)
Ak zahraničný subjekt kolektívneho investovania spĺňa podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov, považuje sa na účely tohto zákona za európsky štandardný fond.
(14)
Zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je európskym štandardným fondom, sa považuje na účely tohto zákona za zahraničný alternatívny investičný fond.
(15)
Zahraničný alternatívny investičný fond sa na účely tohto zákona považuje za európsky alternatívny investičný fond, ak
a)
má povolenie alebo je registrovaný v členskom štáte v súlade s právnym poriadkom tohto členského štátu, alebo
b)
nemá povolenie alebo nie je registrovaný v členskom štáte, ale má sídlo alebo ústredie v členskom štáte.
(16)
Zahraničný alternatívny investičný fond sa na účely tohto zákona považuje za neeurópsky alternatívny investičný fond, ak nespĺňa požiadavky podľa odseku 15.
DRUHÁ ČASŤ
TUZEMSKÉ SUBJEKTY KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA
PRVÁ HLAVA
PODIELOVÝ FOND
§ 5
(1)
Podielovým fondom sa rozumie spoločný majetok podielnikov zhromaždený správcovskou spoločnosťou vydávaním podielových listov a investovaním tohto majetku. Majetkové práva podielnikov sú reprezentované podielovými listami.
(2)
Podielový fond je subjektom kolektívneho investovania a nie je právnickou osobou. Podielový fond je spravovaný správcovskou spoločnosťou.
(3)
Podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových listov.
(4)
Majetok v podielovom fonde je spoločným majetkom podielnikov. Majetok v podielovom fonde nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti. Na majetok v podielovom fonde sa nepoužijú ustanovenia § 136 a 137 Občianskeho zákonníka. Každý podielnik môže uplatňovať svoje práva voči správcovskej spoločnosti samostatne.
(5)
Ak osobitný predpis4) alebo právny úkon vyžaduje údaje o osobe vlastníka majetku v podielovom fonde, nahradia sa údaje o všetkých podielnikoch názvom podielového fondu a údajmi o správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje tento podielový fond.
(6)
Podielový fond môže vzniknúť len na základe povolenia podľa tohto zákona. Povolenie na vytvorenie podielového fondu je možné udeliť správcovskej spoločnosti až po jej vzniku.
(7)
Názov podielového fondu nesmie byť zameniteľný s názvom iného podielového fondu a nesmie poskytovať zavádzajúcu predstavu o zameraní a cieľoch investičnej politiky podielového fondu. Tento názov a ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie na svoje označenie alebo na popis svojej činnosti používať iná osoba.
§ 6
Podfondy
(1)
Podielový fond sa môže skladať z viacerých podfondov (ďalej len „strešný podielový fond“). Podfondom sa rozumie účtovne oddelená časť majetku a záväzkov v strešnom podielovom fonde.
(2)
Každý podfond sa musí od ostatných podfondov toho istého strešného podielového fondu odlišovať jedným alebo viacerými znakmi, ktoré určí štatút strešného podielového fondu.
(3)
Práva podielnikov týkajúce sa podfondu alebo práva veriteľov, ktoré vznikli v súvislosti s vytvorením, spravovaním alebo zrušením podfondu, sa vzťahujú len na majetok v príslušnom podfonde. Majetok v podfonde slúži výhradne na pokrytie práv podielnikov týkajúcich sa podfondu alebo práv veriteľov, ktoré vznikli v súvislosti s vytvorením, spravovaním alebo zrušením podfondu.
(4)
Ustanovenia tohto zákona a jeho vykonávacích predpisov vzťahujúce sa na podielový fond sa vzťahujú na podfond primerane, ak ustanovenia § 7 až 10, 13, § 16 ods. 4, § 26, 40, 41, 157, 160 a 175 neustanovujú inak.
(5)
Názov podfondu sa musí skladať z názvu strešného podielového fondu bez označenia „podielový fond“ a označenia podfondu, ktoré ho jasne odlišuje od ostatných podfondov toho istého strešného podielového fondu.
(6)
Ak zaniknú všetky podfondy strešného podielového fondu, strešný podielový fond a povolenie na jeho vytvorenie zanikajú.
§ 6a
Premena podielových fondov na strešný podielový fond a premena podielového fondu na podfond strešného podielového fondu
(1)
Strešný podielový fond môže vzniknúť okrem podľa § 6 aj premenou viacerých podielových fondov podľa tohto zákona na strešný podielový fond. Podfond existujúceho strešného podielového fondu môže vzniknúť aj premenou existujúceho podielového fondu na podfond. Podmienkou na premenu podľa prvej alebo druhej vety je predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. m).
(2)
Pri premene podielových fondov na strešný podielový fond sa každý z podielových fondov, ktorý je predmetom premeny, premieňa na podfond strešného podielového fondu, ktorý vznikne premenou.
(3)
Premena podielových fondov na strešný podielový fond a premena podielového fondu na podfond existujúceho strešného podielového fondu nadobúda účinnosť dňom určeným v rozhodnutí Národnej banky Slovenska. Dňom účinnosti premeny podielových fondov na strešný podielový fond zanikajú povolenia na vytvorenie podielových fondov alebo povolenia na spravovanie podielových fondov, ktoré sú predmetom premeny, a podielnici týchto podielových fondov sa stávajú podielnikmi príslušných podfondov strešného podielového fondu, ktorý vznikne premenou. Dňom účinnosti premeny podielového fondu na podfond existujúceho strešného podielového fondu zaniká povolenie na vytvorenie podielového fondu alebo povolenie na spravovanie podielového fondu, ktorý je predmetom premeny, a podielnici tohto podielového fondu sa stávajú podielnikmi novovytvoreného podfondu strešného podielového fondu.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná do desiatich dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 3 uverejniť toto rozhodnutie, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov strešného podielového fondu alebo podfondu strešného podielového fondu, ktorý vznikol premenou, a podľa postupu určeného v jeho štatúte na oboznamovanie podielnikov so zmenami tohto štatútu a predajného prospektu informovať podielnikov; to neplatí, ak ide o premenu špeciálneho podielového fondu, do ktorého sa zhromažďujú peňažné prostriedky od kvalifikovaných investorov prostredníctvom privátnej ponuky (ďalej len „špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov“) na strešný podielový fond, ktorý bude špeciálnym podielovým fondom kvalifikovaných investorov alebo o premenu špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov na podfond strešného podielového fondu, ktorý bude špeciálnym podielovým fondom kvalifikovaných investorov.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná do troch mesiacov odo dňa premeny podľa odseku 1 vymeniť podielnikom ich podielové listy za podielové listy príslušných podfondov alebo podfondu, ktoré vznikli premenou podľa odseku 1.
§ 7
Štatút podielového fondu
(1)
Každý podielový fond musí mať štatút.
(2)
Štatút podielového fondu je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podielnika so správcovskou spoločnosťou. Podielnik nadobudnutím podielového listu akceptuje ustanovenia štatútu podielového fondu.
(3)
Štatút podielového fondu a jeho zmeny sú účinné po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia podľa § 84, 121 alebo § 137 alebo o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 alebo rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým boli tieto zmeny nariadené.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu podielového fondu do desiatich pracovných dní predložiť Národnej banke Slovenska zmeny tohto štatútu, jeho aktuálne úplné znenie a spôsobom určeným v tomto štatúte oboznámiť podielnikov s jeho zmenami.
(5)
Štatút podielového fondu obsahuje najmä
a)
názov podielového fondu, rok jeho vytvorenia a dobu, na ktorú bol podielový fond vytvorený,
b)
obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje podielový fond, jej sídlo a identifikačné číslo,
c)
obchodné meno a sídlo depozitára a hornú hranicu výšky odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutú v depozitárskej zmluve,
d)
zameranie a ciele investičnej politiky správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde, najmä aké cenné papiere a nástroje peňažného trhu sa budú obstarávať zo zhromaždených peňažných prostriedkov, ako aj prípadné odvetvové alebo teritoriálne členenie investícií, pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, ak sú prísnejšie ako pravidlá ustanovené v § 89 až 98 a 130 až 135, a či sa do majetku v podielovom fonde budú nadobúdať podielové listy iných podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou,
e)
zásady hospodárenia s majetkom v podielovom fonde, najmä aké náklady môžu byť uhrádzané z majetku v podielovom fonde okrem nákladov uvedených v písmenách c) a h),
f)
pravidlá oceňovania majetku v podielovom fonde a záväzkov v podielovom fonde, ak sú podrobnejšie ako pravidlá ustanovené v § 104, 107, 129 a 161,
g)
spôsob zverejňovania správy o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok (ďalej len „ročná správa“) a správy o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za prvých šesť mesiacov kalendárneho roka (ďalej len „polročná správa“) a informáciu o tom, kde možno tieto správy získať,
h)
hornú hranicu výšky odplaty za správu podielového fondu a spôsob jej výpočtu,
i)
informáciu o tom, kde je sprístupnený opis stratégie uplatňovania hlasovacích práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde, a akým spôsobom podielnik môže získať podrobné informácie o opatreniach prijatých na základe tejto stratégie,
j)
formu a podobu podielových listov, počiatočnú hodnotu podielu, postup a podmienky vydávania podielových listov a uplatnenia práva na vyplatenie podielových listov; počiatočnou hodnotou podielu sa rozumie hodnota prvého podielu určená štatútom podielového fondu,
k)
hornú hranicu výšky poplatkov spojených s vydaním a vyplatením podielového listu účtovaných podielnikovi a spôsob ich určovania,
l)
postup pri zmene štatútu podielového fondu a spôsob informovania podielnikov o týchto zmenách,
m)
postup pri zmene predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov a spôsob informovania podielnikov o týchto zmenách,
n)
informáciu o tom, či správcovská spoločnosť môže nadobúdať do vlastného majetku podielové listy ňou spravovaných podielových fondov,
o)
vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte podielového fondu sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(6)
Ak ide o strešný podielový fond, štatút sa zostavuje pre strešný podielový fond ako celok. Štatút strešného podielového fondu zároveň musí jednoznačne rozlišovať medzi všeobecnou časťou spoločnou pre všetky jeho podfondy a časťami týkajúcimi sa len príslušného podfondu. Všeobecná časť štatútu strešného podielového fondu obsahuje aspoň všetky náležitosti podľa odseku 5, ktoré nie sú obsahom častí týkajúcich sa len príslušných podfondov.
(7)
Všeobecná časť štatútu strešného podielového fondu musí obsahovať aj
a)
jednoznačnú informáciu, že ide o strešný podielový fond s viacerými podfondmi,
b)
postup a podmienky na vyplatenie podielového listu podfondu a súčasné vydanie podielového listu iného podfondu bez uplatnenia poplatkov spojených s vydaním a vyplatením podielových listov a poplatok za prestup medzi podfondmi.
(8)
Štatút podielového fondu môže určiť, že sa z majetku v podielovom fonde budú vyplácať výnosy; pričom, ak sa budú vyplácať výnosy, určí aj lehotu, výšku a rozsah vyplácaných výnosov.
(9)
Časť štatútu strešného podielového fondu týkajúca sa len príslušného podfondu obsahuje aspoň všetky náležitosti podľa odseku 5, pri ktorých sa príslušný podfond od ostatných podfondov odlišuje.
(10)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov“), podrobnosti o obsahu štatútu podielového fondu a štatútu strešného podielového fondu.
§ 8
Podielový list
(1)
Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Podielový list môže znieť na jeden alebo viac podielov na majetku v podielovom fonde.
(2)
Ak ide o strešný podielový fond, vydávajú sa len podielové listy príslušných podfondov. Podielový list príslušného podfondu je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v príslušnom podfonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Ustanovenia tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúce sa na podielový list podielového fondu sa vzťahujú na podielový list podfondu rovnako.
(3)
Podielové listy všetkých podfondov jedného strešného podielového fondu musia mať rovnakú formu a podobu.
(4)
Podielové listy jednej emisie podielového fondu s rovnakým počtom podielov zakladajú rovnaké práva podielnikov.
(5)
Podielový list v listinnej podobe môže byť vydaný aj ako hromadný podielový list. Hromadný podielový list je podielový list, ktorý nahrádza viac podielových listov toho istého podielového fondu s rovnakou počiatočnou hodnotou podielu. Hromadný podielový list musí obsahovať dátum jeho vydania a určenie podielových listov, ktoré nahrádza. Správcovská spoločnosť je povinná odovzdať podielnikovi na jeho žiadosť jednotlivé podielové listy, ktoré hromadný podielový list nahrádza, a to postupom určeným v štatúte podielového fondu. Ak boli odovzdané všetky podielové listy tvoriace hromadný podielový list, ich odovzdaním podielnikovi hromadný list zaniká. Ak bola odovzdaná len časť podielových listov tvoriacich hromadný podielový list, ich odovzdanie sa považuje za zmenu hromadného podielového listu; táto zmena musí byť na ňom vyznačená.
(6)
Podielový list podielového fondu možno vydať len vo forme na meno alebo na doručiteľa.
(7)
Podielový list musí obsahovať
a)
názov podielového fondu; ak ide o strešný podielový fond, názov príslušného podfondu,
b)
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorá podielový list vydala,
c)
počet podielov a počiatočnú hodnotu jedného podielu,
d)
označenie emisie podielového listu, ak sa v príslušnom podielovom fonde alebo podfonde strešného podielového fondu vydávajú podielové listy viacerých emisií,
e)
údaj o forme podielového listu,5)
f)
dátum vydania podielového listu; ak ide o zaknihované podielové listy vedené v evidencii centrálneho depozitára, údaj o dátume vydania podielového listu sa nahradí dátumom vydania emisie podielových listov,
g)
meno, priezvisko alebo obchodné meno podielnika, číslo podielového listu a podpisy aspoň dvoch členov predstavenstva správcovskej spoločnosti, ak ide o listinný podielový list.
(8)
Pri zaknihovaných podielových listoch podielového fondu môže viesť evidenciu6) zaknihovaných podielových listov podielového fondu centrálny depozitár alebo depozitár príslušného podielového fondu a správcovská spoločnosť v samostatnej evidencii zaknihovaných podielových listov podielového fondu (ďalej len „samostatná evidencia“). Na túto činnosť je potrebný predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. m).
(9)
Na výkon činnosti depozitára a správcovskej spoločnosti pri vedení evidencie podľa odseku 8 sa primerane vzťahujú ustanovenia o vedení evidencie zaknihovaných cenných papierov centrálnym depozitárom podľa osobitného predpisu.7)
(10)
Správcovská spoločnosť je povinná viesť zoznam podielnikov pri podielových listoch na meno. Pri listinných podielových listoch na meno môže správcovská spoločnosť poveriť vedením zoznamu podielnikov svojho depozitára. Pri zaknihovaných podielových listoch na meno môže správcovská spoločnosť poveriť vedením zoznamu podielnikov právnickú osobu, ktorá vedie evidenciu príslušných zaknihovaných podielových listov na meno, ak s tým táto právnická osoba predtým súhlasila. Pri zaknihovaných podielových listoch na meno nahrádza zoznam podielnikov samostatná evidencia.
(11)
Do zoznamu podielnikov sa zapisuje
a)
číselné označenie podielového listu, ak ide o listinný podielový list,
b)
počet podielových listov v majetku podielnika s uvedením počtu podielov na každom podielovom liste,
c)
obchodné meno a identifikačné číslo, ak je podielnikom právnická osoba, alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je podielnikom fyzická osoba; ak rodné číslo nebolo pridelené, uvádza sa dátum narodenia.
(12)
Zoznam podielnikov sa vedie za strešný podielový fond ako celok. Okrem náležitostí podľa odseku 11 sa do zoznamu podielnikov strešného podielového fondu zapisuje aj informácia o tom, ktorým podfondom podielové listy v majetku podielnika patria.
(13)
Správcovská spoločnosť alebo právnická osoba, ktorú správcovská spoločnosť poverila vedením zoznamu podielnikov, je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v zozname podielnikov bezodkladne po preukázaní zmeny v osobe podielnika.
(14)
Zoznam podielnikov nie je verejný. Podielnik má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu podielnikov v časti, ktorá sa ho týka.
(15)
Správcovská spoločnosť nesmie obmedziť alebo vylúčiť prevoditeľnosť podielových listov, ani podmieňovať prevod podielových listov svojím súhlasom, ak § 136 ods. 2 neustanovuje inak.
(16)
Podielový list, ktorý je vydaný v listinnej podobe na meno, možno vymeniť za dva alebo viac podielových listov v listinnej podobe na meno rovnakého podielnika rovnakého otvoreného podielového fondu. Menený podielový list sa považuje za vrátený, a to ku dňu jeho vydania, a vymenené podielové listy sa považujú za vydané, a to ku dňu vydania meneného podielového listu. Súčet počtu podielov takto vymenených podielových listov sa musí rovnať počtu podielov meneného podielového listu. Na takto vymenené podielové listy sa nevzťahuje § 13 ods. 5.
(17)
Národná banka Slovenska môže schválením štatútu podielového fondu alebo rozhodnutím o jeho zmene umožniť správcovskej spoločnosti vydávať viac emisií podielových listov toho istého podielového fondu alebo podfondu strešného podielového fondu, ktoré sa môžu navzájom odlišovať
a)
druhom investorov, ktorým je príslušná emisia určená,
b)
výškou poplatku za vydanie podielového listu alebo poplatku za vyplatenie podielového listu,
c)
výškou minimálnej investovanej sumy,
d)
výškou odplaty za správu podielového fondu pripadajúcou na príslušnú emisiu,
e)
menou, v ktorej je hodnota podielu vyjadrená,
f)
spôsobom vyplatenia výnosov z majetku v podielovom fonde alebo
g)
kombináciou dvoch alebo viacerých skutočností podľa písmen a) až f).
(18)
Ak sa vydávajú podielové listy viacerých emisií podľa odseku 17, príslušné náležitosti štatútu podielového fondu musia byť osobitne odlíšené pre každú emisiu. Štatút takého podielového fondu musí obsahovať aj informáciu o tom, že sa umožňuje vydávanie podielových listov viacerých emisií a opis jednotlivých vydávaných emisií podielových listov.
DRUHÁ HLAVA
OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND
§ 9
Základné ustanovenia
(1)
Otvorený podielový fond je podielový fond, ktorého podielnik má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto podielovom fonde.
(2)
Otvorený podielový fond možno vytvoriť na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.
(3)
Počet vydávaných podielových listov otvoreného podielového fondu možno obmedziť, len ak je to uvedené v jeho štatúte.
(4)
Súčasťou názvu otvoreného podielového fondu musí byť aj obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej tento otvorený podielový fond a názov otvoreného podielového fondu s uvedením slov „otvorený podielový fond“ alebo skratky „o. p. f.“; ak ide o strešný podielový fond, pred slová „otvorený podielový fond“ alebo skratku „o. p. f.“ sa doplní slovo „strešný“.
(5)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
fondom peňažného trhu otvorený podielový fond, v ktorom sa majetok podľa zamerania a cieľov investičnej politiky určených v jeho štatúte prevažne investuje do nástrojov peňažného trhu alebo vkladov v bankách alebo v zahraničných bankách a ktorého majetok je dostatočne likvidný,
b)
fondom krátkodobého peňažného trhu fond peňažného trhu, v ktorom má majetok priemerne vyššiu likviditu, ako je likvidita finančných nástrojov bežne obchodovaných na peňažnom trhu.
(6)
Podielový fond sa nesmie označovať ako „fond peňažného trhu“ alebo „peňažný fond“, ak tento podielový fond nespĺňa kritériá, limity a obmedzenia podľa odseku 7, ktoré spĺňa fond peňažného trhu. Podielový fond sa nesmie označovať ako „fond krátkodobého peňažného trhu“ alebo „krátkodobý peňažný fond“, ak tento podielový fond nespĺňa kritériá, limity a obmedzenia podľa odseku 7, ktoré spĺňa fond krátkodobého peňažného trhu. Názov podielového fondu nesmie obsahovať ani žiadny odkaz na peňažný trh, ak tento podielový fond nespĺňa kritériá, limity a obmedzenia podľa odseku 7, ktoré musí spĺňať fond peňažného trhu alebo fond krátkodobého peňažného trhu.
(7)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, kritériá, limity a obmedzenia, ktoré musí spĺňať fond peňažného trhu, a kritériá, limity a obmedzenia, ktoré musí spĺňať fond krátkodobého peňažného trhu.
§ 10
Samostatná evidencia
(1)
Samostatnú evidenciu tvorí
a)
register emitenta podielových listov vedený depozitárom,
b)
účty majiteľov zaknihovaných podielových listov vedené správcovskou spoločnosťou spravujúcou príslušný podielový fond alebo depozitárom,
c)
register záložných práv k podielovým listom v samostatnej evidencii vedený depozitárom alebo správcovskou spoločnosťou,
d)
register zabezpečovacích prevodov podielových listov v samostatnej evidencii vedený depozitárom alebo správcovskou spoločnosťou.
(2)
Na vedenie samostatnej evidencie je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska na vedenie samostatnej evidencie. Povolenie podľa prvej vety sa udeľuje správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti a depozitárovi a platí pre každý podielový fond, ktorého podielové listy vydáva správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť v zaknihovanej podobe v súlade so štatútom a pre ktoré tento depozitár vykonáva činnosť depozitára. Ak podielový fond spravuje zahraničná správcovská spoločnosť, samostatnú evidenciu vedie v celom rozsahu depozitár.
(3)
Na žiadosť správcovskej spoločnosti depozitár zriadi register emitenta podielových listov. Depozitár vedie správcovskej spoločnosti len jeden register emitenta podielových listov za každý podielový fond; to neplatí, ak ide o strešný podielový fond, pri ktorom sa samostatná evidencia vedie osobitne za každý jeho podfond. Právny vzťah medzi správcovskou spoločnosťou a depozitárom pri vedení tohto registra sa spravuje týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(4)
Register emitenta podielových listov obsahuje tieto údaje:
a)
číselné označenie registra emitenta podielových listov a dátum jeho založenia,
b)
obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo správcovskej spoločnosti,
c)
údaje o každom podielovom fonde, pre ktorý depozitár vedie register emitenta podielových listov, a to:
1.
názov podielového fondu alebo názov príslušného podfondu strešného podielového fondu,
2.
údaj o forme podielových listov,
3.
počiatočnú hodnotu jedného podielu,
4.
dátum začatia vydávania podielových listov,
5.
celkový počet podielových listov v obehu a celkový počet podielov v obehu.
(5)
Ak sa v príslušnom podielovom fonde alebo podfonde strešného podielového fondu vydávajú podielové listy viacerých emisií, register emitenta obsahuje údaje podľa odseku 4 písm. c) za každú emisiu osobitne; údaj podľa odseku 4 písm. c) prvého bodu sa doplní o označenie emisie.
(6)
Údaje o majiteľoch podielových listov v samostatnej evidencii vedie správcovská spoločnosť alebo depozitár na účtoch majiteľov zaknihovaných podielových listov. Účet majiteľa zaknihovaných podielových listov obsahuje
a)
číselné označenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov a dátum jeho zriadenia,
b)
údaje o majiteľovi účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov, a to:
1.
ak je majiteľom účtu právnická osoba, obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo,
2.
ak je majiteľom účtu fyzická osoba, meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt,
c)
údaje o podielových listoch na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov, a to:
1.
údaje z registra emitenta podielových listov podľa odseku 4 písm. c) prvého až tretieho bodu,
2.
počet podielových listov a celkový počet podielov, na ktoré znejú tieto podielové listy, a to osobitne za každý podielový fond alebo podfond strešného podielového fondu a za každú emisiu podielových listov, ak sa v príslušnom podielovom fonde alebo podfonde strešného podielového fondu vydávajú podielové listy viacerých emisií,
3.
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo spolumajiteľa podielového listu, ak je spolumajiteľom právnická osoba, a veľkosť jeho spoluvlastníckeho podielu alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je spolumajiteľom fyzická osoba, a veľkosť jeho spoluvlastníckeho podielu,
4.
údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať s podielovým listom a obmedzení výkonu tohto práva,8)
5.
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá podielový list spravuje alebo s ním vykonáva činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, alebo obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý podielový list spravuje alebo s ním vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,9)
6.
údaj o tom, či bolo k podielovému listu zriadené záložné právo, a identifikačné údaje záložného veriteľa v rozsahu podľa písmena b),
d)
údaje o osobe oprávnenej nakladať s podielovými listami evidovanými na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov v rozsahu podľa písmena b) a rozsah tohto oprávnenia,
e)
údaje o osobe oprávnenej požadovať údaje o týchto cenných papieroch v rozsahu podľa písmena b) a rozsah tohto oprávnenia,
f)
dátum a čas vykonania príslušného účtového zápisu na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov.
(7)
Správcovská spoločnosť alebo depozitár zriadi účet majiteľa zaknihovaných podielových listov osobe,
a)
ktorá je podielnikom,
b)
ktorá si podala žiadosť o zriadenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov, alebo
c)
na základe žiadosti obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo emitenta podielových listov.
(8)
Číselné označenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov správcovská spoločnosť alebo depozitár oznámi len jeho majiteľovi alebo osobe, ktorá preukáže oprávnenie konať za majiteľa účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov. Správcovská spoločnosť a depozitár si vzájomne poskytujú údaje vedené na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov na účely plnenia svojich povinností podľa tohto zákona.
(9)
Právne vzťahy medzi správcovskou spoločnosťou alebo depozitárom a majiteľom účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov sa spravujú týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(10)
Správcovská spoločnosť alebo depozitár sú povinní odovzdať podielnikovi výpis z účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov bezodkladne po tom, čo vykonajú účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť podielnika. Výpis z účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov pri vykonaní účtového zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto účtu obsahuje údaje o podielových listoch, ktorých sa zmena týka, s uvedením počtu podielových listov a počtu podielov, na ktoré znejú tieto podielové listy podľa jednotlivých otvorených podielových fondov, podfondov strešných podielových fondov a s uvedením označenia emisií podielových listov, ak sa v príslušných podielových fondoch alebo podfondoch strešných podielových fondov vydávajú podielové listy viacerých emisií. Výpis z účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov vypracovaný na žiadosť jeho majiteľa obsahuje údaj o počte podielových listov a počet podielov, na ktoré znejú tieto podielové listy, a to osobitne za každý otvorený podielový fond, podfond strešného podielového fondu a osobitne za každú emisiu.
(11)
Údaje o majiteľoch podielových listov v samostatnej evidencii je správcovská spoločnosť povinná zálohovať podľa § 41 ods. 7 v stave aspoň ku koncu každého obchodného dňa. Tieto údaje musia byť v rovnakom rozsahu zálohované aj u depozitára, a to aspoň raz za týždeň. Povinnosť denne zálohovať údaje o majiteľoch podielových listov v samostatnej evidencii má aj depozitár, ak vedie účty majiteľov zaknihovaných podielových listov.
(12)
Ak je podielový list v spoluvlastníctve viacerých majiteľov, správcovská spoločnosť alebo depozitár eviduje podielový list na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov na základe
a)
zmluvy, pričom spôsob a postup evidencie upraví spoločný prevádzkový poriadok depozitára a správcovskej spoločnosti (ďalej len „spoločný prevádzkový poriadok“),
b)
právoplatného rozhodnutia o dedičstve,
c)
právoplatného rozhodnutia štátneho orgánu alebo
d)
iných právnych skutočností.
(13)
Ak je podielový list v spoluvlastníctve viacerých majiteľov, nesmie byť spoluvlastnícky podiel na podielovom liste pripadajúci na jedného spolumajiteľa menší ako jeden podiel, ak štatút neurčí inak.
(14)
Ak je podielnikom podielového fondu obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý drží podielové listy pre svojich klientov, účet majiteľa zaknihovaných podielových listov obsahuje údaje podľa odseku 6 týkajúce sa tohto obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona o správe cenných papierov a o držiteľskej správe7) a ustanovenia § 55.
§ 10a
Povolenie na vedenie samostatnej evidencie
(1)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa § 10 ods. 2 podávajú spoločne správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá bude vydávať podielové listy ňou spravovaných podielových fondov v zaknihovanej podobe v súlade so štatútom podielových fondov a depozitár podielových fondov alebo nový depozitár, ktorý plánuje vykonávať činnosť depozitára po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. j).
(2)
Ak sa správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť a depozitár rozhodli požiadať o udelenie povolenia podľa § 10 ods. 2, sú povinní spolu so žiadosťou o udelenie povolenia podľa § 10 ods. 2 predložiť Národnej banke Slovenska na schválenie aj návrh spoločného prevádzkového poriadku.
(3)
Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa § 10 ods. 2, len ak je preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
sú splnené vecné, personálne a organizačné predpoklady depozitára a správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti na vedenie samostatnej evidencie,
b)
technická a organizačná pripravenosť depozitára a správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti na vedenie samostatnej evidencie,
c)
návrh spoločného prevádzkového poriadku je v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(4)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá bude vydávať podielové listy ňou spravovaných podielových fondov v zaknihovanej podobe v súlade so štatútom,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý podáva žiadosť podľa odseku 1 spolu so správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou podľa písmena a),
c)
informáciu o vedení samostatnej evidencie v členení podľa § 10 ods. 1 a podľa osôb, ktoré budú jednotlivé časti samostatnej evidencie viesť.
(5)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
zápisnice z rokovaní oprávnených orgánov správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti a depozitára, na ktorých sa rozhodlo o vedení samostatnej evidencie,
b)
stručný opis informačného systému a technických prostriedkov depozitára a správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti na vedenie samostatnej evidencie,
c)
doklady preukazujúce vecné, organizačné a personálne predpoklady depozitára a správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti na vedenie samostatnej evidencie,
d)
informácie o bezpečnosti prenosu dát, vnútorné pracovné predpisy upravujúce organizačné zabezpečenie vedenia samostatnej evidencie s uvedením zoznamu osôb oprávnených na prístup k samostatnej evidencii depozitára a správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
e)
doklady preukazujúce, že podielové listy, ktoré majú byť vedené v samostatnej evidencii, nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
f)
návrh spoločného prevádzkového poriadku v troch origináloch podpísaný príslušnými štatutárnymi orgánmi správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti a depozitára.
(6)
Národná banka Slovenska o žiadosti o udelenie povolenia podľa § 10 ods. 2 rozhodne najneskôr do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.
(7)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa § 10 ods. 2 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 3.
(8)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska, ktorým sa udeľuje povolenie podľa § 10 ods. 2, obsahuje najmä
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá bude viesť samostatnú evidenciu pre podielové listy ňou spravovaných podielových fondov alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorej sa udeľuje povolenie podľa § 10 ods. 2,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý bude viesť samostatnú evidenciu spolu so správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou,
c)
schválenie spoločného prevádzkového poriadku.
(9)
Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska deň, od ktorého začala viesť pre podielové listy ňou spravovaných podielových fondov samostatnú evidenciu.
§ 11
Spoločný prevádzkový poriadok
(1)
Spoločný prevádzkový poriadok upravuje postup a spôsob vedenia samostatnej evidencie pre všetky podielové fondy spravované správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou, ktorých podielové listy budú vydané v zaknihovanej podobe v súlade so štatútom podielového fondu.
(2)
Spoločný prevádzkový poriadok obsahuje najmä
a)
pravidlá zriadenia a zrušenia registra emitenta podielových listov, spôsob a postupy vydávania, vyplácania, zmeny náležitostí a zániku podielových listov, spôsob a postup zmeny podoby podielových listov, spôsob a postup registrácie záložného práva zriadeného k podielovým listom, postup a spôsob poskytovania údajov z registra záložných práv k podielovým listom a registra zabezpečovacích prevodov k podielovým listom,
b)
pravidlá založenia a zrušenia účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov vedených správcovskou spoločnosťou alebo depozitárom,
c)
spôsob a postup zadávania príkazov na prevod a prechod zaknihovaných podielových listov,
d)
spôsob a postup podávania príkazov na registráciu pozastavenia práva nakladať s podielovým listom,
e)
pravidlá na riešenie reklamácií osôb, ktorým depozitár a správcovská spoločnosť v súvislosti s vedením samostatnej evidencie poskytujú služby,
f)
spôsob a postup pri oprave chybných údajov v samostatnej evidencii,
g)
spôsob a postup pri ostatných činnostiach depozitára a správcovskej spoločnosti vyplývajúcich z vedenia samostatnej evidencie.
(3)
Spoločný prevádzkový poriadok a jeho zmeny nadobúdajú účinnosť najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o ich schválení, najneskôr však dňom určeným v rozhodnutí Národnej banky Slovenska o ich schválení. Národná banka Slovenska spoločný prevádzkový poriadok a jeho zmeny neschváli, ak je v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Na schvaľovanie návrhu spoločného prevádzkového poriadku predloženého spolu so žiadosťou o udelenie povolenia podľa § 10 ods. 2 správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou a depozitárom sa primerane vzťahujú ustanovenia § 10a. Zmena spoločného prevádzkového poriadku vyvolaná udelením povolenia podľa § 84, 121 alebo 137, udelením predchádzajúceho súhlasu podľa § 163, zmenou obchodného mena, zmenou sídla správcovskej spoločnosti, zmenou depozitára si nevyžaduje vydanie rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým sa tieto zmeny schvaľujú. Správcovská spoločnosť a depozitár sú však povinní vykonanie tejto zmeny spoločného prevádzkového poriadku písomne ohlásiť Národnej banke Slovenska najneskôr do desiatich dní od jej vykonania a sprístupniť postupom podľa odseku 5.
(4)
Ak Národná banka Slovenska nevydá rozhodnutie, ktorým sa schvaľujú zmeny spoločného prevádzkového poriadku, do 30 dní odo dňa, keď bol návrh na zmenu spoločného prevádzkového poriadku doručený, alebo odo dňa doplnenia podania, považuje sa jeho zmena za schválenú; to neplatí na konania podľa § 10a.
(5)
Správcovská spoločnosť a depozitár sú povinní spoločný prevádzkový poriadok vrátane jeho zmien sprístupniť verejnosti v písomnej forme v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitára a na svojom webovom sídle.
(6)
Spoločný prevádzkový poriadok je záväzný pre správcovskú spoločnosť, depozitára, majiteľa podielového listu, právnickú osobu poverenú vedením zoznamu podielnikov podľa § 8 ods. 13, pre osoby, ktorým depozitár a správcovská spoločnosť poskytujú služby v súvislosti s vedením samostatnej evidencie, osobu podávajúcu príkaz na registráciu vzniku, zmeny a zániku záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu a pre osobu požadujúcu výpis z registra záložných práv k podielovým listom alebo výpis z registra zabezpečovacích prevodov k podielovým listom.
§ 12
Zmena podoby listinného podielového listu
(1)
Ak správcovská spoločnosť rozhodne o zmene podoby listinného podielového listu na zaknihovaný podielový list, ktorý má byť vedený v samostatnej evidencii, je povinná bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska, centrálneho depozitára a všetkých podielnikov podielového fondu o prijatí takého rozhodnutia. Toto rozhodnutie musí obsahovať dátum vykonania registrácie.
(2)
Depozitár a správcovská spoločnosť vykonajú bezodkladne registráciu, ktorej obsahom je zápis zaknihovaného podielového listu do samostatnej evidencie ku dňu určenému v rozhodnutí podľa odseku 1. Do samostatnej evidencie sa zaregistrujú podielové listy, pri ktorých nebola podaná žiadosť o vyplatenie podľa § 13 ods. 11. Lehota medzi zverejnením rozhodnutia podľa odseku 1 a vykonaním registrácie podľa prvej vety nesmie byť kratšia ako 60 dní.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná vymeniť listinný podielový list podielnika za jeden alebo viac zaknihovaných podielových listov toho istého podielnika tak, že súčet počtu podielov na listinnom podielovom liste je rovnaký ako počet podielov na zaknihovaných podielových listoch.
(4)
Dňom registrácie podľa odseku 2 listinný podielový list zaniká okrem listinného podielového listu, pri ktorom bola podaná žiadosť o vyplatenie podľa § 13 ods. 11 a ktorá nebola vyplatená.
(5)
Účinky zriadenia záložného práva alebo zabezpečovacích prevodov k listinným podielovým listom, ktorých podoba sa mení na zaknihované podielové listy, sa registráciou podľa odseku 2 nemenia. Centrálny depozitár je povinný ku dňu registrácie podľa odseku 2 odovzdať evidenciu registra záložných práv a zabezpečovacích prevodov v časti týkajúcej sa menených listinných podielových listov depozitárovi príslušného podielového fondu alebo správcovskej spoločnosti. Za činnosti spojené s odovzdaním tejto evidencie patrí centrálnemu depozitárovi úhrada nákladov. Dňom odovzdania údajov zaniká právo osôb oprávnených zo záložných práv a zabezpečovacích prevodov požadovať od centrálneho depozitára poskytovanie služieb spojených s odovzdanou časťou údajov. Depozitár alebo správcovská spoločnosť je povinný informovať záložcu a záložného veriteľa o zmene vedenia registra záložných práv k podielovým listom alebo registra zabezpečovacích prevodov k podielovým listom.
(6)
Ustanovenia osobitného predpisu10) o zmene podoby cenných papierov sa pri zmene podoby listinného podielového listu na zaknihovaný podielový list, ktorý má byť vedený v samostatnej evidencii, nepoužijú.
Vydávanie a vyplatenie podielového listu otvoreného podielového fondu
§ 13
(1)
Podielový list vydáva správcovská spoločnosť za cenu rovnajúcu sa súčinu počtu podielov vyznačených na podielovom liste a hodnoty podielu (ďalej len „aktuálna cena podielového listu“). Rozhodujúci deň na určenie hodnoty podielu musí byť určený na deň, ktorý je skorší ako deň, ktorý nasleduje po treťom pracovnom dni od doručenia žiadosti o vydanie podielového listu a uhradenia aktuálnej ceny podielového listu. Žiadosť o vydanie podielových listov musí byť v písomnej forme, ak štatút neurčuje inak. Správcovská spoločnosť môže najdlhšie tri mesiace odo dňa začatia vydávania podielových listov určovať aktuálnu cenu podielového listu ako súčin počtu podielov vyznačených na podielovom liste a počiatočnej hodnoty podielu.
(2)
V jednom otvorenom podielovom fonde možno vydávať podielové listy len s rovnakou počiatočnou hodnotou podielu; to neplatí, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná upraviť vo vnútorných aktoch riadenia postupy, ak nedokáže identifikovať platbu, ktorá je uhradením aktuálnej ceny podielového listu.
(4)
Podielový list nesmie byť vydaný pred úplným uhradením aktuálnej ceny podielového listu; tým nie je dotknutá možnosť vydania podielových listov ako spôsobu vyplatenia výnosov podielnikom, ak je to v súlade so štatútom. Správcovská spoločnosť je oprávnená určiť investorovi, ktorý podal žiadosť o vydanie podielového listu, lehotu, do ktorej je povinný uhradiť aktuálnu cenu podielového listu, a lehotu, do ktorej je povinný uhradiť poplatok podľa odseku 5. Tieto lehoty nesmú byť určené kratšie ako tri pracovné dni od doručenia žiadosti o vydanie podielových listov.
(5)
Správcovská spoločnosť môže od investora požadovať poplatok, najviac však vo výške 5 % z aktuálnej ceny podielového listu podľa odseku 1 alebo investovanej sumy, ak odsek 13 alebo § 23 ods. 3 neustanovuje inak. Tento poplatok je príjmom správcovskej spoločnosti. Súčet aktuálnej ceny podielového listu a poplatku je predajnou cenou podielového listu.
(6)
Predajná cena podielového listu sa nesmie uhrádzať inak ako peňažným plnením na bežný účet vedený pre otvorený podielový fond.
(7)
Hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde, čistú hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde a z toho vyplývajúcu aktuálnu hodnotu podielu aktualizuje správcovská spoločnosť spôsobom a v lehotách určených jeho štatútom, aspoň však v lehotách podľa § 161.
(8)
Počiatočná hodnota podielu, hodnota majetku a čistá hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde, aktuálna cena podielového listu, predajná cena podielového listu a nákupná cena podielového listu otvoreného podielového fondu môžu byť vyjadrené okrem eura aj v inej mene.
(9)
Správcovská spoločnosť môže odmietnuť vydať podielový list, najmä ak ide o neobvykle vysokú sumu alebo ak je podozrenie, že peňažné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
(10)
Ak má podielový list otvoreného podielového fondu podobu zaknihovaného cenného papiera, zápis podielového listu na účet majiteľa zaknihovaných cenných papierov (ďalej len „účet majiteľa“) alebo na účet majiteľa zaknihovaných podielových listov pri jeho vydaní možno vykonať len na základe súhlasu depozitára.
(11)
Ak podielnik požiadal o vyplatenie podielového listu, správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne po doručení žiadosti vyplatiť podielnikovi podielový list s použitím peňažných prostriedkov z majetku v tomto otvorenom podielovom fonde za aktuálnu cenu podielového listu v deň doručenia žiadosti o vyplatenie; tým nie je dotknuté právo správcovskej spoločnosti na predajným prospektom alebo štatútom podielového fondu zadefinované určenie hodiny, do ktorej sa žiadosť o vyplatenie podielového listu považuje za prijatú v príslušný deň, ak ju správcovská spoločnosť určuje.
(12)
Správcovská spoločnosť môže od podielnika požadovať poplatok, najviac však vo výške 5 % z aktuálnej ceny podielového listu podľa odseku 11, a to aj formou zrážky z aktuálnej ceny podielového listu, ak odsek 13 alebo § 23 ods. 3 neustanovuje inak. Poplatok od podielnika sa nesmie požadovať, ak by jeho súčet s poplatkom vyúčtovaným tomuto podielnikovi podľa § 13 ods. 5 prekročil 5 % z aktuálnej ceny podielového listu v čase jeho vyplatenia. Tento poplatok je príjmom správcovskej spoločnosti; štatút môže určiť rozdelenie tohto poplatku medzi správcovskú spoločnosť a majetok v podielovom fonde. Rozdiel aktuálnej ceny podielového listu a poplatku je nákupnou cenou podielového listu.
(13)
Ak ide o strešný podielový fond, správcovská spoločnosť pri vyplatení podielového listu jedného podfondu a súčasnom vydaní podielového listu iného podfondu poplatky podľa odsekov 5 a 12 neuplatňuje. Namiesto toho správcovská spoločnosť môže od podielnika požadovať poplatok za prestup medzi podfondmi, najviac však vo výške 5 % z aktuálnej ceny podielového listu podľa odseku 12, a to aj formou zrážky z aktuálnej ceny podielového listu, ak § 23 ods. 3 neustanovuje inak. Poplatok za prestup medzi podfondmi sa nesmie od podielnika požadovať, ak by jeho súčet s poplatkom vyúčtovaným tomuto podielnikovi podľa odseku 5 prekročil 5 % z aktuálnej ceny podielového listu v čase jeho vyplatenia. Poplatok za prestup medzi podfondmi je príjmom správcovskej spoločnosti; štatút môže určiť rozdelenie tohto poplatku medzi správcovskú spoločnosť a majetok v podfonde strešného podielového fondu, z ktorého sa prestupuje.
(14)
Vyplatením podielového listu podľa odseku 11 podielový list zaniká.
(15)
Ak ide o štandardný podielový fond obchodovaný na burze cenných papierov, úkony správcovskej spoločnosti na zaistenie toho, aby sa trhová cena podielu tohto fondu výrazne neodlišovala od hodnoty podielu, sa považujú za splnenie povinnosti vyplatenia podielového listu správcovskou spoločnosťou podľa odseku 11, ak § 92 ods. 5 neustanovuje inak.
§ 14
(1)
Ak správcovská spoločnosť vykonala žiadosť podielnika o vydanie podielového listu alebo žiadosť podielnika o vyplatenie podielového listu, je povinná zaslať podielnikovi bezodkladne, najneskôr však v prvý obchodný deň po jej vykonaní, na trvanlivom médiu oznámenie potvrdzujúce vykonanie žiadosti. Ak ide o zaknihované podielové listy vedené v samostatnej evidencii, pri ktorých účty majiteľov zaknihovaných podielových listov vedie depozitár, správcovská spoločnosť zasiela podielnikovi oznámenie podľa prvej vety najneskôr v prvý obchodný deň po prijatí potvrdenia o vykonaní zápisu na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov od depozitára.
(2)
Odsek 1 sa nepoužije, ak podielnikovi oznámenie obsahujúce rovnaké informácie ako oznámenie podľa odseku 1 zasiela v súlade s osobitným predpisom11) iná osoba.
(3)
Ak ide o pravidelné vydávanie podielových listov alebo pravidelné vyplatenie podielových listov, správcovská spoločnosť môže namiesto oznámenia podľa odseku 1 poskytnúť podielnikovi v súvislosti s pravidelným vydávaním podielových listov alebo vyplatením podielových listov aspoň raz za šesť mesiacov informácie uvedené v odseku 4.
(4)
Oznámenie podľa odseku 1 obsahuje tieto informácie:
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,
b)
meno, priezvisko, ak je podielnikom fyzická osoba, alebo obchodné meno, ak je podielnikom právnická osoba,
c)
dátum a čas prijatia žiadosti a spôsob platby,
d)
dátum vykonania žiadosti,
e)
názov podielového fondu,
f)
označenie, či ide o žiadosť o vydanie podielového listu alebo o žiadosť o vyplatenie podielového listu,
g)
počet vydaných podielových listov alebo vyplatených podielových listov; údaj sa môže nahradiť počtom podielov, ak je na jednom podielovom liste viac ako jeden podiel,
h)
hodnotu, za ktorú boli podiely vydané alebo vyplatené,
i)
dátum rozhodujúceho dňa na určenie hodnoty podielu,
j)
predajnú cenu podielového listu, ak ide o žiadosť o vydanie podielového listu, a nákupnú cenu podielového listu, ak ide o žiadosť o vyplatenie podielového listu,
k)
celkovú sumu účtovaných provízií a výdavkov a na žiadosť investora rozpis obsahujúci jednotlivé položky.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná poskytnúť podielnikovi na jeho žiadosť informácie o stave vybavenia jeho žiadosti.
§ 15
Pozastavenie vyplácania podielových listov otvoreného podielového fondu
(1)
Správcovská spoločnosť môže v mimoriadnych prípadoch dočasne, najdlhšie však na tri mesiace, pozastaviť vyplácanie podielových listov príslušného otvoreného podielového fondu alebo podfondu, a to len ak je to v záujme podielnikov. Ak ide o otvorený verejný špeciálny podielový fond nehnuteľností, správcovská spoločnosť môže v mimoriadnych prípadoch pozastaviť vyplácanie podielových listov príslušného verejného špeciálneho podielového fondu nehnuteľností na 12 mesiacov, a to len ak je to v záujme podielnikov. O pozastavení vyplácania podielových listov rozhoduje predstavenstvo správcovskej spoločnosti, ktoré je povinné o svojom rozhodnutí vypracovať záznam. V zázname sa uvedie dátum a čas rozhodnutia, dôvody a presné určenie doby pozastavenia.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o rozhodnutí o pozastavení vyplácania podielových listov a doručiť Národnej banke Slovenska záznam podľa odseku 1 a zápisnicu z rokovania predstavenstva správcovskej spoločnosti. Ak ide o štandardný podielový fond, ktorého podielové listy správcovská spoločnosť distribuuje na území iného členského štátu podľa § 139, o rozhodnutí o pozastavení vyplácania podielových listov je správcovská spoločnosť povinná bezodkladne informovať aj príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu štandardného podielového fondu.
(3)
Ak je pozastavenie vyplácania podielových listov v rozpore so záujmami podielnikov, Národná banka Slovenska rozhodnutie správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 zruší. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska nemá odkladný účinok.
(4)
Národná banka Slovenska môže požiadať správcovskú spoločnosť o pozastavenie vyplácania podielových listov, ak je to v záujme podielnikov alebo vo verejnom záujme. Správcovská spoločnosť je povinná tejto žiadosti Národnej banky Slovenska bezodkladne vyhovieť.
(5)
Odo dňa pozastavenia vyplácania podielových listov na základe rozhodnutia podľa odseku 1 nesmie správcovská spoločnosť vyplácať ani vydávať podielové listy otvoreného podielového fondu alebo podfondu, na ktorý sa toto rozhodnutie vzťahuje. Zákaz sa vzťahuje aj na vyplatenie a vydanie podielových listov, o ktorých vyplatenie alebo vydanie bolo požiadané do doby pozastavenia vyplácania podielových listov, pri ktorých ešte nedošlo k ich vyplateniu alebo nebol podaný pokyn na pripísanie podielových listov na účet majiteľa alebo účet majiteľa zaknihovaných podielových listov.
(6)
Správcovská spoločnosť je počas pozastavenia vyplácania podielových listov podľa odseku 1 povinná aspoň raz za sedem kalendárnych dní informovať Národnú banku Slovenska o opatreniach prijatých na obnovenie vyplácania podielových listov.
(7)
Správcovská spoločnosť nie je počas pozastavenia vyplácania podielových listov podľa odseku 1 povinná zverejňovať údaje podľa § 161.
(8)
Správcovská spoločnosť je povinná spôsobom určeným v štatúte podielového fondu informovať podielnikov o dôvodoch a dobe pozastavenia vyplácania podielových listov a o obnovení vyplácania podielových listov.
(9)
Po obnovení vydávania a vyplácania podielových listov správcovská spoločnosť vydá alebo vyplatí podielové listy, ktorých vydávanie alebo vyplácanie bolo pozastavené, za aktuálnu cenu podielového listu ku dňu obnovenia vyplácania podielových listov.
(10)
Podielnik nemá právo na úrok z omeškania za dobu pozastavenia vyplácania podielových listov; to neplatí, ak správcovská spoločnosť bola v omeškaní už v čase pozastavenia vyplácania podielových listov alebo ak Národná banka Slovenska zrušila podľa odseku 3 rozhodnutie správcovskej spoločnosti, pričom úrok z omeškania uhrádza správcovská spoločnosť z vlastného majetku.
(11)
Pri prechodnom nedostatku likvidity v otvorenom podielovom fonde môže správcovská spoločnosť použiť na vyplatenie vrátených podielových listov vlastné peňažné prostriedky. Správcovská spoločnosť si za také poskytnutie vlastných prostriedkov nesmie účtovať žiadne úroky alebo poplatky z majetku v otvorenom podielovom fonde.
(12)
Ak bolo pozastavené vyplácanie alebo vydávanie podielových listov alebo cenných papierov hlavného fondu podľa § 108 ods. 3, správcovská spoločnosť spravujúca jeho zberný fond je oprávnená pozastaviť na rovnaký čas vyplácanie alebo vydávanie podielových listov príslušného zberného fondu, pričom splnenie podmienok podľa odseku 1 sa nevyžaduje.
TRETIA HLAVA
UZAVRETÝ PODIELOVÝ FOND
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 16
(1)
Uzavretým podielovým fondom je podielový fond, ktorého podielnik nemá právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto podielovom fonde.
(2)
Uzavretý podielový fond môže byť vytvorený len na dobu určitú, ktorá nesmie byť dlhšia ako desať rokov.
(3)
Ak správcovská spoločnosť najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý podielový fond vytvorený, nepožiada o premenu na otvorený podielový fond podľa § 18, povolenie podľa § 121 alebo § 137 zaniká a správcovská spoločnosť je povinná zrušiť uzavretý podielový fond postupom podľa § 26.
(4)
Súčasťou názvu uzavretého podielového fondu musí byť aj obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej tento uzavretý podielový fond a názov uzavretého podielového fondu s uvedením slov „uzavretý podielový fond“ alebo skratky „u. p. f.“; ak ide o strešný podielový fond, pred slová „uzavretý podielový fond“ alebo skratku „u. p. f.“ sa uvádza slovo „strešný“.
§ 17
(1)
Na vydávanie podielových listov uzavretého podielového fondu sa primerane použijú ustanovenia § 13 a 14.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná do šiestich mesiacov od začiatku vydávania podielových listov uzavretého podielového fondu podať žiadosť o prijatie podielových listov na regulovaný trh alebo podať žiadosť o zaradenie podielových listov do zoznamu mnohostranného obchodného systému. Ak správcovská spoločnosť žiada o prijatie podielových listov na trh burzy cenných papierov, podielové listy môžu mať len podobu zaknihovaných cenných papierov a musia byť zastupiteľné.
(3)
Ak podielové listy uzavretého podielového fondu neboli do 12 mesiacov od podania žiadosti podľa odseku 2 prijaté na regulovaný trh alebo neboli zaradené do zoznamu mnohostranného obchodného systému, povolenie podľa § 121 alebo § 137 zaniká. Ak by s podielovými listami uzavretého podielového fondu po vylúčení z regulovaného trhu alebo z mnohostranného obchodného systému už nebolo možné obchodovať na inom regulovanom trhu alebo na inom mnohostrannom obchodnom systéme, povolenie podľa § 121 alebo § 137 zaniká dňom vylúčenia podielových listov z posledného regulovaného trhu alebo mnohostranného obchodného systému.
§ 18
Premena uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond
(1)
Podmienkou na premenu uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond je predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. n).
(2)
Premena uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond nadobúda účinnosť dňom určeným v rozhodnutí Národnej banky Slovenska.
(3)
Premena uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond sa musí uskutočniť najneskôr tri mesiace pred uplynutím doby, na ktorú je uzavretý podielový fond vytvorený.
(4)
Ak bol uzavretý podielový fond špeciálnym podielovým fondom, do ktorého sa zhromažďujú peňažné prostriedky prostredníctvom verejnej ponuky (ďalej len „verejný špeciálny podielový fond“), správcovská spoločnosť je povinná do desiatich dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia uverejniť toto rozhodnutie, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov otvoreného podielového fondu, ktorý vznikol premenou, a podľa postupu určeného v jeho štatúte na oboznamovanie podielnikov so zmenami tohto štatútu a predajného prospektu informovať podielnikov. Súčasne sa musí uverejniť aj oznámenie o vzniku práva na predloženie podielového listu na vyplatenie a aktuálna cena podielového listu.
ŠTVRTÁ HLAVA
ZLÚČENIE PODIELOVÝCH FONDOV A CEZHRANIČNÉ ZLÚČENIA
§ 19
Všeobecné ustanovenia
(1)
Zlúčenie je proces spojenia majetku v jednom alebo vo viacerých zanikajúcich fondoch s majetkom v nástupníckom fonde, pri ktorom sa
a)
majetok a záväzky v jednom alebo vo viacerých zanikajúcich fondoch prevedú do majetku a záväzkov iného existujúceho nástupníckeho fondu, pričom sa podielnikom zanikajúcich fondov na výmenu vydajú podielové listy alebo cenné papiere nástupníckeho fondu a prípadne hotovostné platby, ktoré neprekračujú 10 % aktuálnej ceny týchto podielových listov alebo cenných papierov v deň účinnosti zlúčenia,
b)
majetok a záväzky v dvoch alebo vo viacerých zanikajúcich fondoch prevedú do majetku a záväzkov nástupníckeho fondu, ktorý sa zlúčením vytvorí, pričom sa ich podielnikom na výmenu vydajú podielové listy alebo cenné papiere nástupníckeho fondu a prípadne hotovostné platby, ktoré neprekračujú 10 % aktuálnej ceny týchto podielových listov alebo cenných papierov v deň účinnosti zlúčenia, alebo
c)
majetok jedného alebo viacerých zanikajúcich fondov, ktoré naďalej existujú až do uhradenia všetkých záväzkov, prevedie do majetku iného existujúceho nástupníckeho fondu alebo do majetku nástupníckeho fondu, ktorý sa zlúčením vytvorí.
(2)
Zanikajúci fond je podielový fond, podfond strešného podielového fondu, európsky štandardný fond alebo podfond európskeho štandardného fondu, ktorý zlúčením zaniká.
(3)
Nástupnícky fond je podielový fond, podfond strešného podielového fondu, európsky štandardný fond alebo podfond európskeho štandardného fondu, do ktorého sa majetok a záväzky zanikajúceho fondu prevádzajú, a to vrátane novovytvoreného podielového fondu, novovytvoreného podfondu strešného podielového fondu, novovytvoreného európskeho štandardného fondu alebo novovytvoreného podfondu európskeho štandardného fondu, ktorý sa pri postupe podľa odseku 1 písm. b) zlúčením vytvára.
(4)
Cezhraničné zlúčenie je zlúčenie, pri ktorom sú zanikajúcimi fondmi štandardné podielové fondy alebo ich podfondy a nástupníckym fondom európsky štandardný fond alebo podfond európskeho štandardného fondu.
(5)
Tuzemské zlúčenie je zlúčenie, pri ktorom sú zanikajúcimi fondmi a nástupníckym fondom podielové fondy alebo podfondy strešných podielových fondov vytvorené podľa tohto zákona.
(6)
Ak ide o strešný podielový fond, možno zlučovať jeho podfondy osobitne s iným podielovým fondom alebo podfondom iného strešného podielového fondu.
(7)
Ak ide o zlúčenie, pri ktorom je zanikajúcim fondom podielový fond alebo podfond vytvorený podľa tohto zákona, možno použiť len postup podľa odseku 1 písm. a) a b). Ak ide o zlúčenie zanikajúcich európskych štandardných fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu, postup zlúčenia, ktorý možno na zlúčenie použiť, určujú príslušné právne predpisy domovských členských štátov zanikajúcich európskych štandardných fondov.
(8)
Podmienkou na zlúčenie, pri ktorom je zanikajúcim fondom podielový fond alebo podfond vytvorený podľa tohto zákona, je predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. q). Na zlúčenie európskych štandardných fondov do štandardného podielového fondu podľa § 24 sa predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. q) nevyžaduje.
(9)
Pri cezhraničnom zlúčení sa proces zlúčenia riadi ustanoveniami tohto zákona, pričom na povinnosti nástupníckeho fondu, jeho správcovskej spoločnosti, depozitára, audítora alebo audítorskej spoločnosti a na práva podielnikov nástupníckeho fondu sa použije príslušný právny predpis domovského členského štátu nástupníckeho fondu.
(10)
Ak je pri cezhraničnom zlúčení nástupníckym fondom európsky štandardný fond, ktorý je zahraničným podielovým fondom, koná za tento európsky štandardný fond zahraničná správcovská spoločnosť alebo správcovská spoločnosť podľa § 60 ods. 1, ktorá ho spravuje.
§ 20
Spoločný návrh podmienok zlúčenia a kontrola cezhraničného zlúčenia inými osobami
(1)
Pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na zlúčenie podielových fondov sa vypracuje a schváli spoločný návrh podmienok zlúčenia.
(2)
Pri cezhraničnom zlúčení spoločný návrh podmienok zlúčenia vypracuje a schváli správcovská spoločnosť spravujúca zanikajúce fondy a nástupnícky fond alebo správcovská spoločnosť, ktorá ho spravuje. Pri tuzemskom zlúčení spoločný návrh podmienok zlúčenia vypracuje a schváli správcovská spoločnosť spravujúca zanikajúce fondy a správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky fond.
(3)
Ak pri zlúčení podielových fondov zanikajúce fondy a nástupnícky fond spravuje rovnaká správcovská spoločnosť alebo rovnaká zahraničná správcovská spoločnosť, spoločný návrh podmienok zlúčenia vypracuje a schváli len táto správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť.
(4)
Spoločný návrh podmienok zlúčenia obsahuje tieto informácie:
a)
určenie, o aký postup zlúčenia podľa § 19 ods. 1 ide, a názov podielových fondov, ktorých sa zlúčenie týka,
b)
okolnosti a dôvod navrhovaného zlúčenia,
c)
očakávaný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov zanikajúcich fondov a na podielnikov nástupníckeho fondu,
d)
metódu výpočtu počtu podielov v zanikajúcom fonde pripadajúcich na jeden podiel v nástupníckom fonde alebo počtu podielov v zanikajúcom fonde pripadajúcich na jeden podiel v príslušnej emisii podielových listov, ak sa v príslušnom nástupníckom fonde vydávajú podielové listy rôznych emisií (ďalej len „výmenný pomer“),
e)
kritériá prijaté na ocenenie majetku v podielovom fonde a záväzkov v podielovom fonde k dátumu na výpočet výmenného pomeru,
f)
plánovaný deň účinnosti zlúčenia,
g)
pravidlá vzťahujúce sa na prevod majetku v podielovom fonde a na výmenu podielových listov,
h)
návrh štatútu alebo zakladajúcich dokumentov novovytvoreného nástupníckeho fondu, ak ide o zlúčenie postupom podľa § 19 ods. 1 písm. b),
i)
ďalšie náležitosti, ktoré sa osoby vypracúvajúce spoločný návrh podmienok zlúčenia rozhodli zahrnúť do tohto spoločného návrhu.
(5)
Depozitári zanikajúcich fondov sú povinní overiť súlad informácií podľa odseku 4 písm. a), f) a g) s požiadavkami tohto zákona a so štatútmi alebo zakladajúcimi dokumentmi zanikajúcich fondov. Depozitár nástupníckeho fondu je povinný overiť súlad informácií podľa odseku 4 písm. a), f) a g) s požiadavkami tohto zákona a so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi nástupníckeho fondu. Ak ide o cezhraničné zlúčenie, na povinnosti depozitára pri overovaní príslušných informácií zlúčenia sa použije príslušný právny predpis domovského členského štátu nástupníckeho fondu.
(6)
Depozitár podľa odseku 5 alebo audítor zapísaný v zozname podľa osobitného predpisu, alebo audítorská spoločnosť12) overí kritériá prijaté na ocenenie majetku v podielovom fonde a záväzkov v podielovom fonde k dátumu na výpočet výmenného pomeru a prípadne hotovostnú platbu za podielový list a metódu výpočtu výmenného pomeru, ako aj skutočný výmenný pomer určený k dátumu jeho výpočtu, pričom o týchto skutočnostiach vyhotoví správu.
(7)
Overenie podľa odseku 6 je oprávnený vykonať aj audítor alebo audítorská spoločnosť overujúca účtovnú závierku zanikajúceho fondu a audítor alebo audítorská spoločnosť overujúca účtovnú závierku nástupníckeho fondu.
(8)
Kópiu správy depozitára alebo audítora, alebo audítorskej spoločnosti podľa odseku 6 je správcovská spoločnosť alebo ňou poverená osoba povinná na požiadanie zaslať Národnej banke Slovenska a na požiadanie bezplatne sprístupniť ktorémukoľvek podielnikovi zanikajúceho fondu alebo nástupníckeho fondu, a ak ide o cezhraničné zlúčenie, aj príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu nástupníckeho fondu.
§ 21
Informácie pre podielnikov pri zlúčení
(1)
S cieľom umožniť informované rozhodnutie podielnikov o vplyve navrhovaného zlúčenia na ich investície, správcovská spoločnosť spravujúca zanikajúce fondy a správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky fond poskytnú primerané a presné informácie o navrhovanom zlúčení podielnikom zanikajúcich fondov a podielnikom nástupníckeho fondu. Pri cezhraničnom zlúčení sa na poskytovanie informácií podielnikom nástupníckeho fondu použijú ustanovenia príslušného právneho predpisu domovského členského štátu nástupníckeho fondu.
(2)
Informácie podľa odseku 1 zahŕňajú primerané a presné informácie o navrhovanom zlúčení, aby umožnili podielnikom zanikajúcich fondov a podielnikom nástupníckeho fondu prijať informované rozhodnutia o možnom vplyve navrhovaného zlúčenia na ich investície a uplatniť svoje práva. Informácie podľa odseku 1 obsahujú
a)
informácie o okolnostiach a dôvodoch navrhovaného zlúčenia,
b)
informácie o možnom vplyve navrhovaného zlúčenia na podielnikov vrátane informácie o prípadných podstatných rozdieloch v investičnej politike a stratégii, nákladoch, očakávanom výsledku, pravidelnom podávaní správ, možnom oslabení výkonnosti podielového fondu, a ak je to aktuálne, výrazné upozornenie investorov, že ich spôsob zdaňovania sa v dôsledku zlúčenia môže zmeniť,
c)
informácie o akýchkoľvek osobitných právach, ktoré majú podielnici vo vzťahu k navrhovanému zlúčeniu, okrem iného o práve na ďalšie informácie, práve získať na požiadanie kópiu správy audítora alebo audítorskej spoločnosti, alebo depozitára podľa § 20 ods. 6 a práve na vyplatenie podielového listu podľa § 23 ods. 1 písm. a) alebo prípadne na výmenu podielových listov podľa § 23 ods. 1 písm. b) a o poslednom dni možnosti na uplatnenie týchto práv,
d)
informácie o základných aspektoch procesu zlúčenia a plánovaný termín nadobudnutia účinnosti zlúčenia a
e)
aktuálne kľúčové informácie pre investorov nástupníckeho fondu, ak sa informácie podľa odseku 1 poskytujú podielnikom zanikajúceho fondu; aktuálne kľúčové informácie pre investorov nástupníckeho fondu sa poskytnú podielnikom nástupnického fondu, len ak boli zmenené na účel navrhovaného zlúčenia.
(3)
Informácie podľa odseku 1 musia byť stručné a vyjadrené takým spôsobom, aby si podielnici mohli urobiť informovaný úsudok o vplyve navrhovaného zlúčenia na ich investície. Informácie podľa odseku 1 sa poskytujú osobitne podielnikom zanikajúcich fondov a osobitne podielnikom nástupníckeho fondu.
(4)
Ak ide o cezhraničné zlúčenie, správcovská spoločnosť spravujúca zanikajúce fondy v informáciách podľa odseku 1 uvedie v jazyku zrozumiteľnom pre podielnika všetky podmienky alebo postupy týkajúce sa nástupníckeho fondu, ktoré sa odlišujú od podmienok a postupov v zanikajúcich fondoch. Ak ide o zlúčenie európskych štandardných fondov do štandardného podielového fondu, správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky fond v informáciách podľa odseku 1 uvedie v jazyku zrozumiteľnom pre podielnika všetky podmienky alebo postupy týkajúce sa zanikajúcich európskych štandardných fondov, ktoré sa odlišujú od podmienok a postupov v nástupníckom fonde.
(5)
Informácie, ktoré sa majú poskytovať podielnikom zanikajúceho fondu, musia vyhovovať investorom, ktorí nemajú predchádzajúce poznatky o charaktere nástupníckeho fondu alebo o spôsobe jeho fungovania, a musia upriamiť ich pozornosť na kľúčové informácie pre investorov nástupníckeho fondu a zdôrazniť dôležitosť oboznámenia sa s týmito informáciami.
(6)
Informácie, ktoré sa majú poskytovať podielnikom nástupníckeho fondu, musia byť zamerané na proces zlúčenia a jeho potenciálny vplyv na nástupnícky fond.
(7)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti o obsahu informácií podľa odsekov 1 až 6, ktoré sa poskytujú podielnikom zanikajúceho fondu, a podrobnosti o obsahu informácií podľa odsekov 1 až 6, ktoré sa poskytujú podielnikom nástupníckeho fondu.
§ 22
Poskytovanie informácií pri zlúčení
(1)
Informácie podľa § 21 ods. 1 je možné podielnikom zanikajúceho fondu a podielnikom nástupníckeho fondu poskytnúť až po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. q). Zároveň sa informácie podľa § 21 ods. 1 podielnikom zanikajúceho fondu a podielnikom nástupníckeho fondu poskytnú aspoň 30 dní pred posledným dátumom, keď je možné požiadať o vyplatenie podielových listov podľa § 23 ods. 1 písm. a) alebo o prípadnú výmenu podielových listov podľa § 23 ods. 1 písm. b).
(2)
Ak jeden zo zanikajúcich fondov alebo nástupnícky fond bol notifikovaný na distribúciu jeho podielových listov v inom členskom štáte podľa § 139, informácie podľa § 21 ods. 1 sa podielnikom na území iného členského štátu poskytujú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov hostiteľského členského štátu, alebo v jazyku schválenom príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu. Preklad informácií podľa prvej vety musí zodpovedať originálu. Za vyhotovenie a správnosť prekladu je zodpovedná správcovská spoločnosť spravujúca fond, ktorý bol notifikovaný.
(3)
Medzi dňom poskytnutia informácií podľa § 21 ods. 1 doterajším podielnikom a dňom účinnosti zlúčenia sa informácie podľa § 21 ods. 1 a aktuálne kľúčové informácie pre investorov nástupníckeho fondu poskytnú každej osobe, ktorá má v úmysle nadobudnúť podielové listy zanikajúceho fondu alebo podielové listy nástupníckeho fondu alebo ktorá požiada o aktuálny štatút, predajný prospekt alebo kľúčové informácie pre investorov zanikajúceho fondu alebo nástupníckeho fondu.
(4)
Informácie podľa § 21 ods. 1 musia byť osobne určené podielnikovi a musia byť poskytnuté podielnikom v písomnej forme alebo na inom trvanlivom médiu.
(5)
Ak sa informácie podľa § 21 ods. 1 poskytujú aspoň niektorým podielnikom prostredníctvom iného trvanlivého média, ako je písomná forma, musia sa splniť tieto podmienky:
a)
poskytovanie informácií podľa § 21 ods. 1 na tomto trvanlivom médiu musí byť vhodné vzhľadom na súvislosti, za ktorých sa uskutočňuje alebo má uskutočňovať obchodný vzťah medzi podielnikom a správcovskou spoločnosťou spravujúcou zanikajúci fond alebo správcovskou spoločnosťou spravujúcou nástupnícky fond,
b)
podielnik, ktorému sa majú informácie podľa § 21 ods. 1 poskytnúť, si pri možnosti výberu medzi informáciami poskytnutými v písomnej forme alebo na inom trvanlivom médiu výslovne zvolil túto formu poskytnutia informácií.
(6)
Na účely odsekov 4 a 5 sa poskytovanie informácií prostredníctvom elektronickej komunikácie považuje za vhodné vzhľadom na súvislosti, za ktorých sa uskutočňuje alebo má uskutočňovať obchodný vzťah medzi podielnikom a správcovskou spoločnosťou spravujúcou zanikajúci fond alebo správcovskou spoločnosťou spravujúcou nástupnícky fond, ak existuje dôkaz, že podielnik má pravidelný prístup k internetu. Poskytnutie adresy elektronickej pošty podielnikom sa považuje za taký dôkaz.
§ 23
Práva podielnikov pri zlúčení
(1)
Podielnici zanikajúcich fondov a podielnici nástupníckeho fondu majú právo požiadať o
a)
vyplatenie svojich podielových listov alebo
b)
výmenu svojich podielových listov za podielové listy iného štandardného podielového fondu s podobnou investičnou politikou, ktorý správcovská spoločnosť spravuje, alebo za cenné papiere európskeho štandardného fondu s podobnou investičnou politikou, ktorý správcovská spoločnosť spravuje alebo ktorý spravuje iná správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá je osobou zo skupiny s úzkymi väzbami,13) do ktorej patrí aj správcovská spoločnosť, ak správcovská spoločnosť podielnikom takú možnosť výmeny ponúkne.
(2)
Ak je zanikajúcim fondom alebo nástupníckym fondom špeciálny podielový fond, možno výmenu podielových listov špeciálneho podielového fondu podľa odseku 1 písm. b) ponúknuť aj za podielové listy iného špeciálneho podielového fondu s podobnou investičnou politikou, ktorý správcovská spoločnosť spravuje.
(3)
Ak si podielnik uplatní práva podľa odseku 1, správcovská spoločnosť nesmie pri vyplatení podielových listov uplatniť výstupný poplatok podľa § 13 ods. 12. Pri výmene podielových listov podľa odseku 1 písm. b) sa nesmie uplatniť ani vstupný poplatok podľa § 13 ods. 5. Správcovská spoločnosť je povinná pri zlúčení podielových fondov zabezpečiť v majetku v zanikajúcom fonde a v majetku v nástupníckom fonde dostatočnú likviditu na zabezpečenie práv podielnikov podľa odseku 1. Ak uplatňovanie práv podielnikov podľa odseku 1 presiahne úroveň likvidity podľa predchádzajúcej vety, správcovská spoločnosť môže pri uplatnení práv podľa odseku 1 požadovať poplatok vo výške nepresahujúcej pokrytie nákladov na likvidáciu pozícií v majetku v podielovom fonde potrebnú na zabezpečenie dodatočnej likvidity umožňujúcej vyplácanie podielových listov. Tento poplatok sa stáva súčasťou majetku podielového fondu.
(4)
Podielnik nadobúda práva podľa odseku 1 od okamihu, keď sú podielnici zanikajúcich fondov a nástupníckeho fondu informovaní o navrhovanom zlúčení podľa § 22 ods. 1, a zaniká päť pracovných dní pred dátumom výpočtu výmenného pomeru.
(5)
Správcovská spoločnosť nesmie na ťarchu zanikajúcich fondov alebo na ťarchu nástupníckeho fondu alebo podielnikom zanikajúcich fondov alebo podielnikom nástupníckeho fondu účtovať žiadne právne, poradné alebo správne náklady alebo poplatky spojené s prípravou a procesom zlúčenia.
(6)
Pri cezhraničnom zlúčení práva podielnikov nástupníckeho európskeho štandardného fondu ustanovuje príslušný právny predpis domovského členského štátu nástupníckeho fondu.
(7)
Ak štatút podielového fondu určuje, že navrhované zlúčenie musí byť schválené podielnikmi,
a)
štatút podielového fondu určí aj kvórum pre uznášaniaschopnosť, počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia, spôsob hlasovania podielnikov, následky neodovzdania hlasu a počet hlasov pripadajúcich na jeden podiel,
b)
kvórum pre uznášaniaschopnosť pre cezhraničné zlúčenie nesmie byť určené vyššie ako kvórum pre uznášaniaschopnosť pre tuzemské zlúčenie,
c)
na také schválenie sa nesmie vyžadovať viac ako 75 % hlasov hlasujúcich podielnikov,
d)
musí byť štatútom podielového fondu zaručené, že akákoľvek zmena štatútu podielového fondu týkajúca sa zmeny rozsahu pôsobnosti schvaľovania podielnikmi, kvóra pre uznášaniaschopnosť, počtu hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia, spôsobu hlasovania podielnikov, následkov neodovzdania hlasu a počtu hlasov pripadajúcich na jeden podiel je predmetom schvaľovania podielnikmi.
(8)
Ak štatút podielového fondu určuje, že navrhované zlúčenie musí byť schválené podielnikmi, informácie podľa § 21 ods. 1 môžu obsahovať odporúčanie správcovskej spoločnosti spravujúcej zanikajúci fond, akým spôsobom sa má hlasovať
§ 24
Zlúčenie európskych štandardných fondov do štandardného podielového fondu
(1)
Zlúčením európskych podielových fondov do štandardného podielového fondu je zlúčenie, pri ktorom sú zanikajúcimi fondmi európske štandardné fondy alebo ich podfondy a nástupníckym fondom štandardný podielový fond alebo jeho podfond. Pri zlúčení zanikajúcich európskych štandardných fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu sa proces zlúčenia riadi a povinnosti zanikajúcich fondov, povinnosti správcu, depozitárov a ich audítorov alebo audítorských spoločností sa ustanovujú príslušnými právnymi predpismi domovského členského štátu zanikajúcich fondov.
(2)
Zlúčenie európskych štandardných fondov do štandardného podielového fondu podlieha predchádzajúcemu súhlasu alebo povoleniu príslušných orgánov dohľadu domovského členského štátu zanikajúcich európskych štandardných fondov.
(3)
Po prijatí informácií od príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu zanikajúcich európskych štandardných fondov Národná banka Slovenska posúdi možný vplyv navrhovaného zlúčenia na podielnikov nástupníckeho štandardného podielového fondu, aby zistila, či informácie o navrhovanom zlúčení, ktoré plánuje správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky štandardný podielový fond poskytnúť svojim podielnikom, sú vyhovujúce.
(4)
Ak to Národná banka Slovenska považuje za potrebné, môže najneskôr do 15 pracovných dní od prijatia informácií podľa odseku 3 písomne požiadať správcovskú spoločnosť spravujúcu nástupnícky štandardný podielový fond, aby doplnila alebo objasnila informácie o navrhovanom zlúčení určené pre podielnikov nástupníckeho štandardného podielového fondu, pričom Národná banka Slovenska zašle príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu zanikajúcich európskych štandardných fondov informáciu o svojich výhradách k informáciám, ktoré sa majú poskytnúť podielnikom nástupníckeho štandardného podielového fondu. Národná banka Slovenska v lehote 20 pracovných dní odo dňa ich prijatia oznámi príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu zanikajúcich európskych štandardných fondov informáciu o tom, či je spokojná s upravenými alebo doplnenými informáciami, ktoré sa majú poskytnúť podielnikom nástupníckeho štandardného podielového fondu.
(5)
Pri zlúčení európskych štandardných fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu sa príprava spoločného návrhu podmienok zlúčenia riadi príslušným právnym predpisom domovského členského štátu zanikajúcich fondov. Depozitár nástupníckeho štandardného podielového fondu overí súlad určenia postupu zlúčenia a pravidiel vzťahujúcich sa na prevod aktív a na výmenu podielových listov s požiadavkami tohto zákona a so štatútom štandardného podielového fondu.
(6)
Pri zlúčení európskych štandardných fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu sa na poskytovanie informácií podielnikom zanikajúcich európskych štandardných fondov použije príslušný právny predpis domovského členského štátu zanikajúcich európskych štandardných fondov. Na poskytovanie informácií podielnikom nástupníckeho štandardného podielového fondu sa vzťahuje § 21 a 22 rovnako.
(7)
Informácie o navrhovanom zlúčení je možné podielnikom nástupníckeho štandardného podielového fondu poskytnúť až po udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska alebo povolenia podľa odseku 2. Zároveň sa informácie o navrhovanom zlúčení podielnikom nástupníckeho štandardného podielového fondu poskytnú aspoň 30 dní pred posledným dátumom, keď je možné požiadať o vyplatenie podielových listov podľa § 23 ods. 1 písm. a) alebo o prípadnú výmenu podielových listov podľa § 23 ods. 1 písm. b).
(8)
Ak jeden zo zanikajúcich fondov alebo nástupnícky fond bol notifikovaný na distribúciu svojich podielových listov v inom členskom štáte podľa § 139, informácie podľa § 21 ods. 1 sa podielnikom na území iného členského štátu poskytujú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov hostiteľského členského štátu, alebo v jazyku schválenom príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu. Preklad informácií podľa prvej vety musí zodpovedať originálu. Za vyhotovenie a správnosť prekladu je zodpovedná správcovská spoločnosť spravujúca fond, ktorý bol notifikovaný.
(9)
Pri zlúčení európskych štandardných fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu práva podielnikov zanikajúcich európskych štandardných fondov upravuje príslušný právny predpis domovského členského štátu zanikajúcich európskych štandardných fondov. Na práva podielnikov nástupníckeho štandardného podielového fondu sa vzťahuje § 23 rovnako. Správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky štandardný podielový fond nesmie na ťarchu nástupníckeho štandardného podielového fondu alebo podielnikom nástupníckeho štandardného podielového fondu účtovať žiadne právne, poradné alebo správne náklady alebo poplatky spojené s prípravou a procesom zlúčenia.
§ 25
Deň účinnosti zlúčenia
(1)
Pri tuzemskom zlúčení dátum na výpočet výmenného pomeru podielových listov zanikajúceho fondu za podielové listy nástupníckeho fondu a deň účinnosti zlúčenia a prípadne určenia príslušnej čistej hodnoty aktív hotovostných platieb určí správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky fond po dohode so správcovskou spoločnosťou spravujúcou zanikajúci fond. Správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky fond je povinná o týchto dátumoch informovať aspoň desať dní vopred Národnú banku Slovenska.
(2)
Deň účinnosti cezhraničného zlúčenia a dátum na výpočet výmenného pomeru podielových listov zanikajúceho fondu za cenné papiere nástupníckeho európskeho štandardného fondu a prípadne určenia príslušnej čistej hodnoty aktív hotovostných platieb určuje príslušný právny predpis domovského členského štátu nástupníckeho európskeho štandardného fondu. Správcovská spoločnosť spravujúca zanikajúci fond je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o uskutočnení cezhraničného zlúčenia.
(3)
Pri zlúčení zanikajúcich európskych štandardných fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu dátum na výpočet výmenného pomeru cenných papierov európskeho štandardného fondu za podielové listy nástupníckeho štandardného podielového fondu a deň účinnosti zlúčenia a prípadne určenia príslušnej čistej hodnoty aktív hotovostných platieb určí správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky štandardný podielový fond po dohode so zanikajúcim fondom. Správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky štandardný podielový fond je povinná o týchto dátumoch aspoň desať pracovných dní vopred informovať Národnú banku Slovenska a príslušný orgán domovského členského štátu zanikajúceho fondu.
(4)
Deň účinnosti zlúčenia musí byť určený najneskôr na tretí pracovný deň odo dňa výpočtu výmenného pomeru. Ak štatút alebo zakladajúce dokumenty zanikajúceho fondu alebo nástupníckeho fondu ustanovuje, že navrhované zlúčenie musí byť schválené podielnikmi, výpočet výmenného pomeru a deň účinnosti zlúčenia a prípadne určenie príslušnej čistej hodnoty aktív hotovostných platieb sa musí uskutočniť až po schválení zlúčenia podielnikmi.
(5)
Zlúčenie, ktoré sa uskutočnilo podľa tohto zákona, sa nesmie vyhlásiť za neplatné.
(6)
Ak ide o zlúčenie uskutočnené postupom podľa § 19 ods. 1 písm. a), ku dňu účinnosti zlúčenia
a)
majetok a záväzky v zanikajúcom fonde sa prevedú do majetku nástupníckeho fondu,
b)
podielnici zanikajúceho fondu sa stávajú podielnikmi nástupníckeho fondu a prípadne sú oprávnení na hotovostnú platbu, ktorá neprekračuje 10 % aktuálnej ceny podielových listov zanikajúceho fondu v deň účinnosti zlúčenia, ak táto platba je určená v spoločných podmienkach zlúčenia, a
c)
zanikajúci fond a povolenie na jeho vytvorenie zaniká.
(7)
Ak ide o zlúčenie uskutočnené postupom podľa § 19 ods. 1 písm. b), ku dňu účinnosti zlúčenia
a)
majetok a záväzky v zanikajúcich fondoch sa prevedú na novovytvorený nástupnícky fond,
b)
podielnici zanikajúcich fondov sa stávajú podielnikmi novovytvoreného nástupníckeho fondu a prípadne sú oprávnení na hotovostnú platbu, ktorá neprekročí 10 % aktuálnej ceny podielového listu zanikajúcich fondov v deň účinnosti zlúčenia, ak táto platba je určená v spoločných podmienkach zlúčenia, a
c)
zanikajúce fondy a povolenia na ich vytvorenie zanikajú.
(8)
Ak ide o zlúčenie európskych štandardných fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu uskutočnené postupom podľa § 19 ods. 1 písm. c), ku dňu účinnosti zlúčenia
a)
majetok zanikajúcich európskych štandardných fondov sa prevedie na nástupnícky štandardný podielový fond,
b)
podielnici zanikajúcich európskych štandardných fondov sa stávajú podielnikmi nástupníckeho štandardného podielového fondu a
c)
zanikajúce európske štandardné fondy existujú naďalej, až do úhrady svojich záväzkov.
(9)
Pri cezhraničnom zlúčení možno majetok a záväzky zanikajúcich štandardných podielových fondov podľa § 19 ods. 1 písm. c) previesť aj na depozitára nástupníckeho európskeho štandardného fondu, ak to ustanovuje príslušný právny predpis domovského členského štátu nástupníckeho európskeho štandardného fondu.
(10)
Ak je nástupníckym fondom podielový fond podľa tohto zákona, správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky podielový fond je povinná spôsobom určeným v depozitárskej zmluve oznámiť depozitárovi nástupníckeho podielového fondu ukončenie prevodu majetku a záväzkov.
(11)
Pri tuzemskom zlúčení správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky fond zverejní spôsobom určeným v jeho štatúte informáciu o uskutočnení zlúčenia a aktuálny štatút a oznámi uskutočnenie zlúčenia Národnej banke Slovenska. Pri cezhraničnom zlúčení sa zverejnenie uskutočnenia zlúčenia a jeho oznámenie príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu nástupníckeho fondu a Národnej banke Slovenska riadi príslušným právnym predpisom domovského členského štátu nástupníckeho fondu.
(12)
Pri zlúčení európskych štandardných fondov do nástupníckeho štandardného podielového fondu správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky štandardný podielový fond zverejní spôsobom určeným v jeho štatúte informáciu o uskutočnení zlúčenia a aktuálny štatút a oznámi uskutočnenie zlúčenia Národnej banke Slovenska a príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu zanikajúcich európskych štandardných fondov.
(13)
Správcovská spoločnosť spravujúca nástupnícky fond je povinná do troch mesiacov odo dňa zlúčenia podielových fondov vymeniť podielnikom zaniknutých fondov ich podielové listy alebo cenné papiere za podielové listy nástupníckeho fondu a prípadne vyplatiť im hotovostnú platbu, ktorá neprekračuje 10 % aktuálnej ceny podielových listov zanikajúceho fondu v deň účinnosti zlúčenia. Podielnici zaniknutých fondov majú právo na podielové listy nástupníckeho fondu vo výmennom pomere určenom v dátume pre jeho výpočet a overenom podľa § 20 ods. 6.
(14)
Ak zlúčením dôjde k prekročeniu limitov a obmedzení týkajúcich sa majetku v nástupníckom podielovom fonde podľa § 89 až 93 alebo § 123 až 135 alebo k prekročeniu limitov a obmedzení podľa štatútu nástupníckeho podielového fondu, správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť majetok s týmito limitmi v lehote do šiestich mesiacov od zlúčenia.
(15)
Pri tuzemskom zlúčení zostávajú účinky zriadenia záložného práva alebo zabezpečovacích prevodov k podielovým listom zanikajúceho fondu zachované aj vo vzťahu k podielovým listom nástupníckeho fondu, za ktoré boli príslušné podielové listy zanikajúceho fondu vymenené.
PIATA HLAVA
ZRUŠENIE PODIELOVÉHO FONDU
§ 26
(1)
K zrušeniu podielového fondu môže dôjsť len na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska o odobratí povolenia na vytvorenie podielového fondu, na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. l) alebo ak povolenie na vytvorenie podielového fondu zaniklo vrátane zániku povolenia uplynutím doby, na ktorú bol otvorený podielový fond vytvorený.
(2)
K zrušeniu podfondu strešného podielového fondu dôjde len
a)
na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým sa nariaďuje taká zmena štatútu strešného podielového fondu, na základe ktorej sa podfond zruší,
b)
na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. l),
c)
ak podfond strešného podielového fondu zaniká v dôsledku uplynutia doby, na ktorú bol podfond vytvorený alebo
d)
ak povolenie na vytvorenie strešného podielového fondu zaniklo vrátane zániku povolenia uplynutím doby, na ktorú bol strešný podielový fond vytvorený.
(3)
Na zrušenie podfondu podielového fondu sa primerane použijú odseky 4 až 9.
(4)
Podielnik nie je oprávnený žiadať zrušenie podielového fondu.
(5)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na vytvorenie podielového fondu, rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase podľa § 163 ods. 1 písm. l) alebo ak povolenie na vytvorenie podielového fondu zaniklo, správcovská spoločnosť je povinná okamžite skončiť vydávanie podielových listov, vyplácanie podielových listov a uzavrieť hospodárenie s majetkom v podielovom fonde postupom podľa odseku 6. Národná banka Slovenska môže v záujme ochrany práv podielnikov určiť, že túto činnosť vykoná depozitár alebo iná správcovská spoločnosť.
(6)
Správcovská spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 5 je do šiestich mesiacov od vzniku skutočností podľa odseku 5 povinná
a)
vykonať mimoriadnu účtovnú závierku podielového fondu,
b)
predať majetok v podielovom fonde,
c)
zabezpečiť splatenie pohľadávok v prospech majetku v podielovom fonde,
d)
vyrovnať všetky záväzky z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
e)
vyplatiť podielnikom ich podiel na majetku v podielovom fonde.
(7)
Národná banka Slovenska môže na žiadosť správcovskej spoločnosti alebo osoby určenej podľa odseku 5 predĺžiť lehotu podľa odseku 6 najviac o 12 mesiacov, len ak je to odôvodnené záujmom ochrany podielnikov pred vznikom straty z predaja majetku v podielovom fonde v časovej tiesni.
(8)
Na predaj majetku v podielovom fonde podľa odseku 6 sa nevzťahuje povinnosť dodržiavať limity obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona.
(9)
Správcovská spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 5 je povinná informovať Národnú banku Slovenska aspoň raz za kalendárny mesiac o postupe podľa odseku 6.
ŠIESTA HLAVA
TUZEMSKÉ SUBJEKTY KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU
§ 26a
(1)
Spravovanie subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou sa vykonáva
a)
na základe zmluvy o správe subjektu kolektívneho investovania podľa § 26b alebo
b)
samostatne na základe povolenia podľa § 28a v rozsahu činností potrebných na spravovanie subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou.
(2)
Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, ktorý vykonáva svoju správu samostatne podľa odseku 1 písm. b), sa na účely tohto zákona považuje za samosprávny alternatívny investičný fond.
§ 26b
(1)
Správu subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou podľa § 4 ods. 2 písm. b) na základe zmluvy o správe subjektu kolektívneho investovania môže vykonávať len správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa § 66a (ďalej len „zmluvný správca“). Zmluvný správca je zodpovedný za škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosti aj podielnikom subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou.
(2)
Zmluvou o správe subjektu kolektívneho investovania sa zmluvný správca zaväzuje, že bude spravovať subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, a to bez jeho pokynov a subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou sa zaväzuje zaplatiť zmluvnému správcovi za túto činnosť odplatu.
(3)
Predmetom zmluvy o správe subjektu kolektívneho investovania môžu byť aj činnosti podľa § 27 ods. 5, ak ich subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou nevykonáva na vlastnú zodpovednosť.
(4)
Zmluva o správe subjektu kolektívneho investovania obsahuje najmä tieto náležitosti:
a)
predmet zmluvy o správe subjektu kolektívneho investovania podľa odsekov 2 a 3,
b)
spôsob určenia a úhrady odplaty za poskytované služby,
c)
ustanovenia, či a za akých podmienok, môže zmluvný správca zveriť spravovanie alebo vykonávanie ďalších činností podľa odseku 3 inej osobe.
(5)
Zmluva o správe subjektu kolektívneho investovania musí mať písomnú formu, uzatvára sa na dobu neurčitú a výpovedná lehota je najmenej šesť mesiacov; táto výpovedná lehota začína plynúť odo dňa doručenia výpovede. Ak sa začalo konanie o udelení sankcie, výpovedná lehota neuplynie pred dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska v tomto konaní.
§ 26c
(1)
Na samosprávny alternatívny investičný fond sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona primerane ako na správcovskú spoločnosť spravujúcu alternatívny investičný fond okrem ustanovení § 27 ods. 1, 11 a 12 alebo ak § 31 ods. 4 a 5, § 69a a 69b neustanovujú inak.
(2)
Samosprávny alternatívny investičný fond nemôže vykonávať inú činnosť, ako sú činnosti podľa § 27 ods. 4 a 5. Predmetom činnosti samosprávneho alternatívneho investičného fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od investorov s cieľom investovať ich v súlade s určenou investičnou politikou v prospech osôb, ktorých peňažné prostriedky boli zhromaždené.
(3)
Samosprávny alternatívny investičný fond je oprávnený zveriť inej osobe spravovanie svojho majetku pri dodržaní podmienok podľa § 57a. Takéto zverenie nie je spravovaním samosprávneho alternatívneho investičného fondu a osoba, ktorej bolo zverené spravovanie, nie je zmluvným správcom.
(4)
Administráciu podľa § 27 ods. 5 písm. a) vykonáva samosprávny alternatívny investičný fond samostatne alebo na základe zverenia činností inej osobe.
(5)
Základné imanie samosprávneho alternatívneho investičného fondu je najmenej 300 000 eur. Na primeranosť vlastných zdrojov samosprávneho alternatívneho investičného fondu sa vzťahujú ustanovenia § 47 ods. 2 písm. d) a ods. 7.
TRETIA ČASŤ
SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 27
Správcovská spoločnosť a zahraničná správcovská spoločnosť
(1)
Správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť založená na účel podnikania so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov alebo alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska; zapisuje sa do obchodného registra.
(2)
Spravovaním štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov sa rozumie
a)
riadenie investícií,
b)
administrácia, ktorou sa rozumie
1.
vedenie účtovníctva štandardného podielového fondu a európskeho štandardného fondu,
2.
zabezpečovanie právnych služieb pre štandardný podielový fond a európsky štandardný fond,
3.
určovanie hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde a európskom štandardnom fonde a určenie hodnoty podielu,
4.
zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v štandardnom podielovom fonde a európskom štandardnom fonde,
5.
vedenie zoznamu podielnikov a účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov vedených v samostatnej evidencii,
6.
rozdeľovanie a vyplácanie výnosov z hospodárenia s majetkom v štandardnom podielovom fonde a európskom štandardnom fonde,
7.
vydávanie a vyplácanie podielových listov štandardných podielových fondov a cenných papierov európskych štandardných fondov,
8.
uzavieranie zmlúv o vydaní podielových listov štandardných podielových fondov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania alebo o vyplatení podielových listov štandardných podielových fondov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania a ich vyrovnávanie,
9.
vedenie obchodnej dokumentácie,
10.
informovanie investorov a vybavovanie ich sťažností,
11.
výkon funkcie dodržiavania,
c)
distribúcia podielových listov štandardných podielových fondov a cenných papierov európskych štandardných fondov a ich propagácia.
(3)
Správcovská spoločnosť, ktorá má udelené povolenie podľa § 28, môže okrem vytvárania podielových fondov a činností podľa odseku 2, ak ich má uvedené v povolení podľa § 28, poskytovať tieto ďalšie služby:
a)
riadenie portfólia14) finančných nástrojov alebo riadenie investícií pre fondy vytvorené podľa osobitného predpisu,15)
b)
investičné poradenstvo,
c)
úschovu a správu podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek.
(4)
Spravovaním alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov sa rozumie riadenie investícií majetku alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu a riadenie rizík súvisiacich s týmito investíciami. Tým nie je dotknutá možnosť zverenia týchto činností.
(5)
Ďalšími činnosťami, ktoré správcovská spoločnosť môže dodatočne vykonávať v rámci spravovania alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu sú:
a)
administrácia, ktorou sa rozumejú činnosti podľa odseku 2 písm. b) vo vzťahu k alternatívnym investičným fondom a zahraničným alternatívnym investičným fondom,
b)
distribúcia cenných papierov a majetkových účastí alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov,
c)
činnosti súvisiace s aktívami alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu, a to služby nevyhnutné na splnenie povinností pri správe majetku alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, správa zariadení, činnosti správy nehnuteľností, poradenstvo podnikom o kapitálovej štruktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich otázkach, poradenstvo a služby týkajúce sa zlúčení a kúpy podnikov a iné služby spojené so správou alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a spoločností a iných aktív, do ktorých tento fond investoval.
(6)
Správcovská spoločnosť, ktorá má udelené povolenie podľa § 28a môže okrem vytvárania podielových fondov a činností podľa odsekov 4 a 5, ak ich má uvedené v povolení podľa § 28a, poskytovať tieto ďalšie služby:
a)
riadenie portfólia14) finančných nástrojov alebo riadenie investícií pre fondy vytvorené podľa osobitného predpisu,15)
b)
investičné poradenstvo,
c)
úschovu a správu podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek,
d)
prijatie a postúpenie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov.
(7)
Správcovská spoločnosť môže vykonávať činnosti podľa odsekov 2, 4 alebo odseku 5 pre inú správcovskú spoločnosť, zahraničnú správcovskú spoločnosť, pre subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou alebo pre zahraničnú investičnú spoločnosť, ak jej tieto činnosti boli zverené na základe zmluvy a ak sú splnené podmienky podľa § 57 a 57a. Výkon činnosti podľa odseku 4 alebo odseku 5 pre samosprávny alternatívny investičný fond na základe zverenia činnosti nie je spravovaním tohto subjektu kolektívneho investovania.
(8)
Na vykonávanie činnosti správcovskej spoločnosti podľa odsekov 2 až 6 sa nevyžaduje povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného predpisu.16)
(9)
Správcovská spoločnosť nemôže vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto zákona. Činnosti podľa odseku 3 písm. b) a c) môže správcovská spoločnosť vykonávať, len ak ich má uvedené v povolení podľa § 28 súčasne s činnosťou podľa odseku 3 písm. a). Činnosti podľa odseku 6 písm. b) až d) môže správcovská spoločnosť vykonávať, len ak ich má uvedené v povolení podľa § 28a súčasne s činnosťou podľa odseku 6 písm. a).
(10)
Iná osoba ako správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť alebo subjekt kolektívneho investovania nemôže vykonávať činnosť podľa odseku 1. Obchodník s cennými papiermi a banka s povolením na výkon investičných služieb sú oprávnení vykonávať investičnú službu spočívajúcu v priamom alebo nepriamom ponúkaní alebo umiestňovaní cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu len v rozsahu, v akom môžu byť tieto cenné papiere alebo majetkové účasti distribuované podľa tohto zákona alebo právneho predpisu príslušného členského štátu.
(11)
Správcovská spoločnosť môže vydávať akcie len ako zaknihované kmeňové akcie na meno.
(12)
Obchodné meno správcovskej spoločnosti musí obsahovať označenie „správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť“ alebo skratku „správ. spol., a. s.“. Iné osoby podnikajúce na finančnom trhu nemôžu používať vo svojom obchodnom mene označenie a skratky podľa prvej vety ani označenie „správcovská spoločnosť“, ani označenie s nimi zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku.
(13)
Správcovská spoločnosť nemôže
a)
zmeniť predmet činnosti a právnu formu; za zmenu predmetu činnosti sa nepovažuje zmena povolenia podľa § 28 a povolenia podľa § 28a schválená Národnou bankou Slovenska,
b)
zmeniť podobu a formu akcií správcovskej spoločnosti,
c)
rozdeliť sa,
d)
splynúť s inou právnickou osobou.
(14)
Zahraničná správcovská spoločnosť je právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá má povolenie na vytváranie a spravovanie subjektov kolektívneho investovania udelené v štáte, v ktorom má sídlo.
(15)
Pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti je organizačná zložka zahraničnej správcovskej spoločnosti umiestnená na území Slovenskej republiky; všetky pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti zriadené na území Slovenskej republiky zahraničnou správcovskou spoločnosťou sa považujú z hľadiska oprávnenia vykonávať činnosti na území Slovenskej republiky za jednu pobočku.
DRUHÁ HLAVA
POVOLENIA A REGISTRÁCIE
Povolenie na spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov
§ 28
(1)
O udelení povolenia na spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov rozhoduje Národná banka Slovenska a žiadosť o udelenie povolenia na spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov podáva akciová spoločnosť alebo zakladateľ.
(2)
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa odseku 1, len ak je preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
splatené základné imanie podľa § 47 ods. 1,
b)
pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov budúcej správcovskej spoločnosti je prehľadný a dôveryhodný,
c)
každá osoba s kvalifikovanou účasťou17) na budúcej správcovskej spoločnosti je vhodná a vzťah tejto osoby s inými osobami je prehľadný, najmä sú prehľadné podiely na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d)
fyzická osoba, ktorá je členom predstavenstva, prokuristom, členom dozornej rady, alebo ktorá je navrhovaná za vedúceho zamestnanca18) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti podľa tohto zákona, za osobu zodpovednú za výkon funkcie riadenia investícií, výkon funkcie dodržiavania, výkon funkcie vnútorného auditu a výkon funkcie riadenia rizík podľa tohto zákona, je odborne spôsobilá a dôveryhodná,
e)
skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti, je prehľadná,
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý nie je členským štátom a na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby,
h)
sídlo a ústredie budúcej správcovskej spoločnosti je umiestnené na území Slovenskej republiky,
i)
stanovy budúcej správcovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
j)
akcionárom správcovskej spoločnosti nie je osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu,
k)
sú splnené vecné predpoklady na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti, ktorými sa rozumie materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti budúcej správcovskej spoločnosti a organizačné predpoklady na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti tak, aby bolo zabezpečené dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania a dodržiavanie pravidiel činnosti,
l)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, a vhodnosť akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ak by sa udelením povolenia podľa odseku 1 budúca správcovská spoločnosť stala súčasťou finančného konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová spoločnosť, alebo by sa stala súčasťou finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť,
m)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie investičných služieb19) vo vzťahu k požadovanému rozsahu činností podľa § 27 ods. 3.
(3)
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo budúcej správcovskej spoločnosti,
b)
identifikačné číslo budúcej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené,
c)
údaj o výške základného imania,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a výška kvalifikovaného podielu,
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osôb podľa odseku 2 písm. d) a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
f)
návrh, v akom rozsahu plánuje správcovská spoločnosť vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 3, ak plánuje tieto činnosti vykonávať,
g)
údaje o vecných, personálnych a organizačných predpokladoch na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti.
(4)
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, prílohou žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 je
a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov budúcej správcovskej spoločnosti,
c)
obchodný plán budúcej správcovskej spoločnosti aspoň na obdobie troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola podaná žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1, ktorý obsahuje aj organizačnú štruktúru,
d)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania,
e)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel činnosti vrátane návrhu pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného predpisu,20) ak plánuje vykonávať aj činnosti podľa § 27 ods. 3,
f)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 2 písm. d), doklad preukazujúci ich bezúhonnosť nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
g)
vyhlásenie akcionára, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz,
h)
doklad o splatení základného imania.
(5)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.
(6)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2. Národná banka Slovenska nemôže udeliť povolenie na výkon činností podľa § 27 ods. 3 písm. b) a c), ak správcovskej spoločnosti súčasne alebo predtým neudelila povolenie na výkon činnosti podľa § 27 ods. 3 písm. a).
(7)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia podľa odseku 1.
(8)
Na účely tohto zákona sa odbornou spôsobilosťou člena predstavenstva správcovskej spoločnosti, prokuristu správcovskej spoločnosti, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti podľa tohto zákona (ďalej len „vrcholový manažment“) rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a aspoň trojročná prax v oblasti finančného trhu alebo v inej finančnej oblasti a trojročné riadiace skúsenosti v oblasti finančného trhu; za odborne spôsobilú osobu môže Národná banka Slovenska uznať aj osobu, ktorá má úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo iné obdobné zahraničné vzdelanie a aspoň sedemročnú prax v oblasti finančného trhu alebo v inej finančnej oblasti, z toho aspoň tri roky v riadiacej funkcii. Odbornou spôsobilosťou osoby zodpovednej za výkon funkcie riadenia investícií, výkon funkcie dodržiavania, výkon funkcie vnútorného auditu a výkon funkcie riadenia rizík sa rozumie aspoň trojročná prax v oblasti finančného trhu primeraná odbornej činnosti, ktorú má príslušný zamestnanec vykonávať.
(9)
Odbornou spôsobilosťou člena dozornej rady správcovskej spoločnosti sa rozumie primeraná znalosť a skúsenosti v oblasti finančného trhu alebo v inej finančnej oblasti. Pri členoch štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti sa za odborne spôsobilú osobu považuje fyzická osoba, ktorá má primerané znalosti a skúsenosti vo finančnej oblasti.
(10)
Za dôveryhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch
a)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. d) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie na vznik alebo činnosť, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím tohto povolenia,
b)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. d) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa alebo v správcovskej spoločnosti spravujúcej podielové fondy, na majetok ktorých bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,
c)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. d) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorá vstúpila do likvidácie, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, na ktorú bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo na ktorú bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vznikom takejto skutočnosti,
d)
nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,21)
e)
spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje zábezpeku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov správcovskej spoločnosti, prípadne z iných vnútorných aktov riadenia,
f)
nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov v oblasti finančného sektora.21a)
(11)
Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, alebo ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava.
(12)
Fyzickú osobu uvedenú v odseku 10 písm. a) až c) môže Národná banka Slovenska v konaní o udelení povolenia podľa odseku 1 uznať za dôveryhodnú, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkciách uvedených v odseku 10 písm. a) až c) nemohla táto fyzická osoba ovplyvniť činnosť správcovskej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky uvedené v odseku 10 písm. a) až c).
(13)
Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje právnická osoba alebo dôveryhodná osoba, ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b), ak je zo všetkých okolností zrejmé, že zabezpečí riadne vykonávanie kolektívneho investovania v záujme stability finančného trhu.
(14)
Vhodnosťou akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť sa rozumie schopnosť zabezpečiť riadny a bezpečný výkon činností regulovaných osôb, ktoré sú súčasťou finančného konsolidovaného celku ovládaného touto finančnou holdingovou spoločnosťou alebo finančného konglomerátu ovládaného touto zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, v záujme stability finančného trhu.
(15)
Odbornou spôsobilosťou fyzickej osoby navrhnutej za vedúceho pobočky správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej investičnej spoločnosti a jej zástupcu sa rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a aspoň trojročná prax v oblasti finančného trhu alebo v inej finančnej oblasti a trojročné riadiace skúsenosti v oblasti finančného trhu alebo ukončené úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie a aspoň sedemročná prax v oblasti finančného trhu alebo v inej finančnej oblasti, z toho aspoň tri roky v riadiacej funkcii.
(16)
Ak je žiadateľom o udelenie povolenia podľa odseku 1 zakladateľ, pri konaní o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 sa ustanovenia odsekov 2, 3, 4, 8, 9 a § 30 ods. 2 použijú primerane.
(17)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 a § 28a ods. 2.
§ 28a
Povolenie na spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
(1)
O udelení povolenia na spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov rozhoduje Národná banka Slovenska a žiadosť o udelenie povolenia na spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov podáva akciová spoločnosť alebo zakladateľ.
(2)
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa odseku 1, len ak je preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
splatené základné imanie podľa § 47 ods. 1,
b)
pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov budúcej správcovskej spoločnosti je prehľadný a dôveryhodný,
c)
každá osoba s kvalifikovanou účasťou17) na budúcej správcovskej spoločnosti je vhodná a vzťah tejto osoby s inými osobami je prehľadný, najmä sú prehľadné podiely na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d)
fyzická osoba, ktorá je členom predstavenstva, prokuristom, členom dozornej rady alebo ktorá je navrhovaná za vedúceho zamestnanca18) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti podľa tohto zákona, za osobu zodpovednú za výkon funkcie riadenia investícií, výkon funkcie dodržiavania, výkon funkcie vnútorného auditu a výkon funkcie riadenia rizík podľa tohto zákona, je odborne spôsobilá a dôveryhodná,
e)
skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti, je prehľadná,
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý nie je členským štátom, a na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby,
h)
sídlo a ústredie budúcej správcovskej spoločnosti je umiestnené na území Slovenskej republiky,
i)
akcionárom správcovskej spoločnosti nie je osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu,
j)
sú splnené vecné predpoklady na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti, ktorými sa rozumie materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti budúcej správcovskej spoločnosti a organizačné predpoklady na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti, tak aby bolo zabezpečené dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania a dodržiavanie pravidiel činnosti,
k)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, a vhodnosť akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ak by sa udelením povolenia podľa odseku 1 budúca správcovská spoločnosť stala súčasťou finančného konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová spoločnosť, alebo by sa stala súčasťou finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť,
l)
sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie investičných služieb19) vo vzťahu k požadovanému rozsahu činností podľa § 27 ods. 6.
(3)
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo budúcej správcovskej spoločnosti,
b)
identifikačné číslo budúcej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené,
c)
údaj o výške základného imania,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a výška kvalifikovaného podielu,
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osôb podľa odseku 2 písm. d) a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
f)
návrh, v akom rozsahu plánuje správcovská spoločnosť vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 5 a 6, ak plánuje tieto činnosti vykonávať a činnosti podľa odseku 6 nemá uvedené v povolení podľa § 28,
g)
údaje o vecných, personálnych a organizačných predpokladoch na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti.
(4)
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, prílohou k žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 je
a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov budúcej správcovskej spoločnosti,
c)
obchodný plán budúcej správcovskej spoločnosti aspoň na obdobie troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola podaná žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1, ktorý obsahuje aj organizačnú štruktúru,
d)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania,
e)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia povinností podľa tohto zákona,
f)
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel činnosti vrátane návrhu pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného predpisu,20) ak plánuje vykonávať aj činnosti podľa § 27 ods. 6,
g)
návrh vnútorných aktov riadenia upravujúcich zásady odmeňovania podľa § 33 ods. 8 a 9,
h)
informácia a akékoľvek iné podklady k existujúcemu alebo plánovanému zvereniu činnosti správcovskej spoločnosti alebo ďalšiemu zvereniu činnosti správcovskej spoločnosti podľa § 57a,
i)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 2 písm. d), doklad preukazujúci ich bezúhonnosť nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
j)
vyhlásenie akcionára, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz,
k)
doklad o splatení základného imania,
l)
informácie o alternatívnych investičných fondoch alebo zahraničných alternatívnych investičných fondoch, ktoré spravuje alebo plánuje spravovať v čase podania žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1, a to v rozsahu
1.
informácie o investičných stratégiách vrátane druhov podkladových fondov, ak je alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond fondom fondov, o politike správcovskej spoločnosti v súvislosti s využívaním pákového efektu pri správe alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, ako aj o rizikových profiloch a iných charakteristikách alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov vrátane informácií o členských štátoch alebo nečlenských štátoch, v ktorých sú takéto alternatívne investičné fondy alebo zahraničné alternatívne investičné fondy usadené alebo by sa mali usadiť,
2.
informáciu o tom, kde je usadený hlavný alternatívny investičný fond, ak je alternatívny investičný fond zberným alternatívnym investičným fondom,
3.
štatútu alebo zakladajúcich dokumentov každého alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
4.
určenia depozitára v súlade s § 70 za každý alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond,
5.
informácie podľa § 159a za každý alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond.
(5)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 najneskôr do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti; za úplnú žiadosť sa považujú informácie aspoň v rozsahu podľa odseku 3 písm. d) a e) a odseku 4 písm. c), e), g) a písm. l) prvého a druhého bodu. Lehotu podľa prvej vety môže Národná banka Slovenska predĺžiť o tri mesiace, ak je to potrebné na riadne posúdenie žiadosti a po predchádzajúcom informovaní žiadateľa.
(6)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2. Národná banka Slovenska nemôže udeliť povolenie na výkon činností podľa § 27 ods. 6 písm. b) až d), ak správcovskej spoločnosti súčasne alebo predtým neudelila povolenie na výkon činnosti podľa § 27 ods. 6 písm. a).
(7)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia podľa odseku 1.
(8)
Ak je žiadateľom o udelenie povolenia podľa odseku 1 zakladateľ, pri konaní o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 sa ustanovenia odsekov 2 až 4 a § 30 ods. 3 použijú primerane. Pri konaní o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 sa použijú ustanovenia § 28 ods. 8 až 15 primerane.
§ 29
(1)
Národná banka Slovenska je povinná pred udelením povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a konzultovať s príslušným orgánom dohľadu členského štátu, ktorý udelil zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnej banke alebo zahraničnej poisťovni so sídlom na území členského štátu príslušné povolenie, udelenie povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a právnickej osobe, ktorá je
a)
dcérskou spoločnosťou tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničnej banky alebo zahraničnej poisťovne,
b)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničnej banky alebo zahraničnej poisťovne,
c)
kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú túto zahraničnú správcovskú spoločnosť, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničnú banku alebo zahraničnú poisťovňu,
d)
dcérskou spoločnosťou banky alebo poisťovne so sídlom na území členského štátu,
e)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti banky alebo poisťovne so sídlom na území členského štátu,
f)
kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú banku alebo poisťovňu so sídlom na území členského štátu.
(2)
Predmetom konzultácie podľa odseku 1 je najmä posúdenie vhodnosti zakladateľov alebo akcionárov správcovskej spoločnosti, dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti osôb podľa § 28 ods. 2 písm. d) alebo § 28a ods. 2 písm. d) pôsobiacich v osobe podľa odseku 1 a posúdenie dodržiavania podmienok výkonu činnosti týchto osôb. Národná banka Slovenska je povinná na žiadosť príslušného orgánu dohľadu, bankového dohľadu alebo dohľadu nad poisťovníctvom členského štátu poskytnúť mu informácie potrebné na posúdenie vhodnosti akcionárov zahraničnej finančnej inštitúcii, dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti osôb, ktoré majú pôsobiť v zahraničnej finančnej inštitúcii, a informácie potrebné na posúdenie dodržiavania podmienok výkonu činnosti osobami podliehajúcimi dohľadu Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona.
§ 30
(1)
Povolenie podľa § 28 a povolenie podľa § 28a sa udeľujú na dobu neurčitú a nemožno ich previesť na inú osobu ani neprechádzajú na právneho nástupcu správcovskej spoločnosti.
(2)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu22) výrok rozhodnutia, ktorým sa udeľuje povolenie podľa § 28, obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorej sa povolenie udeľuje,
b)
predmet činnosti správcovskej spoločnosti, povolené činnosti podľa § 27 ods. 2 a 3 a údaje ich rozsahu oprávnenia na výkon týchto činností,
c)
údaj o tom, že ide o rozhodnutie, ktoré sa predpokladá v právne záväznom akte Európskej únie upravujúcom podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov,
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá môže vykonávať funkciu člena predstavenstva, člena dozornej rady a prokuristu.
(3)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu22) výrok rozhodnutia, ktorým sa udeľuje povolenie podľa § 28a, obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorej sa povolenie udeľuje,
b)
predmet činnosti správcovskej spoločnosti, povolené činnosti podľa § 27 ods. 4 až 6 a údaje rozsahu ich oprávnenia na výkon týchto činností,
c)
údaj o tom, že ide o rozhodnutie, ktoré sa predpokladá v právne záväznom akte Európskej únie upravujúcom správcov alternatívnych investičných fondov,
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá môže vykonávať funkciu člena predstavenstva, člena dozornej rady a prokuristu.
(4)
Povolenie podľa § 28 a povolenie podľa § 28a môžu obsahovať aj podmienky, ktoré musí správcovská spoločnosť splniť pred začatím výkonu povolenej činnosti, alebo podmienky, ktoré je správcovská spoločnosť povinná dodržiavať pri výkone ktorejkoľvek povolenej činnosti. V povolení podľa § 28 a povolení podľa § 28a možno výkon niektorých činností obmedziť. Pri zmene obchodného mena nie je potrebné požiadať o zmenu povolenia podľa § 28 a povolenia podľa § 28a, správcovská spoločnosť je však povinná Národnej banke Slovenska túto zmenu písomne oznámiť najneskôr do desiatich dní odo dňa vykonania tejto zmeny.
(5)
Na žiadosť správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a sa vzťahuje § 28 alebo § 28a primerane. Ak ide o zmenu povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a týkajúcej sa vypustenia niektorých z povolených činností podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, je potrebné v žiadosti o zmenu povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a uviesť dôvod, ako aj doklady preukazujúce vyrovnanie všetkých záväzkov voči klientom, pre ktorých boli tieto činnosti vykonávané. Zmena povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a alebo zmena údajov uvedených v povolení podľa § 28 alebo povolení podľa § 28a vyvolaná udelením povolenia podľa § 121 alebo povolenia podľa § 137 alebo predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 sa považuje za schválenú udelením príslušného povolenia alebo predchádzajúceho súhlasu. Zmeny povolenia vyvolané len zmenou mena alebo priezviska, alebo miesta trvalého pobytu fyzických osôb už schválených postupom podľa § 28 alebo podľa § 28a alebo postupom podľa § 163 si nevyžadujú súhlas Národnej banky Slovenska. Správcovská spoločnosť je však povinná Národnej banke Slovenska túto zmenu písomne oznámiť najneskôr do desiatich dní odo dňa, keď jej táto skutočnosť bola oznámená alebo keď sa o nej inak dozvedela.
(6)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o zmenu povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a do jedného mesiaca od prijatia úplnej žiadosti. Národná banka Slovenska môže rozhodnutím obmedziť alebo zamietnuť vykonanie zmien oznámených podľa odseku 11, a to do jedného mesiaca od prijatia takého oznámenia. Lehoty podľa prvej a druhej vety môže Národná banka Slovenska rozhodnutím predĺžiť až o jeden mesiac, ak je to potrebné vzhľadom na okolnosti žiadosti alebo oznámenia, ktoré si vyžadujú osobitný zreteľ. Ak Národná banka Slovenska nevydá rozhodnutie v lehote podľa prvej alebo druhej vety, považuje sa zmena povolenia alebo vykonanie zmien oznámené podľa odseku 11 za schválené.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a alebo jeho zmeny do jedného mesiaca odo dňa, keď toto povolenie alebo jeho zmena nadobudla právoplatnosť a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.
(8)
Správcovská spoločnosť môže začať vykonávať povolenú činnosť až po zápise povolenej činnosti do obchodného registra a po splnení podmienok podľa odseku 4; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 9.
(9)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a môže začať spravovať alternatívne investičné fondy v súlade s investičnými stratégiami uvedenými v žiadosti podľa § 28a ods. 4 písm. l) prvého bodu po udelení povolenia podľa § 28a, avšak najskôr jeden mesiac po predložení informácií uvedených v § 28a ods. 4 písm. h) a písm. l) treťom až piatom bode, ak tieto informácie neboli predložené v konaní o udelení povolenia podľa § 28a; tým nie je dotknutá povinnosť získania povolenia podľa § 121 alebo povolenia podľa § 137.
(10)
Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o každom udelenom povolení podľa § 28a. Národná banka Slovenska informuje minimálne raz za štvrť roka Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o udelených, vrátených alebo odobratých povoleniach podľa § 28a.
(11)
Správcovská spoločnosť je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska akékoľvek významné zmeny podmienok, na základe ktorých jej bolo udelené povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a, najmä významné zmeny v informáciách alebo dokladoch podľa § 28 ods. 3 a 4 alebo § 28a ods. 3 a 4, a to ešte pred ich vykonaním. To neplatí pre zmeny informácií alebo dokladov, ktoré správcovská spoločnosť nemohla ovplyvniť. Podanie žiadosti o zmenu povolenia podľa § 28, povolenia podľa § 28a a žiadosti o udelenie povolenia podľa § 84, 121 alebo 137 a žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu sa považuje za oznámenie podľa prvej vety.
§ 31
(1)
Povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a zaniká dňom
a)
zrušenia správcovskej spoločnosti z iného dôvodu, ako je odobratie povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a,
b)
nadobudnutia právoplatnosti vyhlásenia konkurzu na majetok správcovskej spoločnosti,
c)
vrátenia povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a; povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim súhlasom podľa § 163 ods. 1 písm. h),
d)
uplynutia lehoty na zápis povolených činností do obchodného registra podľa § 30 ods. 7, ak nebol podaný návrh na zápis povolenej činnosti do obchodného registra, alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o zamietnutí námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu povolenej činnosti príslušným registrovým súdom; ak neboli podané námietky proti odmietnutiu vykonať zápis, dňom oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu povolenej činnosti do obchodného registra,
e)
právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a, ak v tomto rozhodnutí nie je určený iný deň zániku povolenia,
f)
predaja podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná písomne bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a), b) a d).
(3)
Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi skutočnosť podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) príslušnému registrovému súdu.
(4)
Na zánik povolenia podľa § 28a udeleného samosprávnemu alternatívnemu investičnému fondu sa ustanovenia odseku 1 písm. a) a f) nevzťahujú. Samosprávny alternatívny investičný fond nemôže predať podnik ani časť podniku.
(5)
Samosprávny alternatívny investičný fond je povinný bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach podľa odseku 1 písm. b) a d).
§ 31a
Registrácia správcov alternatívnych investičných fondov
(1)
Ak odsek 4 neustanovuje inak, na spravovanie alternatívnych investičných fondov sa nevyžaduje povolenie podľa § 28a, ak ide o osobu, ktorá priamo alebo nepriamo prostredníctvom spoločnosti, s ktorou je personálne prepojená alebo vzťahom kontroly, významným priamym podielom alebo nepriamym podielom, riadi portfóliá alternatívnych investičných fondov, ktorých celková hodnota spravovaných aktív
a)
vrátane všetkých aktív nadobudnutých s využitím pákového efektu nepresahuje hodnotu 100 000 000 eur, alebo
b)
nepresahuje hodnotu 500 000 000 eur, ak ide o alternatívne investičné fondy, ktoré nevyužívajú pákový efekt a nemajú práva na vyplatenie uplatniteľné počas piatich rokov odo dňa uskutočnenia počiatočnej investície do takého alternatívneho investičného fondu.
(2)
Pri výpočte limitov podľa odseku 1 sa postupuje podľa osobitného predpisu.22a)
(3)
Na spravovanie alternatívnych investičných fondov sa nevyžaduje povolenie podľa § 28a ani registrácia podľa § 31b, ak ide o osobu, ktorá spravuje jeden alternatívny investičný fond alebo viac alternatívnych investičných fondov, ktorých jedinými investormi sú osoby spravujúce alternatívne investičné fondy alebo materské spoločnosti, alebo dcérske spoločnosti osôb spravujúcich alternatívne investičné fondy, alebo iné dcérske spoločnosti týchto materských spoločností a ak žiadny z uvedených investorov sám nie je alternatívnym investičným fondom.
(4)
Výnimka podľa odseku 1 sa nevzťahuje na spravovanie špeciálnych podielových fondov podľa tohto zákona.
(5)
Osoba, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa odseku 1, podlieha registrácii podľa § 31b; táto osoba si môže zvoliť, že nebude podliehať režimu registrácie podľa § 31b, ale režimu povolenia podľa § 28a. Takáto správcovská spoločnosť je oprávnená využiť aj práva na cezhraničné vykonávanie činností a na cezhraničnú distribúciu podľa tohto zákona, a to bez ohľadu na limity podľa odseku 1.
(6)
Na osoby spravujúce alternatívne investičné fondy podľa § 4 ods. 2 písm. b) a na samosprávne alternatívne investičné fondy, ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 1, sa vzťahujú len ustanovenia § 31b a 189a.
§ 31b
Register správcov
(1)
Osoby vykonávajúce správu alternatívnych investičných fondov, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa § 31a ods. 1, sa zapisujú do registra správcov alternatívnych investičných fondov (ďalej len „register správcov“). Do registra správcov sa zapisujú aj samosprávne alternatívne investičné fondy, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa § 31a ods. 1.
(2)
Register správcov vedie Národná banka Slovenska.
(3)
Register správcov obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcu,
b)
údaj, či ide o správcu alebo samosprávny alternatívny investičný fond,
c)
informácie podľa osobitného predpisu.22b)
(4)
Návrh na zápis, zmenu zápisu a zrušenie zápisu do registra správcov sa podáva v elektronickej podobe. Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zápis, zmenu zápisu a návrhu na zrušenie zápisu zodpovedá žiadateľ. Žiadateľ je povinný pred podaním návrhu na zápis alebo zmenu zápisu uhradiť poplatok za návrh na zápis alebo za návrh na zmenu zápisu.
(5)
Návrh na zápis do registra správcov obsahuje evidované údaje podľa odseku 3.
(6)
Ak je návrh na zápis do registra správcov úplný a poplatok za návrh je uhradený riadne a včas, Národná banka Slovenska do desiatich pracovných dní od prijatia úplného návrhu na zápis do registra správcov
a)
zapíše správcu do registra správcov a priradí mu registračné číslo,
b)
informuje správcu elektronicky o zápise do registra správcov a o pridelenom registračnom čísle.
(7)
Správca je povinný aktualizovať údaje v registri v súlade s osobitným predpisom.22c)
(8)
Ak je návrh na zmenu zápisu v registri správcov úplný a poplatok za návrh na zmenu zápisu je uhradený riadne a včas, Národná banka Slovenska do desiatich pracovných dní od prijatia úplného návrhu vyznačí zmenu v zápise a o zmene zápisu elektronicky informuje správcu.
(9)
Ak je návrh na zápis, návrh na zmenu zápisu alebo návrh na zrušenie zápisu do registra správcov neúplný alebo poplatok za návrh na zápis alebo zmenu zápisu nebol riadne a včas uhradený, na takýto návrh sa hľadí, ako keby nebol podaný a Národná banka Slovenska o tom informuje žiadateľa elektronicky do desiatich pracovných dní odo dňa jeho prijatia. Poplatok za neúplný návrh sa nevracia.
(10)
Správca je povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska, že prestal spĺňať podmienky na udelenie výnimky podľa § 31a požiadať o zrušenie zápisu v registri správcov a do jedného mesiaca odo dňa, keď prestal spĺňať podmienky na udelenie výnimky podľa § 31a požiadať o povolenie podľa § 28a alebo v lehote do jedného mesiaca ukončiť činnosť.
(11)
Národná banka Slovenska zruší zápis v registri správcov aj bez návrhu na zrušenie zápisu, ak zistí, že správca prestal spĺňať podmienky na zápis do registra správcov.
(12)
Register správcov je verejne prístupný na webovom sídle Národnej banky Slovenska v rozsahu údajov podľa odseku 3.
TRETIA HLAVA
PODMIENKY VÝKONU ČINNOSTI SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI
Pravidlá obozretného podnikania
§ 32
Organizácia a riadenie správcovskej spoločnosti
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná primerane k povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činnosti a rozsahu vykonávaných činností a poskytovaných služieb
a)
zaviesť, uplatňovať a dodržiavať postupy rozhodovania a organizačnú štruktúru, v ktorej sú jednoznačne a preukázateľne špecifikované vzťahy podriadenosti, rozdelené úlohy a zodpovednosť,
b)
zabezpečiť, aby jej príslušné osoby boli oboznámené s postupmi, ktoré musia byť dodržané pre riadne plnenie ich povinností,
c)
zaviesť, uplatňovať a udržiavať primeraný mechanizmus vnútornej kontroly na zabezpečenie súladu s rozhodnutiami a postupmi na všetkých organizačných úrovniach správcovskej spoločnosti,
d)
zaviesť, uplatňovať a udržiavať účinný systém vnútorného podávania správ a oznamovania informácií na všetkých organizačných úrovniach správcovskej spoločnosti a systém účinného vymieňania informácií so zainteresovanými inými osobami,
e)
viesť riadne záznamy o svojej činnosti a vnútornej organizácii,
f)
zabezpečiť, aby výkon viacerých úloh jej príslušnými osobami ani potenciálne nebránil pri plnení ktorejkoľvek konkrétnej úlohy podľa zásad poctivého obchodného styku, odbornou starostlivosťou a v záujme podielnikov.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť, uplatňovať a udržiavať primerané systémy a postupy na ochranu bezpečnosti, integrity a dôvernosti informácií pri zohľadnení povahy príslušných informácií.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť, uplatňovať a dodržiavať stratégiu nepretržitosti jej činnosti potrebnú na to, aby sa zabezpečilo uchovanie základných údajov a funkcií a neprerušené poskytovanie jej služieb a výkon činností pri poruche jej systémov alebo, ak to nie je možné, aby bola umožnená včasná obnova týchto údajov a funkcií a včasné opätovné pokračovanie poskytovania služieb a výkonu činností.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť pred začatím vykonávania činnosti, na ktorú jej bolo udelené povolenie, uplatňovať a dodržiavať účtovné metódy a postupy umožňujúce jej bezodkladne predkladať Národnej banke Slovenska na jej žiadosť správy o jej finančnej situácii zodpovedajúce pravdivému a vernému obrazu o jej finančnej situácii a ktoré sú podľa platných účtovných štandardov a pravidiel.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná sledovať a pravidelne hodnotiť primeranosť a účinnosť svojich systémov, mechanizmov vnútornej kontroly, postupov a opatrení zavedených odsekmi 1 až 4 a prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.
(6)
Príslušnou osobou sa vo vzťahu k správcovskej spoločnosti rozumie
a)
člen predstavenstva, akcionár alebo vedúci zamestnanec správcovskej spoločnosti,
b)
zamestnanec správcovskej spoločnosti, ako aj akákoľvek iná fyzická osoba, ktorej služby využíva a je pod kontrolou správcovskej spoločnosti a ktorá sa podieľa na spravovaní subjektov kolektívneho investovania správcovskou spoločnosťou,
c)
fyzická osoba, ktorá sa priamo podieľa na poskytovaní služieb pre správcovskú spoločnosť na základe dohody o zverení činnosti na spravovaní subjektov kolektívneho investovania správcovskou spoločnosťou.
§ 33
Osobitné ustanovenia o riadení správcovskej spoločnosti
(1)
Predstavenstvo správcovskej spoločnosti má aspoň troch členov.
(2)
Za správcovskú spoločnosť sú povinní podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva.
(3)
Predstavenstvo správcovskej spoločnosti môže udeliť prokúru aspoň dvom fyzickým osobám.
(4)
Za správcovskú spoločnosť sú povinní podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja prokuristi, ak boli vymenovaní.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná upraviť právne vzťahy s členmi predstavenstva zmluvou v písomnej forme.23)
(6)
Členovia predstavenstva alebo prokuristi, ktorí spôsobili podielnikom podielového fondu porušením svojich povinností pri výkone funkcie člena predstavenstva alebo prokuristu škodu, zodpovedajú podielnikom za túto škodu v rozsahu podľa Obchodného zákonníka.
(7)
Ak správcovskej spoločnosti Národná banka Slovenska udelila povolenie na vykonávanie činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, vzťahujú sa na ňu ustanovenia osobitného predpisu o ochrane klientov,24) ktorým poskytuje investičné služby, a je povinná prispievať na tento účel do Garančného fondu investícii a zároveň sa na ňu vzťahujú ustanovenia o organizácii a riadení obchodníka s cennými papiermi a pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného predpisu25) v rozsahu, ktorý presahuje rámec ustanovení o organizácii a riadení správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona.
(8)
Správcovská spoločnosť je povinná zahrnúť do stanov zásady odmeňovania osôb podľa odseku 9, ktoré podporujú spoľahlivé a účinné riadenie rizík a obmedzujú podstupovanie rizík nezlučiteľných s rizikovým profilom, štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov. Ak správcovská spoločnosť patrí do skupiny osôb s úzkymi väzbami, v rámci ktorej sa uplatňujú zásady odmeňovania podľa osobitných predpisov na skupinovom základe, zásady odmeňovania podľa tohto zákona sa považujú za zásady odmeňovania, ktoré sú v súlade so zásadami odmeňovania na skupinovom základe.
(9)
Správcovská spoločnosť je povinná uplatňovať zásady odmeňovania u
a)
všetkých členov predstavenstva a dozornej rady správcovskej spoločnosti,
b)
všetkých členov vrcholového manažmentu správcovskej spoločnosti, iných ako podľa písmena a),
c)
zamestnancov, ktorí z dôvodu svojej funkcie alebo pracovnej náplne môžu, individuálne alebo ako členovia organizačného útvaru, uplatňovať podstatný vplyv na riziká správcovskej spoločnosti alebo riziká v majetku spravovaných subjektoch kolektívneho investovania vrátane osôb, ktoré môžu uzatvárať zmluvy alebo nakladať s majetkom fondu a prijímať rozhodnutia, ktoré podstatne ovplyvňujú riziká správcovskej spoločnosti alebo riziká v majetku spravovaných subjektoch kolektívneho investovania,
d)
zamestnancov zodpovedných za funkciu dodržiavania, funkciu riadenia rizík, funkciu vnútorného auditu alebo inú kontrolnú funkciu alebo vykonávajúcich tieto funkcie,
e)
vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií, administratívne činnosti podľa § 27 ods. 5, marketing alebo distribúciu alebo za riadenie ľudských zdrojov,
f)
ostatných zamestnancov, iných ako podľa písmen a) až e), ktorých celkové odmeňovanie ich radí do rovnakej triedy odmeňovania ako osoby podľa písmen a) a b), ktorých funkcia alebo pracovná náplň má významný vplyv na rizikové profily správcovskej spoločnosti alebo spravovaných subjektov kolektívneho investovania.
(10)
Správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska jej preukázať výber osôb podľa odseku 9, na ktoré sa vzťahujú zásady odmeňovania a jeho zdôvodnenie.
(11)
Zásady odmeňovania sa vzťahujú na
a)
všetky formy peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, ktoré správcovská spoločnosť poskytuje osobám podľa odseku 9 za nimi vykonávané činnosti,
b)
akúkoľvek sumu hradenú z majetku spravovaného subjektu kolektívneho investovania vrátane odplaty za zhodnotenie, v prospech osôb podľa odseku 9 za nimi vykonávané činnosti a na akékoľvek platby, ktoré sa poskytujú z majetku v spravovanom subjekte kolektívneho investovania správcovskej spoločnosti na účel odmeňovania osôb podľa odseku 9 za nimi vykonávané činnosti a v ktorých dôsledku by mohlo dôjsť k obchádzaniu povinností podľa tohto zákona, okrem platieb na náhradu nákladov alebo výdavkov,
c)
akékoľvek vydanie alebo prevod cenných papierov alebo majetkových účastí spravovaného subjektu kolektívneho investovania v prospech osôb podľa odseku 9 za nimi vykonávané činnosti,
(12)
Ak ide o platby, ktoré sa poskytujú z majetku v spravovanom subjekte kolektívneho investovania na účel odmeňovania osôb podľa odseku 9 za nimi vykonávané činnosti prostredníctvom špeciálnych subjektov založených na získanie odplaty za zhodnotenie, zásady odmeňovania sa vzťahujú na tieto platby, ak
a)
spĺňajú podmienky uvedené v § 3 písm. ak),
b)
sa nevyplácajú špeciálnemu subjektu ako vyplatenie investície alebo ako výnos z investície špeciálneho subjektu do spravovaného subjektu kolektívneho investovania.
(13)
Na účely odseku 12 sa špeciálnym subjektom založeným na získanie odplaty za zhodnotenie rozumie subjekt, ktorý
a)
spravidla má formu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo obdobnú formu zahraničnej obchodnej spoločnosti,
b)
jeho vlastníkmi sú osoby podľa odseku 9,
c)
investuje svoj majetok do subjektu kolektívneho investovania spravovaného správcovskou spoločnosťou spolu s ostatnými investormi tohto subjektu kolektívneho investovania,
d)
je zriadený na účel rozdelenia odplaty za zhodnotenie medzi osoby podľa odseku 9 alebo na účel spoluinvestovania majetku osôb podľa odseku 9 do obchodov s majetkom v spravovanom subjekte kolektívneho investovania.
(14)
Zásady odmeňovania sa neuplatňujú
a)
na dodatočné peňažné plnenia alebo nepeňažné plnenia, ktoré sú súčasťou všeobecných zásad odmeňovania správcovskej spoločnosti, ktorých udelenie nemožno ovplyvňovať a ktoré nepredstavujú žiadnu motiváciu vo vzťahu k rizikám správcovskej spoločnosti alebo rizikám v majetku spravovaných subjektov kolektívneho investovania,
b)
na akúkoľvek platbu, ktorá sa poskytuje z majetku v spravovanom subjekte kolektívneho investovania osobe podľa odseku 9, ktorá predstavuje pomerný výnos z akejkoľvek investície tejto osoby do spravovaného subjektu kolektívneho investovania; to platí, len ak peňažné prostriedky na investíciu boli splatené priamo osobou podľa odseku 9.
(15)
Ak správcovská spoločnosť poskytuje osobe podľa odseku 9 pôžičku na účel získania peňažných prostriedkov na investíciu do spravovaného subjektu kolektívneho investovania, takáto investícia sa považuje za investíciu podľa odseku 14 písm. b), len ak bola pôžička splatená pred získaním výnosu z investície osoby podľa odseku 9 do spravovaného subjektu kolektívneho investovania.
(16)
Správcovská spoločnosť je povinná upraviť zásady odmeňovania spôsobom a v rozsahu, ktorý je primeraný jej veľkosti, vnútornej organizácii, ako aj povahe, rozsahu a zložitosti jej činností v súlade s týmito princípmi:
a)
zásady odmeňovania sú v súlade s riadnym a účinným riadením rizík a podporujú ho, pričom nepodnecujú k prijímaniu rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovými profilmi, štatútmi alebo zakladajúcimi dokumentmi spravovaných subjektov kolektívneho investovania,
b)
zásady odmeňovania sú v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a záujmami správcovskej spoločnosti a subjektov kolektívneho investovania, ktoré spravuje, a ich investorov a zahŕňajú opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov,
c)
dozorná rada správcovskej spoločnosti prijíma a pravidelne preskúmava všeobecné princípy zásad odmeňovania a zodpovedá za ich uplatňovanie,
d)
dozorná rada správcovskej spoločnosti aspoň raz ročne nezávisle preskúma uplatňovanie zásad odmeňovania v správcovskej spoločnosti,
e)
zamestnanci zodpovední alebo vykonávajúci funkciu dodržiavania, funkciu riadenia rizík, funkciu vnútorného auditu alebo inú kontrolnú funkciu sú odmeňovaní na základe plnenia cieľov súvisiacich s ich funkciami bez ohľadu na výkonnosť činností správcovskej spoločnosti, ktoré kontrolujú,
f)
odmeňovanie vedúcich zamestnancov zodpovedných za funkciu riadenia rizík a funkciu dodržiavania je priamo podriadené dohľadu výboru pre odmeňovanie, ak sa zriaďuje,
g)
ak je odmeňovanie závislé od výkonnosti, celková výška odmeny sa zakladá na kombinácii hodnotenia výkonnosti príslušného zamestnanca a príslušného organizačného útvaru alebo príslušného spravovaného subjektu kolektívneho investovania a hodnotenia celkových výsledkov správcovskej spoločnosti, pričom sa pri hodnotení výkonnosti príslušného zamestnanca berú do úvahy finančné aj nefinančné kritériá,
h)
hodnotenie výkonnosti sa uskutočňuje na viacročnom základe, ktorý je primeraný z hľadiska životného cyklu spravovaných subjektov kolektívneho investovania, s cieľom zabezpečiť, aby sa proces hodnotenia zakladal na dlhodobej výkonnosti a aby sa skutočná výplata výkonnostných zložiek odmeňovania rozložila na obdobie zohľadňujúce vyplácanie cenných papierov alebo majetkových účastí spravovaných subjektov kolektívneho investovania a ich investičné riziká,
i)
garantovaná pohyblivá zložka odmeňovania sa používa len výnimočne a len v súvislosti s prijímaním nových zamestnancov a obmedzuje sa na prvý rok,
j)
pevná a pohyblivá zložka celkového odmeňovania sú primerane vyvážené a pevná zložka predstavuje dostatočne vysoký podiel celkového odmeňovania, aby bolo možné uplatňovať plne pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek odmeňovania vrátane možnosti nevyplatiť žiadnu pohyblivú zložku,
k)
platby spojené s predčasným ukončením pracovného pomeru odrážajú dosiahnuté výsledky za dlhšie obdobie a sú navrhnuté tak, aby sa neodmeňovalo zlyhanie,
l)
meranie výkonnosti používané na výpočet pohyblivých zložiek odmeňovania alebo súborov pohyblivých zložiek odmeňovania obsahuje všeobecný mechanizmus úpravy zahŕňajúci všetky relevantné typy súčasných a budúcich rizík,
m)
v závislosti od právnej formy subjektu kolektívneho investovania, jeho štatútu alebo zakladajúcich dokumentov, významná časť, predstavujúca minimálne 50 % akejkoľvek pohyblivej odmeny sa skladá z podielových listov, akcií alebo majetkových účastí príslušného subjektu kolektívneho investovania, alebo nástrojov, ktoré sú na podielové listy, akcie alebo majetkové účasti viazané alebo rovnocenných bezhotovostných nástrojov, pričom,
1.
ak správa subjektov kolektívneho investovania predstavuje menej ako 50 % z celkového objemu aktív pod správou správcovskej spoločnosti, limit 50 % sa neuplatňuje,
2.
nástroje uvedené v tomto písmene podliehajú náležitým podmienkam zadržania, ktoré sú zamerané na zosúladenie motivácie so záujmami správcovskej spoločnosti a subjektov kolektívneho investovania, ktoré spravuje, a ich investorov,
3.
Národná banka Slovenska je oprávnená rozhodnutím obmedziť druhy a formy nástrojov uvedených v tomto písmene alebo niektoré nástroje zakázať,
4.
zásady odmeňovania sa uplatňujú ako na časť pohyblivej zložky odmeňovania odloženú v súlade s písmenom n) a aj na neodloženú časť pohyblivej zložky,
n)
významná časť, ktorá tvorí minimálne 40 % pohyblivej zložky odmeňovania, sa odkladá na obdobie, ktoré je primerané z hľadiska životného cyklu a vyplácania príslušného subjektu kolektívneho investovania a je náležite zosúladená s povahou rizík príslušného subjektu kolektívneho investovania, pričom
1.
obdobie uvedené v tomto písmene je minimálne tri až päť rokov, ak nie je životný cyklus príslušného subjektu kolektívneho investovania kratší,
2.
splatná odložená odmena sa nepriznáva rýchlejšie, ako keby bola vyplácaná na pomernom základe,
3.
pri pohyblivej zložke odmeňovania, ktorá je zvlášť vysoká, sa odkladá minimálne 60 % pohyblivej zložky odmeňovania,
o)
pohyblivá zložka odmeňovania vrátane odloženej časti sa vypláca alebo priznáva, len ak je to udržateľné vo vzťahu k celkovej finančnej situácii správcovskej spoločnosti a je to odôvodnené na základe výkonnosti príslušného organizačného útvaru, príslušného subjektu kolektívneho investovania a príslušného zamestnanca; celková pohyblivá zložka odmeňovania sa výrazne zníži, ak sa finančné výsledky správcovskej spoločnosti alebo spravovaných subjektov kolektívneho investovania zhoršia alebo dosiahnu záporné hodnoty, pričom sa zohľadňuje odmena za súčasné obdobie, ako aj zníženie vyplácania súm zarobených skôr, najmä prostredníctvom dohôd o znížení odmeny alebo dohôd o zrážkach,
p)
politika dôchodkového zabezpečenia je v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami správcovskej spoločnosti a spravovaných subjektov kolektívneho investovania, pričom:
1.
ak zamestnanec rozviaže pracovný pomer so správcovskou spoločnosťou pred odchodom do dôchodku, dobrovoľné príspevky dôchodkového zabezpečenia správcovská spoločnosť zadrží počas obdobia piatich rokov vo forme nástrojov uvedených v písmene m),
2.
u zamestnanca, ktorý dosiahne dôchodkový vek, sa dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia vyplácajú zamestnancovi formou nástrojov uvedených v písmene m) a podliehajú päťročnému obdobiu zadržania,
q)
od zamestnancov sa požaduje, aby sa zaviazali, že nebudú využívať stratégie osobného zaistenia ani poistenia odmeňovania a zodpovednosti, ktorými by oslabovali účinky zosúladenia rizík vyplývajúce zo spôsobu ich odmeňovania,
r)
pohyblivá zložka odmeňovania sa nevypláca prostredníctvom nástrojov ani metód, ktoré napomáhajú obchádzaniu požiadaviek tohto zákona.
(17)
Ak je správcovská spoločnosť významná z hľadiska svojej veľkosti alebo veľkosti ňou spravovaných subjektov kolektívneho investovania alebo z hľadiska svojej vnútornej organizácie a charakteru, rozsahu a zložitosti svojich činností, je povinná zriadiť výbor pre odmeňovanie. Výbor pre odmeňovanie sa zriadi takým spôsobom, aby bol spôsobilý kompetentne a nezávisle posudzovať zásady a postupy odmeňovania a motivácie vytvorené na riadenie rizika. Výbor pre odmeňovanie zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká a riadenie rizík správcovskej spoločnosti alebo spravovaných subjektov kolektívneho investovania a ktoré má prijímať dozorná rada správcovskej spoločnosti. Predsedom výboru pre odmeňovanie je člen dozornej rady správcovskej spoločnosti. Členmi výboru pre odmeňovanie môžu byť len členovia dozornej rady správcovskej spoločnosti.
(18)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti o zásadách odmeňovania podľa odsekov 8 až 17.
(19)
Na organizáciu a riadenie správcovskej spoločnosti s povolením podľa § 28a sa pri správe tuzemských subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) a zahraničných alternatívnych investičných fondov nevzťahujú ustanovenia § 32, 34 až 37 a 38 až 42.
(20)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a je povinná pri správe tuzemských subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) a zahraničných alternatívnych investičných fondov s prihliadnutím na povahu týchto fondov a v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu25a)
a)
sústavne používať dostatočné a primerané ľudské a technické zdroje potrebné na riadny výkon spravovania tuzemských subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) a zahraničných alternatívnych investičných fondov,
b)
mať riadne administratívne a účtovné postupy,
c)
mať systémy kontroly a ochrany elektronického spracovania údajov,
d)
mať primerané mechanizmy vnútornej kontroly, ktoré zahŕňajú najmä pravidlá pre osobné obchody jeho zamestnancov alebo pre držanie alebo riadenie investícií s cieľom investovať na vlastný účet a zabezpečujú minimálne to, že každý obchod, na ktorom sa tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond zúčastňuje, sa dá zrekonštruovať podľa svojho pôvodu, zúčastnených strán, povahy a času a miesta, v ktorom sa uskutočnil, a že majetok spravovaných tuzemských subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) je investovaný podľa zakladajúcich dokumentov tuzemských subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov a príslušných právnych predpisov.
§ 34
Povinnosti vrcholového manažmentu
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci, povinnosti a zodpovednosť osôb tvoriacich vrcholový manažment za plnenie ich povinností.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby jej vrcholový manažment
a)
niesol zodpovednosť za porušenie pravidiel pri vykonávaní všeobecnej investičnej politiky pri každom spravovanom subjekte kolektívneho investovania vymedzenej v predajnom prospekte, v štatúte alebo v zakladajúcich dokumentoch spravovaného subjektu kolektívneho investovania,
b)
dohliadal na schvaľovanie investičných stratégií každého spravovaného subjektu kolektívneho investovania,
c)
niesol zodpovednosť za porušenie pravidiel pri zabezpečovaní toho, aby mala správcovská spoločnosť stálu a účinnú funkciu dodržiavania podľa § 35, a to aj vtedy, ak túto funkciu vykonáva iná osoba,
d)
zabezpečil a pravidelne overoval, že investičné stratégie a limity obmedzenia a rozloženia rizika každého spravovaného subjektu kolektívneho investovania sa riadne a účinne vykonávajú a dodržiavajú, a to aj vtedy, ak funkciu riadenia rizika vykonáva iná osoba,
e)
schválil a pravidelne preskúmaval primeranosť vnútorných postupov na prijímanie investičných rozhodnutí pri každom spravovanom subjekte kolektívneho investovania s cieľom zabezpečiť, aby boli tieto rozhodnutia v súlade so schválenými investičnými stratégiami,
f)
schválil a pravidelne preskúmaval politiku riadenia rizík a opatrenia a postupy na vykonávanie tejto politiky uvedené v § 101 vrátane systému vnútorných limitov podľa § 102 ods. 3 písm. d) pri každom spravovanom subjekte kolektívneho investovania.
(3)
Vrcholový manažment, a ak to určia stanovy, aj dozorná rada, sú povinní posudzovať a pravidelne skúmať účinnosť stratégií, opatrení a postupov zavedených podľa § 35 ods. 1 s cieľom dodržiavať povinnosti správcovskej spoločnosti ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom a prijať potrebné opatrenia na nápravu nedostatkov.
(4)
Osoby zodpovedné za vykonávanie funkcií podľa § 35 až 37 v správcovskej spoločnosti sú povinné predkladať vrcholovému manažmentu a dozornej rade správcovskej spoločnosti aspoň raz ročne písomné správy o výkone činností podľa § 35 až 37; vnútorný akt riadenia môže určiť častejšie podávanie týchto správ. Tieto písomné správy musia obsahovať najmä informácie, či boli zistené nedostatky v činnosti správcovskej spoločnosti a či pri zistených nedostatkoch boli prijaté opatrenia na ich nápravu. Osobou zodpovednou za vykonávanie funkcií podľa § 35 až 37 a osobou zodpovednou za výkon funkcie riadenia investícií sa rozumie zamestnanec,25b) člen predstavenstva alebo prokurista správcovskej spoločnosti.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby jej vrcholový manažment pravidelne dostával správy o plnení investičných stratégií a vnútorných postupov na prijímanie investičných rozhodnutí uvedených v odseku 2 písm. b) až e).
§ 35
Funkcia dodržiavania opatrení, stratégií a postupov na identifikáciu rizika
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná primerane k povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činnosti a rozsahu poskytovaných služieb vykonávaných činností zaviesť, uplatňovať a dodržiavať stratégie a postupy potrebné na identifikáciu rizika spojeného s nedodržaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi a prijať opatrenia a postupy, ktoré minimalizujú takéto riziká a umožnia Národnej banke Slovenska riadny výkon dohľadu nad správcovskou spoločnosťou.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu dodržiavania opatrení, stratégií a postupov na identifikáciu rizika (ďalej len „funkcia dodržiavania“), ktorou sa na účely tohto zákona rozumie
a)
sledovanie a pravidelné hodnotenie primeranosti a účinnosti opatrení, stratégií a postupov prijatých podľa odseku 1 a opatrení prijatých na nápravu nedostatkov pri dodržiavaní povinností správcovskej spoločnosti,
b)
poskytovanie poradenstva a pomoci príslušným osobám, zodpovedným za poskytovanie služieb a výkon činností, pri dodržiavaní povinností správcovskej spoločnosti.
(3)
Funkcia dodržiavania sa musí vykonávať nezávisle od iných organizačných zložiek správcovskej spoločnosti a od jej orgánov.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná
a)
zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce funkciu dodržiavania mali potrebnú právomoc, zdroje, odbornosť a prístup k potrebným informáciám,
b)
určiť osoby zodpovedné za vykonávanie funkcie dodržiavania a za plnenie oznamovacej povinnosti podľa § 34 ods. 4,
c)
zabezpečiť, aby sa osoby podieľajúce na výkone funkcie dodržiavania nepodieľali na poskytovaní služieb alebo vykonávaní činností, ktoré sledujú,
d)
zabezpečiť, aby metóda odmeňovania osôb podieľajúcich sa na výkone funkcie dodržiavania ani potenciálne neohrozovala ich objektivitu.
(5)
Správcovská spoločnosť nie je povinná zabezpečovať plnenie podmienok podľa odseku 4 písm. c) a d), ak môže preukázať, že nie sú primerané povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činnosti a rozsahu poskytovaných a vykonávaných činností a ak nie je ohrozený účinný výkon funkcie dodržiavania.
§ 36
Funkcia vnútorného auditu
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu vnútorného auditu vykonávanú nezávisle a oddelene od iných činností správcovskej spoločnosti.
(2)
Funkciou vnútorného auditu sa na účely tohto zákona rozumie
a)
vypracovanie, uplatňovanie a dodržiavanie plánu auditu zameraného na preskúmanie a zhodnotenie primeranosti a účinnosti systémov, mechanizmov vnútornej kontroly a vnútorných aktov riadenia správcovskej spoločnosti,
b)
vydávanie odporúčania na základe výsledkov činností vykonaných podľa písmena a),
c)
overovanie dodržiavania odporúčaní podľa písmena b),
d)
predkladanie správy týkajúcej sa vnútorného auditu podľa § 34 ods. 4.
(3)
Správcovská spoločnosť nie je povinná zriadiť funkciu vnútorného auditu podľa odseku 1, ak to nie je primerané k povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činností a vzhľadom na povahu a rozsah činnosti v rámci spravovania podielových fondov alebo európskych štandardných fondov správcovskou spoločnosťou.
§ 37
Funkcia riadenia rizík
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu riadenia rizík.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná vykonávať funkciu riadenia rizík nezávisle od iných činností správcovskej spoločnosti.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná prijať primerané opatrenia proti konfliktu záujmov s cieľom nezávislého riadenia rizík a aby postupy riadenia rizík spĺňali požiadavky podľa § 99 až 107.
(4)
Funkcia riadenia rizík spočíva v zabezpečení najmä týchto úloh:
a)
vykonávanie politiky a postupov riadenia rizík,
b)
zabezpečovanie súladu s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika príslušného podielového fondu alebo európskeho štandardného fondu vrátane limitov pre celkové riziko a riziko protistrany podľa § 103 až 106,
c)
poskytovanie odporúčaní predstavenstvu, ak ide o identifikáciu rizikového profilu každého spravovaného podielového fondu alebo európskeho štandardného fondu,
d)
predkladanie pravidelných správ predstavenstvu a dozornej rade správcovskej spoločnosti o týchto záležitostiach:
1.
súlad medzi aktuálnymi úrovňami rizík, ktorým je vystavený majetok v každom spravovanom podielovom fonde alebo majetok každého spravovaného európskeho štandardného fondu, podielový fond alebo európsky štandardný fond, a rizikovým profilom schváleným pre príslušný podielový fond alebo európsky štandardný fond,
2.
dodržiavanie limitov obmedzenia a rozloženia rizika každého spravovaného podielového fondu alebo európskeho štandardného fondu,
3.
primeranosť a účinnosť postupu riadenia rizík, pričom sa uvádza najmä to, či boli prijaté náležité nápravné opatrenia pri akýchkoľvek nedostatkoch,
e)
poskytovanie pravidelných správ vrcholovému manažmentu správcovskej spoločnosti o aktuálnej úrovni rizika, ktoré podstupuje každý spravovaný podielový fond alebo európsky štandardný fond, a o každom skutočnom alebo predvídateľnom porušení limitov obmedzenia a rozloženia rizika, s cieľom zabezpečiť prijatie včasných a primeraných opatrení,
f)
preskúmanie a podpora opatrení a postupov na oceňovanie derivátov uzavretých mimo regulovaného trhu podľa § 107.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť osobe alebo osobám vykonávajúcim funkciu riadenia rizík primerané právomoci a prístup ku všetkým potrebným informáciám nevyhnutným na plnenie úloh podľa odseku 3.
(6)
Správcovská spoločnosť nie je povinná vykonávať funkciu riadenia rizík spôsobom podľa odseku 2, ak to nie je primerané povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činností a vzhľadom na povahu a rozsah činnosti v rámci spravovania podielových fondov alebo európskych štandardných fondov správcovskou spoločnosťou.
§ 37a
Riadenie rizík pri správe iných tuzemských subjektov kolektívneho investovania, ako sú podielové fondy, a zahraničných alternatívnych investičných fondov
(1)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond je povinná zaviesť primerané systémy riadenia rizík25c) s účelom identifikovať, merať, riadiť a monitorovať všetky riziká súvisiace s investičnou stratégiou každého spravovaného tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, ktorým je alebo môže byť tento fond vystavený. Správcovská spoločnosť je povinná v súlade s osobitným predpisom25d) preskúmavať a upravovať tieto systémy.
(2)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu riadenia rizík vykonávanú v rozsahu podľa osobitného predpisu25e) funkčne a hierarchicky oddelenú25f) od iných prevádzkových útvarov správcovskej spoločnosti.
(3)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná na požiadanie Národnej banky Slovenska preukázať nezávislosť výkonu funkcie riadenia rizík, najmä záruky proti konfliktu záujmov25g) pri jej výkone a že procesy riadenia rizík spĺňajú ustanovenia tohto zákona a sú účinné. Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad riadením rizík pri spravovaní tuzemských subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov zohľadní princíp proporcionality v závislosti od povahy a zložitosti spravovaných fondov.
(4)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná pri správe tuzemských subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) a zahraničných alternatívnych investičných fondov
a)
uplatňovať primeraný, zdokumentovaný a pravidelne aktualizovaný postup odbornej starostlivosti pri investovaní majetku v tomto subjekte a fonde, ktorý zodpovedá investičnej stratégii, cieľom a rizikovému profilu príslušného tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
b)
zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom,25h) aby riziká spojené s každou investičnou pozíciou tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a ich celkový vplyv na majetok tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu boli vždy riadne a priebežne identifikované, merané, riadené a monitorované aj prostredníctvom použitia primeraných postupov stresového testovania,
c)
zabezpečiť, aby rizikový profil tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu zodpovedal veľkosti, štruktúre majetku a investičným stratégiám a cieľom tohto tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu určeným v zakladajúcich dokumentoch, prospektoch a ponukových materiáloch tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
d)
zdržať sa výhradného alebo automatického spoliehania sa len na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami25ha) pri posudzovaní kreditnej kvality aktív tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu.
(5)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná určiť maximálnu úroveň pákového efektu, ktorá môže byť využívaná pri správe každého tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, ktorý spravuje, ako aj rozsah práva použitia zábezpeky alebo záruky, ktoré by mohli byť poskytnuté na základe dohody o pákovom efekte, pričom zohľadňuje najmä
a)
typ tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
b)
investičnú stratégiu tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
c)
zdroje pákového efektu tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu,
d)
akékoľvek iné prepojenie alebo relevantné vzťahy s inými finančnými inštitúciami, ktoré by mohli predstavovať systémové riziko,
e)
potrebu obmedziť expozíciu voči akejkoľvek jednotlivej protistrane,
f)
mieru zabezpečenia pákového efektu zábezpekou,
g)
pomer aktív a pasív,
h)
mieru, povahu a rozsah činnosti správcovskej spoločnosti na dotknutých trhoch.
§ 37b
Riadenie likvidity pri správe iných tuzemských subjektov kolektívneho investovania, ako sú podielové fondy, a zahraničných alternatívnych investičných fondov
(1)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond je povinná pre každý spravovaný tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond používať primeraný systém riadenia likvidity25i)a prijať postupy, ktoré jej umožnia monitorovať riziko likvidity tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a ktoré zabezpečia, aby profil likvidity investícií bol v súlade so záväzkami tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu.
(2)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná pravidelne vykonávať stresové testovania25j) za bežných a výnimočných podmienok likvidity, ktoré jej umožňujú monitorovať a vyhodnocovať riziko likvidity tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu.
(3)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná zabezpečiť vzájomný súlad investičnej stratégie, profilu likvidity a pravidiel pre vyplácanie cenných papierov alebo majetkových účastí každého spravovaného tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu. Pri posudzovaní vzájomného súladu podľa prvej vety sa postupuje podľa osobitného predpisu.25k)
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nepoužijú, ak ide o uzavretý subjekt kolektívneho investovania, pri ktorého správe sa nevyužíva pákový efekt. Na účely prvej vety sa uzavretým subjektom kolektívneho investovania rozumie taký subjekt kolektívneho investovania, ktorého investor nemá právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené cenné papiere alebo majetkové účasti z majetku v tomto subjekte kolektívneho investovania.
§ 37c
Postupy oceňovania
(1)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond je povinná zaviesť a uplatňovať postupy oceňovania na účel vytvorenia, udržiavania, implementácie a aktualizácie opatrení a postupov25l) určovania hodnoty majetku tuzemských subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov.
(2)
Postupy oceňovania podľa odseku 1 môžu byť vykonávané
a)
externým oceňovateľom nezávislým od správcovskej spoločnosti, tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a od iných osôb s úzkymi väzbami na správcovskú spoločnosť, tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond alebo
b)
samotnou správcovskou spoločnosťou spravujúcou tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ak výkon úloh spojených s oceňovaním je funkčne nezávislý od riadenia investícií a politiky odmeňovania a ďalšie opatrenia zabezpečujú obmedzenie konfliktov záujmov a predchádzanie neprimeranému vplyvu na príslušných zamestnancov.
(3)
Depozitár tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu môže byť externým oceňovateľom tohto subjektu alebo fondu, len ak je funkčne a hierarchicky oddelený výkon funkcií depozitára od výkonu úloh externého oceňovateľa a ak sú prípadné konflikty záujmov riadne identifikované, riadené, monitorované a oznámené investorom tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu.
(4)
Podmienkou výkonu činnosti externého oceňovateľa je
a)
uvedenie v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky25m) alebo obdobnom zahraničnom zozname znalcov alebo oceňovateľov alebo uznanie Národnou bankou Slovenska alebo orgánom dohľadu členského štátu,
b)
schopnosť externého oceňovateľa poskytnúť dostatočné odborné záruky, že je v súlade so zákonom schopný účinne vykonávať funkciu oceňovania,
c)
určenie externého oceňovateľa je v súlade s § 57a ods. 1 až 3 a osobitným predpisom.25n)
(5)
Externý oceňovateľ nemôže zveriť výkon funkcie oceňovania inej osobe.
(6)
Oceňovanie majetku v tuzemských subjektoch kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) a zahraničných alternatívnych investičných fondoch sa vykonáva nestranne, s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska určenie externého oceňovateľa. Ak Národná banka Slovenska zistí, že externý oceňovateľ nespĺňa podmienky podľa odseku 4, nariadi správcovskej spoločnosti jeho výmenu.
(8)
Ak funkciu oceňovania nevykonáva nezávislý externý oceňovateľ, môže Národná banka Slovenska nariadiť správcovskej spoločnosti, aby si nechala overiť postupy oceňovania alebo samotné ocenenie externým oceňovateľom, audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.
(9)
Správcovská spoločnosť je zodpovedná za správne ocenenie majetku tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, za výpočet čistej hodnoty majetku a za jej zverejnenie alebo sprístupnenie investorom. Táto zodpovednosť nie je dotknutá skutočnosťou, že správcovská spoločnosť zverila výkon funkcie oceňovania externému oceňovateľovi. Externý oceňovateľ zodpovedá správcovskej spoločnosti za škody spôsobené porušením alebo zanedbaním jeho povinností pri výkone svojej činnosti; túto zodpovednosť nie je možné vylúčiť na základe zmluvných dojednaní.
§ 38
Vybavovanie sťažností investorov
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť a uplatňovať účinné a prehľadné postupy primeraného, rýchleho a bezplatného vybavovania sťažností investorov a viesť záznam o každej sťažnosti a opatreniach prijatých na jej riešenie.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná bezplatne sprístupniť investorom informácie o postupoch podľa odseku 1.
(3)
Ak správcovská spoločnosť spravuje európsky štandardný fond, postupy podľa odseku 1 musia umožňovať investorom podávať sťažnosti v úradnom jazyku domovského členského štátu európskeho štandardného fondu.
§ 39
Osobné obchody
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť primerané opatrenia potrebné na zamedzenie toho, aby jej príslušná osoba vykonávajúca činnosti, ktoré môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov, alebo ktorá má prístup k dôverným informáciám podľa osobitného predpisu26) alebo k iným dôverným informáciám týkajúcim sa podielových fondov alebo európskych štandardných fondov z dôvodu činnosti vykonávanej touto osobou v jej mene
a)
uzavierala osobné obchody,27) ak
1.
táto osoba má zakázané uzatvoriť obchod podľa osobitného predpisu,26)
2.
obchod predstavuje zneužitie alebo nezákonné zverejnenie dôverných informácií alebo
3.
obchod je alebo môže byť v rozpore s povinnosťami správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,7)
b)
odporúčala inej osobe alebo presviedčala inú osobu, konajúc tak nad rámec práv a povinností vyplývajúcich z výkonu jej zamestnania alebo nad rámec zmluvy o poskytovaní služieb, aby uzavrela obchod s finančnými nástrojmi, ak ide o osobný obchod príslušnej osoby, na ktorú by sa vzťahovalo písmeno a), ustanovenia osobitného predpisu28) alebo obchod s finančnými nástrojmi, ktorý by predstavoval iný spôsob zneužitia informácií súvisiacich s nevybavenými pokynmi týkajúcimi sa nakladania s majetkom v spravovaných podielových fondoch alebo európskych štandardných fondoch,
c)
sprístupňovala inak, ako pri výkone svojho zamestnania alebo podľa zmluvy o poskytovaní služieb, inej osobe akékoľvek informácie alebo názory, ak táto príslušná osoba vie o tom alebo by mala vedieť, že v dôsledku tohto sprístupnenia by iná osoba mohla
1.
uzavrieť obchod s finančnými nástrojmi, ak ide o osobný obchod príslušnej osoby, na ktorú by sa vzťahovalo písmeno a), ustanovenie osobitného predpisu28) alebo obchod s finančnými nástrojmi, ktorý by predstavoval iný spôsob zneužitia informácií súvisiacich s nevybavenými pokynmi alebo
2.
odporúčať inej osobe alebo presviedčať inú osobu, aby uzavrela takýto obchod.
(2)
Ustanovením odseku 1 písm. c) nie je dotknuté ustanovenie osobitného predpisu.29)
(3)
Opatrenia podľa odseku 1 zabezpečujú, aby
a)
každá príslušná osoba, na ktorú sa vzťahuje odsek 1, poznala obmedzenia osobných obchodov a opatrenia zavedené správcovskou spoločnosťou v súvislosti s osobnými obchodmi a sprístupnením informácií podľa odseku 1,
b)
bola správcovská spoločnosť bezodkladne informovaná o každom osobnom obchode, ktorý uzavrela príslušná osoba, a to oznámením o tomto obchode alebo iným postupom, ktorý mu umožňuje identifikáciu takýchto obchodov; pri zverení činností alebo funkcií podľa § 57, je správcovská spoločnosť povinná zabezpečiť, že osoba, ktorej je činnosť alebo funkcia zverená, vedie záznam o osobných obchodoch s príslušnými osobami a poskytuje tieto informácie bezodkladne správcovskej spoločnosti na jej žiadosť,
c)
bol uchovaný záznam o osobnom obchode oznámenom správcovskej spoločnosti alebo identifikovanom správcovskou spoločnosťou vrátane každého povolenia alebo zákazu v súvislosti s takýmto obchodom.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na osobné obchody
a)
uskutočnené v rámci poskytovania služby podľa § 27 ods. 3 písm. a) alebo ods. 6 písm. a), ak nedošlo k predchádzajúcej komunikácii v súvislosti s týmto obchodom medzi osobou zodpovednou za poskytovanie tejto služby a príslušnou osobou alebo inou osobou, na ktorej účet sa obchod vykonáva,
b)
s podielovými listami podielového fondu alebo cennými papiermi európskych štandardných fondov alebo zahraničných subjektov kolektívneho investovania, pri ktorých právne predpisy členských štátov zabezpečujú rovnocenné obmedzenie a rozloženie rizika pri investovaní ich aktív, ak osoba, na ktorej účet sú obchody vykonané, nemá zodpovednosť v súvislosti so spravovaním tohto podielového fondu, európskeho štandardného fondu alebo zahraničného subjektu kolektívneho investovania.
(5)
Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, nesmie investovať žiadnu časť portfólia klienta do cenných papierov alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania, ktoré spravuje; to neplatí, ak klient udelil písomný predchádzajúci súhlas s takýmto spôsobom investovania.
§ 40
Vedenie účtovníctva
(1)
Správcovská spoločnosť vedie za seba a za každý podielový fond oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku.30) Ak ide o strešný podielový fond, správcovská spoločnosť spravujúca strešný podielový fond vedie oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku za každý podfond strešného podielového fondu osobitne. Za strešný podielový fond sa samostatné účtovníctvo nevedie, a ani sa zaň nezostavuje účtovná závierka. Účtovná závierka správcovskej spoločnosti a podielového fondu musí byť overená audítorom alebo audítorskou spoločnosťou. Národná banka Slovenska môže v záujme ochrany investorov nariadiť správcovskej spoločnosti výmenu audítora alebo audítorskej spoločnosti.
(2)
Správcovská spoločnosť zostavuje okrem účtovnej závierky aj priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.
(3)
Audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá overuje účtovnú závierku správcovskej spoločnosti a podielového fondu, je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá
a)
svedčí o porušení povinností správcovskej spoločnosti ustanovených zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b)
môže ovplyvniť riadny výkon činnosti správcovskej spoločnosti alebo
c)
môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vysloveniu výhrady.
(4)
Odsek 3 sa vzťahuje rovnako na audítora alebo audítorskú spoločnosť, ktorá overuje účtovné závierky osôb, ktoré tvoria so správcovskou spoločnosťou skupinu s úzkymi väzbami.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť bola poverená overením účtovnej závierky správcovskej spoločnosti a podielového fondu, a to do 30. júna kalendárneho roka alebo polovice účtovného obdobia, za ktoré sa má audit vykonať. Národná banka Slovenska je oprávnená do 31. augusta tohto kalendárneho roka alebo do ôsmich mesiacov od začiatku účtovného obdobia po doručení tohto oznámenia výber audítora alebo audítorskej spoločnosti odmietnuť. Ak ide o správcovskú spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a v priebehu kalendárneho roka, oznámenie sa vykoná do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a. Národná banka Slovenska je oprávnená v takomto prípade do 30 dní po doručení oznámenia audítora alebo audítorskú spoločnosť odmietnuť. Do 45 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí je správcovská spoločnosť povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora alebo audítorskú spoločnosť. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora alebo audítorskej spoločnosti, Národná banka Slovenska určí, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť účtovnú závierku overia.
(6)
Ak dôjde počas kalendárneho roka k zmene audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorého správcovská spoločnosť písomne oznámila Národnej banke Slovenska, na postup správcovskej spoločnosti a Národnej banky Slovenska sa rovnako vzťahuje odsek 5.
(7)
Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá nespĺňa požiadavky nestrannosti a nezávislosti podľa osobitného predpisu,31) a audítora, ktorý neplní povinnosť podľa odseku 3. To platí aj pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť.
(8)
Audítor alebo audítorská spoločnosť je povinná na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 3 a iné informácie a podklady zistené počas výkonu ich činnosti v správcovskej spoločnosti.
(9)
Ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií, účtovníctvo podielového fondu sa musí viesť takým spôsobom, aby bolo možné identifikovať každú operáciu týkajúcu sa jednej emisie alebo viacerých emisií podielových listov a aby bolo možné jej výsledok priradiť k príslušnej emisii podielových listov.
(10)
Ak ide o strešný podielový fond, ustanovenia odsekov 1 až 9 sa primerane vzťahujú na vedenie účtovníctva podfondov.
(11)
Na vedenie účtovníctva zahraničných subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou sa vzťahujú príslušné právne predpisy štátov, v ktorých sú tieto zahraničné subjekty kolektívneho investovania umiestnené.
Obchodná dokumentácia
§ 41
(1)
Majetok v subjekte kolektívneho investovania alebo v podfonde subjektu kolektívneho investovania sa musí evidovať oddelene od majetku správcovskej spoločnosti a od majetku v iných subjektoch kolektívneho investovania alebo majetku v podfondov iných subjektov kolektívneho investovania a od majetku klientov držaným správcovskou spoločnosťou pri vykonávaní ďalších činností podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná viesť záznamy o obchodoch s majetkom v podielovom fonde a o obchodoch s majetkom európskeho štandardného fondu, ktoré spravuje, takým spôsobom, aby bolo možné dokumentovať spôsob uskutočnenia obchodu a spätne identifikovať každý obchod s majetkom v podielovom fonde alebo v európskom štandardnom fonde od jeho vzniku vrátane času, miesta jeho uskutočnenia a identifikácie obchodných partnerov.
(3)
Záznamy podľa odseku 2 obsahujú
a)
názov podielového fondu alebo európskeho štandardného fondu a meno, priezvisko osoby alebo iné označenie osoby konajúcej v mene podielového fondu alebo európskeho štandardného fondu,
b)
podrobné informácie nevyhnutné na identifikáciu finančného nástroja,
c)
objem obchodu,
d)
druh pokynu alebo obchodu,
e)
cenu,
f)
pri pokynoch dátum a presný čas odovzdania pokynu a meno, priezvisko alebo iné označenie osoby, ktorej bol pokyn odovzdaný, alebo pri obchodoch dátum a presný čas rozhodnutia o vykonaní obchodu a dátum a presný čas vykonania obchodu,
g)
meno, priezvisko alebo iné označenie osoby odovzdávajúcej pokyn alebo vykonávajúcej obchod,
h)
dôvody odvolania pokynu, ak bol pokyn odvolaný,
i)
pri vykonaných obchodoch identifikáciu protistrany a miesta výkonu.32)
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby boli žiadosti o vydanie podielových listov a žiadosti o vyplatenie podielových listov podielových fondov a cenných papierov európskych štandardných fondov, ktoré spravuje, centralizovane zaznamenávané ihneď po ich prijatí.
(5)
Záznam podľa odseku 4 musí obsahovať tieto informácie:
a)
názov príslušného podielového fondu alebo európskeho štandardného fondu,
b)
osobu odovzdávajúcu žiadosť,
c)
osobu prijímajúcu žiadosť,
d)
dátum a čas prijatia žiadosti,
e)
podmienky a spôsoby platby,
f)
označenie, či ide o žiadosť o vydanie podielového listu alebo cenného papiera alebo o žiadosť o vyplatenie podielového listu alebo cenného papiera,
g)
dátum vykonania žiadosti,
h)
počet vydaných podielových listov alebo cenných papierov alebo vyplatených podielových listov alebo cenných papierov; údaj sa môže nahradiť počtom podielov, ak je na jednom podielovom liste viac ako jeden podiel,
i)
cenu za vydanie každého podielového listu alebo cenu za vyplatenie každého podielového listu,
j)
celkovú hodnotu vydaných alebo vyplatených podielových listov alebo cenných papierov,
k)
predajnú cenu podielového listu alebo cenného papiera, ak ide o žiadosť o vydanie alebo nákupnú cenu podielového listu alebo cenného papiera, ak ide o žiadosť o vyplatenie.
(6)
Informácie podľa odseku 5 písm. a) až f) je správcovská spoločnosť povinná zaznamenávať ihneď po prijatí žiadostí o vydanie alebo vyplatenie podielových listov podľa odseku 4 a informácie podľa odseku 5 písm. g) až k) ihneď, ako sú známe.
(7)
Záznamy podľa odsekov 3 a 5 je správcovská spoločnosť povinná uchovávať aspoň päť rokov. Národná banka Slovenska môže v mimoriadnych prípadoch určiť, aby správcovská spoločnosť uchovávala všetky alebo niektoré z týchto záznamov dlhšiu dobu, ak to možno odôvodniť povahou finančného nástroja alebo obchodu a ak je to potrebné na riadny výkon dohľadu. Túto dokumentáciu je povinná poskytnúť Národnej banke Slovenska na jej žiadosť bezodkladne.
(8)
Ak správcovská spoločnosť prevedie správu subjektu kolektívneho investovania na inú správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť, Národná banka Slovenska môže ako podmienku na udelenie predchádzajúceho súhlasu na prevod správy požadovať, aby boli prijaté také opatrenia, ktoré tejto inej správcovskej spoločnosti umožnia prístup k záznamom za posledných päť rokov.
(9)
Záznamy podľa odsekov 3 a 5 je správcovská spoločnosť povinná uchovávať na médiu, ktoré umožňuje uchovávanie informácie takým spôsobom, aby Národná banka Slovenska mohla tieto informácie v budúcnosti použiť a v takej forme a takým spôsobom, aby boli splnené tieto podmienky:
a)
Národná banka Slovenska musí mať jednoduchý prístup k záznamom a musia jej umožňovať rekonštrukciu všetkých kľúčových fáz spracovania každého obchodu s majetkom v podielovom fonde alebo európskeho štandardného fondu, ktorý správcovská spoločnosť spravuje,
b)
musí byť zabezpečené, aby bolo možné jednoducho zistiť akékoľvek opravy či iné zmeny, ako aj pôvodný obsah záznamov pred týmito opravami alebo zmenami,
c)
musí byť zabezpečené, že so záznamami nemožno inak manipulovať alebo ich pozmeňovať.
(10)
Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, je povinná viesť aj záznamy v rozsahu a za podmienok podľa osobitného predpisu.33)
§ 42
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná prijať náležité opatrenia na zabezpečenie primeraných elektronických systémov, ktoré umožnia včasné a náležité zaznamenanie každého obchodu s majetkom v podielovom fonde alebo európskom štandardnom fonde alebo žiadosti na vydanie podielového listu alebo vyplatenie podielového listu s cieľom zabezpečiť dodržiavanie ustanovení § 41.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti počas elektronického spracovávania údajov a integritu a dôvernosť zaznamenaných informácií.
Konflikt záujmov
§ 43
(1)
Na správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúcu tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) sa ustanovenia odsekov 2 až 4 a § 44 a 45 nepoužijú, ale použijú sa ustanovenia § 45a a osobitného predpisu.33a)
(2)
Vnútorná organizácia správcovskej spoločnosti musí zabezpečovať minimalizáciu rizika poškodenia záujmov podielnikov podielového fondu alebo európskeho štandardného fondu alebo jej klientov konfliktom záujmov medzi správcovskou spoločnosťou a jej klientmi, medzi dvoma jej klientmi navzájom, medzi jedným z jej klientov a podielnikmi podielového fondu alebo podielnikmi alebo podielnikmi európskeho štandardného fondu alebo medzi podielnikmi podielových fondov a európskych štandardných fondov navzájom.
(3)
Na účely zistenia konfliktov záujmov podľa odseku 2 sa najmä berie do úvahy, či je správcovská spoločnosť, príslušná osoba alebo osoba, ktorá je priamo či nepriamo prepojená vzťahom priamej kontroly alebo nepriamej kontroly s touto správcovskou spoločnosťou, v takej situácii, že správcovská spoločnosť, príslušná osoba alebo táto iná osoba
a)
by mohla dosiahnuť finančný zisk alebo predísť finančnej strate na úkor podielového fondu alebo európskeho štandardného fondu,
b)
má záujem na výsledku služby alebo na výsledku činnosti poskytovanej podielovému fondu, európskemu štandardnému fondu alebo inému klientovi alebo na výsledku obchodu uskutočneného na účet podielového fondu, európskeho štandardného fondu alebo iného klienta a tento záujem sa odlišuje od záujmu podielového fondu alebo európskeho štandardného fondu,
c)
má finančnú alebo inú motiváciu uprednostniť záujem iného klienta alebo skupiny klientov pred záujmami podielového fondu alebo európskeho štandardného fondu,
d)
vykonáva rovnaké činnosti pre podielový fond alebo európsky štandardný fond a pre iného klienta alebo klientov, ktorí nie sú podielovým fondom alebo európskym štandardným fondom,
e)
získava alebo získa v súvislosti s činnosťou spravovania podielových fondov alebo európskych štandardných fondov správcovskou spoločnosťou od osoby, ktorá nie je podielovým fondom alebo európskym štandardným fondom prospech vo forme peňazí, tovaru alebo služieb, ktorý nie je obvyklou províziou alebo poplatkom za túto službu.
(4)
Správcovská spoločnosť je pri identifikovaní jednotlivých druhov konfliktov záujmov povinná zobrať do úvahy
a)
záujmy správcovskej spoločnosti vrátane záujmov vyplývajúcich z toho, že patrí do istej skupiny, alebo vyplývajúcich z vykonávania služieb a činností, záujmy klientov a povinnosti správcovskej spoločnosti voči podielovému fondu alebo európskemu štandardnému fondu,
b)
záujmy podielnikov dvoch alebo viacerých spravovaných podielových fondov alebo európskych štandardných fondov.
§ 44
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť, uplatňovať a dodržiavať účinné opatrenia pri konflikte záujmov. Tieto opatrenia musia byť určené v písomnej forme a musia byť primerané vzhľadom na veľkosť a organizáciu správcovskej spoločnosti a povahu, rozsah a zložitosť jej predmetu činností. Ak je správcovská spoločnosť členom skupiny, v opatreniach musia byť zohľadnené všetky okolnosti, ktoré môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov v dôsledku štruktúry a obchodných činností ostatných členov tejto skupiny a ktorých si je alebo by si mala byť správcovská spoločnosť vedomá.
(2)
Opatrenia pri konflikte záujmov podľa odseku 1 musia spĺňať tieto podmienky:
a)
musia byť identifikované okolnosti vo vzťahu k činnostiam v súvislosti so spravovaním podielových fondov alebo európskych štandardných fondov správcovskou spoločnosťou alebo v jej mene, ktoré predstavujú konflikt záujmov alebo môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov, ktorý znamená značné riziko poškodenia záujmov podielového fondu alebo európskeho štandardného fondu, alebo jedného klienta, alebo viacerých klientov,
b)
musia byť špecifikované postupy, ktoré sa majú dodržiavať, a opatrenia, ktoré sa majú prijať s cieľom zvládnuť takéto konflikty záujmov.
(3)
Postupy a opatrenia podľa odseku 2 písm. b) musia zabezpečovať, že príslušné osoby vykonávajúce činnosti, ktoré obsahujú konflikty záujmov, vykonávajú tieto činnosti na takej úrovni nezávislosti, ktorá je primeraná veľkosti a činnostiam správcovskej spoločnosti a skupiny do ktorej patrí, ako aj súvisiacemu stupňu rizika pre klientov, pričom takýmito opatreniami sa rozumejú
a)
účinné postupy na zamedzenie alebo kontrolu výmeny informácií medzi príslušnými osobami vykonávajúcimi činnosti, súvisiace so správou podielových fondov alebo európskych štandardných fondov, ktoré obsahujú riziko konfliktu záujmov, ak by výmena týchto informácií mohla poškodiť záujmy jedného klienta alebo viacerých klientov,
b)
osobitná kontrola príslušných osôb, medzi ktorých hlavné úlohy patrí spravovanie podielových fondov alebo európskych štandardných fondov správcovskou spoločnosťou alebo poskytovanie služieb klientom alebo investorom, ktorých záujmy môžu byť v konflikte alebo ktoré zastupujú iné záujmy, ktoré môžu byť v konflikte, vrátane záujmov správcovskej spoločnosti,
c)
odstránenie akejkoľvek priamej spojitosti medzi odmeňovaním príslušných osôb, ktoré vykonávajú hlavne jednu činnosť, a odmeňovaním či príjmami vytváranými inými príslušnými osobami vykonávajúcimi hlavne inú činnosť, ak zo vzťahu medzi týmito činnosťami môže vzniknúť konflikt záujmov,
d)
opatrenia, ktoré zamedzujú alebo obmedzujú možnosti iných osôb neprimerane ovplyvňovať spôsob, akým príslušná osoba vykonáva činnosti spojené so spravovaním podielových fondov alebo európskych štandardných fondov správcovskou spoločnosťou,
e)
opatrenia na zamedzenie alebo kontrolu súbežnej alebo postupnej účasti príslušnej osoby na rôznych činnostiach so spravovaním podielových fondov alebo európskych štandardných fondov správcovskou spoločnosťou, ak takáto účasť môže poškodiť riadne zvládnutie konfliktov záujmov.
(4)
Ak opatrenia a postupy podľa odseku 3 nezaručujú potrebnú úroveň nezávislosti, správcovská spoločnosť je povinná prijať také alternatívne opatrenia alebo dodatočné opatrenia alebo postupy, ktoré sú na tieto účely potrebné a primerané.
(5)
Národná banka Slovenska môže správcovskej spoločnosti nariadiť prijať alternatívne opatrenia alebo dodatočné opatrenia alebo postupy na účely podľa odseku 4.
§ 45
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná viesť a pravidelne aktualizovať záznamy o činnostiach spojených so spravovaním podielových fondov alebo európskych štandardných fondov správcovskou spoločnosťou alebo v jej mene, v rámci ktorých došlo k vzniku konfliktu záujmov znamenajúceho značné riziko poškodenia záujmov podielnikov jedného alebo viacerých podielových fondov alebo európskych štandardných fondov alebo iných klientov alebo v rámci ktorých by k takému vzniku konfliktu záujmov mohlo dôjsť, ak ide o takúto prebiehajúcu činnosť spojenú so spravovaní podielových fondov alebo európskych štandardných fondov.
(2)
Ak organizačné alebo administratívne opatrenia prijaté správcovskou spoločnosťou na účely riešenia konfliktov záujmov nie sú dostatočné na to, aby s náležitou istotou zabezpečili, že sa zabráni rizikám poškodenia záujmov podielnikov podielového fondu alebo európskeho štandardného fondu alebo jeho podielnikov, vrcholový manažment alebo predstavenstvo správcovskej spoločnosti musí byť urýchlene informovaný, aby mohol prijať nevyhnutné rozhodnutia na zabezpečenie toho, aby správcovská spoločnosť vždy konala v najlepšom záujme podielnikov podielového fondu alebo európskeho štandardného fondu a jeho podielnikov.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná oznámiť situácie podľa odseku 2 investorom prostredníctvom trvanlivého média a vysvetliť svoje rozhodnutie.
§ 45a
Konflikt záujmov pri správe iných subjektov kolektívneho investovania, ako sú podielové fondy
(1)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond je povinná prijať opatrenia na účely identifikácie33b) konfliktov záujmov vznikajúcich pri správe tuzemských subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov medzi
a)
správcovskou spoločnosťou vrátane jej vedúcich zamestnancov, zamestnancov alebo iných osôb, ktoré sú priamo alebo nepriamo prepojené so správcovskou spoločnosťou prostredníctvom kontroly a spravovaným tuzemským subjektom kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničným alternatívnym investičným fondom alebo ich investormi,
b)
tuzemským subjektom kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničným alternatívnym investičným fondom alebo ich investormi a iným tuzemským subjektom kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničným alternatívnym investičným fondom alebo investormi týchto iných subjektov a fondov,
c)
tuzemským subjektom kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničným alternatívnym investičným fondom alebo ich investormi a iným klientom správcovskej spoločnosti,
d)
tuzemským subjektom kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničným alternatívnym investičným fondom alebo ich investormi a štandardným podielovým fondom alebo európskym štandardným fondom spravovaným touto správcovskou spoločnosťou alebo ich investormi,
e)
dvoma klientmi správcovskej spoločnosti.
(2)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná v súlade s osobitným predpisom33c) vypracovať a využívať účinné organizačné a administratívne mechanizmy s cieľom prijať potrebné opatrenia na identifikáciu, riadenie a monitorovanie konfliktov záujmov a predchádzať im, aby sa zabránilo negatívnemu ovplyvneniu záujmov tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a ich investorov.
(3)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná v rámci svojej vnútornej organizácie oddeliť úlohy a povinnosti, ktoré môžu byť považované za vzájomne nezlučiteľné alebo ktoré môžu potenciálne vytvárať systematické konflikty záujmov. Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je tiež povinná posúdiť, či podmienky výkonu jej činnosti môžu obsahovať akékoľvek ďalšie závažné konflikty záujmov, a poskytne o nich informácie investorom spravovaných tuzemských subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov.
(4)
Ak organizačné mechanizmy podľa odseku 2 nie sú dostatočné na zabezpečenie toho, aby sa s primeranou istotou zabránilo rizikám poškodenia záujmov investorov, správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná poskytnúť investorom jasné informácie o všeobecnej povahe alebo zdrojoch konfliktov záujmov skôr, ako vykoná obchod v ich mene, a prijať opatrenia v súlade s osobitným predpisom.33d)
(5)
Na poskytovanie informácií investorom podľa odsekov 3 a 4 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.33e)
(6)
Ak správcovská spoločnosť podľa odseku 1 využíva pri správe tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) služby primárneho brokera, musia byť podmienky tejto činnosti uvedené v písomnej zmluve. V tejto zmluve sa musí upraviť najmä prípadná možnosť prevodu a opätovného použitia majetku tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu primárnym brokerom, ktorá musí byť v súlade so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu. V zmluve sa tiež upraví, aby bol o tejto zmluve informovaný aj depozitár.
(7)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná pri výbere a vymenovaní primárnych brokerov a uzatváraní zmluvy podľa odseku 6 postupovať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou.
§ 46
Stratégia uplatňovania hlasovacích práv
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná vypracovať primeranú a účinnú stratégiu upravujúcu termíny a spôsoby uplatňovania hlasovacích práv spojených s finančnými nástrojmi v majetku v spravovaných podielových fondoch alebo európskych štandardných fondoch, ktorá zabezpečí, aby sa pri uplatňovaní týchto práv konalo výlučne v prospech príslušného podielového fondu alebo európskeho štandardného fondu.
(2)
V stratégii uvedenej v odseku 1 musia byť určené opatrenia a postupy s cieľom
a)
sledovať dôležité udalosti spojené s riadením emitenta finančných nástrojov podľa odseku 1,
b)
zabezpečiť, aby bolo uplatňovanie hlasovacích práv v súlade s investičnou politikou a cieľmi príslušného podielového fondu alebo európskeho štandardného fondu,
c)
zabrániť konfliktom záujmov vyplývajúcim z uplatňovania hlasovacích práv alebo ich riešiť.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť investorom stručný opis stratégie podľa odseku 1. Podrobné informácie o opatreniach prijatých na základe týchto stratégií sprístupní správcovská spoločnosť podielnikovi bezplatne a na jeho žiadosť.
§ 47
Základné imanie a primeranosť vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti
(1)
Základné imanie správcovskej spoločnosti je aspoň 125 000 eur.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov. Vlastné zdroje správcovskej spoločnosti sú primerané podľa tohto zákona, ak nie sú nižšie ako
a)
súčet 125 000 eur a 0,02 % z hodnoty majetku v štandardných podielových fondoch alebo európskych štandardných fondoch spravovaných správcovskou spoločnosťou prevyšujúcej 250 000 000 eur; táto suma sa ďalej nezvyšuje, ak dosiahne 10 000 000 eur,
b)
súčet 125 000 eur a 0,02 % z hodnoty majetku v alternatívnych investičných fondoch alebo zahraničných alternatívnych investičných fondoch spravovaných správcovskou spoločnosťou prevyšujúcej 250 000 000 eur; táto suma sa ďalej nezvyšuje, ak dosiahne 10 000 000 eur,
c)
jedna štvrtina priemerných všeobecných prevádzkových nákladov správcovskej spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok; ak správcovská spoločnosť vznikla pred menej ako jedným rokom, jedna štvrtina hodnoty všeobecných prevádzkových nákladov uvedených v jej obchodnom pláne,
d)
suma potrebná na pokrytie potenciálnych rizík profesijnej zodpovednosti za škody vyplývajúce zo zanedbania odbornej starostlivosti pri správe alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov vypočítaná podľa osobitného predpisu.33f)
(3)
Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. a) sa zahŕňa majetok v štandardných podielových fondoch alebo európskych štandardných fondoch spravovaných správcovskou spoločnosťou vrátane štandardných podielových fondov alebo európskych štandardných fondov, pri ktorých zverila niektoré činnosti alebo funkcie podľa § 27 ods. 2 inej osobe podľa § 57. Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. a) sa nezahŕňa majetok v štandardných podielových fondoch alebo európskych štandardných fondoch, pre ktoré správcovská spoločnosť vykonáva len činnosti alebo funkcie, ktoré jej boli zverené.
(4)
Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. b) sa zahŕňa majetok v alternatívnych investičných fondoch alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou vrátane fondov, pri ktorých zverila niektoré činnosti alebo funkcie podľa § 27 ods. 4 inej osobe podľa § 57a. Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. b) sa nezahŕňa majetok v alternatívnych investičných fondoch alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov, pre ktoré správcovská spoločnosť vykonáva len činnosti alebo funkcie, ktoré jej boli zverené.
(5)
Správcovská spoločnosť môže nahradiť najviac 50 % požiadavky na vlastné zdroje podľa odseku 2 písm. a) a b) prekračujúcej 125 000 eur zábezpekou vystavenou bankou, zahraničnou bankou so sídlom v členskom štáte, poisťovňou alebo zahraničnou poisťovňou so sídlom v členskom štáte. Banka, zahraničná banka, poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa sa musí zaviazať, že tieto zdroje sú bez ďalších podmienok voľne k dispozícii správcovskej spoločnosti na pokrytie rizík vyplývajúcich z jej činnosti.
(6)
Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti podľa § 27 ods. 3 písm. a) alebo ods. 6 písm. a), je povinná dodržiavať aj požiadavku na vlastné zdroje podľa osobitného predpisu.34)
(7)
Požiadavku na vlastné zdroje podľa odseku 2 písm. d) možno nahradiť poistením pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zanedbaním odbornej starostlivosti pri správe alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov s poistným krytím v súlade s osobitným predpisom.34a)
(8)
Ustanovenie odseku 2 písm. b) sa nevzťahuje na správcovskú spoločnosť, ktorá súčasne spravuje štandardné podielové fondy a alternatívne investičné fondy.
(9)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, čo tvorí vlastné zdroje správcovskej spoločnosti, spôsob výpočtu vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti a ďalšie podrobnosti o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti.
Pravidlá činnosti pri správe subjektov kolektívneho investovania
§ 48
(1)
Spravovanie subjektov kolektívneho investovania vykonáva správcovská spoločnosť samostatne, vo svojom mene a v záujme podielnikov; tým nie je dotknuté oprávnenie správcovskej spoločnosti zveriť výkon niektorých činností alebo funkcií inej osobe podľa § 57 alebo § 57a.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná najmä
a)
konať čestne a poctivo pri výkone svojej činnosti v najlepšom záujme podielnikov subjektu kolektívneho investovania a v záujme stability trhu,
b)
konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme podielnikov subjektu kolektívneho investovania a v záujme stability trhu,
c)
mať a účinne využívať zdroje a postupy potrebné na správny výkon svojej činnosti,
d)
vykonávať činnosť v najlepšom záujme jej investorov a klientov a v záujme stability trhu pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov alebo zakladajúcich dokumentov spravovaných subjektov kolektívneho investovania a rozhodnutí Národnej banky Slovenska,
e)
spravodlivo zaobchádzať so všetkými investormi.
(3)
Konaním v najlepšom záujme podielnikov podľa odseku 2 písm. a) a b) sa pri správe štandardných podielových fondov, európskych štandardných fondov a špeciálnych podielových fondov rozumie najmä
a)
zabrániť tomu, aby sa záujmy jednej skupiny podielnikov uprednostňovali pred záujmami inej skupiny podielnikov,
b)
uplatňovať primerané opatrenia a postupy na zabránenie nekalých praktík, o ktorých sa dá dôvodne predpokladať, že ovplyvnia stabilitu trhu,
c)
zabezpečiť primerané, správne a transparentné modely a systémy oceňovania majetku a záväzkov v podielovom fonde; na žiadosť Národnej banky Slovenska je správcovská spoločnosť povinná preukázať, že majetok a záväzky v podielovom fonde boli ocenené presne; tým nie je dotknuté ustanovenie § 161,
d)
konať takým spôsobom, aby sa zabránilo účtovaniu neprimeraných nákladov na ťarchu majetku v podielovom fonde a jeho podielnikom.
(4)
Konaním s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. b) sa pri správe štandardných podielových fondov, európskych štandardných fondov a špeciálnych podielových fondov rozumie najmä
a)
zabezpečiť dostatočnú mieru starostlivosti pri výbere a nepretržitom sledovaní majetku v podielovom fonde v najlepšom záujme podielnikov a v záujme stability trhu,
b)
zabezpečiť, že osoby zodpovedné za riadenie investícií majú primerané znalosti a vedomosti o aktívach, do ktorých možno majetok v podielovom fonde investovať, podľa investičnej politiky určenej v príslušnom štatúte podielového fondu,
c)
pri vykonávaní politiky riadenia rizík podľa § 101, a ak je to primerané, po zohľadnení povahy plánovanej investície pripraviť predpovede a vykonať analýzy, ktoré posúdia vplyv predmetnej investície na zloženie majetku v podielovom fonde, likviditu a rizikovo-výnosový profil podielového fondu podľa § 153 ods. 4 písm. e) a to ešte pred vykonaním investície; analýzy sa musia vykonať iba na základe informácií, ktoré sú spoľahlivé a aktuálne, a to tak z kvantitatívneho, ako aj kvalitatívneho hľadiska.
(5)
Pri správe špeciálnych podielových fondov sa povinnosťou konať s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. b) rozumie aj
a)
nadobúdať do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností len také nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú na území štátu, v ktorom nie je obmedzené nadobúdanie nehnuteľností a súčasne v tomto štáte existuje register nehnuteľností, do ktorého sa zapisujú vlastnícke práva a iné vecné práva k nehnuteľnostiam,
b)
uzatvorenie poistnej zmluvy na účel poistenia nehnuteľnosti tak, aby v plnom rozsahu zabezpečovala náhradu škody pri poškodení alebo zničení nehnuteľnosti, ktorá je v majetku špeciálneho podielového fondu,
c)
zabezpečovanie kontroly nad podnikaním osôb ovládaných v súvislosti s investovaním majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií alebo verejnom špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností v najlepšom záujme podielnikov.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná prijať a dodržiavať vnútorný akt riadenia o opatreniach a postupoch súvisiacich s odbornou starostlivosťou a zaviesť účinné opatrenia, ktorými zabezpečí, že prijímané investičné rozhodnutia pri nakladaní s majetkom v podielovom fonde sa budú vykonávať v súlade s investičnou politikou a jej cieľmi, investičnou stratégiou a limitmi rizík príslušného podielového fondu.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak správcovská spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie, považuje sa to za skutočnosť, že správcovská spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.
(8)
Správcovská spoločnosť nemôže použiť majetok spravovaného subjektu kolektívneho investovania na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou tohto majetku.
(9)
Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, je povinná dodržiavať aj pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného predpisu.25)
(10)
Žiadny investor alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu nemôže požívať prednostné zaobchádzanie; to neplatí pre investorov subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b), ak je to uvedené v zakladajúcich dokumentoch príslušného subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b).
(11)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti o tom, čo sa rozumie konaním v najlepšom záujme podielnikov podľa odseku 2 písm. a) a b), a o tom, čo sa rozumie konaním s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. b), a spôsob preukazovania týchto konaní správcovskou spoločnosťou.
§ 49
Stratégia vykonávania pokynov
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná prijať také opatrenia, aby pri vykonávaní rozhodnutí o obchodovaní s majetkom v podielovom fonde a pri spravovaní majetku v podielovom fonde získala najlepší možný výsledok pre podielnikov podielového fondu pri zohľadnení ceny, nákladov, rýchlosti a pravdepodobnosti vykonania a vyrovnania obchodu, veľkosti a povahy pokynu alebo iných kritérií týkajúcich sa vykonania pokynu.
(2)
Pri určovaní dôležitosti kritérií podľa odseku 1 sa zohľadnia tieto skutočnosti:
a)
investičné ciele, investičná politika a riziká podľa rizikového profilu,
b)
povaha pokynu,
c)
charakteristika finančných nástrojov, ktoré sú predmetom tohto pokynu,
d)
charakteristika miest výkonu, kde môže byť pokyn postúpený.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť a dodržiavať účinné opatrenia na splnenie povinnosti ustanovenej v odseku 1, a to najmä zaviesť a dodržiavať stratégiu vykonávania pokynov, ktorá jej umožní dosiahnuť najlepší možný výsledok podľa odseku 1 pri vykonávaní pokynov pri nakladaní s majetkom v podielovom fonde.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť podielnikom primerané informácie o svojej stratégii vykonávania pokynov a o jej podstatných zmenách. Ak správcovská spoločnosť plánuje spravovať európsky štandardný fond, ktorý je zahraničnou investičnou spoločnosťou, je povinná získať predchádzajúci súhlas tohto európskeho štandardného fondu so svojou stratégiou vykonávania pokynov.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná sledovať účinnosť svojich opatrení na uplatňovanie stratégie vykonávania pokynov na účely identifikácie a nápravy nedostatkov. Stratégia vykonávania pokynov sa musí aktualizovať aspoň raz ročne a pri podstatných zmenách, ktoré majú vplyv na schopnosť správcovskej spoločnosti získavať najlepší možný výsledok pre podielnikov ňou spravovaného podielového fondu.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná preukázať, že vykonala pokyny v súvislosti so správou podielového fondu v súlade so svojou stratégiou vykonávania pokynov.
§ 50
Stratégia zadávania pokynov
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná konať v najlepšom záujme podielnikov podielového fondu, ktorý spravuje aj, ak zadáva pokyny na nakladanie s majetkom v podielovom fonde v súvislosti so správou podielového fondu na vykonanie inej osobe.
(2)
Správcovská spoločnosť je podľa odseku 1 povinná prijať také opatrenia, aby získala najlepší možný výsledok pre podielnikov podielového fondu alebo európskeho štandardného fondu pri zohľadnení faktorov podľa § 49 ods. 1. Dôležitosť týchto faktorov sa určí na základe kritérií podľa § 49 ods. 2.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná na účely plnenia povinnosti podľa odseku 2 zaviesť a dodržiavať stratégiu zadávania pokynov. Stratégia zadávania pokynov musí obsahovať pre každý druh finančného nástroja iné osoby, ktorým sa pokyny zadávajú. Tieto iné osoby musia mať zavedené postupy vykonávania pokynov, ktoré umožnia správcovskej spoločnosti dodržať povinnosti podľa tohto zákona pri umiestnení alebo zadávaní pokynov na ich vykonanie týmto iným osobám. Správcovská spoločnosť môže uzavrieť dohody na výkon pokynov inou osobou, len ak tieto osoby majú zavedené postupy vykonávania pokynov minimálne na úrovni požiadaviek podľa § 49.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť podielnikom príslušné informácie o stratégii zadávania pokynov a o jej podstatných zmenách.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná sledovať účinnosť stratégie zadávania pokynov, najmä kvalitu vykonávania pokynov zo strany iných osôb uvedených v tejto stratégii na účely identifikácie a nápravy nedostatkov. Stratégia zadávania pokynov sa musí aktualizovať aspoň raz ročne a pri podstatných zmenách, ktoré majú vplyv na schopnosť správcovskej spoločnosti, získavať najlepší možný výsledok pre podielnikov ňou spravovaného podielového fondu.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná preukázať, že zadávala pokyny na vykonanie inou osobou v súvislosti so správou podielového fondu v súlade so stratégiou zadávania pokynov podľa odseku 3.
§ 51
Stratégia alokácie pokynov
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná zaviesť postupy a opatrenia, ktoré umožnia bezodkladné, spravodlivé a pohotové vykonanie pokynov obchodov s majetkom v ňou spravovaných podielových fondoch vo vzťahu k pokynom týkajúcim sa ostatných spravovaných podielových fondov, pokynom v súvislosti s vykonávaním činnosti riadenia portfólia podľa § 27 ods. 3 písm. a) alebo ods. 6 písm. a) (ďalej len „pokyn iného klienta“) alebo k pokynom obchodov na vlastný účet správcovskej spoločnosti. Tieto postupy a opatrenia musia zabezpečiť splnenie týchto podmienok:
a)
pokyny vykonávané v súvislosti so správou podielových fondov musia byť bezodkladne presne zaznamenané a alokované,
b)
inak porovnateľné pokyny sa musia vykonávať postupne v poradí, ako boli zadané, a bezodkladne; to neplatí, ak to povaha pokynu alebo prevládajúce podmienky na trhu neumožňujú alebo ak to nie je inak v záujme podielnikov podielového fondu.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby sa všetky finančné nástroje alebo peňažné prostriedky prijaté pri vysporiadaní alebo vyrovnaní vykonaných pokynov bezodkladne a správne previedli na účet príslušného podielového fondu.
(3)
Správcovská spoločnosť nesmie zneužiť informácie o nevykonaných pokynoch v súvislosti so správou podielových fondov a je povinná prijať príslušné opatrenia na to, aby zabránila zneužitiu týchto informácií zo strany ktorejkoľvek svojej príslušnej osoby.
(4)
Správcovská spoločnosť môže spájať pokyny súvisiace so správou podielového fondu s pokynmi súvisiacimi so správou iných ňou spravovaných podielových fondov s pokynom iného klienta alebo s pokynmi obchodov na vlastný účet správcovskej spoločnosti, len ak
a)
nie je pravdepodobné, že spojenie pokynov a obchodov bude celkovo nevýhodné pre niektorý podielový fond alebo pre niektorých iných klientov, ktorých pokyny majú byť spojené,
b)
má zavedenú a účinne dodržiava stratégiu alokácie pokynov, ktorá zabezpečuje spravodlivú alokáciu spojených pokynov a obchodov za dostatočne presných podmienok, najmä ako objem a cena určujú alokáciu a podmienky zaobchádzania s čiastočne vykonanými pokynmi.
(5)
Ak správcovská spoločnosť spája pokyn súvisiaci so správou podielového fondu s jedným alebo viacerými pokynmi súvisiacimi so správou iných podielových fondov alebo s pokynom iného klienta a spojený pokyn bol čiastočne vykonaný, je povinná alokovať súvisiace obchody v súlade so svojou stratégiou alokácie pokynov.
(6)
Správcovská spoločnosť, ktorá spojila obchody na vlastný účet s jedným pokynom alebo viacerými pokynmi súvisiacimi so správou podielových fondov alebo s pokynom iného klienta, nesmie alokovať súvisiace obchody spôsobom, ktorý poškodzuje podielový fond alebo iného klienta.
(7)
Ak správcovská spoločnosť spája pokyn súvisiaci so správou podielových fondov alebo pokyn iného klienta s obchodom na vlastný účet a spojený pokyn bol čiastočne vykonaný, je povinná alokovať súvisiace obchody prednostne podielovému fondu alebo klientovi. Ak správcovská spoločnosť preukáže, že bez tohto spojenia by pokyn nemohla vykonať za tak výhodných podmienok alebo vôbec, môže alokovať obchod na vlastný účet proporcionálne v súlade so svojou stratégiou alokácie pokynov.
§ 52
Stimuly
(1)
Za konanie správcovskej spoločnosti, ktoré je v rozpore s jej povinnosťou konať podľa § 48 ods. 2, sa považuje aj to, ak správcovská spoločnosť v súvislosti s riadením investícií alebo administráciou pri správe podielového fondu hradí alebo prijíma poplatok alebo províziu, alebo poskytuje, alebo prijíma nepeňažné plnenie okrem
a)
poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného z majetku v podielovom fonde alebo poskytnutých v prospech majetku v podielovom fonde alebo poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného inou osobou alebo poskytnutých inej osobe konajúcej na účet podielového fondu,
b)
poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného inou osobou alebo poskytnutého inej osobe alebo poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného osobou alebo poskytnutého osobe konajúcej v mene tejto inej osoby, ak sú splnené tieto podmienky:
1.
pred poskytnutím príslušnej služby musí správcovská spoločnosť v predajnom prospekte príslušného podielového fondu jednoznačne, vyčerpávajúco, presne a zrozumiteľným spôsobom uviesť informáciu o existencii, povahe a výške poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia alebo, ak ich výšku nemožno zistiť, o metóde jej výpočtu,
2.
uhradenie poplatku, provízie alebo poskytnutie nepeňažného plnenia musí zvýšiť kvalitu príslušnej služby vo vzťahu, ku ktorej sa poplatok hradí alebo vo vzťahu ku ktorej sa nepeňažné plnenie poskytuje a nesmie brániť plneniu povinnosti správcovskej spoločnosti konať v záujme podielnikov,
c)
primeraného poplatku, ktorý umožní alebo je potrebný na poskytnutie príslušných služieb, najmä poplatok za úschovu, poplatok za vyrovnanie obchodu, poplatok organizátorom regulovaného trhu, poplatok orgánu dohľadu alebo správny poplatok alebo súdny poplatok a ktorý svojím charakterom nemôže viesť k rozporu s povinnosťami správcovskej spoločnosti konať podľa § 48 ods. 2.
(2)
Správcovská spoločnosť je oprávnená na účely odseku 1 písm. b) prvého bodu poskytnúť podielnikovi hlavné podmienky dohody týkajúcej sa poplatkov, provízie alebo nepeňažného plnenia v súhrnnej forme, ak súčasne umožní podielnikovi získať podrobnejšie informácie na základe jeho žiadosti; táto povinnosť sa považuje za splnenú aj uvedením v predajnom prospekte príslušného podielového fondu. Národná banka Slovenska je oprávnená rozhodnutím pozastaviť alebo zrušiť toto oprávnenie, ak zistí, že správcovská spoločnosť nevyhovela žiadosti podielnika o získanie podrobnejšej informácie.
§ 53
(1)
Správcovskej spoločnosti patrí odplata za spravovanie tuzemského subjektu kolektívneho investovania. Na výpočet odplaty za spravovanie tuzemského subjektu kolektívneho investovania sa použijú údaje o čistej hodnote majetku v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania za príslušné obdobie; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 52.
(2)
Súčasťou odplaty podľa odseku 1 môže byť aj odplata za zhodnotenie určená v závislosti od výkonnosti spravovaného tuzemského subjektu kolektívneho investovania.
§ 54
Pravidlá činnosti pri správe iných ako štandardných podielových fondov a špeciálnych podielových fondov
(1)
Ustanovenia § 48 až 53 sa vzťahujú na činnosť správcovskej spoločnosti pri správe európskych štandardných fondov primerane.
(2)
Ustanovenia § 48 ods. 3 až 6 a § 49 až 53 sa na správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28a pri správe tuzemských subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) nevzťahujú. Na pravidlá činnosti pri správe subjektov kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.34b)
§ 55
Oprávnenie získavať osobné údaje
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná pri každom obchode požadovať preukázanie totožnosti investora a klienta; pri každom obchode je investor alebo klient povinný vyhovieť každej takejto žiadosti správcovskej spoločnosti. Vykonávanie obchodu so zachovaním anonymity investora alebo klienta je správcovská spoločnosť povinná odmietnuť.
(2)
Na účely odseku 1 možno totožnosť investora a klienta preukázať dokladom totožnosti alebo podpisom, ak je tento investor alebo klient osobne známy a ak je jeho podpis bez akýchkoľvek pochybností zhodný s podpisom na podpisovom vzore uloženom v správcovskej spoločnosti, pri ktorého podpisovaní investor alebo klient preukázal svoju totožnosť dokladom totožnosti; pri vykonávaní obchodu prostredníctvom technických zariadení sa totožnosť preukazuje osobným identifikačným číslom alebo obdobným kódom, ktoré správcovská spoločnosť pridelí klientovi alebo investorovi, a autentifikačným údajom, ktorý správcovská spoločnosť dohodne s investorom alebo klientom, alebo elektronickým podpisom.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná pri každom obchode aspoň v hodnote 15 000 eur zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých investorom alebo klientom na vykonanie obchodu. Na tieto účely sa vlastníctvo prostriedkov zisťuje záväzným písomným vyhlásením investora alebo klienta, v ktorom je investor alebo klient povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je investor alebo klient povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, trvalý pobyt fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na účet ktorej je obchod vykonaný; vtedy je investor alebo klient povinný odovzdať správcovskej spoločnosti aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet a na uvedenie údajov o nej vo vyhlásení. Ak investor alebo klient nesplní povinnosti podľa tohto odseku, správcovská spoločnosť je povinná odmietnuť vykonanie požadovaného obchodu.
(4)
Povinnosť zisťovať vlastníctvo prostriedkov podľa odseku 3 sa nevzťahuje na situáciu, ak investorom alebo klientom správcovskej spoločnosti je iná správcovská spoločnosť alebo finančná inštitúcia vykonávajúca obchod pre svojho klienta, u ktorého už táto správcovská spoločnosť alebo finančná inštitúcia vykonala zistenie vlastníctva prostriedkov; ak ide o zahraničnú správcovskú spoločnosť alebo finančnú inštitúciu, to platí len vtedy, ak majú sídlo v štáte, v ktorom sa uplatňujú požiadavky na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu aspoň v rozsahu ako v členských štátoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Tieto skutočnosti je správcovská spoločnosť alebo finančná inštitúcia povinná preukázať správcovskej spoločnosti, ktorá má vykonať príslušný obchod; pri pochybnostiach môže správcovská spoločnosť trvať na preukázaní vlastníctva prostriedkov, a to aj bez udania dôvodu.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná uchovávať identifikačné údaje alebo kópie dokladov o preukázaní totožnosti investorov a klientov a doklady o zisťovaní vlastníctva prostriedkov použitých investormi a klientmi na vykonanie obchodu aspoň desať rokov od ukončenia obchodu.
(6)
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s investormi a klientmi, na účel identifikácie investorov a klientov a na ďalšie účely uvedené v odseku 8 sú investori a klienti a ich zástupcovia pri každom obchode povinní správcovskej spoločnosti na jej žiadosť
a)
poskytnúť,
1.
ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, osobné údaje35) o totožnosti v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
2.
ak ide o právnickú osobu, identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, sídlo, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta výkonu činnosti, ako aj zoznam členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu podľa prvého bodu, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu, a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté so správcovskou spoločnosťou,
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
osobné údaje35) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti a
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a) druhý až štvrtý bod.
(7)
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s investormi a klientmi, na účel identifikácie klientov a na ďalšie účely uvedené v odseku 8 je správcovská spoločnosť oprávnená pri každom obchode požadovať od investora a klienta a jeho zástupcu údaje podľa odseku 6 písm. a) a získať ich spôsobom podľa odseku 6 písm. b).
(8)
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov medzi správcovskou spoločnosťou a investormi alebo klientmi, na účel identifikácie investorov a klientov a ich zástupcov, na účel ochrany a domáhania sa práv správcovskej spoločnosti voči ich investorom alebo klientom, na účel zdokumentovania činnosti správcovskej spoločnosti, na účely výkonu dohľadu a na plnenie úloh a povinností správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov36) je správcovská spoločnosť aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb37) oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 6; pritom je správcovská spoločnosť oprávnená s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady podľa odseku 6.
(9)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 až 8, je správcovská spoločnosť povinná aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb sprístupniť a poskytovať38) na spracúvanie iným osobám podľa osobitného predpisu39) a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov.
(10)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 až 8, je správcovská spoločnosť aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb oprávnená zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať len osobám a orgánom, ktorým má povinnosť poskytovať chránené informácie podľa § 195.
(11)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 až 8, môže správcovská spoločnosť sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len za podmienok ustanovených v osobitnom predpise,40) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(12)
Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa vzťahujú aj na pobočku zahraničnej správcovskej spoločnosti a na pobočku zahraničnej investičnej spoločnosti pri výkone ich činnosti na území Slovenskej republiky.
§ 56
Zodpovednosť správcovskej spoločnosti za škodu
(1)
Správcovská spoločnosť je zodpovedná podielnikom, ktorých majetok v subjekte kolektívneho investovania spravuje, za všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona alebo zo štatútu alebo zakladajúcich dokumentov subjektu kolektívneho investovania.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná, ak ide o konania o náhradu škody, aj na žiadosť podielnika preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak správcovská spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie alebo nepreukáže vynaloženie odbornej starostlivosti, považuje sa to za skutočnosť, že správcovská spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.
(3)
Ak v súvislosti s porušením povinností podľa tohto zákona získala majetkový prospech osoba, ktorá porušila povinnosti podľa tohto zákona, osoba jej blízka alebo osoba, ktorá má s ňou úzke väzby, je táto osoba povinná vrátiť majetkový prospech osobe, na úkor ktorej bol majetkový prospech získaný.
§ 57
Zverenie činností alebo funkcií pri správe štandardných podielových fondov, európskych štandardných fondov a špeciálnych podielových fondov
(1)
Správcovská spoločnosť môže na účely efektívnejšieho výkonu jej predmetu podnikania zveriť na základe zmluvy vykonávanie jednej alebo viacerých činností alebo funkcií uvedených v § 27 ods. 2 a § 35 až 37 inej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností. Výkon týchto činností alebo funkcií správcovská spoločnosť nesmie zveriť osobe, ktorej záujmy môžu byť v konflikte so záujmami správcovskej spoločnosti alebo podielnikov. Riadenie investícií možno zveriť len právnickej osobe, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo inou zahraničnou osobou s povolením na riadenie portfólií podliehajúcou dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo; výkon tejto činnosti správcovská spoločnosť nesmie zveriť depozitárovi ňou spravovaných podielových fondov alebo európskych štandardných fondov.
(2)
Zveriť výkon činností alebo funkcií podľa odseku 1 možno, len ak
a)
je Národná banka Slovenska vopred písomne informovaná o zámere správcovskej spoločnosti zveriť jednu alebo viac činností alebo funkcií inej osobe a bol jej predložený návrh zmluvy o zverení činnosti; ak sa zverenie činnosti týka európskeho štandardného fondu spravovaného správcovskou spoločnosťou, Národná banka Slovenska bezodkladne po doručení oznámenia o zverení činnosti informuje domovský členský štát európskeho štandardného fondu,
b)
je v štatúte podielového fondu alebo v zakladajúcich dokumentoch európskeho štandardného fondu a v predajnom prospekte podielového fondu alebo európskeho štandardného fondu uvedený zoznam činností, ktorých výkon možno zveriť osobám podľa odseku 1,
c)
to nebráni vykonávať účinný dohľad nad správcovskou spoločnosťou,
d)
to nebráni správcovskej spoločnosti konať v najlepšom záujme podielnikov,
e)
to nebráni tomu, aby bol podielový fond alebo európsky štandardný fond spravovaný v najlepších záujmoch podielnikov,
f)
je zabezpečená spolupráca medzi Národnou bankou Slovenska a orgánom dohľadu v nečlenskom štáte pri zverení riadenia investícií právnickej osobe, ktorá má sídlo v nečlenskom štáte,
g)
sú správcovskou spoločnosťou prijaté opatrenia umožňujúce fyzickým osobám, ktoré riadia podnikanie správcovskej spoločnosti a depozitárovi, priebežne a efektívne sledovať aktivitu právnickej osoby podľa odseku 1,
h)
to nebráni fyzickým osobám, ktoré riadia podnikanie správcovskej spoločnosti, dať kedykoľvek záväzné pokyny právnickej osobe, ktorej zverila výkon činností alebo funkcií,
i)
to správcovskej spoločnosti nebráni s okamžitou platnosťou vypovedať zmluvu podľa odseku 1,
j)
sa osoba podľa odseku 1 písomným vyhlásením zaviazala dodržiavať štatút podielového fondu alebo zakladajúce dokumenty európskeho štandardného fondu,
k)
právnická osoba podľa odseku 1 má vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon zverených činností alebo funkcií.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne doručiť Národnej banke Slovenska zmluvu podľa odseku 1, zmeny tejto zmluvy a bezodkladne informovať o vypovedaní tejto zmluvy.
(4)
Zverením činností alebo funkcií podľa odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť správcovskej spoločnosti a depozitára za škody spôsobené podielnikom pri správe majetku v podielovom fonde alebo v európskom štandardnom fonde.
(5)
Správcovská spoločnosť nemôže zveriť výkon svojich činností alebo funkcií osobám podľa odseku 1 v takom rozsahu, aby správcovská spoločnosť prestala plniť účel, na ktorý jej bolo udelené povolenie podľa § 28, a ani aby sa stala schránkovou spoločnosťou.40a) Zverenie činností podľa odseku 1 nesmie slúžiť na obchádzanie povinnosti vykonávať činnosť správcovskej spoločnosti len na základe povolenia podľa § 28.
(6)
Pri uzatváraní, vedení alebo ukončovaní zmlúv podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná
a)
pred uzatvorením zmluvy podľa odseku 1 na základe dostupných informácií overiť, či iná osoba podľa odseku 1 má vecné, personálne a organizačné predpoklady vykonávať zverenú činnosť alebo funkciu spoľahlivo, profesionálne a účinne, a
b)
po uzatvorení zmluvy podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná zaviesť postupy pre nepretržité hodnotenie výkonu zverenej činnosti inou osobou, najmä ak ide o riziká spojené so zmluvou podľa odseku 1; na tento účel je správcovská spoločnosť povinná vytvoriť dostatočné materiálno-technické a personálne zdroje.
(7)
Ak správcovská spoločnosť pri správe podielového fondu využíva swapy celkových výnosov alebo iné finančné deriváty s rovnakými vlastnosťami, pri ktorých má protistrana možnosť rozhodovať podľa vlastného uváženia v súvislosti so zložením alebo správou investičného portfólia alebo v súvislosti s podkladom finančných derivátov, zmluva uzatvorená medzi správcovskou spoločnosťou a protistranou sa považuje za zmluvu o zverení riadenia investícií, ktorá musí byť v súlade s požiadavkami podľa odsekov 1 až 6.
§ 57a
Zverenie činností pri správe alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
(1)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúca tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorá plánuje zveriť inej osobe vykonávanie jednej alebo viacerých činností alebo funkcií, je povinná informovať Národnú banku Slovenska bezodkladne pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o zverení činností alebo funkcií. Správcovská spoločnosť môže zveriť výkon činností alebo funkcií inej osobe len v súlade s osobitným predpisom40b) a ak sú splnené tieto podmienky:
a)
zverenie výkonu činností alebo funkcií musí byť riadne a objektívne zdôvodnené,40c)
b)
osoba, ktorej sa výkon činnosti alebo funkcie zverujú, musí mať dostatočné zdroje na vykonávanie príslušných úloh a fyzické osoby, ktoré skutočne vykonávajú zverenú činnosť alebo funkcie, musia byť dôveryhodné a mať dostatočnú prax na vykonávanie príslušnej činnosti alebo funkcie v súlade s osobitným predpisom,40d)
c)
zverenie výkonu činností alebo funkcií týkajúcich sa riadenia investícií alebo riadenia rizík je možné len osobe, ktorá má povolenie alebo registráciu potrebnú na účely správy aktív40e) a podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska alebo príslušného orgánu dohľadu iného štátu alebo inej osobe, ktorú Národná banka Slovenska uzná, že táto osoba spĺňa predpoklady na riadenie príslušných investícií alebo rizík,
d)
na zverenie výkonu činností alebo funkcií týkajúcich sa riadenia investícií alebo riadenia rizík osobe z nečlenského štátu musí byť okrem podmienok uvedených v písmene c) zabezpečená aj spolupráca medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu,
e)
zverenie činností alebo funkcií nemôže brániť účinnému dohľadu40f) nad správcovskou spoločnosťou, a najmä nemôže brániť správcovskej spoločnosti konať v najlepšom záujme spravovaného tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a ich investorov,
f)
správcovská spoločnosť musí byť schopná preukázať, že osoba, ktorej sa výkon činnosti alebo funkcie zveruje, má odbornú spôsobilosť a je schopná vykonávať príslušné činnosti alebo funkcie, že bola vybraná s riadnou odbornou starostlivosťou a že správcovská spoločnosť je schopná kedykoľvek účinne monitorovať zverenú činnosť alebo funkciu a kedykoľvek udeľovať dodatočné inštrukcie osobe, ktorej sa výkon činnosti alebo funkcie zverujú, a s okamžitou účinnosťou zrušiť zverenie, ak je to v záujme investorov.
(2)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná priebežne vyhodnocovať výkon zverených činností alebo funkcií osobou, ktorej boli zverené.
(3)
Riadenie investícií ani riadenie rizík nemožno zveriť
a)
depozitárovi príslušného tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu alebo osobe, ktorej depozitár zveril svoje depozitárske činnosti,
b)
osobe, ktorej záujmy môžu byť v rozpore so záujmami správcovskej spoločnosti alebo investorov tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu;40g) to neplatí, ak táto osoba funkčne a hierarchicky oddelí40h) výkon riadenia investícií alebo riadenia rizík od svojich ostatných potenciálne konfliktných činností a prípadné konflikty záujmov sú riadne identifikované, riadené, monitorované a oznámené investorom tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu.40i)
(4)
Zodpovednosť správcovskej spoločnosti voči tuzemskému subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo zahraničnému alternatívnemu investičnému fondu a ich investorom nie je ovplyvnená skutočnosťou, že správcovská spoločnosť zverila výkon činností alebo funkcií inej osobe, ani akýmkoľvek ďalším zverením týchto činností alebo funkcií touto osobou na tretiu osobu (ďalej len „druhotné zverenie“). Správcovská spoločnosť nemôže zveriť výkon svojich činností alebo funkcií v takom rozsahu, aby správcovská spoločnosť prestala plniť účel, na ktorý jej bolo udelené povolenie, a ani aby sa stala schránkovou spoločnosťou.40a)
(5)
Osoba, ktorej správcovská spoločnosť zverila výkon niektorých činností alebo funkcií, môže druhotne zveriť výkon týchto činností alebo funkcií, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
správcovská spoločnosť udelila predchádzajúci súhlas40j) s druhotným zverením,
b)
správcovská spoločnosť v dostatočnom časovom predstihu pred podpisom zmluvy o druhotnom zverení informovala Národnú banku Slovenska v rozsahu podľa osobitného predpisu,40k)
c)
osoba, na ktorú sa ďalej zverujú činnosti, spĺňa podmienky podľa odseku 1 v rozsahu ako osoba, ktorej správcovská spoločnosť pôvodne zverila výkon činností alebo funkcií.
(6)
Osoba, ktorej správcovská spoločnosť zverila riadenie investícií alebo riadenie rizík, nemôže druhotne zveriť tieto činnosti osobe podľa odseku 3.
(7)
Osoba, ktorej správcovská spoločnosť zverila výkon niektorých činností alebo funkcií a ktorá ich druhotne zverila inej osobe, je povinná priebežne vyhodnocovať výkon zverených činností alebo funkcií, osobou ktorej ich druhotne zverila.
(8)
Na zverenie výkonu činností alebo funkcií osobou, ktorej bol výkon činností alebo funkcií druhotne zverený, na ďalšiu osobu sa primerane použijú ustanovenia odsekov 5 až 7.
Organizácia distribúcie podielových listov
§ 58
(1)
Správcovská spoločnosť môže využívať na distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného predpisu.41) Správcovská spoločnosť je oprávnená využívať osoby podľa prvej vety, len ak sú tieto osoby zapísané v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov.
(2)
Správcovská spoločnosť môže využívať na distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania len osoby, ktoré sú oprávnené vykonávať túto činnosť podľa odseku 1 podľa príslušného právneho predpisu členského štátu, v ktorom sa vykonáva distribúcia, alebo finančné inštitúcie, ktoré sú oprávnené na distribúciu cenných papierov na základe ich povolenia.
§ 59
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná
a)
zamestnávať zamestnancov so skúsenosťami, znalosťami a odbornou spôsobilosťou potrebnou na dodržiavanie pridelených povinností,
b)
zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym investorom alebo podielnikom alebo neprofesionálnym klientom,42)
c)
zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 2 postupom podľa osobitného predpisu,43)
d)
viesť zoznam zamestnancov podľa písmena b).
(2)
Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 2 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.44)
ŠTVRTÁ HLAVA
CEZHRANIČNÉ VYKONÁVANIE ČINNOSTÍ SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU A ZAHRANIČNOU SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU
§ 60
Všeobecné ustanovenia o cezhraničnom vykonávaní činností
(1)
Správcovská spoločnosť môže na území iného členského štátu vykonávať činnosti, na ktoré jej bolo udelené povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a, a to buď zriadením pobočky, alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb. Správcovská spoločnosť môže vytvárať alebo spravovať európske štandardné fondy alebo európske alternatívne investičné fondy, ak je oprávnená na spravovanie príslušného typu európskeho alternatívneho investičného fondu, vytvorené podľa právnych predpisov hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti na základe
a)
oznámenia podľa § 61, oznámenia podľa § 62 alebo oznámenia podľa § 63a a
b)
splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom a právnymi predpismi hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.
(2)
Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom na území členského štátu môže na území Slovenskej republiky vykonávať činnosť, na ktorú jej bolo udelené povolenie príslušným orgánom dohľadu jej domovského členského štátu, a to buď zriadením pobočky, alebo na základe s práva slobodného poskytovania služieb. Zahraničná správcovská spoločnosť môže vytvárať a spravovať štandardné podielové fondy podľa tohto zákona na základe
a)
oznámenia podľa § 64 alebo oznámenia podľa § 65 a
b)
splnenia podmienok ustanovených právnymi predpismi domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti a týmto zákonom.
(3)
Ak správcovská spoločnosť plánuje na území iného členského štátu výhradne distribuovať podielové listy ňou spravovaných štandardných podielových fondov bez zriadenia pobočky, ustanovenia odseku 1 a § 61 až 63 sa nepoužijú, pričom sa použijú ustanovenia § 139 až 141.
(4)
Ak zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom na území členského štátu plánuje na území Slovenskej republiky výhradne distribuovať cenné papiere ňou spravovaných európskych štandardných fondov bez zriadenia pobočky, ustanovenia odseku 2 a § 64 až 66 a § 192 sa nepoužijú, pričom sa použijú ustanovenia § 142 až 144.
(5)
Ustanovenia § 61 až 63 sa použijú len na správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28. Ustanovenia § 64 až 66 sa použijú výhradne na zahraničnú správcovskú spoločnosť, ktorá má udelené povolenie v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov.
Vykonávanie činnosti správcovskou spoločnosťou v inom členskom štáte
§ 61
Vykonávanie činnosti správcovskou spoločnosťou s povolením podľa § 28 v inom členskom štáte prostredníctvom zriadenia pobočky
(1)
Správcovská spoločnosť, ktorá na účel vykonávania činností, na ktoré jej bolo udelené povolenie podľa § 28, plánuje zriadiť pobočku na území iného členského štátu, je povinná písomne oznámiť tento zámer Národnej banke Slovenska a súčasne oznámiť tieto údaje:
a)
členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť plánuje zriadiť pobočku,
b)
program činnosti pobočky, ktorý obsahuje rozsah predpokladaných činností a služieb podľa § 27 ods. 2 a 3 a organizačnú štruktúru pobočky zahŕňajúcu opis postupov riadenia rizík správcovskej spoločnosti a opis postupov a opatrení prijatých podľa § 38,
c)
adresu pobočky správcovskej spoločnosti v hostiteľskom členskom štáte, na ktorej môžu byť získané dokumenty a informácie, a
d)
mená a priezviská osôb zodpovedných za riadenie pobočky.
(2)
Národná banka Slovenska posúdi organizačné, vecné a personálne predpoklady a finančnú situáciu správcovskej spoločnosti, a ak nemá dôvod pochybovať o ich primeranosti vo vzťahu k navrhovaným činnostiam, odovzdá do dvoch mesiacov od doručenia úplného oznámenia podľa odseku 1 toto oznámenie, vrátane všetkých dokumentov a údajov podľa odseku 1, príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti. Národná banka Slovenska o odovzdaní oznámenia a informácií bezodkladne informuje aj správcovskú spoločnosť. Ak správcovská spoločnosť plánuje poskytovať aj služby podľa § 27 ods. 3, informuje Národná banka Slovenska príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti aj o podrobnostiach systému náhrad určeného na ochranu investorov.
(3)
Ak Národná banka Slovenska nepovažuje organizačné, vecné a personálne predpoklady alebo finančnú situáciu správcovskej spoločnosti za primerané vo vzťahu k navrhovaným činnostiam, oznámenie podľa odseku 1 príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti neodovzdá a vydá o tejto skutočnosti rozhodnutie, ktoré sa doručuje správcovskej spoločnosti. Rozhodnutie podľa prvej vety Národná banka Slovenska vydá do dvoch mesiacov od prijatia úplného oznámenia podľa odseku 1.
(4)
Ak správcovská spoločnosť plánuje vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 2, Národná banka Slovenska priloží k oznámeniu a informáciám odovzdávaným príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti osvedčenie o tom, že správcovskej spoločnosti bolo udelené povolenie podľa § 28, opis rozsahu tohto povolenia a podrobnosti o akýchkoľvek podmienkach v tomto povolení.
(5)
Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti prostredníctvom pobočky na území hostiteľského členského štátu, musí dodržiavať pravidlá činnosti ustanovené príslušným právnym predpisom hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.
(6)
Správcovská spoločnosť môže zriadiť pobočku na území hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti a začať tam vykonávať činnosť až po prijatí oznámenia príslušného orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti alebo po márnom uplynutí lehoty dvoch mesiacov od prijatia oznámenia Národnej banky Slovenska podľa odseku 2.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska a príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti akékoľvek zmeny v údajoch podľa odseku 1 písm. b) až d) v lehote jedného mesiaca pred jej vykonaním. Ak ide o zmenu organizačných, vecných alebo personálnych predpokladov alebo finančnej situácie správcovskej spoločnosti, Národná banka Slovenska postupuje podľa odsekov 2 a 3.
(8)
Národná banka Slovenska je povinná pri akejkoľvek zmene aktualizovať osvedčenie podľa odseku 4, a ak dôjde k zmene rozsahu povolenia podľa § 28 alebo ak dôjde k zmene v podmienkach tohto povolenia, informovať príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.
(9)
Údaje podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná predložiť Národnej banke Slovenska v slovenskom jazyku a aj v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií.
§ 62
Vykonávanie činnosti správcovskou spoločnosťou s povolením podľa § 28 v inom členskom štáte na základe práva slobodného poskytovania služieb
(1)
Správcovská spoločnosť, ktorá plánuje na území iného členského štátu na základe práva slobodného poskytovania služieb vykonávať činnosti, na ktoré jej bolo udelené povolenie podľa § 28, je povinná písomne oznámiť tento zámer Národnej banke Slovenska a súčasne oznámiť tieto údaje:
a)
členský štát, na území ktorého správcovská spoločnosť zamýšľa vykonávať činnosť, a
b)
program činnosti, ktorý obsahuje rozsah predpokladaných činností a služieb podľa § 27 ods. 2 a 3, opis postupov riadenia rizík správcovskej spoločnosti a opis postupov a opatrení prijatých podľa § 38.
(2)
Národná banka Slovenska odovzdá do jedného mesiaca od doručenia úplného oznámenia podľa odseku 1 toto oznámenie, vrátane všetkých dokumentov a údajov podľa odseku 1, príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti. Ak správcovská spoločnosť plánuje poskytovať aj služby podľa § 27 ods. 3, informuje Národná banka Slovenska príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti aj o podrobnostiach systému náhrad určeného na ochranu investorov.
(3)
Ak správcovská spoločnosť plánuje vykonávať činnosti podľa § 27 ods. 2, Národná banka Slovenska priloží k oznámeniu a informáciám odovzdávaným príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti osvedčenie o tom, že správcovskej spoločnosti bolo udelené povolenie podľa § 28, opis rozsahu tohto povolenia a podrobnosti o akýchkoľvek podmienkach v tomto povolení.
(4)
Správcovská spoločnosť môže začať podnikať v hostiteľskom členskom štáte správcovskej spoločnosti po odovzdaní oznámenia podľa odseku 1 Národnou bankou Slovenska príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti. Tým nie sú dotknuté ustanovenia príslušného právneho predpisu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti upravujúce proces povolenia európskych štandardných fondov, ktoré správcovská spoločnosť plánuje spravovať, a ustanovenia tohto zákona o distribúcii podielových listov štandardných podielových fondov na území hostiteľského členského štátu.
(5)
Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb, musí spĺňať pravidlá činnosti ustanovené týmto zákonom.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska a príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti akúkoľvek zmenu v údajoch podľa odseku 1 písm. b) pred vykonaním tejto zmeny.
(7)
Národná banka Slovenska je povinná pri akejkoľvek zmene aktualizovať osvedčenie podľa odseku 3, a ak dôjde k zmene rozsahu povolenia podľa § 28 alebo ak dôjde k zmene v podmienkach v tomto povolení, informovať príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.
§ 63
Vytváranie a spravovanie európskych štandardných fondov správcovskou spoločnosťou
(1)
Správcovská spoločnosť, ktorá na území iného členského štátu vytvára alebo spravuje európske štandardné fondy, a to či už prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb, je povinná dodržiavať pravidlá ustanovené týmto zákonom, týkajúce sa organizácie správcovskej spoločnosti, vrátane organizácie systémov vnútornej kontroly a organizácie systému riadenia rizík, pravidiel obozretného podnikania, pravidlá pre zverenie činnosti, iné administratívne a účtovné postupy podľa tohto zákona a informačné povinnosti správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona.
(2)
Dohľad nad správcovskou spoločnosťou v oblastiach uvedených v odsekoch 1 a 6 vykonáva Národná banka Slovenska.
(3)
Správcovská spoločnosť, ktorá na území iného členského štátu vytvára alebo spravuje európske štandardné fondy, a to či už prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb, je povinná dodržiavať pravidlá ustanovené právnym predpisom domovského členského štátu európskeho štandardného fondu, ktoré sa týkajú vytvárania, spravovania a fungovania európskeho štandardného fondu.
(4)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 3 je povinná plniť povinnosti určené v štatúte európskeho štandardného fondu alebo v jeho zakladajúcich dokumentoch a povinnosti určené v predajnom prospekte európskeho štandardného fondu, ktoré sú zároveň v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto zákona v oblastiach podľa odseku 1 a s príslušnými právnymi predpismi domovského členského štátu európskeho štandardného fondu podľa odseku 3.
(5)
Za dohľad nad dodržiavaním pravidiel podľa odsekov 3 a 4 zodpovedá príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu európskeho štandardného fondu.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná prijať a vykonať akékoľvek opatrenia a organizačné rozhodnutia, ktoré sú potrebné na dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa vytvárania, spravovania alebo fungovania európskeho štandardného fondu a povinností určených v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch európskeho štandardného fondu a v jeho predajnom prospekte.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná vyhovieť žiadosti príslušného orgánu dohľadu jej hostiteľského členského štátu o predkladanie pravidelných hlásení o jej činnosti na svojom území na štatistické účely alebo informácií, výkazov alebo správ nevyhnutných na sledovanie súladu jej činnosti s ustanoveniami právnych predpisov hostiteľského členského štátu vzťahujúcimi sa na správcovskú spoločnosť podľa odsekov 3 a 4.
(8)
Správcovská spoločnosť je povinná prijať nevyhnutné postupy a opatrenia na sprístupnenie informácií na žiadosť verejnosti alebo príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu európskeho štandardného fondu.
§ 63a
Vytváranie a spravovanie európskych alternatívnych investičných fondov správcovskou spoločnosťou s povolením podľa § 28a alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou so sídlom v nečlenskom štáte s povolením podľa § 66c
(1)
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a, ktorá na území iného členského štátu plánuje spravovať európske alternatívne investičné fondy, je povinná po prvýkrát oznámiť Národnej banke Slovenska tieto informácie:
a)
členský štát, v ktorom má v úmysle spravovať európske alternatívne investičné fondy na základe práva slobodného poskytovania služieb alebo prostredníctvom pobočky,
b)
program činností, v ktorom sa uvedú najmä služby, ktoré má v úmysle poskytovať, a identifikáciu európskych alternatívnych investičných fondov, ktoré plánuje spravovať.
(2)
Ak správcovská spoločnosť podľa odseku 1 plánuje zriadiť pobočku, je povinná poskytnúť okrem informácií podľa odseku 1 aj tieto informácie:
a)
organizačnú štruktúru pobočky,
b)
adresu v domovskom členskom štáte európskeho alternatívneho investičného fondu, na ktorej možno získať dokumenty,
c)
mená a priezviská a kontaktné údaje osôb zodpovedných za riadenie pobočky.
(3)
Národná banka Slovenska do jedného mesiaca od doručenia úplnej dokumentácie podľa odseku 1 alebo do dvoch mesiacov od doručenia úplnej dokumentácie podľa odseku 2 odovzdá túto dokumentáciu príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti. Národná banka Slovenska dokumentáciu odovzdá, len ak spravovanie európskeho alternatívneho investičného fondu správcovskou spoločnosťou je v súlade s týmto zákonom a ak správcovská spoločnosť dodržiava iné ustanovenia tohto zákona. Národná banka Slovenska k odovzdaným dokumentom pripojí aj potvrdenie, že príslušnej správcovskej spoločnosti udelila povolenie podľa § 28a.
(4)
Národná banka Slovenska bezodkladne po odovzdaní dokumentov podľa odseku 3 informuje správcovskú spoločnosť o tejto skutočnosti. Správcovská spoločnosť môže začať poskytovať služby v hostiteľskom členskom štáte správcovskej spoločnosti odo dňa, v ktorom prijala túto informáciu od Národnej banky Slovenska.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska akúkoľvek zmenu informácií oznámených podľa odseku 1 alebo odseku 2 v lehote jedného mesiaca pred vykonaním plánovaných zmien alebo bezodkladne po tom, ako došlo k neplánovanej zmene.
(6)
Ak by v dôsledku plánovanej zmeny prestalo byť spravovanie európskeho alternatívneho investičného fondu správcovskou spoločnosťou v súlade s týmto zákonom alebo ak by správcovská spoločnosť prestala iným spôsobom spĺňať ustanovenia tohto zákona, Národná banka Slovenska bezodkladne informuje správcovskú spoločnosť, že danú zmenu nemôže vykonať.
(7)
Ak sa napriek ustanoveniam odsekov 5 a 6 vykoná plánovaná zmena alebo ak dôjde k neplánovanej zmene, v ktorej dôsledku prestane byť spravovanie európskeho alternatívneho investičného fondu správcovskou spoločnosťou v súlade s týmto zákonom, alebo ak správcovská spoločnosť prestala spĺňať iné ustanovenia tohto zákona, Národná banka Slovenska prijme potrebné opatrenia podľa § 202.
(8)
Ak sú zmeny prijateľné, pretože nemajú dosah na súlad spravovania európskeho alternatívneho investičného fondu správcovskou spoločnosťou s ustanoveniami tohto zákona a ani na dodržiavanie iných ustanovení tohto zákona správcovskou spoločnosťou, Národná banka Slovenska o týchto zmenách bezodkladne informuje príslušné orgány hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.
(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa použijú rovnako na neeurópsku správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 66c, ktorá plánuje spravovať európsky alternatívny investičný fond na území iného členského štátu. Národná banka Slovenska informuje o skutočnosti podľa odseku 4, ak sa týka neeurópskej správcovskej spoločnosti, aj Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).
§ 63b
Vytváranie a spravovanie neeurópskych alternatívnych investičných fondov správcovskou spoločnosťou s povolením podľa § 28a
Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a môže spravovať neeurópske alternatívne investičné fondy, ktorých cenné papiere alebo majetkové účasti nie sú distribuované na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu, ak
a)
správcovská spoločnosť v súvislosti so správou neeurópskych alternatívnych investičných fondov dodržiava ustanovenia tohto zákona okrem ustanovení § 70 až 82 a 160a a
b)
bola uzavretá dohoda o spolupráci44a) medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu nečlenského štátu, v ktorom je usadený neeurópsky alternatívny investičný fond, ktorá zabezpečuje aspoň efektívnu výmenu informácií, ktorá Národnej banke Slovenska umožní vykonávať dohľad v súlade s týmto zákonom; na dohody o spolupráci podľa tohto písmena, podľa § 66c ods. 2 písm. e) a § 150e sa vzťahuje osobitný predpis.44b)
Vykonávanie činnosti zahraničnou správcovskou spoločnosťou na území Slovenskej republiky
§ 64
Vykonávanie činnosti zahraničnou správcovskou spoločnosťou na území Slovenskej republiky prostredníctvom zriadenia pobočky
(1)
Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom na území iného členského štátu je oprávnená na účel vykonávania činností, na ktoré jej bolo udelené povolenie príslušného orgánu jej domovského členského štátu na činnosť, zriadiť pobočku na území Slovenskej republiky na základe oznámenia príslušného orgánu dohľadu jej domovského členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska spolu s údajmi o plánovanom pôsobení tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti na území Slovenskej republiky.
(2)
Národná banka Slovenska sa v lehote do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia príslušného orgánu domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti pripraví na dohľad nad pobočkou zahraničnej správcovskej spoločnosti v oblastiach, ktoré spadajú pod jej pôsobnosť.
(3)
Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 môže zriadiť pobočku v Slovenskej republike a začať vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky po doručení oznámenia Národnej banky Slovenska alebo po márnom uplynutí lehoty dvoch mesiacov podľa odseku 2.
(4)
Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti prostredníctvom pobočky na území Slovenskej republiky, musí dodržiavať pravidlá činnosti ustanovené týmto zákonom. Dohľad nad dodržiavaním pravidiel činnosti pobočkou zahraničnej správcovskej spoločnosti vykonáva Národná banka Slovenska.
(5)
Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná najneskôr 30 dní pred ich uskutočnením oznámiť Národnej banke Slovenska zmeny
a)
v rozsahu predpokladaných činností a služieb poskytovaných na území Slovenskej republiky prostredníctvom pobočky,
b)
organizačnej štruktúry pobočky vrátane zmien v postupoch riadenia rizík alebo zmien v postupoch a opatrení na prijímanie sťažností a sprístupňovanie informácií,
c)
adresy pobočky na území Slovenskej republiky,
d)
mena, priezviska vedúceho pobočky a jeho zástupcu.
§ 65
Vykonávanie činnosti zahraničnou správcovskou spoločnosťou na území Slovenskej republiky na základe práva slobodného poskytovania služieb
(1)
Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom na území iného členského štátu je na základe práva slobodného poskytovania služieb oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať činnosti, na ktoré jej bolo udelené povolenie príslušného orgánu jej domovského členského štátu na vznik a činnosť, na základe oznámenia príslušného orgánu dohľadu jej domovského členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska spolu s údajmi o plánovanom pôsobení tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti na území Slovenskej republiky.
(2)
Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 môže začať vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky po doručení oznámenia podľa odseku 1 Národnej banke Slovenska. Tým nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona týkajúce sa udelenia povolenia na vytvorenie štandardných podielových fondov, ktoré zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 plánuje vytvoriť a spravovať, a ustanovenia o distribúcii cenných papierov európskych štandardných fondov na území Slovenskej republiky.
(3)
Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb, sa riadi pravidlami činnosti ustanovenými príslušným právnym predpisom jej domovského členského štátu.
(4)
Zahraničná správcovská spoločnosť je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska zmeny v údajoch oznámených podľa odseku 1 pred ich uskutočnením.
§ 66
Vytváranie a spravovanie štandardných podielových fondov zahraničnou správcovskou spoločnosťou
(1)
Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky vytvára alebo spravuje štandardné podielové fondy podľa tohto zákona, a to či už prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb, sa riadi pravidlami príslušného právneho predpisu jej domovského členského štátu upravujúcimi organizáciu zahraničnej správcovskej spoločnosti, zverenie jej činnosti, postupy riadenia rizík, obozretné podnikanie, administratívne a účtovné postupy zahraničnej správcovskej spoločnosti a informačné povinnosti týkajúce sa zahraničnej správcovskej spoločnosti.
(2)
Dohľad nad zahraničnou správcovskou spoločnosťou v oblastiach uvedených v odseku 1 vykonáva príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti.
(3)
Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky vytvára alebo spravuje štandardné podielové fondy podľa tohto zákona, a to či už prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb, je povinná dodržiavať ustanovenia tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa týkajú vytvárania, spravovania a fungovania štandardného podielového fondu a správcovskej spoločnosti, a to ustanovenia o
a)
vytváraní štandardného podielového fondu podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu7) a udeľovaní povolenia na vytvorenie štandardného podielového fondu a udeľovaní predchádzajúcich súhlasov Národnej banky Slovenska súvisiacich so správou, zlúčením alebo zrušením štandardného podielového fondu,
b)
vydávaní a vyplácaní podielových listov,
c)
investičnej politike a investičných limitoch štandardného podielového fondu, vrátane výpočtu celkového rizika a pákového efektu, vrátane ustanovení o obmedzeniach týkajúcich sa vypožičiavania, požičiavania a nekrytých predajov majetku v štandardnom podielovom fonde,
d)
ocenení majetku a záväzkov v štandardnom podielovom fonde a o účtovníctve za štandardný podielový fond a ustanovenia osobitného predpisu,31)
e)
výpočte predajnej ceny alebo nákupnej ceny podielových listov štandardného podielového fondu a o chybách pri výpočte čistej hodnoty majetku aktív štandardného podielového fondu a súvisiaceho odškodnenia investorov,
f)
vyplatení výnosov z majetku v štandardnom podielovom fonde alebo o opätovnom zahrnutí týchto výnosov do aktuálnej ceny podielových listov už vydaných,
g)
požiadavkách v oblasti zverejňovania a poskytovania informácií vrátane predajného prospektu, kľúčových informácií pre investorov a pravidelných správ a o informačných povinnostiach týkajúcich sa štandardného podielového fondu,
h)
opatreniach a postupoch vo vzťahu k distribúcii podielových listov štandardného podielového fondu a ustanovenia osobitných predpisov,45)
i)
vzťahoch s podielnikmi štandardného podielového fondu,
j)
zlučovaní štandardného podielového fondu,
k)
prevode správy štandardného podielového fondu a o zrušení štandardného podielového fondu,
l)
obsahu registra podielnikov a o vedení samostatnej evidencie,
m)
poplatkoch za udelenie povolenia na vytvorenie štandardného podielového fondu, poplatkoch za udelenie predchádzajúcich súhlasov Národnej banky Slovenska a príspevkoch na dohľad,
n)
vykonávaní prípadného hlasovacieho práva podielnikov a iných práv podielnikov súvisiacich s písmenami a) až l).
(4)
Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 3 je povinná plniť povinnosti určené v štatúte štandardného podielového fondu a povinnosti určené v predajnom prospekte štandardného podielového fondu.
(5)
Za dohľad nad dodržiavaním pravidiel podľa odsekov 3 a 4 zodpovedá Národná banka Slovenska.
(6)
Zahraničná správcovská spoločnosť rozhoduje a je zodpovedná za prijímanie a vykonávanie všetkých opatrení a organizačných rozhodnutí, ktoré sú potrebné na dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa vytvárania, spravovania alebo fungovania štandardného podielového fondu a povinností určených v štatúte štandardného podielového fondu a v predajnom prospekte štandardného podielového fondu.
(7)
Za vykonávanie dohľadu nad tým, aby opatrenia a organizácia zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa odseku 6 zaručovali jej schopnosť dodržiavať pravidlá, ktoré sa týkajú vytvárania, spravovania a fungovania všetkých štandardných podielových fondov, ktoré spravuje, je zodpovedný príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti.
§ 66a
(1)
Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v členskom štáte s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov môže začať vykonávať činnosť vrátane vytvárania a spravovania alternatívnych investičných fondov v Slovenskej republike odo dňa prijatia informácie príslušného orgánu dohľadu jej domovského členského štátu, že Národnej banke Slovenska bolo odovzdané oznámenie o zámere vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky spolu s príslušnou dokumentáciou.
(2)
Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1, ktorá na území Slovenskej republiky vytvára alebo spravuje alternatívne investičné fondy podľa tohto zákona, a to či už prostredníctvom pobočky, alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb, je povinná dodržiavať ustanovenia tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa týkajú vytvárania, spravovania a fungovania alternatívneho investičného fondu.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú rovnako, ak sa neeurópska správcovská spoločnosť, ktorej referenčným členským štátom je iný členský štát, rozhodla vykonávať činnosť vrátane vytvárania a spravovania alternatívnych investičných fondov v Slovenskej republike.
PIATA HLAVA
NEEURÓPSKA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ
Povolenie na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov alebo európskych alternatívnych investičných fondov a na distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov na základe jednotného povolenia neeurópskej správcovskej spoločnosti
§ 66b
Určenie referenčného členského štátu
(1)
Slovenská republika je referenčným členským štátom neeurópskej správcovskej spoločnosti, ak
a)
plánuje spravovať len alternatívne investičné fondy vytvorené podľa tohto zákona a neplánuje distribuovať ich cenné papiere alebo majetkové účasti v Slovenskej republike alebo inom členskom štáte postupom podľa § 150c alebo postupom podľa § 150e,
b)
počet ňou spravovaných alternatívnych investičných fondov
1.
prevyšuje počet ňou spravovaných európskych alternatívnych investičných fondov v ktoromkoľvek inom členskom štáte alebo
2.
súčet hodnoty majetku ňou spravovaných alternatívnych investičných fondov prevyšuje súčet hodnôt majetku ňou spravovaných európskych alternatívnych investičných fondov v ktoromkoľvek inom členskom štáte,
c)
plánuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti len jedného alternatívneho investičného fondu a len v Slovenskej republike alebo len jedného európskeho alternatívneho investičného fondu a len v Slovenskej republike, ak
1.
ide o európsky alternatívny investičný fond s povolením alebo registráciou v členskom štáte a Slovenská republika bola určená ako referenčný členský štát postupom podľa odseku 2,
2.
ide o európsky alternatívny investičný fond bez povolenia alebo registrácie v členskom štáte,
d)
plánuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti len jedného neeurópskeho alternatívneho investičného fondu a len v Slovenskej republike,
e)
plánuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti len jedného alternatívneho investičného fondu alebo jedného európskeho alternatívneho investičného fondu vo viacerých členských štátoch a Slovenská republika bola určená ako referenčný členský štát postupom podľa odseku 2,
f)
plánuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti len jedného neeurópskeho alternatívneho investičného fondu vo viacerých členských štátoch a Slovenská republika bola určená ako referenčný členský štát postupom podľa odseku 2,
g)
plánuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti viacerých alternatívnych investičných fondov alebo európskych alternatívnych investičných fondov v Slovenskej republike a v iných členských štátoch, ak
1.
tieto fondy majú povolenie alebo registráciu v jednom členskom štáte a Slovenská republika bola určená ako referenčný členský štát postupom podľa odseku 2,
2.
tieto fondy majú povolenie alebo registráciu vo viacerých členských štátoch a majú byť v rozhodujúcej miere distribuované v Slovenskej republike,
h)
plánuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti viacerých alternatívnych investičných fondov, európskych alternatívnych investičných fondov a neeurópskych alternatívnych investičných fondov v Slovenskej republike a v iných členských štátoch, ak majú byť v rozhodujúcej miere distribuované v Slovenskej republike,
i)
bola určená ako referenčný členský štát na základe postupu podľa odseku 6.
(2)
V prípadoch podľa odseku 1 písm. b), písm. c) prvého bodu, písm. e), f) alebo písm. g) prvého bodu je neeurópska správcovská spoločnosť povinná požiadať Národnú banku Slovenska a príslušné orgány dohľadu, ktoré prichádzajú do úvahy podľa odseku 1 písm. b), písm. c) prvého bodu, písm. e), f) alebo písm. g) prvého bodu, o určenie referenčného členského štátu.
(3)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti podľa odseku 2 na základe dohody s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, u ktorých neeurópska správcovská spoločnosť podala žiadosť o určenie referenčného členského štátu. Lehota na vydanie rozhodnutia je do jedného mesiaca od doručenia žiadosti poslednému z dotknutých príslušných orgánov dohľadu podľa prvej vety. Národná banka Slovenska konanie o žiadosti podľa odseku 2 zastaví, ak na základe dohody s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, u ktorých neeurópska správcovská spoločnosť podala žiadosť o určenie referenčného členského štátu, bol určený ako referenčný členský štát neeurópskej správcovskej spoločnosti iný členský štát.
(4)
Na žiadosť Národnej banky Slovenska je neeurópska správcovská spoločnosť v konaní o žiadosti podľa odseku 2 povinná preukázať zámer vykonávať distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí príslušných fondov predložením stratégie distribúcie.
(5)
Národná banka Slovenska doručí žiadateľovi rozhodnutie o žiadosti podľa odseku 2 do siedmich dní od vydania rozhodnutia o určení Slovenskej republiky ako referenčného členského štátu neeurópskej správcovskej spoločnosti.
(6)
Ak neboli dodržané lehoty podľa odsekov 3 a 5 alebo ak nebolo vydané rozhodnutie Národnou bankou Slovenska ani žiadnym príslušným orgánom dohľadu členského štátu o určení referenčného členského štátu, je neeurópska správcovská spoločnosť oprávnená vybrať si svoj referenčný členský štát z členských štátov, ktoré prichádzajú do úvahy podľa odseku 1; ak Národná banka Slovenska nesúhlasí s určením referenčného členského štátu vykonaným neeurópskou správcovskou spoločnosťou, môže oznámiť túto skutočnosť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
§ 66c
Povolenie na činnosť neeurópskej správcovskej spoločnosti
(1)
Neeurópska správcovská spoločnosť môže spravovať alternatívne investičné fondy alebo európske alternatívne investičné fondy a distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti ňou spravovaných alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte na základe povolenia Národnej banky Slovenska, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom tejto neeurópskej správcovskej spoločnosti.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
Slovenská republika bola určená ako referenčný členský štát v súlade s týmto zákonom a toto určenie bolo odsúhlasené Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy) alebo sa postupovalo podľa odseku 5,
b)
podmienok podľa § 28a ods. 2 písm. a) až g) a k); tým nie je dotknuté ustanovenie písmena h),
c)
má v Slovenskej republike určeného právneho zástupcu neeurópskej správcovskej spoločnosti,
d)
právny zástupca neeurópskej správcovskej spoločnosti podľa písmena c) spoločne s neeurópskou správcovskou spoločnosťou zabezpečuje výkon funkcie kontaktného miesta pre investorov, pre Národnú banku Slovenska, pre iné dotknuté príslušné orgány dohľadu členských štátov a pre Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) v rozsahu povolených aktivít neeurópskej správcovskej spoločnosti v Európskej únii a je dostatočne spôsobilý a vybavený aspoň na výkon funkcie dodržiavania podľa tohto zákona,
e)
sú uzavreté dohody o spolupráci44a) medzi Národnou bankou Slovenska, príslušnými orgánmi dohľadu domovských členských štátov dotknutých európskych alternatívnych investičných fondov a orgánmi dohľadu nečlenského štátu, v ktorom je neeurópska správcovská spoločnosť usadená, s cieľom zabezpečiť účinnú výmenu informácií, ktorá Národnej banke Slovenska a príslušným orgánom dohľadu dotknutých členských štátov umožní vykonávať dohľad,
f)
nečlenský štát, v ktorom je neeurópska správcovská spoločnosť usadená, nie je vedený na zozname nespolupracujúcich krajín a území vypracovanom Finančnou akčnou skupinou proti praniu špinavých peňazí Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „finančná skupina“),
g)
nečlenský štát, v ktorom je neeurópska správcovská spoločnosť umiestnená, so Slovenskou republikou uzavrel a má účinnú medzinárodnú zmluvu alebo mnohostranný dohovor, ktoré sú v súlade s ustanoveniami článku 26 Modelovej zmluvy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o zdaňovaní príjmov a majetku a ktorá zaručuje účinnú výmenu informácií o daňových otázkach,
h)
výkonu dohľadu Národnou bankou Slovenska neprekáža právny poriadok nečlenského štátu ani obmedzenia právomocí orgánov dohľadu nečlenského štátu pri výkone dohľadu,
i)
neeurópska správcovská spoločnosť preukáže, že ak existujú ustanovenia tohto zákona alebo právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investičných fondov, ktorých dodržiavanie je z neeurópskej správcovskej spoločnosti nemožné z dôvodu ich nezlučiteľnosti s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na neeurópsku správcovskú spoločnosť alebo neeurópsky alternatívny investičný fond, a že
1.
nie je možné zároveň dodržiavať ustanovenia tohto zákona alebo právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investičných fondov a ustanovenia právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na neeurópsku správcovskú spoločnosť alebo neeurópsky alternatívny investičný fond,
2.
právny poriadok, ktorý sa vzťahuje na neeurópsku správcovskú spoločnosť alebo neeurópsky alternatívny investičný fond, ustanovuje rovnocenné pravidlá, ktoré majú rovnaký regulačný účel a poskytujú investorom do príslušného fondu rovnakú úroveň ochrany, a že neeurópska správcovská spoločnosť a neeurópsky alternatívny investičný fond dodržiava ustanovenia tohto právneho poriadku.
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje
a)
náležitosti a prílohy podľa § 28a ods. 3 a 4 okrem § 28a ods. 3 písm. b), f) a ods. 4 písm. b),
b)
zdôvodnenie výberu Slovenskej republiky ako referenčného členského štátu neeurópskou správcovskou spoločnosťou v súlade s § 66b a informácie o stratégii distribúcie,
c)
zoznam tých ustanovení tohto zákona alebo právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investičných fondov, ktorých dodržiavanie je zo strany neeurópskej správcovskej spoločnosti nemožné z dôvodu ich nezlučiteľnosti s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na neeurópsku správcovskú spoločnosť alebo neeurópsky alternatívny investičný fond,
d)
písomné podklady na základe osobitného predpisu Európskej komisie preukazujúce, že príslušný právny poriadok nečlenského štátu obsahuje ustanovenia, ktoré majú rovnaký regulačný účel a poskytujú rovnakú úroveň ochrany investorom príslušného alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu ako zodpovedajúce ustanovenia tohto zákona alebo právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investičných fondov, ktorého dodržiavanie je zo strany neeurópskej správcovskej spoločnosti nemožné, a že neeurópska správcovská spoločnosť a neeurópsky alternatívny investičný fond dodržiava ustanovenia tohto právneho poriadku; k podkladom musí byť priložený právny posudok o existencii príslušného nezlučiteľného ustanovenia v právnom poriadku nečlenského štátu vrátane opisu jeho regulačného účelu a charakteru ochrany investorov, ktorú ustanovuje,
e)
identifikačné údaje a adresu právneho zástupcu neeurópskej správcovskej spoločnosti podľa odseku 2 písm. c).
(4)
Národná banka Slovenska po prijatí žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 posúdi, či pri určovaní referenčného členského štátu neeurópskou správcovskou spoločnosťou boli dodržané kritériá podľa § 66b ods. 1. Ak Národná banka Slovenska zistí, že tieto kritériá dodržané neboli, žiadosť o povolenie podľa odseku 1 zamietne. Ak Národná banka Slovenska zistí, že kritériá podľa § 66b ods. 1 boli dodržané, oznámi túto skutočnosť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a požiada ho, aby sa vyjadril k jej posúdeniu splnenia kritérií. V tejto žiadosti sa uvedie odôvodnenie voľby referenčného členského štátu zo strany neeurópskej správcovskej spoločnosti a informácia o stratégii distribúcie na základe údajov predložených Národnej banke Slovenska; plynutie lehoty podľa odseku 6 na rozhodnutie o žiadosti sa pozastavuje až do doručenia vyjadrenia Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) Národnej banke Slovenska.
(5)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že neeurópska správcovská spoločnosť, ktorá v žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 predložila zoznam ustanovení podľa odseku 3 písm. c), spĺňa podmienku podľa odseku 2 písm. i), bezodkladne oznámi túto skutočnosť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a priloží informácie a údaje podľa odseku 3 písm. b) a c) predložené žiadateľom Národnej banke Slovenska; plynutie lehoty podľa odseku 6 na rozhodnutie o žiadosti sa pozastavuje až do doručenia vyjadrenia Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) Národnej banke Slovenska.
(6)
O žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa § 28a ods. 5 prvej vety.
(7)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplnil alebo nepreukázal splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2.
(8)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia podľa odseku 1.
(9)
Ak Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa odseku 1 napriek nesúhlasnému vyjadreniu Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) podľa odseku 4 alebo odseku 5, oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) toto rozhodnutie a jeho dôvody. Národná banka Slovenska oznámi skutočnosti podľa prvej vety aj príslušným orgánom dohľadu členských štátov, v ktorých plánuje neeurópska správcovská spoločnosť distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov, a podľa odseku 4 aj príslušným orgánom dohľadu domovských členských štátov, v ktorých plánuje neeurópska správcovská spoločnosť spravovať európske alternatívne investičné fondy.
(10)
Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o každom udelení povolenia podľa odseku 1, o každom zamietnutí žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 vrátane dôvodov zamietnutia, o každej zmene povolenia podľa odseku 1 a o jeho odňatí alebo vrátení.
(11)
Ak príslušné orgány dohľadu domovských členských štátov príslušných alternatívnych investičných fondov neuzavrú v primeranej lehote dohody o spolupráci podľa odseku 2 písm. e), Národná banka Slovenska môže oznámiť túto skutočnosť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
(12)
Na zmenu povolenia podľa odseku 1, jeho odňatie alebo vrátenie sa primerane použijú ustanovenia upravujúce zmenu povolenia podľa § 28a a ustanovenia upravujúce odňatie alebo vrátenie povolenia podľa § 28a.
§ 66d
Zmena referenčného členského štátu
(1)
Určenie Slovenskej republiky ako referenčného členského štátu zostáva v platnosti počas platnosti povolenia podľa § 66c, aj ak ide o zmenu stratégie distribúcie; to neplatí, ak neeurópska správcovská spoločnosť zmení svoju stratégiu distribúcie do dvoch rokov od udelenia povolenia podľa § 66c a ak by táto zmena mala vplyv na určenie Slovenskej republiky ako referenčného členského štátu v čase, keď bol určovaný. Neeurópska správcovská spoločnosť je povinná oznámiť túto zmenu Národnej banke Slovenska predtým, ako ju vykoná, a uviesť návrh na nový referenčný členský štát na základe novej stratégie distribúcie vrátane odôvodnenia voľby nového referenčného členského štátu na základe novej stratégie distribúcie a identifikačné údaje a adresu právneho zástupcu neeurópskej správcovskej spoločnosti v novom referenčnom členskom štáte.
(2)
Národná banka Slovenska posúdi na základe údajov podľa odseku 1, či je navrhované určenie referenčného členského štátu správne, a oznámi svoj názor Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy), pričom uvedie aj odôvodnenie voľby referenčného členského štátu poskytnuté neeurópskou správcovskou spoločnosťou a informáciu o novej stratégii distribúcie.
(3)
Národná banka Slovenska po prijatí vyjadrenia Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) oznámi neeurópskej správcovskej spoločnosti a jej právnemu zástupcovi neeurópskej správcovskej spoločnosti v Slovenskej republike, či súhlasí s týmto vyjadrením. Ak Národná banka Slovenska súhlasí s vyjadrením Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), informuje príslušný orgán dohľadu nového referenčného členského štátu a bezodkladne mu zašle kópiu rozhodnutia o udelení povolenia podľa § 66c a všetky dokumenty týkajúce sa výkonu dohľadu nad touto neeurópskou správcovskou spoločnosťou. Odo dňa zaslania dokumentov podľa druhej vety prechádza výkon dohľadu nad neeurópskou správcovskou spoločnosťou na príslušný orgán dohľadu nového referenčného členského štátu.
(4)
Ak Národná banka Slovenska rozhodne o navrhovanej zmene referenčného členského štátu v rozpore s vyjadrením Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), informuje ho o tejto skutočnosti a o dôvodoch tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska oznámi skutočnosti a dôvody podľa prvej vety aj príslušným orgánom dohľadu členských štátov, v ktorých neeurópska správcovská spoločnosť distribuuje cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívnych investičných fondov alebo zahraničných alternatívnych investičných fondov, a príslušným orgánom dohľadu domovských členských štátov európskych alternatívnych investičných fondov spravovaných touto neeurópskou správcovskou spoločnosťou.
(5)
Ak do dvoch rokov od udelenia povolenia podľa § 66c Národná banka Slovenska zistí, že stratégia distribúcie v podobe, v akej jej bola predložená v konaní o udelení povolenia podľa § 66c, nebola dodržaná, boli o nej poskytnuté nepravdivé údaje alebo ak ju neeurópska správcovská spoločnosť zmenila v rozpore s ustanoveniami odsekov 1 až 4, Národná banka Slovenska požiada neeurópsku správcovskú spoločnosť, aby si zvolila referenčný členský štát na základe jej súčasnej stratégie distribúcie. Na postup zmeny referenčného členského štátu sa použijú ustanovenia odsekov 1 až 4 primerane. Ak sa neeurópska správcovská spoločnosť neriadi požiadavkou podľa prvej vety, Národná banka Slovenska jej odníme povolenie podľa § 66c.
(6)
Ak neeurópska správcovská spoločnosť zmení svoju stratégiu distribúcie po lehote uvedenej v odseku 1 a plánuje zmeniť svoj referenčný členský štát na základe svojej novej stratégie distribúcie, môže predložiť žiadosť o zmenu referenčného členského štátu Národnej banke Slovenska. Na postup zmeny referenčného členského štátu sa použijú ustanovenia odsekov 1 až 4 primerane.
§ 66e
Cezhraničná spolupráca pri konaniach a dohľade týkajúcich sa neeurópskej správcovskej spoločnosti
(1)
Ak Národná banka Slovenska v súvislosti s konaniami týkajúcimi sa určenia referenčného členského štátu alebo povolenia podľa § 66c nesúhlasí s postupom príslušného orgánu dohľadu členského štátu pri aplikácii právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správcov alternatívnych investičných fondov, môže oznámiť túto skutočnosť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy), ak ide o záležitosti týkajúce sa
a)
hodnotenia splnenia podmienok uvedených v § 66c ods. 2 písm. a), c) až f), h) a i),
b)
nesúhlasu s udelením povolenia podľa § 66c v referenčnom členskom štáte,
c)
zmeny referenčného členského štátu,
d)
hodnotenia splnenia podmienok uvedených v § 150e ods. 1 písm. b) a c).
(2)
Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu prihliadne na usmernenia a odporúčania Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) vydané podľa osobitného predpisu45a) na účel určenia jednotných, efektívnych a účinných postupov dohľadu nad neeurópskymi správcovskými spoločnosťami, ak tomu nebránia všeobecne záväzné právne predpisy alebo situácia na finančnom trhu v Slovenskej republike.
(3)
Do dvoch mesiacov od vydania usmernenia alebo odporúčania podľa odseku 2 sa Národná banka Slovenska rozhodne, či sa bude riadiť týmito usmerneniami alebo odporúčaniami. Ak sa Národná banka rozhodne, že sa nimi nebude riadiť, oznámi túto skutočnosť, vrátane dôvodov tohto rozhodnutia, Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
§ 66f
Rozhodné právo
(1)
Na riešenie všetkých sporov medzi Národnou bankou Slovenska a neeurópskou správcovskou spoločnosťou, pre ktorú je Slovenská republika referenčným členským štátom, sú príslušné súdy v Slovenskej republike.
(2)
Všetky spory medzi investormi a neeurópskou správcovskou spoločnosťou, pre ktorú je Slovenská republika referenčným členským štátom, a ňou spravovanými alternatívnymi investičnými fondmi, sa riešia pred príslušnými súdmi v Slovenskej republike alebo súdmi niektorého členského štátu.
(3)
Na neeurópsku správcovskú spoločnosť sa pri výkone činnosti na základe povolenia podľa § 66c vzťahujú ustanovenia tohto zákona v rovnakom rozsahu ako na správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28a okrem ustanovenia § 66c ods. 2 písm. i).
ŠIESTA HLAVA
ZRUŠENIE SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI
§ 67
Zrušenie správcovskej spoločnosti bez likvidácie
(1)
Správcovskú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou správcovskou spoločnosťou na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d). Valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti môže rozhodnúť o zrušení správcovskej spoločnosti bez likvidácie zlúčením až po nadobudnutí právoplatnosti predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska.
(2)
Správcovská spoločnosť sa nesmie zlúčiť s inou právnickou osobou, ako je správcovská spoločnosť, a zlúčením správcovských spoločností môže vzniknúť iba správcovská spoločnosť podľa tohto zákona.
(3)
Zlúčenie správcovskej spoločnosti nesmie byť na ujmu podielnikov spravovaných podielových fondov ani na ujmu veriteľov správcovskej spoločnosti.
§ 68
Zrušenie správcovskej spoločnosti s likvidáciou
(1)
Valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti môže rozhodnúť o zrušení správcovskej spoločnosti s likvidáciou až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol udelený predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. h).
(2)
Na likvidáciu správcovskej spoločnosti sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka okrem likvidácie správcovskej spoločnosti podľa odseku 3. Likvidátor správcovskej spoločnosti je povinný poskytnúť súčinnosť Národnej banke Slovenska.
(3)
Na likvidáciu správcovskej spoločnosti, ktorá má v povolení podľa § 28 alebo povolení podľa § 28a jednu alebo viac činností alebo služieb podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.46)
§ 69
Konkurz na majetok správcovskej spoločnosti
(1)
Po vyhlásení konkurzu na majetok správcovskej spoločnosti sa zakazuje správcovskej spoločnosti nakladanie s majetkom v spravovaných subjektoch kolektívneho investovania; to neplatí pre úkony nevyhnutné na zabezpečenie majetku v spravovaných subjektoch kolektívneho investovania pred vznikom škody na tomto majetku alebo úkony na zabezpečenie prevodu správy spravovaných subjektov kolektívneho investovania na inú správcovskú spoločnosť.
(2)
Ak bol na majetok správcovskej spoločnosti vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty je povinný poskytnúť súčinnosť Národnej banke Slovenska, depozitárovi a nútenému správcovi pri zavádzaní a výkone nútenej správy podľa § 205 alebo pri zrušení podielových fondov podľa § 26.
(3)
Majetok v spravovaných subjektoch kolektívneho investovania nie je súčasťou konkurznej podstaty správcovskej spoločnosti, ani nesmie byť použitý na vyrovnanie s veriteľmi správcovskej spoločnosti.
§ 69a
Zrušenie samosprávneho alternatívneho investičného fondu bez likvidácie
(1)
Samosprávny alternatívny investičný fond možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s iným samosprávnym alternatívnym investičným fondom alebo zahraničným samosprávnym alternatívnym investičným fondom na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d). Valné zhromaždenie samosprávneho alternatívneho investičného fondu môže rozhodnúť o jeho zrušení bez likvidácie zlúčením až po nadobudnutí právoplatnosti predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska.
(2)
Samosprávny alternatívny investičný fond sa môže zlúčiť len s
a)
iným samosprávnym alternatívnym investičným fondom s povolením podľa § 28a, pričom na zlúčenie sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, alebo
b)
zahraničným samosprávnym alternatívnym investičným fondom s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim správcov alternatívnych investičných fondov, pričom na zlúčenie sa použijú ustanovenia príslušného právneho predpisu štátu, v ktorom má tento zahraničný samosprávny alternatívny investičný fond sídlo.
(3)
Povolenie podľa § 28a udelené samosprávnemu alternatívnemu investičnému fondu, ktorý sa ruší bez likvidácie, zaniká dňom jeho zlúčenia s iným samosprávnym alternatívnym investičným fondom alebo zahraničným samosprávnym alternatívnym investičným fondom.
§ 69b
Zrušenie samosprávneho alternatívneho investičného fondu likvidáciou
(1)
Na likvidáciu samosprávneho alternatívneho investičného fondu sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka. Valné zhromaždenie samosprávneho alternatívneho investičného fondu rozhodne o jeho zrušení a vymenovaní likvidátora samosprávneho alternatívneho investičného fondu. Likvidátor samosprávneho alternatívneho investičného fondu je povinný o týchto skutočnostiach a o ich zápise do obchodného registra bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska.
(2)
Povolenie podľa § 28a udelené samosprávnemu alternatívnemu investičnému fondu, ktorý sa ruší likvidáciou, zaniká dňom jeho výmazu z obchodného registra.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DEPOZITÁR
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 70
(1)
Tuzemský subjekt kolektívneho investovania musí mať depozitára. Strešný podielový fond musí mať jedného depozitára. Depozitár zabezpečuje depozitársku úschovu majetku subjektu kolektívneho investovania a kontroluje, či správcovská spoločnosť nakladá s majetkom subjektu kolektívneho investovania podľa tohto zákona.
(2)
Depozitárom štandardného podielového fondu a špeciálneho podielového fondu môže byť len
a)
banka, ktorá má v povolení uvedenú vedľajšiu službu spočívajúcu v úschove a správe finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek,
b)
zahraničná banka so sídlom na území členského štátu, ktorá má na území Slovenskej republiky zriadenú pobočku a ktorá má vo svojom povolení podľa príslušného právneho predpisu jej domovského členského štátu uvedenú vedľajšiu službu ako podľa písmena a).
(3)
Depozitárom iného alternatívneho investičného fondu ako podľa odseku 2 môže byť len
a)
osoba podľa odseku 2,
b)
obchodník s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje povinnosť dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov podľa osobitného zákona47) najmenej vo výške 730 000 eur a ktorý má v povolení na poskytovanie investičných služieb uvedenú vedľajšiu službu spočívajúcu v úschove a správe finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek,
c)
zahraničný obchodník s cennými papiermi so sídlom na území členského štátu, ktorý má na území Slovenskej republiky zriadenú pobočku a ktorý má vo svojom povolení podľa príslušného právneho predpisu jej domovského členského štátu uvedenú vedľajšiu službu a je povinný dodržiavať rovnakú výšku vlastných zdrojov ako podľa písmena b),
d)
ak ide o alternatívny investičný fond podľa § 4 ods. 2 písm. b), v ktorom nie je možné uplatniť právo na vyplatenie počas piatich rokov od dátumu počiatočnej investície a ktorý v súlade so svojou investičnou politikou neinvestuje do aktív, ktoré sa musia držať v depozitárskej úschove podľa osobitného predpisu, alebo investujú predovšetkým do emitentov alebo nekótovaných spoločností s cieľom možného získania kontroly nad takýmito spoločnosťami podľa § 137c, môže byť depozitárom aj osoba, ktorá vykonáva funkcie depozitára ako súčasť svojich odborných alebo podnikateľských činností, ktoré zo zákona podliehajú povinnej odbornej registrácii alebo výkon ktorých podlieha právnym predpisom alebo predpisom týkajúcim sa odborného výkonu činnosti a ktorá je schopná poskytnúť dostatočné finančné a odborné záruky a preukáže schopnosť účinne vykonávať funkcie depozitára a plniť záväzky, ktoré z týchto funkcií vyplývajú.
(4)
Depozitárom neeurópskeho alternatívneho investičného fondu spravovaného neeurópskou správcovskou spoločnosťou, pre ktorú je Slovenská republika referenčným členským štátom, môže byť okrem osoby podľa odseku 3 písm. a) až c) aj zahraničná banka alebo obchodník s cennými papiermi so sídlom v nečlenskom štáte, v ktorom bol neeurópsky alternatívny investičný fond založený alebo vytvorený, a ak sú splnené tieto podmienky:
a)
príslušné orgány členských štátov, v ktorých sa majú distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti neeurópskeho alternatívneho investičného fondu, a Národná banka Slovenska podpísali dohody o spolupráci a výmene informácií s príslušnými orgánmi dohľadu depozitára,
b)
depozitár podlieha účinným pravidlám obozretného podnikania vrátane minimálnych kapitálových požiadaviek a dohľadu v rozsahu ako banky alebo obchodníci s cennými papiermi v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim kapitálovú primeranosť bánk a investičných firiem a dodržiavanie týchto pravidiel je účinne uplatňované,
c)
nečlenský štát, v ktorom má depozitár sídlo, nie je uvedený v zozname nespolupracujúcich štátov a území vypracovanom finančnou skupinou,
d)
členské štáty, v ktorých sa majú distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti neeurópskeho alternatívneho investičného fondu, a Slovenská republika podpísali dohodu alebo viacstrannú dohodu s nečlenským štátom, v ktorom je depozitár umiestnený a ktoré sú v súlade s ustanoveniami článku 26 Modelovej zmluvy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o zdaňovaní príjmov a majetku a ktorá zaručuje účinnú výmenu informácií o daňových otázkach,
e)
depozitárovi zo zmluvy vyplýva zodpovednosť voči alternatívnemu investičnému fondu alebo voči investorom alternatívneho investičného fondu v súlade s § 80a ods. 2 až 4 a že výslovne súhlasí s dodržiavaním § 80a.
(5)
Depozitárom tuzemského subjektu kolektívneho investovania nemôže byť správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá tento fond spravuje. Depozitárom tuzemského subjektu kolektívneho investovania nemôže byť ani primárny broker pôsobiaci ako protistrana alternatívneho investičného fondu; to neplatí, ak depozitár funkčne a hierarchicky oddelí výkon funkcie depozitára od svojich úloh primárneho brokera a ak sú prípadné konflikty záujmov riadne identifikované, riadené, monitorované a oznámené investorom alternatívneho investičného fondu. Depozitár môže zveriť výkon depozitárskej úschovy na primárneho brokera, ak sú splnené podmienky podľa § 80a.
§ 71
Depozitárska zmluva
(1)
Depozitár tuzemského subjektu kolektívneho investovania vykonáva činnosť na základe depozitárskej zmluvy, ktorú uzatvára so správcovskou spoločnosťou spravujúcou podielový fond alebo s tuzemským subjektom kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) (ďalej len „zmluvné strany“). Depozitárska zmluva má písomnú formu a uzatvára sa na dobu neurčitú alebo na dobu, na ktorú bol podielový fond vytvorený.
(2)
V depozitárskej zmluve si musia zmluvné strany dohodnúť podmienky plnenia povinností depozitára aspoň v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a výšku odplaty za výkon činnosti depozitára. Na depozitára alternatívneho investičného fondu sa ustanovenia odsekov 3 až 10 nepoužijú, ale sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.47a)
(3)
Zmluvné strany sú povinné v depozitárskej zmluve upraviť aspoň tieto náležitosti, ktoré sa týkajú poskytovaných služieb depozitára a postupov, ktoré majú zmluvné strany dodržiavať:
a)
postupy, ktoré treba zaviesť pre každý druh majetku v podielovom fonde zverený depozitárovi, vrátane postupov, ktoré súvisia s depozitárskou úschovou majetku v podielovom fonde,
b)
postupy, ktoré treba dodržiavať, ak správcovská spoločnosť plánuje zmenu v štatúte podielového fondu alebo v predajnom prospekte, a určenie situácií, v ktorých by mal byť depozitár informovaný o takejto zmene alebo v ktorých je nutný predchádzajúci súhlas depozitára na vykonanie takejto zmeny,
c)
prostriedky a postupy, prostredníctvom ktorých depozitár odovzdá správcovskej spoločnosti všetky dôležité informácie, ktoré správcovská spoločnosť potrebuje na vykonávanie svojich povinností, vrátane určenia prostriedkov a postupov spojených s uplatňovaním akýchkoľvek práv viazaných na finančné nástroje v majetku v podielovom fonde a určenie prostriedkov a postupov uplatňovaných s cieľom umožniť správcovskej spoločnosti včasný a riadny prístup k informáciám o účtoch podielového fondu,
d)
prostriedky a postupy, prostredníctvom ktorých má mať depozitár prístup ku všetkým dôležitým informáciám, ktoré potrebuje na vykonávanie svojich povinností,
e)
postupy, prostredníctvom ktorých depozitár môže prešetriť konanie správcovskej spoločnosti a posúdiť kvalitu odovzdaných informácií, vrátane inšpekcií na mieste,
f)
postupy, prostredníctvom ktorých správcovská spoločnosť môže preskúmať, do akej miery depozitár dodržiava svoje zmluvné záväzky.
(4)
Zmluvné strany sú povinné na účely výmeny informácií a povinností súvisiacich so zachovávaním mlčanlivosti a s predchádzaním a odhaľovaním legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu upraviť v depozitárskej zmluve najmä
a)
zoznam všetkých informácií, ktoré sa musia vymeniť medzi správcovskou spoločnosťou a depozitárom v súvislosti s vydaním, vyplatením a zrušením podielových listov podielového fondu,
b)
povinnosti týkajúce sa zachovávania dôvernosti, ktoré majú dodržiavať zmluvné strany; tieto povinnosti nesmú brániť Národnej banke Slovenska, príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo iným oprávneným orgánom v prístupe k dôležitým dokumentom a informáciám,
c)
informácie o úlohách a zodpovednostiach zmluvných strán v súvislosti s povinnosťami, ktoré sa týkajú predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
(5)
Ak depozitár alebo správcovská spoločnosť plánujú zveriť vykonávanie činnosti iným osobám, zmluvné strany sú povinné upraviť v depozitárskej zmluve najmä
a)
záväzok zmluvných strán, že budú pravidelne poskytovať podrobné informácie o všetkých iných osobách, ktorým depozitár alebo správcovská spoločnosť zverili výkon svojich povinností,
b)
záväzok, že na žiadosť jednej zo zmluvných strán poskytne informácie o kritériách použitých na výber inej osoby a o krokoch prijatých na sledovanie aktivít vykonávaných vybranou inou osobou,
c)
vyhlásenie, že na záväzok depozitára podľa § 82 nemá vplyv skutočnosť, že všetok majetok alebo jeho časť, ktorý je predmetom depozitárskej úschovy, zveril do úschovy inej osobe.
(6)
Na účely zmien, doplnenia alebo ukončenia depozitárskej zmluvy musí depozitárska zmluva obsahovať najmä
a)
dobu, na ktorú sa depozitárska zmluva uzatvára,
b)
podmienky, za ktorých možno zmluvu meniť alebo doplniť, a podmienky, za ktorých táto zmluva zaniká výslovným prejavom vôle alebo iným úkonom niektorej zo zmluvných strán alebo na základe inej skutočnosti,
c)
úpravu práv a povinností zmluvných strán pri zámere zmluvnej strany ukončiť depozitársku zmluvu, ako aj určenie primeraných lehôt tak, aby nevznikli prekážky pre uzatvorenie depozitárskej zmluvy s iným depozitárom a nevznikli prekážky pre výkon jeho činnosti, ako aj lehoty a postup, podľa ktorého depozitár pri ukončení depozitárskej zmluvy zašle potrebné informácie a podklady určenému depozitárovi.
(7)
Náležitosti podľa odsekov 3 až 6 môžu byť v depozitárskej zmluve ustanovené aj odkazom na príslušné interné akty riadenia správcovskej spoločnosti alebo depozitára. Náležitosti podľa odseku 3 písm. c) a d) nemusia byť súčasťou depozitárskej zmluvy, ak sú súčasťou samostatnej zmluvy.
(8)
Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky a na rozhodovanie sporov z depozitárskej zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
(9)
Ak sa zmluvné strany dohodli na využívaní elektronickej komunikácie vo vzťahu ku všetkým alebo niektorým informáciám, ktoré si vymieňajú, depozitárska zmluva musí obsahovať ustanovenia zabezpečujúce uchovanie týchto informácií.
(10)
Ak sa depozitárska zmluva vzťahuje na viac ako jeden podielový fond, musí obsahovať zoznam podielových fondov, na ktoré sa vzťahuje.
(11)
Ak sa depozitárovi odníme príslušné povolenie alebo ak mu zanikne príslušné povolenie alebo ak mu zanikne povolenie na poskytovanie investičných služieb v časti potrebnej na výkon činnosti depozitára, alebo ak je nad ním zavedená nútená správa, dňom právoplatnosti príslušných rozhodnutí depozitárovi zaniká oprávnenie vykonávať činnosť depozitára podľa tohto zákona a depozitárske zmluvy uzavreté s týmto depozitárom strácajú platnosť.
(12)
Vypovedanie depozitárskej zmluvy alebo vznik skutočnosti podľa odseku 11 oznámi depozitár bezodkladne Národnej banke Slovenska a správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzavretú depozitársku zmluvu.
(13)
Správcovská spoločnosť je po zániku depozitárskej zmluvy povinná bezodkladne pozastaviť nakladanie s majetkom v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania okrem úhrady záväzkov vzniknutých pred skončením platnosti depozitárskej zmluvy a úkonov nevyhnutných na zabezpečenie majetku v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania pred vznikom škody na tomto majetku a pozastaviť vydávanie a vyplácanie podielových listov podľa § 15 alebo majetkových účastí až do uzavretia depozitárskej zmluvy s novým depozitárom.
(14)
Správcovská spoločnosť je povinná vykonať nevyhnutné opatrenia tak, aby najneskôr do jedného mesiaca po zániku depozitárskej zmluvy spôsobom podľa odseku 11 pripravila návrh depozitárskej zmluvy s iným depozitárom a požiadala Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu depozitára.
(15)
Ak správcovská spoločnosť nepožiada Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu depozitára v lehote podľa odseku 14, určí depozitára správcovskej spoločnosti do jedného mesiaca od uplynutia tejto lehoty. Správcovská spoločnosť je povinná uzavrieť depozitársku zmluvu s takto určeným depozitárom a bezodkladne po jej uzavretí ju predložiť Národnej banke Slovenska. Takto určený depozitár je povinný uzavrieť depozitársku zmluvu a vykonávať činnosť depozitára pre príslušné tuzemské subjekty kolektívneho investovania.
(16)
Depozitár, ktorý prestal pre tuzemský subjekt kolektívneho investovania vykonávať činnosť depozitára, je povinný bezodkladne odovzdať majetok v tomto subjekte kolektívneho investovania a s ním súvisiacu dokumentáciu a informácie novému depozitárovi. Do odovzdania majetku a súvisiacej dokumentácie nesmie depozitár vykonávať ani umožniť vykonať nakladanie s majetkom v tomto subjekte kolektívneho investovania; to neplatí pre úkony nevyhnutné na zabezpečenie majetku v tomto subjekte kolektívneho investovania pred vznikom škody na tomto majetku alebo úhrady záväzkov podľa odseku 13.
(17)
Depozitár je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z depozitárskej zmluvy, aj ak vstúpi správcovská spoločnosť do konkurzu alebo likvidácie, a to až do uzavretia hospodárenia s majetkom v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania alebo do uzavretia depozitárskej zmluvy s inou správcovskou spoločnosťou, na ktorú prešla správa tuzemských subjektov kolektívneho investovania.
DRUHÁ HLAVA
KONTROLNÉ ÚLOHY DEPOZITÁRA
§ 72
Činnosť depozitára
(1)
Depozitár
a)
kontroluje, či vydávanie, vyplácanie cenných papierov alebo majetkových účastí tuzemského subjektu kolektívneho investovania a ich zánik je vykonávané v súlade s týmto zákonom a so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tohto subjektu kolektívneho investovania,
b)
kontroluje, či je spôsob oceňovania majetku tuzemského subjektu kolektívneho investovania v súlade s týmto zákonom a so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tohto subjektu kolektívneho investovania a či je hodnota podielu vypočítaná v súlade s týmto zákonom a so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tohto subjektu kolektívneho investovania,
c)
vykonáva pokyny správcovskej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto zákonom a so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tuzemského subjektu kolektívneho investovania; pri odôvodnených pochybnostiach depozitára o súlade pokynu s týmto zákonom alebo so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tohto subjektu kolektívneho investovania depozitár pokyn správcovskej spoločnosti nevykoná,
d)
kontroluje, či je pri obchodoch s majetkom tuzemského subjektu kolektívneho investovania akákoľvek protihodnota poukázaná tomuto subjektu kolektívneho investovania v lehotách obvyklých na regulovanom trhu, kde sa obchod uskutočňuje, a pri obchodoch uzavretých mimo regulovaného trhu v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre daný typ obchodov,
e)
kontroluje súlad použitia výnosov tuzemského subjektu kolektívneho investovania s týmto zákonom a so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tohto subjektu kolektívneho investovania,
f)
kontroluje dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika, ak sú určené týmto zákonom alebo štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tuzemského subjektu kolektívneho investovania,
g)
kontroluje výpočet a úhradu odplaty správcovskej spoločnosti za správu tuzemského subjektu kolektívneho investovania,
h)
vedie register emitenta a účty majiteľov zaknihovaných podielových listov v rámci samostatnej evidencie a registre podľa § 10 ods. 1 písm. c) a d), ak sa o tom dohodol so správcovskou spoločnosťou,
i)
kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona o majetkovej účasti v realitnej spoločnosti v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností v realitnej spoločnosti.
(2)
Na kontrolné úlohy depozitára subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu47b); ustanovenia odseku 1 písm. f) až i) a § 73 až 76 sa nepoužijú.
§ 73
Kontrola pri vydávaní a vyplácaní podielových listov
(1)
Depozitár vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. a) najmä tým, že preverí súlad použitých pracovných postupov a metód so všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom podielového fondu v informačnom systéme, v ktorom sú tieto pracovné postupy a metódy vykonávané.
(2)
Depozitár kontroluje, či celková suma za vydané podielové listy pripísaná na bežný účet podielového fondu za kontrolované obdobie, ktoré určí depozitár, sa rovná súčinu počtu podielov reprezentujúcich vydané podielové listy za kontrolované obdobie a hodnoty podielu určenej pre rozhodujúci deň za kontrolované obdobie, pričom zohľadní prípadný poplatok za vydanie podielového listu podľa štatútu a predajného prospektu podielového fondu. Depozitár kontroluje, či celková suma vyplatených peňažných prostriedkov za kontrolované obdobie, ktoré určí depozitár, sa rovná súčinu počtu podielov reprezentujúcich vyplatené podielové listy za kontrolované obdobie a hodnoty podielu určenej pre rozhodujúci deň za kontrolované obdobie, pričom sa zohľadní prípadný poplatok za vyplatenie podielového listu podľa štatútu a predajného prospektu podielového fondu.
(3)
Kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. a) môže depozitár namiesto postupu podľa odseku 2 vykonávať tak, že kontroluje, či sa každá suma prijatá na bežný účet podielového fondu na účel vydania podielových listov za kontrolované obdobie, ktoré určí depozitár, rovná súčinu počtu podielov prislúchajúcich na každý jednotlivý vydaný podielový list za rozhodujúci deň a hodnoty podielu určenej pre rozhodujúci deň; pričom zohľadní prípadný poplatok za vydanie podielového listu podľa štatútu podielového fondu a predajného prospektu.
(4)
Depozitár pri výkone kontrolnej funkcie podľa § 72 písm. a) kontroluje aj dodržanie všetkých zákonných náležitostí a zmluvy podielnika so správcovskou spoločnosťou pri procese vydávania a vyplácania podielových listov. Kontrola štatistickej významnej vzorky vydaných alebo vyplatených podielových listov sa považuje za splnenie povinnosti podľa prvej vety.
§ 74
Kontrola výpočtu hodnoty podielu
(1)
Depozitár podielového fondu vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. b) tak, že overuje súlad použitých metód so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými sú určené, a kontroluje správnosť použitých trhových cien pri ocenení majetku správcovskou spoločnosťou. Depozitár okrem toho preveruje vhodnosť modelov použitých správcovskou spoločnosťou na ocenenie príslušných druhov aktív v majetku v podielovom fonde; ak si oceňovacie modely zvolené na ocenenie príslušných druhov aktív vyžadujú použitie kvalifikovaného odhadu, depozitár vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. b) aj tým, že kontroluje odbornosť spôsobu, akým sa odhad uskutočňuje, a že vyjadrí súhlas s týmto kvalifikovaným odhadom alebo oznámi správcovskej spoločnosti a Národnej banke Slovenska, že s použitým kvalifikovaným odhadom nesúhlasí.
(2)
Depozitár vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. b) aj tým, že kontroluje, či používaný spôsob výpočtu hodnoty podielu je v súlade s týmto zákonom a so štatútom podielového fondu.
§ 75
Kontrola použitia výnosov z majetku v podielovom fonde
(1)
Ak správcovská spoločnosť vypláca výnosy z majetku v podielovom fonde formou vyplatenia peňažných prostriedkov, depozitár vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. e) prostredníctvom kontroly pokynov.
(2)
Ak sa výnosy z majetku v podielovom fonde podľa jeho štatútu vyplácajú formou vydania ďalších podielových listov, depozitár vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. e) v rámci kontroly pri vydávaní a vyplácaní podielových listov.
(3)
Ak sa výnosy z majetku v podielovom fonde podľa jeho štatútu vyplácajú zahrnutím do aktuálnej ceny podielových listov už vydaných, depozitár vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. e) v rámci kontroly ocenenia majetku v podielovom fonde.
§ 76
Kontrola nakladania s majetkom v podielovom fonde
(1)
Depozitár vykonáva kontrolnú funkciu podľa § 72 písm. c) tým, že kontroluje pokyny správcovskej spoločnosti, ktoré sa týkajú majetku v podielovom fonde, a to najmä:
a)
na nadobudnutie alebo na predaj aktív do majetku alebo z majetku v podielovom fonde,
b)
na prevod peňažných prostriedkov alebo na platbu z bežného účtu alebo vkladového účtu podielového fondu,
c)
na prevod cenných papierov a iných aktív, ktoré sú v depozitárskej úschove,
d)
pokynov na zmenu evidencie majetku vedenej u depozitára, ktorá vyplýva z obchodov, ktoré správcovská spoločnosť uzatvára samostatne.
(2)
Na účely odseku 1 sa pokynom rozumie príkaz na nakladenie s majetkom v podielovom fonde vykonávaný prostredníctvom depozitára v rámci poskytovania investičnej služby alebo platobnej služby.
(3)
Vykonaním kontroly pokynu nie je dotknuté udelenie predchádzajúceho súhlasu depozitára, ak sa podľa tohto zákona vyžaduje.
(4)
Depozitár pri výkone funkcie podľa § 72 písm. c) kontroluje,
a)
či sú do majetku v podielovom fonde nadobúdané iba druhy aktív prípustné podľa tohto zákona a štatútu podielového fondu; ak má depozitár pochybnosť o prípustnosti druhu príslušného aktíva, kontrola sa vykoná na základe preskúmania dokumentácie k príslušnému aktívu,
b)
dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona a štatútu podielového fondu porovnaním určených limitov s poslednými dostupnými údajmi o majetku v podielovom fonde ku dňu, keď bol pokyn vystavený.
TRETIA HLAVA
DEPOZITÁRSKA ÚSCHOVA
§ 77
(1)
Majetok v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania musí byť zverený do depozitárskej úschovy. S majetkom zvereným do depozitárskej úschovy môže depozitár nakladať vo vlastnom mene len s predchádzajúcim súhlasom správcovskej spoločnosti.
(2)
Depozitárskou úschovou podľa odseku 1 je pre
a)
finančné nástroje, ktoré môžu byť držané v úschove a správe vrátane držiteľskej správy, držiteľská správa, ktorú depozitár vykonáva v prospech tuzemského subjektu kolektívneho investovania pre všetky finančné nástroje, ktoré môžu byť zapísané na majetkovom účte vedeného u depozitára, a úschova a správa, ktorú depozitár vykonáva v prospech tuzemského subjektu kolektívneho investovania pre všetky finančné nástroje, ktoré umožňujú fyzickú dodávku depozitárovi,
b)
ostatné aktíva ako podľa písmena a), overenie vlastníckeho práva subjektu kolektívneho investovania alebo správcovskej spoločnosti spravujúcej subjekt kolektívneho investovania k týmto aktívam a držanie záznamov o aktívach, pri ktorých overil, že subjekt kolektívneho investovania alebo správcovská spoločnosť spravujúca subjekt kolektívneho investovania vlastní tieto aktíva.
(3)
Na účely depozitárskej úschovy podľa odseku 1 zmluvy o úvere alebo zmluvy o pôžičke v prospech alebo na ťarchu majetku v štandardnom podielovom fonde alebo špeciálnom podielovom fonde môže správcovská spoločnosť uzavrieť len po predchádzajúcom súhlase depozitára. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 95 ods. 1. Na depozitársku úschovu sa vzťahujú aj ustanovenia osobitného predpisu.48)
§ 78
(1)
Na účely § 77 ods. 2 písm. a) depozitár zapíše všetky finančné nástroje, ktoré môžu byť zapísané na majetkovom účte vedenom u depozitára, na účet vedený na meno tuzemského subjektu kolektívneho investovania alebo správcovskej spoločnosti spravujúcej podielový fond v rámci oddelenej evidencie podľa osobitného predpisu.48a)
(2)
Na účely § 77 ods. 2 písm. b) depozitár vykoná overenie na základe informácií alebo dokumentov, ktoré depozitárovi poskytne správcovská spoločnosť alebo subjekt kolektívneho investovania, a ak je to možné, aj na základe nezávislých dôkazov získaných od tretích strán alebo z verejne dostupných registrov. Záznamy depozitára podľa § 77 ods. 2 písm. b) musia byť aktuálne.
§ 79
(1)
Depozitár je povinný viesť pre každý správcovskou spoločnosťou spravovaný podielový fond alebo podfond len jeden bežný účet v jednej mene; to neplatí, ak došlo k zlúčeniu podielových fondov alebo podfondov, najviac však počas šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zlúčení podielových fondov a podfondov, keď depozitár môže viesť bežné účty všetkých pôvodne zlučovaných podielových fondov a podfondov.
(2)
Bežným účtom podielového fondu alebo podfondu podľa odseku 1 musia prechádzať všetky platby, výplaty a prevody peňažných prostriedkov, ktoré tvoria majetok v podielovom fonde alebo majetok v podfonde.
(3)
Bežným účtom podľa odseku 1 musia prechádzať aj peňažné prostriedky vkladané na vkladové účty v iných bankách alebo v pobočkách zahraničných bánk. Akékoľvek úhrady alebo prevody z bežného účtu podľa odseku 2 vykonáva depozitár len na pokyn správcovskej spoločnosti. Iné bežné účty ako podľa odseku 1 môže správcovská spoločnosť otvoriť len so súhlasom depozitára. Depozitár udelí súhlas na otvorenie bežného účtu podielového fondu v inej banke alebo v zahraničnej banke, ako sú uvedené v § 88 ods. 1 písm. f), len ak je to potrebné na zabezpečenie vyrovnania obchodov s cennými papiermi, nástrojmi peňažného trhu a derivátmi49) podľa § 88 alebo ak tieto bežné účty slúžia ako bežné účty na účely zberu investícií klientov do podielového fondu. Ak bežný účet založený správcovskou spoločnosťou v inej banke ako u depozitára slúži ako zberný účet, správcovská spoločnosť je povinná denne zabezpečiť prevod zostatku zberného účtu na bežný účet príslušného podielového fondu vedeného u depozitára.
(4)
Správcovská spoločnosť môže v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky otvoriť vkladové účty pre podielový fond len so súhlasom depozitára. Prevod peňažných prostriedkov z vkladového účtu na iný vkladový účet v tej istej banke alebo v pobočke zahraničnej banky vykoná banka alebo pobočka zahraničnej banky na pokyn správcovskej spoločnosti po predložení súhlasu depozitára. Správcovská spoločnosť môže prijímať platby peňažných prostriedkov na vkladový účet v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá nie je jej depozitárom, len ak ide o výplatu výnosov z týchto vkladových účtov; správcovská spoločnosť je povinná pravidelne informovať depozitára o prijatých platbách na tento vkladový účet. Na takýto prevod peňažných prostriedkov a platby peňažných prostriedkov sa ustanovenie odseku 2 nepoužije.
(5)
Depozitár alternatívneho investičného fondu je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom49a) riadne monitorovanie peňažných tokov alternatívneho investičného fondu, najmä aby všetky platby, ktoré vykonávajú investori alebo ktoré sa vykonávajú v ich mene pri vydávaní podielových listov alebo cenných papierov alternatívneho investičného fondu, boli prijaté a aby peňažné prostriedky alternatívneho investičného fondu boli vedené na účtoch otvorených v mene alternatívneho investičného fondu alebo v mene správcovskej spoločnosti spravujúcej alternatívny investičný fond alebo v mene depozitára, ktorý koná v mene alternatívneho investičného fondu, otvorených u osoby podľa osobitného zákona49b) alebo u inej osoby rovnakého charakteru pôsobiacej na príslušnom trhu, na ktorom sa vyžaduje vedenie účtov peňažných prostriedkov, ak táto osoba podlieha účinným pravidlám obozretného podnikania a dohľadu, ktoré majú rovnaký účinok ako právne záväzné akty Európskej únie upravujúce činnosť bánk a ktoré sa účinne uplatňujú a sú v súlade s pravidlami ochrany finančných nástrojov a peňažných prostriedkov klienta podľa osobitného zákona.49c)
(6)
Ak sú účty podľa odseku 5 otvorené v mene depozitára, ktorý koná v mene alternatívneho investičného fondu, nemôžu byť na týchto účtoch vedené žiadne peňažné prostriedky depozitára ani inej osoby podľa odseku 5.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na depozitára tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b).
ŠTVRTÁ HLAVA
VZŤAH SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI A DEPOZITÁRA
§ 80
(1)
Depozitár je oprávnený požiadať správcovskú spoločnosť o preukázanie splnenia podmienok na vykonanie pokynu ustanovených týmto zákonom a príslušným štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi. Ak na žiadosť depozitára správcovská spoločnosť nepreukáže splnenie týchto podmienok, depozitár pokyn nevykoná.
(2)
Ak pokyn správcovskej spoločnosti depozitárovi odporuje tomuto zákonu, príslušnému štatútu alebo zakladajúcim dokumentom, depozitár ho nevykoná a upozorní na to správcovskú spoločnosť; ak správcovská spoločnosť trvá aj napriek upozorneniu na vykonaní takéhoto pokynu, depozitár ho nevykoná a oznámi túto skutočnosť Národnej banke Slovenska.
(3)
Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že správcovská spoločnosť porušila tento zákon alebo štatút alebo zakladajúce dokumenty subjektu kolektívneho investovania, ktorý spravuje, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti Národnú banku Slovenska a správcovskú spoločnosť. Depozitár je povinný bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o prekročení limitov podľa § 88 až 93, aj keď k nim došlo v súlade s týmto zákonom.
(4)
Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od správcovskej spoločnosti okrem údajov a dokladov o subjektoch kolektívneho investovania, ktoré spravuje, aj údaje a doklady o jej činnosti. Správcovská spoločnosť je povinná tieto údaje a doklady bezodkladne predložiť depozitárovi.
(5)
Depozitár nemôže vykonávať činnosti týkajúce sa tuzemského subjektu kolektívneho investovania alebo správcovskej spoločnosti konajúcej v prospech spravovaného subjektu kolektívneho investovania, pri ktorých môže vzniknúť konflikt záujmov medzi tuzemským subjektom kolektívneho investovania, jeho investormi, správcovskou spoločnosťou a depozitárom; to neplatí, ak depozitár funkčne a hierarchicky oddelil výkon činností depozitára od ostatných činností, pri ktorých hrozí konflikt záujmov, a ak sú prípadné konflikty záujmov riadne identifikované, riadené, monitorované a oznámené investorom tuzemského subjektu kolektívneho investovania.
(6)
Depozitár je povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska na jej žiadosť všetky informácie a dokumenty, ktoré získal pri výkone svojej činnosti.
§ 80a
(1)
Depozitár alternatívneho investičného fondu nemôže zveriť výkon činností depozitára inej osobe; to neplatí na zverenie výkonu depozitárskej úschovy, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
zámerom zverenia výkonu depozitárskej úschovy nie je obchádzanie ustanovení tohto zákona,
b)
depozitár je schopný preukázať objektívne dôvody na zverenie výkonu depozitárskej úschovy,
c)
depozitár konal pri výbere a určení osoby, ktorej plánuje zveriť časť svojich činností, s náležitou odbornou starostlivosťou49d) a s náležitou odbornou starostlivosťou vykonáva pravidelné vyhodnocovanie a nepretržité monitorovanie každej osoby, ktorej zveril časť svojich úloh, a opatrení prijatých touto osobou v súvislosti so zverenými činnosťami,
d)
depozitár zabezpečil, že osoba, ktorej bol zverený výkon činnosti počas jej výkonu, spĺňa tieto podmienky:
1.
má potrebné vecné a organizačné predpoklady a odborné znalosti primerané povahe a zložitosti zvereného majetku alternatívneho investičného fondu,
2.
ak ide o činnosti spojené s úschovou finančných nástrojov, táto osoba podlieha účinným pravidlám obozretného podnikania vrátane minimálnych kapitálových požiadaviek a dohľadu v štáte, kde má sídlo, a podlieha pravidelnému externému auditu na účel overenia, že drží zverené finančné nástroje,
3.
oddeľuje v súlade s osobitným predpisom49e) majetok klientov depozitára od vlastného majetku a od majetku depozitára takým spôsobom, aby bolo možné kedykoľvek jednoznačne určiť, že patria klientom príslušného depozitára,
4.
nenakladá s majetkom alternatívneho investičného fondu bez predchádzajúceho súhlasu správcovskej spoločnosti alebo alternatívneho investičného fondu a bez predchádzajúceho informovania depozitára,
5.
dodržiava povinnosti a obmedzenia vzťahujúce sa na výkon depozitárskej úschovy podľa § 77 až 79.
(2)
Ak právny poriadok nečlenského štátu vyžaduje, aby boli určité finančné nástroje držané subjektom umiestneným v tomto nečlenskom štáte (ďalej len „miestny subjekt“), a žiadne miestne subjekty nespĺňajú požiadavky podľa odseku 1 písm. d) druhého bodu na zverenie činnosti, depozitár môže zveriť činnosti takémuto subjektu len v rozsahu, v akom to vyžaduje právo tohto nečlenského štátu, a len ak neexistujú miestne subjekty, ktoré spĺňajú požiadavky na zverenie podľa odseku 1, a ak sú splnené tieto podmienky:
a)
investori príslušného alternatívneho investičného fondu sú pred vykonaním investície náležite informovaní o tom, že takéto zverenie je potrebné z dôvodu zákonných obmedzení v právnom poriadku nečlenského štátu a o okolnostiach odôvodňujúcich zverenie,
b)
správcovská spoločnosť dala depozitárovi pokyn zveriť úschovu takýchto finančných nástrojov takémuto subjektu.
(3)
Osoba, ktorej zveril činnosť depozitár, môže zveriť tieto činnosti inej osobe za rovnakých podmienok ako depozitár podľa odsekov 1 a 2, pričom na tieto osoby sa primerane použije § 82 ods. 8.
(4)
Za zverenie depozitárskej úschovy sa nepovažuje poskytovanie služieb systémami zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi spĺňajúcimi podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho konečné zúčtovanie v platobných systémoch a systémoch zúčtovania vyrovnania cenných papierov alebo poskytovanie podobných služieb systémami zúčtovania a vyrovnania nečlenských štátov.
§ 81
(1)
Depozitár je povinný viesť evidenciu pokynov správcovskej spoločnosti, súhlasov udelených správcovskej spoločnosti, rozhodnutí o neudelení súhlasu správcovskej spoločnosti, upozornení a informácií o porušeniach tohto zákona správcovskou spoločnosťou a zbierku dokumentov podľa odseku 3.
(2)
Evidencia podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
evidenčné číslo,
b)
dátum, keď bol úkon uskutočnený,
c)
vymedzenie úkonu,
d)
obsah úkonu.
(3)
Zbierku dokumentov tvorí písomné vyhotovenie jednotlivých pokynov správcovskej spoločnosti, súhlasov udelených správcovskej spoločnosti, rozhodnutí o neudelení súhlasu správcovskej spoločnosti, upozornení a informácií o zistených porušeniach zákona správcovskou spoločnosťou.
(4)
Evidencia podľa odseku 1 a zbierka dokumentov podľa odseku 3 musia byť uložené v písomnej forme alebo na trvanlivom médiu u depozitára a musia sa poskytnúť Národnej banke Slovenska na jej požiadanie.
PIATA HLAVA
PRAVIDLÁ ČINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ DEPOZITÁRA
§ 82
(1)
Depozitár koná samostatne, s odbornou starostlivosťou a výlučne v záujme podielnikov.
(2)
Depozitár zodpovedá tuzemskému subjektu kolektívneho investovania alebo jeho podielnikom za stratu finančných nástrojov49f) v depozitárskej úschove podľa § 77 ods. 2 písm. a) u depozitára alebo u osoby, ktorej depozitár výkon tejto depozitárskej úschovy zveril.
(3)
Pri strate podľa odseku 2 je depozitár povinný bezodkladne navrátiť finančný nástroj toho istého typu alebo jeho zodpovedajúcu hodnotu v prospech tuzemského subjektu kolektívneho investovania. Depozitár nenesie zodpovednosť podľa odseku 2, ak vie preukázať, že strata nastala v dôsledku externej udalosti mimo jeho kontroly,49g) ktorej následky by boli nezvrátiteľné napriek akejkoľvek snahe sa im vyhnúť.
(4)
Depozitár zodpovedá správcovskej spoločnosti a podielnikom za škody spôsobené porušením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, zo štatútu alebo zo zakladajúcich dokumentov subjektu kolektívneho investovania a z depozitárskej zmluvy pri výkone svojej činnosti, a to aj po jej skončení. Tým nie je dotknutá zodpovednosť správcovskej spoločnosti podľa § 56.
(5)
Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené nesplnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z depozitárskej zmluvy nie je ovplyvnená skutočnosťou, že depozitár zveril plnenie týchto povinností inej osobe.
(6)
Podielnik je oprávnený vymáhať náhradu škody spôsobenú depozitárom priamo alebo tým poveriť správcovskú spoločnosť.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná zastupovať záujmy podielnikov a investorov pri vymáhaní škody, ktorú im pri výkone svojej činnosti spôsobil depozitár porušením alebo nedostatočným plnením svojich povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona a z depozitárskej zmluvy, a to aj, ak depozitárovi zaniklo alebo mu bolo odobraté príslušné povolenie.
(8)
Depozitár, ktorý zveril depozitársku úschovu finančného nástroja inej osobe, sa môže zbaviť zodpovednosti podľa odseku 2, ak preukáže, že
a)
boli splnené všetky požiadavky na zverenie depozitárskej úschovy podľa § 80a ods. 1,
b)
písomná zmluva medzi depozitárom a osobou, ktorej boli zverené činnosti, výslovne prenáša zodpovednosť depozitára za stratu na túto osobu a umožňuje správcovskej spoločnosti spravujúcej tuzemský subjekt kolektívneho investovania uplatňovať si voči tejto osobe pohľadávku v súvislosti so stratou finančných nástrojov alebo umožňuje depozitárovi uplatňovať takú pohľadávku v jeho mene,
c)
písomná zmluva medzi depozitárom a správcovskou spoločnosťou spravujúcou tuzemský subjekt kolektívneho investovania výslovne umožňuje zbavenie sa zodpovednosti depozitára a určuje objektívny dôvod49h) takého zbavenia sa zodpovednosti.
(9)
Ak ide o depozitársku úschovu majetku v alternatívnom investičnom fonde a depozitár, ktorý zveril depozitársku úschovu finančného nástroja inej osobe, sa môže zbaviť zodpovednosti podľa odseku 2, aj ak právny poriadok nečlenského štátu vyžaduje, aby boli určité finančné nástroje držané v úschove miestnym subjektom a ak neexistujú miestne subjekty, ktoré spĺňajú požiadavky na zverenie podľa § 80a ods. 1 písm. d) druhého bodu a ak sú splnené tieto podmienky:
a)
štatút alebo zakladajúce dokumenty príslušného alternatívneho investičného fondu výslovne umožňujú také zbavenie sa zodpovednosti za podmienok ustanovených v tomto odseku,
b)
investori príslušného alternatívneho investičného fondu boli pred vykonaním svojej investície náležite informovaní o tomto zbavení sa zodpovednosti a okolnostiach odôvodňujúcich zbavenie sa zodpovednosti,
c)
správcovská spoločnosť dala depozitárovi pokyn zveriť depozitársku úschovu príslušných finančných nástrojov takému miestnemu subjektu,
d)
bola uzavretá písomná zmluva medzi depozitárom a správcovskou spoločnosťou, ktorá výslovne umožňuje také zbavenie sa zodpovednosti,
e)
bola uzavretá písomná zmluva medzi depozitárom a osobou, ktorej zveril výkon depozitárskej úschovy, ktorou sa výslovne prenáša zodpovednosť depozitára na tento miestny subjekt a ktorá správcovskej spoločnosti umožňuje uplatňovať si voči tomuto subjektu pohľadávku v súvislosti so stratou finančných nástrojov alebo umožňuje depozitárovi uplatňovať takú pohľadávku v jej mene.
PIATA ČASŤ
KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE ŠTANDARDNÉHO PODIELOVÉHO FONDU
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 83
(1)
Štandardný podielový fond môže mať len formu otvoreného podielového fondu.
(2)
Zakazuje sa
a)
rozdelenie štandardného podielového fondu,
b)
premena štandardného podielového fondu na špeciálny podielový fond,
c)
zlúčenie štandardného podielového fondu do špeciálneho podielového fondu alebo do zahraničného subjektu kolektívneho investovania, ktorý nie je európskym štandardným fondom.
DRUHÁ HLAVA
POVOLENIE NA VYTVORENIE ŠTANDARDNÉHO PODIELOVÉHO FONDU
§ 84
(1)
Na vytvorenie štandardného podielového fondu je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska.
(2)
Povolenie podľa odseku 1 možno udeliť len správcovskej spoločnosti, ktorej Národná banka Slovenska udelila povolenie podľa § 28 a zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá má oprávnenie vykonávať činnosť prostredníctvom zriadenia pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb podľa § 60 ods. 2.
(3)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané, že
a)
výber depozitára je v súlade s týmto zákonom,
b)
člen predstavenstva, prokurista a vedúci zamestnanec depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára, je odborne spôsobilý a dôveryhodný,
c)
štatút štandardného podielového fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ochranu podielnikov s prihliadnutím na investičnú politiku a jeho rizikový profil,
d)
podielové listy štandardného podielového fondu, ktoré sa majú distribuovať na území členského štátu, sa súčasne budú distribuovať aj na území Slovenskej republiky; tým nie je dotknutá možnosť distribuovať podielové listy na území nečlenského štátu.
(4)
Ak štandardný podielový fond bude zberným fondom, na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť okrem podmienok podľa odseku 3 preukázané, že zberný fond, správcovská spoločnosť, ktorá ho bude spravovať, jeho depozitár a audítor alebo audítorská spoločnosť, ako aj hlavný fond a správcovská spoločnosť, ktorá ho bude spravovať, spĺňajú požiadavky podľa § 108 až 118.
(5)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 2.
(6)
Žiadosť podľa odseku 5 obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
b)
názov štandardného podielového fondu,
c)
dobu, na ktorú bude štandardný podielový fond vytvorený,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia členov predstavenstva, dozornej rady, prokuristov správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti a vrcholového manažmentu správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
f)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, prokuristu a vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára; ak tieto údaje boli súčasťou žiadosti v inom konaní a nedošlo k ich zmenám, žiadosť obsahuje informáciu o tom, že v týchto údajoch nedošlo k zmenám,
g)
informáciu o tom, na území ktorých štátov správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť plánuje verejne ponúkať podielové listy štandardného podielového fondu,
h)
ak je žiadateľom zahraničná správcovská spoločnosť, informáciu o uzavretých zmluvách o zverení činností uvedených v § 27 ods. 2 písm. a) a b),
i)
údaj o tom, či štandardný podielový fond bude zberným fondom,
j)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo audítora alebo audítorskej spoločnosti, ak štandardný podielový fond bude zberným fondom,
k)
údaj o tom, či štandardný podielový fond bude strešným podielovým fondom.
(7)
Prílohou žiadosti podľa odseku 5 je
a)
návrh štatútu štandardného podielového fondu,
b)
návrh predajného prospektu,
c)
návrh kľúčových informácií pre investorov,
d)
predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre štandardný podielový fond; to neplatí pre zahraničnú správcovskú spoločnosť,
e)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára, doklad preukazujúci ich bezúhonnosť nie starší ako tri mesiace a ich čestné vyhlásenia, že spĺňajú požiadavky podľa odseku 3.
(8)
Ak štandardný podielový fond bude zberným fondom podľa § 108, prílohou žiadosti podľa odseku 5 je aj
a)
štatút hlavného fondu,
b)
predajný prospekt hlavného fondu,
c)
kľúčové informácie pre investorov hlavného fondu,
d)
zmluva alebo vnútorné pravidlá činnosti alebo ich návrhy podľa § 109 ods. 1,
e)
zmluva o vzájomnom poskytovaní informácií podľa § 113 ods. 1 alebo jej návrh, ak hlavný fond a zberný fond budú mať rôznych depozitárov,
f)
zmluva o vzájomnom poskytovaní informácií podľa § 114 ods. 1 alebo jej návrh, ak hlavný fond a zberný fond budú mať rôznych audítorov alebo audítorské spoločnosti,
g)
osvedčenie príslušného orgánu domovského členského štátu tohto európskeho hlavného fondu o tom, že európsky hlavný fond je európskym štandardným fondom alebo jeho podfondom spĺňajúcim podmienky podľa § 108 ods. 3 písm. b) a c), ak hlavným fondom bude európsky štandardný fond alebo jeho podfond.
(9)
Ak žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva zahraničná správcovská spoločnosť, prílohou žiadosti je aj návrh depozitárskej zmluvy spĺňajúci podmienky podľa § 71.
(10)
Ak hlavným fondom bude európsky štandardný fond alebo jeho podfond, správcovská spoločnosť predkladá doklady podľa odseku 8 v slovenskom jazyku.
(11)
Národná banka Slovenska o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 rozhodne v lehote najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.
(12)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 3 alebo v odseku 4.
(13)
Podmienky podľa odseku 3 alebo podľa odseku 4 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vytvorenie štandardného podielového fondu.
(14)
Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára, sa považuje fyzická osoba, ktorá má aspoň trojročnú prax v oblasti finančného trhu primeranú odbornej činnosti.
(15)
Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť člena predstavenstva a prokuristu depozitára sa riadi ustanoveniami osobitných predpisov50) a na účely konania o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 sa považuje za preukázanú, ak bola preukázaná podľa osobitných predpisov.50) Dôveryhodnosť vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára, sa považuje na účely konania o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 za preukázanú, ak už bola preukázaná v inom konaní pred podaním tejto žiadosti a v súvislosti s týmto vedúcim zamestnancom nedošlo k zmenám podmienok, na základe ktorých bolo udelené povolenie podľa odseku 1.
(16)
Ak žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva zahraničná správcovská spoločnosť, Národná banka Slovenska môže požadovať od príslušného orgánu domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti objasnenia a informácie týkajúce sa uzavretých zmlúv o zverení činností a návrhu depozitárskej zmluvy a na základe oznámenia tohto orgánu podľa § 64 alebo § 65 aj informácie, či typ štandardného podielového fondu, pre ktorý sa žiada povolenie, spadá pod rozsah povolenia zahraničnej správcovskej spoločnosti.
(17)
Ak je žiadateľom zahraničná správcovská spoločnosť, Národná banka Slovenska môže zamietnuť žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1, aj ak zahraničná správcovská spoločnosť
a)
porušuje ustanovenia § 66 ods. 3 a 4,
b)
nemá udelené povolenie príslušného orgánu svojho domovského členského štátu na spravovanie príslušného typu štandardného podielového fondu,
c)
nepredložila informáciu o uzavretých zmluvách o zverení činností alebo návrh depozitárskej zmluvy spĺňajúci podmienky podľa § 71.
(18)
Ak je žiadateľom zahraničná správcovská spoločnosť, Národná banka Slovenska je povinná pred zamietnutím žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 konzultovať s príslušným orgánom domovského členského štátu zahraničnej správcovskej spoločnosti zamýšľané zamietnutie žiadosti.
§ 85
(1)
Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu, obsahuje najmä
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
b)
názov štandardného podielového fondu,
c)
určenie doby, na ktorú bude štandardný podielový fond vytvorený,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
schválenie štatútu štandardného podielového fondu.
(2)
Ak štandardný podielový fond bude zberným fondom, rozhodnutie obsahuje aj
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej hlavný fond, alebo hlavného fondu, ak je samospravovaný,
b)
názov hlavného fondu,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára hlavného fondu.
(3)
Povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť splniť pred začatím vydávania podielových listov, alebo podmienky, ktoré je správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť povinná dodržiavať pri správe štandardného podielového fondu.
(4)
Povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu možno previesť len na inú správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28 alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť vykonávajúcu činnosť podľa § 60 ods. 2, a to len na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. i). Povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu je platné pre všetky členské štáty.
(5)
Na žiadosť správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu povolenia na vytvorenie štandardného podielového fondu sa vzťahuje § 84 primerane. Zmena údajov uvedených v povolení na vytvorenie štandardného podielového fondu vyvolaná udelením predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 sa považuje za schválenú udelením príslušného predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť je však povinná Národnej banke Slovenska túto zmenu a dátum jej vykonania písomne ohlásiť najneskôr do 30 dní odo dňa jej vykonania.
(6)
Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách podmienok, na základe ktorých bolo udelené povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu. Zahraničná správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska aj o významných zmenách v uzatvorených zmluvách o zverení činnosti alebo depozitárskej zmluve.
§ 86
Ak správcovská spoločnosť nezačne do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vytvorenie štandardného podielového fondu vydávať podielové listy, toto povolenie zaniká.
TRETIA HLAVA
ZLOŽENIE MAJETKU V ŠTANDARDNOM PODIELOVOM FONDE
§ 87
(1)
Ak štandardný podielový fond pozostáva z viac ako jedného podfondu, každý jeho podfond sa na účely § 88 až 98 považuje za samostatný štandardný podielový fond.
(2)
Ak subjekt kolektívneho investovania pozostáva z viac ako jedného podfondu, každý takýto podfond sa na účely limitov podľa § 88 ods. 1 písm. e) a § 92 ods. 1 a 2 považuje za samostatný príslušný podielový fond.
§ 88
Aktíva prípustné pre investovanie majetku v štandardnom podielovom fonde
(1)
Majetok v štandardnom podielovom fonde možno investovať len do likvidných finančných aktív, a to:
a)
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu uvedenom v zozname zostavenom členskými štátmi a zverejnenom Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy) podľa právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho investičné služby,
b)
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na inom regulovanom trhu ako podľa písmena a) v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte, ak sa na tomto regulovanom trhu pravidelne obchoduje, je prístupný verejnosti a jeho činnosť je povolená Národnou bankou Slovenska alebo príslušným orgánom dohľadu členského štátu,
c)
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte, ak sa na tejto zahraničnej burze cenných papierov alebo na tomto inom regulovanom trhu pravidelne obchoduje, je prístupný verejnosti a činnosť tejto burzy alebo tohto trhu je povolená príslušným orgánom dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo; to platí, len ak je táto možnosť uvedená v štatúte štandardného podielového fondu schválenom Národnou bankou Slovenska spolu s obchodným menom tejto burzy alebo iného regulovaného trhu,
d)
prevoditeľných cenných papierov z nových emisií cenných papierov, ak
1.
emisné podmienky obsahujú záväzok, že sa podá žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu podľa písmen a) a b) alebo žiadosť o prijatie na obchodovanie na trh kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo inom regulovanom trhu podľa písmena c); to platí, len ak je táto možnosť uvedená v štatúte štandardného podielového fondu spolu s obchodným menom tejto burzy alebo iného regulovaného trhu,
2.
zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie podľa prvého bodu uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie,
e)
podielových listov iných štandardných podielových fondov, cenných papierov európskych štandardných fondov a podielových listov otvorených špeciálnych podielových fondov alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ak
1.
tento zahraničný subjekt kolektívneho investovania je otvorený, má udelené povolenie podľa právnych predpisov štátu, v ktorom je vytvorený, a podlieha dohľadu, ktorý Národná banka Slovenska považuje za rovnocenný s dohľadom vykonávaným Národnou bankou Slovenska alebo orgánom dohľadu členského štátu, a ak je zabezpečená spolupráca Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu,
2.
úroveň ochrany majiteľov cenných papierov tohto zahraničného subjektu kolektívneho investovania je rovnocenná s úrovňou ochrany podielnikov v štandardnom podielovom fonde, najmä pravidlá o oddelení majetku, požičiavania, vypožičiavania a nekrytých predajoch prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu sú rovnocenné požiadavkám podľa tohto zákona,
3.
tento zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje ročné správy o hospodárení za kalendárny rok a polročné správy o hospodárení za prvých šesť mesiacov kalendárneho roka umožňujúce hodnotenie jeho aktív a pasív, výnosov a jeho činnosti za obdobie, na ktoré sa vzťahuje príslušná správa,
4.
najviac 10 % hodnoty majetku v tomto inom štandardnom podielovom fonde, majetku európskeho štandardného fondu, majetku v otvorenom špeciálnom podielovom fonde alebo majetku zahraničného subjektu kolektívneho investovania spĺňajúceho podmienky podľa prvého až tretieho bodu, môže byť podľa ich štatútov alebo zakladajúcich dokumentov celkovo investované do podielových listov iných podielových fondov alebo do cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania,
f)
vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch so splatnosťou na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak tento nečlenský štát vyžaduje dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania bánk, ktoré Národná banka Slovenska považuje za rovnocenné s pravidlami podľa osobitného predpisu51) alebo s pravidlami obozretného podnikania bánk členského štátu,
g)
finančných derivátov vrátane rovnocenných nástrojov, s ktorými je spojené právo na vyrovnanie v hotovosti a ktoré sú obchodované na regulovanom trhu uvedenom v písmenách a), b) a c), alebo finančných derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu, ak
1.
podkladovým nástrojom týchto derivátov sú nástroje uvedené v tomto odseku, finančné indexy, úrokové miery, výmenné kurzy mien a meny, v ktorých môže byť investovaný majetok v štandardnom podielovom fonde v súlade s investičnou politikou uvedenou v jeho štatúte,
2.
protistrana pri obchodoch s derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu je iná správcovská spoločnosť alebo finančná inštitúcia, ktorá podlieha dohľadu nad obozretným podnikaním; v štatúte štandardného podielového fondu musia byť uvedené kategórie finančných inštitúcií, ktoré môžu byť protistranou pri obchodoch s derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu,
3.
deriváty uzatvárané mimo regulovaného trhu sú denne oceňované a toto ocenenie je overované spôsobmi podľa § 107 a možno ich kedykoľvek predať, speňažiť alebo uzavrieť prostredníctvom iného obchodu za ich trhovú cenu na základe podnetu správcovskej spoločnosti,
h)
nástrojov peňažného trhu iných, ako sú uvedené v písmenách a) až c), ak ich vydanie alebo ich emitent podlieha dohľadu na účel ochrany investorov a úspor a ak boli
1.
vydané alebo garantované
1a.
Slovenskou republikou,
1b.
obcou alebo vyšším územným celkom, ak ide o Slovenskú republiku, a obdobnými orgánmi územnej samosprávy, ak ide o iný členský štát,
1c.
Národnou bankou Slovenska,
1d.
členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi, regionálnymi orgánmi, obcou alebo vyšším územným celkom, ak ide o Slovenskú republiku, alebo orgánmi územnej samosprávy, ak ide o iný členský štát,
1e.
centrálnou bankou členského štátu,
1f.
Európskou centrálnou bankou,
1g.
Európskou úniou,
1h.
Európskou investičnou bankou,
1i.
nečlenským štátom, ak ide o štát, ktorý je federáciou, aj subjektmi tvoriacimi federáciu,
1j.
verejnou medzinárodnou organizáciou, v ktorej je členom aspoň jeden členský štát (ďalej len „medzinárodná organizácia“),
1k.
osobou, ktorá podlieha dohľadu nad obozretnosťou jej podnikania vykonávaného Národnou bankou Slovenska alebo príslušným orgánom dohľadu členského štátu, alebo
1l.
osobou, ktorá podlieha a vyhovuje pravidlám obozretného podnikania, aspoň však v rozsahu pravidiel obozretného podnikania zabezpečených osobitnými predpismi alebo právne záväzných aktov Európskej únie,
2.
vydané emitentom, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa písmen a), b) alebo písmena c), alebo
3.
vydané inými právnickými osobami, ktorých kategórie sú uvedené v štatúte štandardného podielového fondu, ak investície do takých nástrojov peňažného trhu podliehajú ochrane investorov rovnocennej s ochranou pri nástrojoch peňažného trhu podľa prvého a druhého bodu a ak emitentom je právnická osoba,
3a.
ktorej základné imanie spolu s rezervami je aspoň 10 000 000 eur,
3b.
ktorá uverejňuje svoju účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,30)
3c.
ktorá je súčasťou skupiny obchodných spoločností, z ktorých aspoň jedna je emitentom cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov a
3d.
ktorá je určená na financovanie tejto skupiny alebo na financovanie sekuritizačných schém, ktoré využívajú likviditu poskytovanú bankou alebo zahraničnou bankou,
i)
iných prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ako sú uvedené v písmenách a) až h), najviac však do výšky 10 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde.
(2)
V majetku v štandardnom podielovom fonde sa môže nachádzať aj doplnkový likvidný majetok, ktorým sa rozumejú peňažné prostriedky v hotovosti a na bežných účtoch a krátkodobé termínované vklady spĺňajúce podmienky podľa odseku 1 písm. f), ktorých celková hodnota významne prekračuje hodnotu vkladov určenú investičnou politikou podielového fondu. Doplnkovým likvidným majetkom nie sú peňažné prostriedky určené na vyrovnanie už uzavretých obchodov s majetkom v štandardnom podielovom fonde. Hodnota doplnkového likvidného majetku v štandardnom podielovom fonde môže prekročiť 50 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde, len ak je to odôvodnené situáciou na finančnom trhu alebo v dôsledku významne zvýšeného počtu žiadostí o vyplatenie podielových listov. Správcovská spoločnosť je povinná také prekročenie spolu s uvedením dôvodov písomne oznámiť Národnej banke Slovenska bezodkladne po tom, ako toto prekročenie nastalo.
(3)
V majetku v štandardnom podielovom fonde sa nesmú nachádzať drahé kovy, a to ani vo forme certifikátov, ktoré ich zastupujú.
(4)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,
a)
podmienky na vymedzenie
1.
likvidných finančných aktív podľa odseku 1,
2.
prevoditeľných cenných papierov podľa § 3 písm. f),
3.
nástrojov peňažného trhu podľa § 3 písm. s),
b)
podrobnosti o tom, čo sa rozumie
1.
prevoditeľnými cennými papiermi a nástrojmi peňažného trhu obsahujúcimi derivát podľa § 100 ods. 6,
2.
podielovými fondmi, ktorých investičnou politikou je kopírovanie zloženia indexu podľa § 90,
c)
spôsob používania postupov a nástrojov podľa § 100 ods. 2.
Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre štandardný podielový fond
§ 89
(1)
Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 5 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde, ak ustanovenia odsekov 4 až 9, § 90, 91, 92 a 94 neustanovujú inak.
(2)
Vklady v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky nesmú tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde.
(3)
Riziko protistrany, ktorému je vystavený majetok v štandardnom podielovom fonde pri obchodoch s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu, nesmie prekročiť
a)
10 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde, ak protistranou je banka spĺňajúca podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. f),
b)
5 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde, ak protistranou je iná osoba ako banka podľa písmena a).
(4)
Národná banka Slovenska môže schválením štatútu štandardného podielového fondu zvýšiť limit podľa odseku 1 až na 10 %. Pritom celková hodnota cenných papierov emitentov, ktorých prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu tvoria viac ako 5 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde, nesmie prekročiť 40 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde. Obmedzenie podľa druhej vety sa nevzťahuje na vklady a obchody s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu s bankami, ktoré podliehajú dohľadu nad obozretným podnikaním podľa § 88 ods. 1 písm. f).
(5)
Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných jednou osobou, vkladov u tej istej osoby a rizika protistrany podľa odseku 3 voči tej istej osobe nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde, ak odsek 7 neustanovuje inak.
(6)
Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených jedným členským štátom, obcou alebo vyšším územným celkom, ak ide o Slovenskú republiku, alebo orgány územnej samosprávy, ak ide o iný členský štát, jedným nečlenským štátom alebo medzinárodnou organizáciou nesmie tvoriť viac ako 35 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde.
(7)
Hodnota dlhopisov vydaných jednou bankou alebo zahraničnou bankou v členskom štáte, ktorá podlieha dohľadu chrániacemu záujmy majiteľov dlhopisov, nesmie tvoriť viac ako 25 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde. Peňažné prostriedky získané emisiou dlhopisov musia byť investované do takých aktív, ktoré do splatnosti dlhopisov kryjú záväzky emitenta spojené s emisiou týchto dlhopisov a ktoré môžu byť pri platobnej neschopnosti emitenta prednostne použité na vyplatenie menovitej hodnoty dlhopisov a výnosu z dlhopisov. Súčet hodnoty dlhopisov nadobudnutých do majetku v štandardnom podielovom fonde podľa prvej vety nesmie prekročiť 80 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde.
(8)
Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu uvedených v odsekoch 6 a 7 sa nezahŕňa do limitu 40 % ustanoveného v odseku 4.
(9)
Limity ustanovené v odsekoch 1 až 7 sa nesmú sčítavať. Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných jednou osobou, rizika protistrany podľa odseku 3 voči tej istej osobe a vkladov v tej istej banke, ktorá je emitentom týchto cenných papierov alebo ktorej sa týka toto riziko protistrany, nesmie prekročiť 35 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde, aj keď sú tieto investície vykonávané podľa odsekov 1 až 7.
(10)
Na účely výpočtu limitov podľa odsekov 1 až 9 sa právnické osoby patriace do skupiny, za ktorú sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka podľa osobitného predpisu52) alebo podľa medzinárodných účtovných štandardov, považujú za jednu osobu. Národná banka Slovenska môže schválením štatútu štandardného podielového fondu zvýšiť limit 10 % podľa odseku 4 až na 20 %, ak ide o skupinu podľa prvej vety kontrolovanej finančnou inštitúciou.
(11)
Za dlhopisy vydané v Slovenskej republike spĺňajúce kritériá podľa odseku 7 sa považujú hypotekárne záložné listy a komunálne dlhopisy alebo komunálne obligácie vydané bankou, ktorá z peňažných prostriedkov získaných ich predajom poskytne komunálny úver obci alebo vyššiemu územnému celku, a ak sú tieto komunálne dlhopisy zaručené podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom.53) Pri dlhopisoch podľa odseku 7 vydaných v členskom štáte je správcovská spoločnosť povinná zohľadniť obdobný zoznam dlhopisov vypracovaný podľa práva tohto členského štátu, ak taký zoznam existuje.
§ 90
(1)
Hodnota akcií a dlhových cenných papierov vydaných jedným emitentom môže tvoriť až 20 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde, ak podľa jeho štatútu je investičnou politikou štandardného podielového fondu kopírovať zloženie uznaného indexu akcií alebo dlhových cenných papierov.
(2)
Index akcií alebo dlhopisov je uznaný, ak
a)
je zložený z dostatočného počtu akcií alebo dlhopisov a ich emitentov,
b)
vyjadruje s dostatočnou presnosťou celkové cenové pohyby na trhu, na ktorý sa vzťahuje,
c)
je zverejňovaný spôsobom, akým sú zverejňované kurzy akcií alebo dlhopisov, ktoré tvoria index.
(3)
Správcovská spoločnosť nesmie investovať majetok v štandardnom podielovom fonde do indexu, ak
a)
index obsahuje akúkoľvek zložku, ktorej zmena jej hodnoty má vplyv na zmenu hodnoty indexu vyšší ako 20 % alebo, ak Národná banka Slovenska zvýšila limit schválením štatútu podľa odseku 4, vyšší ako 35 %; ak ide o index s pákovým efektom, pákový efekt sa zohľadňuje pri výpočte limitu predchádzajúcej vety,
b)
ide o komoditný index, ktorý sa neskladá z rôznych komodít; pritom
1.
regionálne alebo priemyselné podkategórie jednej komodity sa na účely tohto písmena považujú za jednu komoditu,
2.
iné podkategórie jednej komodity ako podľa prvého bodu sa nepovažujú na účely tohto písmena za jednu komoditu, ak je koeficient korelácie vývoja ich hodnôt nižší ako 0,8.
c)
správcovská spoločnosť nemôže preukázať, že
1.
index má jasný a presný cieľ reprezentovať primeraný základ pre určitý trh,
2.
informácie o zložkách indexu a pravidlách pre výber zložiek indexu sú dostupné pre investorov a príslušné orgány dohľadu a
3.
nezávislosť metodiky výpočtu hodnoty indexu nie je ovplyvnená používaním postupov riadenia hotovosti, ak investičná stratégia indexu zahŕňa používanie postupov riadenia hotovosti,
d)
index bol vytvorený a vypočítaný na žiadosť jedného účastníka trhu alebo obmedzeného počtu účastníkov trhu a na základe ich požiadaviek,
e)
index má takú frekvenciu prepočítavania váhy zložiek, ktorá zabraňuje investorom, aby boli schopní sami kopírovať index, a to najmä index, ktorý má vnútrodennú alebo dennú frekvenciu prepočítavania váhy zložiek,
f)
index, ktorého úplná metóda výpočtu hodnoty indexu nie je sprístupnená investorom,
g)
údaje o výkonnosti indexu nie sú voľne prístupné pre investorov,
h)
index, ktorého zložky nie sú zverejňované zároveň s ich váhami po každom prepočítaní váh zložiek,
i)
metodiky výberu zložiek indexu a prepočítavanie váh zložiek indexu nie je založené na vopred určených pravidlách,
j)
poskytovateľ indexu prijíma platby za zaradenie zložky do indexu jej emitenta alebo poskytovateľa,
k)
metodika výpočtu hodnoty indexu umožňuje retroaktívne zmeny minulej výkonnosti indexu alebo
l)
správcovská spoločnosť nevie preukázať, že výpočet hodnoty indexu podlieha nezávislému oceňovaniu.
(4)
Národná banka Slovenska môže schválením štatútu štandardného podielového fondu zvýšiť limit 20 % podľa odseku 1 až na 35 %, ak je to odôvodnené mimoriadnymi podmienkami regulovaného trhu, na ktorom prevažuje obchodovanie s akciami alebo dlhopismi podľa odseku 1. Také zvýšenie limitu je možné len pre prevoditeľné cenné papiere vydané jedným emitentom.
(5)
Ak podľa štatútu štandardného podielového fondu je investičnou politikou kopírovanie indexu, správcovská spoločnosť je povinná pred vykonaním príslušnej investície do indexu s odbornou starostlivosťou preskúmať index a toto preskúmanie a výsledky zdokumentovať.
(6)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, čo obsahuje preskúmanie indexu podľa odseku 5.
(7)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
podielovým fondom kopírujúcim index podielový fond, ktorého investičnou stratégiou je replikovať alebo kopírovať výkonnosť indexu alebo indexov syntetickým alebo fyzickým kopírovaním,
b)
podielovým fondom kopírujúcim index s pákovým efektom podielový fond, ktorého investičnou stratégiou je dosiahnuť expozíciu s pákovým efektom voči indexu alebo expozíciu voči indexu s pákovým efektom,
c)
chybou kopírovania indexu volatilita rozdielu medzi výnosom podielového fondu kopírujúceho index a výnosom kopírovaného indexu,
d)
štandardným fondom obchodovaným na burze štandardný podielový fond alebo európsky štandardný fond, ktorého minimálne jeden podielový list alebo emisia akcií je počas obchodného dňa v rámci aspoň jedného regulovaného trhu alebo mnohostranného obchodného systému obchodovaná nepretržite minimálne s jedným tvorcom trhu, ktorý koná s cieľom zabezpečiť, aby sa trhová hodnota jeho podielových listov alebo akcií na burze významne nelíšila od čistej hodnoty jeho majetku, prípadne od indikatívnej čistej hodnoty aktív; na účely tohto písmena sa rozumie
1.
tvorcom trhu osoba, ktorá je trvale ochotná obchodovať na finančných trhoch na vlastný účet formou nákupu a predaja podielových listov štandardného podielového fondu alebo cenných papierov európskeho fondu s využitím vlastného majetku pri cenách ňou určených,
2.
indikatívnou čistou hodnotou majetku meranie vnútrodennej čistej hodnoty majetku štandardného fondu obchodovaného na burze založené na základe aktuálnych informácií počas obchodného dňa.
§ 91
(1)
Národná banka Slovenska môže schválením štatútu štandardného podielového fondu určiť, že až 100 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde možno investovať do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených ktorýmkoľvek členským štátom, obcou alebo vyšším územným celkom, ak ide o Slovenskú republiku, alebo orgánmi miestnej správy, ak ide o iný členský štát, nečlenským štátom alebo medzinárodnou organizáciou. Národná banka Slovenska schváli štatút štandardného podielového fondu, len ak je zaručená rovnaká úroveň ochrany investorov ako pri štandardných podielových fondoch, ktoré dodržiavajú pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika podľa § 89. Majetok v štandardnom podielovom fonde musí tvoriť aspoň šesť emisií prevoditeľných cenných papierov podľa prvej vety a hodnota jednej emisie podľa prvej vety nesmie tvoriť viac ako 30 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde.
(2)
Štatút podľa odseku 1 musí obsahovať aj označenie členských štátov, obce alebo vyššieho územného celku, ak ide o Slovenskú republiku, alebo územnej samosprávy, ak ide o iný členský štát, alebo označenie nečlenských štátov alebo medzinárodných organizácií, do ktorých prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, alebo nimi zaručených prevoditeľných cenných papierov, alebo nástrojov peňažného trhu sa plánuje investovať viac ako 35 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde.
(3)
Predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov a oznámenie, inzerát, plagát a ďalšie dokumenty obsahujúce propagáciu podielového fondu (ďalej len „reklamné dokumenty“) štandardného podielového fondu podľa odseku 1 musia obsahovať zrozumiteľnú informáciu o takto povolenom spôsobe investovania a údaje podľa odseku 2.
§ 92
(1)
Hodnota podielových listov akéhokoľvek podielového fondu alebo cenných papierov akéhokoľvek zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 88 ods. 1 písm. e) nesmie tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde.
(2)
Celková hodnota podielových listov špeciálnych podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré nespĺňajú podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho kolektívne investovanie, nesmie tvoriť viac ako 30 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde.
(3)
Správcovská spoločnosť pri investovaní majetku v štandardnom podielovom fonde do cenných papierov a podielových listov podľa § 88 ods. 1 písm. e) nesmie platiť z majetku v štandardnom podielovom fonde, ktorý spravuje, žiadne poplatky ani náklady spojené s vydaním alebo vyplatením podielových listov iných podielových fondov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania,
a)
ktoré spravuje alebo pre ktoré vykonáva činnosti alebo funkcie zverené podľa § 57,
b)
ktoré spravuje alebo pre ktoré vykonáva činnosti alebo funkcie zverené podľa § 57 iná správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, s ktorou táto správcovská spoločnosť tvorí skupinu s úzkymi väzbami.
(4)
Názov štandardného fondu obchodovaného na burze musí obsahovať označenie „UCITS ETF“. Iný ako štandardný fond obchodovaný na burze nemôže používať označenie „UCITS ETF“.
(5)
Ak sa hodnota podielových listov štandardného fondu obchodovaného na burze významne líši od jeho čistej hodnoty aktív, správcovská spoločnosť je povinná investorom, ktorí nadobudli podielové listy na sekundárnom trhu, umožniť vyplatenie podielového listu podľa § 13 ods. 11. Tento postup sa uplatňuje pri narúšaní fungovania trhu, ktorým je najmä chýbajúci tvorca trhu, pričom správcovská spoločnosť je povinná tieto informácie oznámiť na regulovanom trhu a uviesť, že podielové listy fondu obchodovaného na burze možno vyplatiť podielnikom priamo z majetku v tomto štandardnom fonde obchodovanom na burze.
(6)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, spôsob používania označovania podľa odseku 4 v názve štandardného fondu obchodovaného na burze.
§ 93
(1)
Správcovská spoločnosť nesmie do majetku v štandardných podielových fondoch, ktoré spravuje, alebo do svojho majetku, ak koná v spojení s akýmikoľvek podielovými fondmi, ktoré spravuje, nadobudnúť viac ako 10 % súčtu menovitých hodnôt akcií s hlasovacím právom vydaných jedným emitentom.
(2)
Správcovská spoločnosť, konajúca v spojení so štandardnými podielovými fondmi, ktoré spravuje, nesmie nadobúdať do majetku v štandardných podielových fondoch žiadne akcie s hlasovacím právom, ktoré by jej umožňovali vykonávať významný vplyv na riadenie emitenta so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v nečlenskom štáte. Správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať obmedzenia na získavanie významného vplyvu na riadení emitenta so sídlom v členskom štáte ustanovené právnymi predpismi tohto členského štátu, pričom sa zoberie do úvahy aj majetok v štandardných podielových fondoch, ktoré spravuje.
(3)
V majetku v štandardnom podielovom fonde nesmie byť viac ako
a)
10 % súčtu menovitých hodnôt akcií bez hlasovacieho práva vydaných jedným emitentom,
b)
10 % súčtu menovitých hodnôt dlhových cenných papierov vydaných jedným emitentom,
c)
25 % súčtu podielov podielových listov jedného podielového fondu, 25 % súčtu menovitých hodnôt cenných papierov zahraničného otvoreného subjektu kolektívneho investovania alebo 25 % počtu cenných papierov zahraničného otvoreného subjektu kolektívneho investovania, ak nie je možné určiť podiel na menovitej hodnote,
d)
10 % súčtu menovitých hodnôt nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom alebo 10 % celkového počtu nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom, ak nie je možné určiť podiel na menovitej hodnote.
(4)
Limity podľa odseku 3 písm. b) až d) sa nemusia zohľadniť, ak pri nadobudnutí týchto cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu nie je možné určiť celkovú menovitú hodnotu alebo celkový počet cenných papierov potrebných na výpočet príslušných limitov podľa odseku 3, správcovská spoločnosť je povinná dodržať limity podľa odseku 3 na základe odhadu chýbajúcich údajov vykonaného s odbornou starostlivosťou a bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o prekročení príslušných limitov. Na postup Národnej banky Slovenska a správcovskej spoločnosti sa vzťahuje § 94.
(5)
Obmedzenia podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na
a)
prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané alebo zaručené Slovenskou republikou, členským štátom, orgánom územnej samosprávy Slovenskej republiky alebo členského štátu,
b)
prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané alebo zaručené nečlenským štátom,
c)
prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané medzinárodnou organizáciou,
d)
akcie, ktoré tvoria podiel štandardného podielového fondu na základnom imaní spoločnosti založenej v nečlenskom štáte, ktorá investuje svoj majetok hlavne do cenných papierov emitentov so sídlom v tomto štáte, ak je držanie takého podielu podľa právneho poriadku tohto štátu jediným spôsobom, ako možno investovať majetok v štandardnom podielovom fonde do cenných papierov emitentov so sídlom v tomto štáte, to platí, len ak spoločnosť založená v nečlenskom štáte dodržiava limity podľa § 89 a 92 a odsekov 1 až 4 a ak sa pri ich prekročení primerane uplatňujú pravidlá podľa § 94.
(6)
Na účely odsekov 1 a 2 konaním v spojení s akýmikoľvek štandardnými podielovými fondmi, ktoré správcovská spoločnosť spravuje, sa rozumie investovanie vlastného majetku správcovskej spoločnosti do cenných papierov emitenta, ktorého cenné papiere sa nachádzajú v majetku ktoréhokoľvek ňou spravovaného štandardného podielového fondu alebo sa plánujú nadobudnúť do majetku ktoréhokoľvek ňou spravovaného štandardného podielového fondu.
§ 94
(1)
Správcovská spoločnosť môže prekročiť limity a obmedzenia podľa § 89 až 93 len pri uplatnení predkupných práv na upisovanie vyplývajúcich z prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré sa nachádzajú v majetku v štandardnom podielovom fonde.
(2)
Správcovská spoločnosť nemôže obchádzať pravidlá a limity na obmedzenie a rozloženie rizika takým spôsobom, že okrem priamych investícií majetku v štandardnom podielovom fonde do nástrojov podľa § 88 ods. 1 písm. a) až d) a f) až i) investuje zároveň majetok v štandardnom podielovom fonde aj do cenných papierov špeciálnych podielových fondov kvalifikovaných investorov alebo obdobných zahraničných finančných nástrojov, ktorých podkladové aktíva sú vystavené riziku voči tomu istému emitentovi, tej istej banke, tej istej protistrane alebo ich výnos je odvodený od rovnakých aktív ako tie, ktoré tvoria majetok v štandardnom podielovom fonde.
(3)
Obmedzenia týkajúce sa majetku v štandardnom podielovom fonde podľa § 89 až 93 sa nepoužijú na obdobie prvých šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na vytvorenie štandardného podielového fondu.
(4)
Ak dôjde k prekročeniu podielov a obmedzení uvedených v § 89 až 93 v dôsledku príčin, ktoré nemôže správcovská spoločnosť ovplyvniť, alebo v dôsledku uplatnenia predkupných práv podľa odseku 1, správcovská spoločnosť musí bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Národnej banke Slovenska a bezodkladne vykonať opatrenia na zosúladenie s limitmi a obmedzeniami podľa § 89 až 93 s prihliadnutím na záujmy podielnikov; tým nie je dotknutá povinnosť správcovskej spoločnosti postupovať podľa prvej vety pri vedomom porušení obmedzení uvedených v § 89 až 93 alebo v dôsledku zanedbania odbornej starostlivosti. Predaje majetku na účel zosúladenia zloženia majetku v štandardnom podielovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa § 89 až 93 musia mať prednosť pred ostatnými predajmi. Povinnosť vykonať opatrenia podľa prvej a druhej vety nezaniká udelením sankcie podľa § 202.
(5)
Národná banka Slovenska môže správcovskej spoločnosti určiť lehotu na zosúladenie zloženia majetku v štandardnom podielovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa § 89 až 93; tým nie je dotknuté právo Národnej banky Slovenska udeliť správcovskej spoločnosti sankciu za porušenie ustanovení § 89 až 93. Lehotu určenú podľa prvej vety môže Národná banka Slovenska predĺžiť len na žiadosť správcovskej spoločnosti podanú najneskôr v posledný deň lehoty na zosúladenie zloženia majetku v štandardnom podielovom fonde a ak je to odôvodnené záujmom ochrany podielnikov.
§ 95
(1)
Majetok v štandardnom podielovom fonde nesmie byť použitý na poskytnutie pôžičiek, darov, úverov ani na akékoľvek zabezpečenie záväzkov iných osôb. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 88 a 100.
(2)
Správcovská spoločnosť môže nadobúdať do majetku v štandardnom podielovom fonde prevoditeľné cenné papiere, podielové listy a cenné papiere podľa § 88 ods. 1 písm. e), finančné deriváty podľa § 88 ods. 1 písm. g) a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. b) a h), aj keď neboli úplne splatené.
§ 96
Správcovská spoločnosť nesmie pri správe majetku v štandardnom podielovom fonde uskutočňovať nekryté predaje, ktorými sa rozumie predaj prevoditeľných cenných papierov, podielových listov a cenných papierov podľa § 88 ods. 1 písm. e), finančných derivátov podľa § 88 ods. 1 písm. g) a nástrojov peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. b) a h), ktoré nie sú v majetku v štandardnom podielovom fonde.
§ 97
(1)
Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v štandardnom podielovom fonde možno prijať, len ak je to v súlade so záujmami podielnikov a ak to umožňuje jeho štatút, a len so splatnosťou do jedného roka od vzniku práva čerpať úver alebo pôžičku. Tým nie je dotknutá možnosť nadobudnúť do majetku v štandardnom podielovom fonde cudziu menu prostredníctvom prijatia pôžičky na základe dohody o vzájomnom poskytnutí pôžičky s inou osobou, ktorej prostredníctvom si štandardný podielový fond požičia od zmluvnej strany určenú čiastku v cudzej mene a zároveň štandardný podielový fond požičia tomuto subjektu ekvivalentnú čiastku v inej mene prepočítanú aktuálnym spotovým kurzom s trhovými úrokovými sadzbami pre príslušné meny a rovnakým pevným dňom splatnosti na účel zabezpečenia sa voči menovému riziku.
(2)
Súhrn peňažných prostriedkov z prijatých peňažných pôžičiek a úverov nesmie presiahnuť 10 % hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde.
§ 98
Práva k cenným papierom v majetku v štandardnom podielovom fonde vykonáva správcovská spoločnosť v súlade s jeho štatútom a len v záujme podielnikov.
ŠTVRTÁ HLAVA
RIADENIE RIZÍK
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 99
(1)
Na účely tohto zákona sa rozlišujú najmä tieto druhy rizík:
a)
riziko protistrany znamená riziko straty pre štandardný podielový fond vyplývajúce zo skutočnosti, že protistrana v rámci uzavretého obchodu by si nesplnila svoje záväzky pred konečným vyrovnaním peňažných tokov v rámci obchodu,
b)
trhové riziko znamená riziko straty pre štandardný podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v štandardnom podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií a komodít alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta,
c)
operačné riziko znamená riziko straty pre štandardný podielový fond vyplývajúce z neprimeraných vnútorných postupov a zlyhaní v súvislosti s osobami a so systémami správcovskej spoločnosti alebo z vonkajších udalostí a zahŕňa právne a dokumentačné riziko a riziko vyplývajúce z postupov obchodovania, vysporiadania a oceňovania vykonávaných v mene štandardného podielového fondu,
d)
riziko likvidity znamená riziko, že sa pozícia v majetku v štandardnom podielovom fonde nebude môcť predať, zlikvidovať alebo uzatvoriť za obmedzených nákladov a za dostatočne krátky čas, čím sa ohrozí schopnosť správcovskej spoločnosti dodržiavať povinnosť kedykoľvek na žiadosť podielnika bezodkladne vyplatiť podielový list.
(2)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, ďalšie riziká, ktoré sa rozlišujú na účely riadenia rizík.
§ 100
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná pri správe majetku v štandardnom podielovom fonde zriadiť a udržiavať systém riadenia rizík umožňujúci priebežné sledovanie a meranie rizika pozícií a ich vplyv na celkové riziko spojené s investovaním majetku v štandardnom podielovom fonde a používať postupy na presné a objektívne ocenenie finančných derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu.
(2)
Ak je to uvedené v štatúte štandardného podielového fondu, možno v prospech majetku alebo na ťarchu majetku v štandardnom podielovom fonde používať postupy a nástroje vzťahujúce sa na prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, a to len na účel efektívneho riadenia investícií majetku v štandardnom podielovom fonde a za podmienok a limitov uvedených v štatúte štandardného podielového fondu. Ak využívanie týchto postupov a nástrojov zahŕňa využívanie derivátov, tieto limity musia byť v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona.
(3)
Postupy a nástroje podľa odseku 2 možno využívať len v takom rozsahu, aby sa nezmenil spôsob investovania majetku v štandardnom podielovom fonde a jeho investičná politika určená štatútom štandardného podielového fondu, aby neprinášali ďalšie podstatné riziká v porovnaní s pôvodnou politikou rizík popísanou v reklamných dokumentoch a ich využívanie musí byť v súlade s najlepšími záujmami podielnikov štandardného podielového fondu. Ak sa pri používaní postupov a nástrojov podľa odseku 2 uzatvárajú zmluvy o pôžičke cenného papiera, dohody o predaji a spätnom nákupe alebo dohody o nákupe a spätnom predaji, Národná banka Slovenska môže ustanoviť podmienky, ktoré obsahujú tieto zmluvy a dohody.
(4)
Všetky provízie a poplatky, ktoré správcovská spoločnosť prijíma v súvislosti s používaním postupov a nástrojov podľa odseku 2, upravené o hodnoty priamych a nepriamych prevádzkových nákladov, patria do majetku v štandardnom podielovom fonde.
(5)
Celkové riziko týkajúce sa finančných derivátov, ktorému je štandardný podielový fond vystavený, nesmie prekročiť čistú hodnotu majetku v štandardnom podielovom fonde. Pri výpočte celkového rizika podľa prvej vety sa zohľadňuje aktuálna hodnota podkladových nástrojov finančných derivátov, riziko protistrany, predpokladané budúce pohyby na finančnom trhu a zostávajúca doba do uzavretia pozícií finančných derivátov.
(6)
Investície do finančných derivátov môžu pri dodržaní limitov podľa § 89 ods. 8 až 10 tvoriť časť investičnej politiky správcovskej spoločnosti s majetkom v štandardnom podielovom fonde. Pri investovaní do finančných derivátov sa na účely výpočtu limitov podľa § 89 započítavajú aj hodnoty podkladových nástrojov týchto finančných derivátov; to neplatí pre investície do finančných derivátov, ktorých podkladovým nástrojom sú indexy spĺňajúce podmienky podľa § 90 ods. 2.
(7)
Ak prevoditeľný cenný papier alebo nástroj peňažného trhu obsahuje derivát, tento derivát sa musí zohľadniť pri dodržiavaní obmedzení podľa tohto zákona.
(8)
Ak v majetku v štandardnom podielovom fonde je finančný derivát, ktorý vyžaduje dodanie podkladového finančného nástroja tohto derivátu, alebo protistrana má právo žiadať dodanie tohto podkladového nástroja, správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť v majetku v štandardnom podielovom fonde krytie, ktorým sa rozumie dostatočný počet podkladových finančných nástrojov príslušného derivátu alebo dostatok peňažných prostriedkov alebo iných likvidných aktív, ktoré je možné použiť na kúpu dodávaného podkladového finančného nástroja a je zabezpečené, že takú kúpu je možné vykonať k požadovanému dátumu dodania podkladového nástroja.
(9)
Správcovská spoločnosť pri správe majetku v štandardnom podielovom fonde nesmie uzatvárať obchody s finančnými derivátmi, pri ktorých by sa podľa odseku 7 vyžadovalo krytie vo forme aktív, ktoré nie je možné nadobúdať do majetku v štandardnom podielovom fonde v súlade s investičnou politikou príslušného štandardného podielového fondu.
(10)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,
a)
spôsob krytia záväzkov súvisiacich s finančnými derivátmi v majetku v štandardnom podielovom fonde,
b)
podmienky, ktoré obsahujú zmluvy o pôžičke cenného papiera, dohody o predaji a spätnom nákupe a dohody o nákupe a spätnom predaji podľa odseku 3.
(11)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, podrobnosti o systéme riadenia rizík pri správe majetku v štandardnom podielovom fonde podľa odseku 1 a o funkcii riadenia rizík.
§ 101
Politika riadenia rizík
(1)
Na účely zabezpečenia povinností podľa § 100 ods. 1 je správcovská spoločnosť povinná zaviesť, uplatňovať a udržovať primeranú a zdokumentovanú politiku riadenia rizík, v ktorej identifikuje riziká, ktorým sú alebo ktorým by mohli byť vystavené štandardné podielové fondy, ktoré spravuje.
(2)
Politika riadenia rizík musí obsahovať najmä také postupy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby správcovská spoločnosť mohla pre každý štandardný podielový fond, ktorý spravuje, posúdiť vystavenie sa štandardného podielového fondu voči trhovému riziku, operačnému riziku, riziku likvidity a riziku protistrany, ako aj vystavenie sa štandardného podielového fondu voči všetkým ostatným významným rizikám. Na účely riadenia rizík sa za významné riziká považujú také riziká, ktoré môžu byť očakávané s rozumnou mierou istoty, že sa dotknú záujmov investorov.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná v politike riadenia rizík vymedziť najmä
a)
postupy, nástroje a opatrenia, ktoré umožnia správcovskej spoločnosti plnenie povinností podľa § 102 a 103, a
b)
rozdelenie zodpovedností súvisiacich s riadením rizík v rámci správcovskej spoločnosti.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, že politika riadenia rizík podľa odsekov 1 až 3 vymedzuje podmienky, obsah a pravidelnosť správ o výkone funkcie riadenia rizík podávaných predstavenstvu, vrcholovému manažmentu a dozornej rade.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná pri plnení povinností podľa odsekov 1 až 4 zohľadniť povahu, rozsah a zložitosť svojej činnosti a štandardných podielových fondov, ktoré spravuje.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná posudzovať, sledovať a pravidelne preskúmavať
a)
primeranosť a účinnosť politiky riadenia rizík, ako postupov, nástrojov a opatrení podľa § 102 a 103,
b)
mieru, do akej správcovská spoločnosť dodržiava politiku riadenia rizík a postupy, nástroje a opatrenia podľa § 102 a 103,
c)
primeranosť a účinnosť opatrení prijatých na riešenie akýchkoľvek nedostatkov pri výkone postupov riadenia rizík.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska každú podstatnú zmenu v systéme riadenia rizík.
§ 102
Meranie a riadenie rizík
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná prijať primerané a účinné postupy, nástroje a opatrenia na
a)
priebežné meranie a riadenie rizík, ktorým sú vystavené alebo ktorým by mohli byť vystavené štandardné podielové fondy, ktoré spravuje,
b)
zabezpečenie dodržiavania limitov celkového rizika a rizika protistrany.
(2)
Postupy, nástroje a opatrenia podľa odseku 1 musia byť primerané vzhľadom na povahu, rozsah a zložitosť činnosti správcovskej spoločnosti a štandardných podielových fondov, ktoré spravuje, a musia byť v súlade s rizikovými profilmi týchto štandardných podielových fondov.
(3)
Na účely odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná pre každý štandardný podielový fond, ktorý spravuje,
a)
zaviesť také opatrenia a postupy na meranie rizík, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby riziká spojené s pozíciami portfólia a ich vplyv na jeho celkový rizikový profil boli presne merané na základe riadnych a spoľahlivých údajov a aby opatrenia a postupy na meranie rizík boli náležitým spôsobom zdokumentované,
b)
vykonávať spätné testovanie s cieľom preskúmať funkčnosť opatrení na meranie rizík, ktoré zahŕňa predpovede a odhady založené na príslušných modeloch, ak správcovská spoločnosť vypočítava celkové riziko podľa § 100 ods. 4 spôsobom podľa § 103 ods. 1 písm. b),
c)
vykonávať pravidelné stresové testy a analýzy scenárov s cieľom zohľadniť riziká vyplývajúce z potenciálnych zmien trhových podmienok, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na spravované štandardné podielové fondy, ak správcovská spoločnosť vypočítava celkové riziko podľa § 100 ods. 4 spôsobom podľa § 103 ods. 1 písm. b),
d)
zaviesť, uplatňovať a udržovať zdokumentovaný systém vnútorných limitov týkajúci sa opatrení používaných na riadenie a kontrolu príslušných rizík pre každý štandardný podielový fond, zohľadňujúci všetky riziká, ktoré môžu byť významné pre príslušný štandardný podielový fond, a zabezpečujúci súlad s rizikovým profilom príslušného štandardného podielového fondu,
e)
zabezpečiť, aby aktuálna úroveň rizík zodpovedala systému vnútorných rizikových limitov podľa písmena d) každého príslušného štandardného podielového fondu,
f)
zaviesť, uplatňovať a zachovávať primerané postupy, ktoré pri skutočnom alebo predpokladanom porušení systému vnútorných rizikových limitov podľa písmena d) zabezpečia včasné nápravné opatrenia v najlepšom záujme podielnikov príslušných štandardných podielových fondov,
g)
zdržať sa výhradného alebo automatického spoliehania sa len na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami25ha) pri posudzovaní kreditnej kvality aktív štandardných podielových fondov.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná zriadiť a udržiavať primeraný systém riadenia rizika likvidity s cieľom zabezpečiť plnenie jej povinnosti na žiadosť podielnikov bezodkladne vyplácať podielové listy štandardného podielového fondu podľa § 13 ods. 11.
(5)
Ak je to potrebné, správcovská spoločnosť je povinná vykonávať stresové testy, ktoré umožnia posúdiť riziko likvidity majetku v štandardnom podielovom fonde za mimoriadnych okolností.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, že pri každom štandardnom podielovom fonde, ktorý spravuje, je profil likvidity investícií štandardného podielového fondu primeraný z hľadiska postupov a podmienok vyplácania podielových listov určených v štatúte štandardného podielového fondu.
(7)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,
a)
dodatočné náležitosti predajného prospektu štandardného podielového fondu a ročnej správy o hospodárení s majetkom v štandardnom podielovom fonde týkajúce sa finančných derivátov a merania a riadenia rizík v štandardnom podielovom fonde a
b)
podrobnosti o
1.
vykonávaní spätného testovania podľa odseku 3 písm. b),
2.
vykonávaní stresového testovania podľa odseku 3 písm. c) a
c)
kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky na stresové testovanie.
§ 103
Výpočet celkového rizika
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná vypočítavať celkové riziko podľa § 100 ods. 4 ako
a)
dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované používaním finančných derivátov, a to vrátane cenných papierov obsahujúcich derivát podľa § 100 ods. 6, ktoré podľa § 100 ods. 4 nesmú presiahnuť celkovú čistú hodnotu majetku v štandardnom podielovom fonde alebo
b)
trhové riziko majetku v štandardnom podielovom fonde.
(2)
Celkové riziko podľa § 100 ods. 4 v zbernom fonde sa vypočíta kombináciou vlastného celkového rizika zberného fondu podľa § 100 ods. 4 vyplývajúceho z finančných nástrojov podľa odseku § 108 ods. 2 písm. b) s
a)
aktuálnym celkovým rizikom hlavného fondu v pomere k investícii zberného fondu do hlavného fondu alebo
b)
potenciálnym maximálnym celkovým rizikom hlavného fondu uvedeným v jeho štatúte v pomere k investícii zberného fondu do hlavného fondu.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná celkové riziko podľa § 100 ods. 4 vypočítavať minimálne raz za deň.
(4)
Ak správcovská spoločnosť vypočítava celkové riziko ako riziko podľa odseku 1 písm. a), je povinná vypočítavať celkové riziko záväzkovým prístupom. Ak správcovská spoločnosť vypočítava celkové riziko ako riziko podľa odseku 1 písm. b), je povinná vypočítavať celkové riziko prístupom hodnoty v riziku; hodnotou v riziku sa rozumie ukazovateľ maximálnej očakávanej straty na danej úrovni spoľahlivosti v konkrétnom časovom období.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby metóda zvolená na meranie celkového rizika podľa odseku 4 bola vhodná pre príslušný štandardný podielový fond, pričom je povinná zohľadniť investičnú stratégiu príslušného štandardného podielového fondu, druhy a zložitosť finančných derivátov v majetku v príslušnom štandardnom podielovom fonde a ich podiel na majetku v príslušnom štandardnom podielovom fonde.
(6)
Ak správcovská spoločnosť pri správe štandardného podielového fondu podľa § 100 ods. 2 používa postupy a nástroje zahŕňajúce repo obchody alebo pôžičky cenných papierov, ktorých cieľom je zvýšenie pákového efektu alebo úrovne trhového rizika, správcovská spoločnosť je povinná zohľadniť tieto operácie pri výpočte celkového rizika podľa § 100 ods. 4.
§ 104
Záväzkový prístup
(1)
Ak správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika podľa § 100 ods. 4 príslušného štandardného podielového fondu záväzkový prístup, je povinná tento prístup uplatniť na všetky pozície vo finančných derivátoch, a to vrátane cenných papierov obsahujúcich derivát podľa § 100 ods. 6, a to bez ohľadu na to, či sú použité ako súčasť investičnej politiky štandardného podielového fondu na účely zníženia rizika alebo na účely efektívneho riadenia investícií majetku v štandardnom podielovom fonde podľa § 100 ods. 2 a 3.
(2)
Pri výpočte celkového rizika podľa § 100 ods. 4 záväzkovým prístupom je správcovská spoločnosť povinná každú pozíciu vo finančnom deriváte konvertovať na trhovú hodnotu ekvivalentnej pozície v podkladovom nástroji tohto finančného derivátu.
(3)
Ak použitie finančných derivátov nevytvára dodatočné zvýšenie úrovne rizika v majetku v štandardnom podielovom fonde, správcovská spoločnosť nemusí pozíciu v podkladovom nástroji takého finančného derivátu zahrnúť do záväzkov.
(4)
Správcovská spoločnosť môže pri výpočte celkového rizika zohľadniť opatrenia o zabezpečení pred rizikom straty a opatrenia o vzájomnom započítaní, len ak tieto opatrenia prihliadajú na zjavné a významné riziká a vedú k jasnému zníženiu úrovne rizika.
(5)
Ak správcovská spoločnosť použije záväzkový prístup, do výpočtu celkového rizika nemusí zahrnúť záväzky z prijatých pôžičiek a úverov podľa § 97.
(6)
Ak možno podľa štatútu štandardného podielového fondu v prospech majetku alebo na ťarchu majetku v štandardnom podielovom fonde používať postupy a nástroje vzťahujúce sa na prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu na účel efektívneho riadenia investícií majetku v štandardnom podielovom fonde a použitie týchto postupov a nástrojov vytvára ďalšie pákové efekty prostredníctvom reinvestovania zábezpeky, použitie týchto postupov a nástrojov je správcovská spoločnosť povinná zohľadniť pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom.
(7)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,
a)
metódy konverzie pozícií vo finančných derivátoch podľa odseku 2 pre jednotlivé druhy finančných derivátov,
b)
kritériá na určenie finančných derivátov, ktoré nevytvárajú dodatočné zvýšenie úrovne rizika v majetku v štandardnom podielovom fonde podľa odseku 3,
c)
spôsoby zohľadnenia opatrení na zabezpečenie pred rizikom straty a opatrení na vzájomné započítanie podľa odseku 4 pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom,
d)
spôsoby zohľadnenia postupov a nástrojov podľa odseku 6 pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom,
e)
iné podrobnosti o výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom.
§ 105
Prístup hodnoty v riziku
(1)
Ak správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika podľa § 100 ods. 4 príslušného štandardného podielového fondu prístup hodnoty v riziku, je povinná tento prístup uplatniť na všetky pozície v majetku v štandardnom podielovom fonde.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná pri používaní prístupu hodnoty v riziku určovať podľa § 102 ods. 3 písm. d) limit maximálnej hodnoty v riziku v súlade s jeho definovaným rizikovým profilom.
(3)
Pri používaní prístupu hodnoty v riziku je správcovská spoločnosť povinná primerane k rizikovému profilu a investičnej stratégii príslušného štandardného podielového fondu použiť na výpočet celkového rizika metódu relatívnej hodnoty v riziku alebo metódu absolútnej hodnoty v riziku.
(4)
Na žiadosť Národnej banky Slovenska je správcovská spoločnosť povinná preukázať, že metóda zvolená podľa odseku 3 je pre príslušný štandardný podielový fond primeraná. Rozhodnutie správcovskej spoločnosti o používaní príslušnej metódy a jeho podkladové predpoklady a zdôvodnenie musia byť riadne zdokumentované.
(5)
Metóda zvolená podľa odseku 3 musí byť používaná nepretržite.
(6)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,
a)
spôsob výpočtu celkového rizika metódou relatívnej hodnoty v riziku,
b)
spôsob výpočtu celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku,
c)
kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky pre prístup hodnoty v riziku,
d)
maximálny limit, ktorý sa nemôže prekročiť pri používaní metódy absolútnej hodnoty v riziku,
e)
iné podrobnosti o výpočte celkového rizika prístupom hodnoty v riziku.
§ 106
Riziko protistrany a koncentrácie emitenta
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, že riziko protistrany vyplývajúce z finančných derivátov uzavretých mimo regulovaného trhu nepresiahne limity podľa § 89.
(2)
Pri výpočte rizika príslušnej protistrany podľa § 89 ods. 3 je správcovská spoločnosť povinná použiť kladné trhové ocenenie finančného derivátu uzavretého mimo regulovaného trhu s príslušnou protistranou.
(3)
Správcovská spoločnosť môže vzájomne započítať pozície vo finančných derivátoch v majetku v príslušnom štandardnom podielovom fonde s rovnakou protistranou, len ak je schopná právne vymáhať dohody o vzájomnom započítaní uzavreté s protistranou v mene štandardného podielového fondu. Vzájomné započítanie je možné iba vo vzťahu k finančným derivátom uzavretým mimo regulovaného trhu s rovnakou protistranou a nie je možné vo vzťahu k iným pozíciám v majetku v príslušnom štandardnom podielovom fonde s rovnakou protistranou.
(4)
Správcovská spoločnosť môže znížiť riziko protistrany podľa § 89 ods. 3 prostredníctvom prijatia zábezpeky. Prijatá zábezpeka musí byť dostatočne likvidná, aby mohla byť rýchlo predaná za cenu, ktorá sa blíži k jej oceneniu pred predajom.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná prijať vnútorný akt riadenia o prijatí zábezpeky do majetku v štandardnom podielovom fonde, ktorý obsahuje aj pravidlá na uplatňovanie zrážky pri oceňovaní zábezpeky vo vzťahu ku každej triede aktív, ktoré sú prijaté ako zábezpeka, a pravidlá pre reinvestovanie zábezpeky, ak je prijatou zábezpekou hotovosť.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná pri výpočte rizika protistrany podľa § 89 ods. 3 zohľadniť zábezpeku, ak správcovská spoločnosť poskytuje v mene štandardného podielového fondu zábezpeku protistrane v rámci finančného derivátu uzavretého mimo regulovaného trhu. Poskytnutú zábezpeku môže správcovská spoločnosť zohľadniť v čistej výške, len ak je správcovská spoločnosť schopná právne vymáhať dohody o vzájomnom započítaní uzavreté s touto protistranou v mene štandardného podielového fondu.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná vypočítavať limity podľa § 89 výhradne podľa záväzkového prístupu na základe pozícií v podkladových nástrojoch vyplývajúcich z použitia finančných derivátov.
(8)
Správcovská spoločnosť je povinná zahrnúť do výpočtu limitu podľa § 89 ods. 5 každú pozíciu voči riziku protistrany, ktorému je vystavený majetok v štandardnom podielovom fonde pri obchodoch s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu.
(9)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov,
a)
požiadavky na zábezpeku, prostredníctvom ktorej správcovská spoločnosť môže znížiť riziko protistrany,
b)
pravidlá na výpočet limitov podľa § 89 až 93.
§ 107
Postupy na oceňovanie derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť overenie ocenenia pozícií vo finančných derivátoch uzavretých mimo regulovaného trhu v majetku v štandardnom podielovom fonde; tým nie je dotknuté ustanovenie § 88 ods. 1 písm. g). Predmetom overenia podľa prvej vety je zistenie, či sú pozície vo finančných derivátoch ocenené reálnou hodnotou, ktorá sa nezakladá iba na trhových kotáciách protistrán vo finančných derivátoch uzatváraných mimo regulovaného trhu.
(2)
Ocenenie finančného derivátu musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
ako základ ocenenia slúži spoľahlivá aktuálna trhová hodnota nástroja, alebo, ak taká hodnota nie je k dispozícii, model oceňovania s využitím adekvátnej uznávanej metodológie,
b)
overovanie oceňovania podľa odseku 1 vykonáva
1.
príslušná iná osoba, ktorá je nezávislá od protistrany finančného derivátu uzavretého mimo regulovaného trhu, a to v primeraných časových intervaloch a takým spôsobom, aby toto overenie mohla správcovská spoločnosť skontrolovať, alebo
2.
útvar v rámci správcovskej spoločnosti, ktorý je nezávislý od oddelenia zodpovedného za riadenie investícií a ktorý je na taký účel primerane vybavený.
(3)
Na účely odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná zaviesť, uplatňovať a zachovávať opatrenia a postupy, ktoré zabezpečia vhodné, transparentné a reálne oceňovanie pozícií vo finančných derivátoch uzatváraných mimo regulovaného trhu v majetku v štandardnom podielovom fonde.
(4)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť primerané, presné a nezávislé zistenie reálnej hodnoty finančných derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu.
(5)
Opatrenia a postupy podľa odseku 3 musia byť primerané a proporčné vzhľadom na povahu a zložitosť príslušných finančných derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu.
(6)
Ak sa na opatreniach a postupoch týkajúcich sa oceňovania derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu zúčastňujú iné osoby, správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať vo vzťahu k týmto iným osobám povinnosti podľa § 57 ods. 6.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná na účely zabezpečenia povinností podľa odsekov 1 až 5 vymedziť funkcii riadenia rizík konkrétne úlohy a zodpovednosti vo vzťahu k týmto povinnostiam.
(8)
Správcovská spoločnosť je povinná opatrenia a postupy podľa odseku 3 riadne zdokumentovať.
PIATA HLAVA
HLAVNÝ FOND A ZBERNÝ FOND
§ 108
(1)
Zberným fondom je štandardný podielový fond, podfond strešného štandardného podielového fondu, európsky štandardný fond alebo podfond európskeho štandardného fondu, ktorého štatút alebo zakladajúce dokumenty umožňujú investovať aspoň 85 % hodnoty jeho majetku do podielových listov alebo cenných papierov hlavného fondu. Majetok v zbernom fonde, ktorý je vytvorený podľa tohto zákona, nemusí byť investovaný na princípe obmedzenia a rozloženia rizika. Na zberný fond, ktorý je vytvorený podľa tohto zákona, sa nevzťahujú ustanovenia § 88, 89, 92 a § 93 ods. 3 písm. c).
(2)
Najviac 15 % hodnoty majetku v zbernom fonde, ktorý je vytvorený podľa tohto zákona, môže tvoriť
a)
doplnkový likvidný majetok podľa § 88 ods. 2,
b)
finančné deriváty, pri dodržaní podmienok podľa tohto zákona, ktoré sa môžu použiť iba na účely zabezpečenia proti riziku.
(3)
Hlavným fondom je štandardný podielový fond, podfond strešného štandardného podielového fondu, európsky štandardný fond alebo podfond európskeho štandardného fondu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
a)
aspoň jedným z jeho podielnikov je zberný fond,
b)
nie je sám zberným fondom a
c)
v jeho majetku nie sú podielové listy akéhokoľvek zberného fondu.
(4)
Ak do hlavného fondu investujú aspoň dva zberné fondy, považuje sa to na účely § 83 ods. 1 za zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti; tým nie je vylúčené zhromažďovanie peňažných prostriedkov aj od iných investorov, ak to štatút hlavného fondu nevylučuje.
(5)
Ak do hlavného fondu, ktorý je štandardným podielovým fondom alebo podfondom štandardného podielového fondu (ďalej len „tuzemský hlavný fond“), investuje jeden alebo viac zberných fondov, ktoré sú európskymi štandardnými fondmi alebo podfondmi európskych štandardných fondov (ďalej len „európsky zberný fond“), a zároveň sa do tohto hlavného fondu nezhromažďujú peňažné prostriedky od verejnosti v inom členskom štáte, ustanovenia § 139 až 141 a § 198 ods. 3 sa nepoužijú.
(6)
Ak do hlavného fondu, ktorý je európskym štandardným fondom alebo podfondom európskeho štandardného fondu (ďalej len „európsky hlavný fond“), investuje jeden alebo viac zberných fondov, ktoré sú štandardnými podielovými fondmi alebo podfondmi strešných štandardných podielových fondov (ďalej len „tuzemský zberný fond“), a zároveň sa do tohto hlavného fondu nezhromažďujú peňažné prostriedky od verejnosti v Slovenskej republike, ustanovenia § 142 až 144 a § 198 ods. 3 sa nepoužijú.
(7)
Ustanovenia § 109 až 117 vzťahujúce sa na správcovskú spoločnosť sa vzťahujú na zahraničnú správcovskú spoločnosť podľa § 60 ods. 2 pri správe zberných fondov a hlavných fondov vytvorených podľa tohto zákona rovnako.
(8)
Ak ide o európsky hlavný fond alebo európsky zberný fond, ktorý je zahraničnou investičnou spoločnosťou, a tento európsky hlavný fond alebo európsky zberný fond je samospravovaný, ustanovenia § 109 až 117 vzťahujúce sa na správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť európskeho hlavného fondu alebo európskeho zberného fondu sa vzťahujú na tento hlavný fond alebo zberný fond rovnako.
(9)
Ustanovenia § 109 až 117 sa nevzťahujú na správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť, ktoré spravujú európsky hlavný fond alebo európsky zberný fond, a depozitárov a audítorov alebo audítorské spoločnosti týchto európskych hlavných fondov alebo európskych zberných fondov.
Spolupráca medzi správcovskými spoločnosťami hlavného fondu a zberného fondu
§ 109
(1)
Správcovská spoločnosť spravujúca hlavný fond je povinná poskytnúť správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej zberný fond všetky dokumenty a informácie potrebné na plnenie jej povinností podľa tohto zákona alebo podľa príslušného právneho predpisu domovského členského štátu zberného fondu. Na tento účel sú osoby podľa prvej vety povinné uzavrieť písomnú zmluvu; ak sú hlavný fond a zberný fond spravované tou istou správcovskou spoločnosťou, je správcovská spoločnosť povinná vypracovať vnútorné pravidlá činnosti zabezpečujúce súlad s ustanoveniami tohto zákona alebo príslušného právneho predpisu domovského členského štátu hlavného fondu alebo zberného fondu vzťahujúcimi sa na zberný fond alebo hlavný fond. Zmluvu podľa druhej vety je správcovská spoločnosť spravujúca zberný fond povinná na požiadanie bezplatne poskytnúť podielnikovi zberného fondu.
(2)
Ak nie je platne uzavretá zmluva podľa odseku 1, do podielových listov alebo cenných papierov hlavného fondu je možné investovať majetok v zbernom fonde len do limitu ustanoveného podľa § 92 ods. 1.
(3)
Vnútorné pravidlá činnosti podľa odseku 1 musia zahŕňať dostatočné opatrenia na zmiernenie konfliktov záujmov, ktoré môžu vzniknúť medzi záujmami podielnikov zberných fondov a záujmami podielnikov hlavných fondov alebo medzi záujmami podielnikov zberného fondu a záujmami iných podielnikov hlavného fondu, ak ich dostatočne neriešia opatrenia, ktoré správcovská spoločnosť uplatňuje na zabezpečenie súladu s § 43 až 46.
(4)
Ak sú hlavný fond a zberný fond tuzemským hlavným fondom a tuzemským zberným fondom, správcovské spoločnosti spravujúce zberný fond a hlavný fond sú povinné v zmluve podľa odseku 1 dohodnúť rozhodné právo Slovenskej republiky vo vzťahu k tejto zmluve a príslušnosť súdov Slovenskej republiky na riešenie sporov z tejto zmluvy.
(5)
Ak sú hlavný fond a zberný fond vytvorené v rôznych členských štátoch, správcovské spoločnosti spravujúce zberný fond a hlavný fond sú povinné v zmluve podľa odseku 1 dohodnúť rozhodné právo jedného z týchto členských štátov vo vzťahu k tejto zmluve a príslušnosť súdov tohto členského štátu na riešenie sporov z tejto zmluvy.
(6)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náležitosti zmluvy a obsah vnútorných pravidiel činnosti podľa odseku 1.
§ 110
(1)
Správcovské spoločnosti spravujúce hlavný fond a zberný fond sú povinné koordinovať načasovanie výpočtu a zverejňovania čistej hodnoty majetku v hlavnom fonde a zbernom fonde s cieľom zabrániť vzniku rozdielov v hodnotách ich podielov a zneužívaniu týchto rozdielov vyplývajúceho z nevhodného načasovania výpočtu a zverejňovania čistej hodnoty majetku v príslušných fondoch.
(2)
Ak sa zruší hlavný fond, zanikajú povolenia na vytvorenie jeho tuzemských zberných fondov; to neplatí, ak Národná banka Slovenska udelí predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu tuzemského zberného fondu, ktorej obsahom je, aby sa tento zberný fond
a)
stal zberným fondom iného hlavného fondu alebo
b)
zmenil na štandardný podielový fond, ktorý nie je zberným fondom.
(3)
Zrušenie hlavného fondu sa môže uskutočniť najskôr tri mesiace po tom, ako správcovská spoločnosť, ktorá ho spravuje, informovala všetkých podielnikov a príslušné orgány domovských členských štátov európskych zberných fondov o záväznom rozhodnutí o zrušení. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 207.
(4)
Ak sa hlavný fond zlúči s iným podielovým fondom alebo európskym štandardným fondom, bez ohľadu na to, či je hlavný fond zanikajúcim fondom alebo nástupníckym fondom alebo sa európsky hlavný fond rozdelí na dva alebo viac európskych štandardných fondov, povolenia na vytvorenie jeho tuzemských zberných fondov zanikajú; to neplatí, ak Národná banka Slovenska udelí predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu príslušného tuzemského zberného fondu, ktorej obsahom je, aby tento zberný fond
a)
naďalej zostal zberným fondom hlavného fondu alebo iného fondu vzniknutého v dôsledku zlúčenia alebo rozdelenia jeho pôvodného hlavného fondu,
b)
sa stal zberným fondom iného hlavného fondu ako podľa písmena a) alebo
c)
sa zmenil na štandardný podielový fond, ktorý nie je zberným fondom.
(5)
Zlúčenie alebo rozdelenie tuzemského hlavného fondu podľa odseku 4 nadobudne účinnosť najskôr 60 dní po tom, ako správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond poskytla všetkým podielnikom hlavného fondu a príslušným orgánom domovských členských štátov jeho európskych zberných fondov informácie podľa § 21 ods. 1. Dátum, v ktorom sa uskutočnilo poskytnutie informácií podľa prvej vety, je správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska.
(6)
Ak Národná banka Slovenska neudelí predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu tuzemského zberného fondu podľa odseku 4 písm. a), správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond je povinná umožniť vyplatenie všetkých podielových listov tohto hlavného fondu, ktoré sú v majetku tohto tuzemského zberného fondu predtým, ako nadobudne účinnosť zlúčenie alebo rozdelenie hlavného fondu; to platí aj vo vzťahu k európskemu zbernému fondu, ak príslušný orgán domovského členského štátu tohto európskeho zberného fondu neschváli obdobnú zmenu štatútu alebo zakladajúcich dokumentov európskeho zberného fondu ako podľa odseku 4 písm. a).
§ 111
Postup pri zrušení hlavného fondu
(1)
Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond rozhodne o jeho zrušení, informuje o svojom záväznom rozhodnutí o zrušení hlavného fondu správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť spravujúcu zberný fond.
(2)
Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond po doručení oznámenia podľa odseku 1 alebo obdobného oznámenia od zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo správcovskej spoločnosti spravujúcej európsky hlavný fond, rozhodne o tom, aby sa tuzemský zberný fond
a)
stal zberným fondom iného hlavného fondu,
b)
zmenil na štandardný podielový fond, ktorý nie je zberným fondom alebo
c)
zrušil.
(3)
Podmienkou na zmenu hlavného fondu podľa odseku 2 písm. a) je predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. t). Podmienkou na premenu tuzemského zberného fondu na štandardný podielový fond, ktorý nie je zberným fondom, je predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. u). Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná požiadať o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa prvej alebo druhej vety najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa prijatia oznámenia podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(4)
Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná informovať o udelení príslušného predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 3 správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť spravujúcu hlavný fond.
(5)
Po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. t) je správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond povinná bezodkladne poskytnúť podielnikom tohto zberného fondu informácie podľa § 115 ods. 1.
(6)
Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond rozhodne o jeho zrušení, je povinná požiadať o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zrušenie zberného fondu podľa § 163 ods. 1 písm. l) najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa prijatia oznámenia podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(7)
Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná bezodkladne po prijatí svojho rozhodnutia o zámere zrušiť zberný fond informovať o tejto skutočnosti podielnikov tohto zberného fondu.
(8)
Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond prijme oznámenie podľa odseku 1 alebo odseku 2 viac ako päť mesiacov pred plánovaným dňom zrušenia hlavného fondu, správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná požiadať Národnú banku Slovenska o udelenie príslušného predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 3 alebo odseku 6 aspoň tri mesiace pred plánovaným dňom zrušenia hlavného fondu.
(9)
Ak po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. t) alebo písm. u) dôjde k prekročeniu limitov a obmedzení týkajúcich sa majetku v tuzemskom zbernom fonde podľa § 89 až 93 v spojení s § 108 alebo štandardnom podielovom fonde, ktorý vznikne premenou zo zberného fondu podľa § 89 až 93, alebo k prekročeniu limitov a obmedzení podľa štatútu zberného fondu alebo štatútu štandardného podielového fondu, správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť majetok s týmito limitmi v lehote do šiestich mesiacov odo dňa zmeny hlavného fondu alebo premeny na štandardný podielový fond.
§ 112
Postup pri zlúčení alebo rozdelení hlavného fondu
(1)
Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond rozhodne o jeho zlúčení, poskytne správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej zberný fond informácie podľa § 21 ods. 1.
(2)
Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond po prijatí informácií podľa odseku 1 alebo obdobných informácií od zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo správcovskej spoločnosti spravujúcej európsky hlavný fond o zlúčení alebo rozdelení hlavného fondu, rozhodne o tom, aby zberný fond
a)
zostal zberným fondom toto istého hlavného fondu,
b)
sa stal zberným fondom iného hlavného fondu, ktorý vznikne v dôsledku zlúčenia hlavného fondu alebo rozdelenia európskeho hlavného fondu, alebo sa stal zberným fondom iného hlavného fondu,
c)
sa zmenil na štandardný podielový fond, ktorý nie je zberným fondom, alebo
d)
sa zrušil.
(3)
Na účely odseku 2 sa tým, že zberný fond zostane zberným fondom tohto istého hlavného fondu, rozumie situácia, pri ktorej
a)
hlavný fond je v plánovanom zlúčení nástupníckym fondom alebo
b)
európsky hlavný fond zostane v dôsledku plánovaného rozdelenia významne nezmenený.
(4)
Na účely odseku 2 sa tým, že zberný fond sa stane zberným fondom iného hlavného fondu, ktorý vznikne v dôsledku zlúčenia hlavného fondu alebo rozdelenia európskeho hlavného fondu, rozumie situácia, pri ktorej
a)
hlavný fond je v plánovanom zlúčení zanikajúcim fondom a v dôsledku toho sa zberný fond stane zberným fondom nástupníckeho fondu, alebo
b)
európsky hlavný fond sa v dôsledku plánovaného rozdelenia významne zmení.
(5)
Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. v) je podmienkou na to, aby tuzemský zberný fond zostal zberným fondom toho istého hlavného fondu. Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. t) je podmienkou na to, aby tuzemský zberný fond sa stal zberným fondom iného hlavného fondu, ktorý vznikne v dôsledku zlúčenia hlavného fondu alebo rozdelenia európskeho hlavného fondu, alebo sa stal zberným fondom iného hlavného fondu. Predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. u) je podmienkou na to, aby sa tuzemský zberný fond zmenil na štandardný podielový fond, ktorý nie je zberným fondom.
(6)
Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná požiadať o udelenie príslušného predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 5 najneskôr do jedného mesiaca odo dňa prijatia informácií podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(7)
Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond informuje o udelení príslušného predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 5 správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť spravujúcu hlavný fond.
(8)
Po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. t) je správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond povinná bezodkladne poskytnúť podielnikom tohto zberného fondu informácie podľa § 115 ods. 1.
(9)
Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond rozhodne o jeho zrušení, je povinná požiadať o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zrušenie zberného fondu podľa § 163 ods. 1 písm. l) najneskôr do jedného mesiaca odo dňa prijatia oznámenia podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(10)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. l) postupuje správcovská spoločnosť spravujúca tento zberný fond podľa § 26.
(11)
Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná bezodkladne informovať podielnikov tohto zberného fondu a správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť spravujúcu hlavný fond o svojom rozhodnutí o zrušení zberného fondu.
(12)
Ak správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond prijme oznámenie podľa odseku 1 alebo odseku 2 viac ako štyri mesiace pred plánovaným dňom účinnosti zlúčenia hlavného fondu alebo rozdelenia európskeho hlavného fondu, správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná predložiť Národnej banke Slovenska žiadosť o udelenie príslušného predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 5 alebo odseku 9 aspoň tri mesiace pred plánovaným dňom účinnosti zlúčenia hlavného fondu alebo rozdelenia európskeho hlavného fondu.
(13)
Ak Národná banka Slovenska neudelí predchádzajúci súhlas podľa odseku 5 druhej a tretej vety do pracovného dňa, ktorý predchádza poslednému dňu, v ktorom môže správcovská spoločnosť spravujúca zberný fond v súlade s jej právom podľa tohto zákona alebo podľa príslušného právneho predpisu domovského členského štátu európskeho hlavného fondu požiadať o vyplatenie podielových listov alebo cenných papierov hlavného fondu, správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná v nasledujúci deň požiadať o vyplatenie všetkých podielových listov alebo cenných papierov hlavného fondu, ktoré sú v majetku tohto zberného fondu.
(14)
Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský zberný fond je povinná požiadať o vyplatenie všetkých podielových listov alebo cenných papierov hlavného fondu, aby zabezpečila právo podielnikov tuzemského zberného fondu požiadať o vyplatenie svojich podielových listov podľa § 115 ods. 1 písm. d). Pred žiadosťou o vyplatenie podielových listov alebo cenných papierov hlavného fondu je správcovská spoločnosť povinná zvážiť možné alternatívne riešenia, ktoré by mohli zabrániť vzniku nákladov na transakcie alebo iných negatívnych vplyvov na podielnikov zberného fondu alebo ktoré by mohli tieto náklady a iné negatívne vplyvy obmedziť.
(15)
Ak správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť spravujúca zberný fond požiada o vyplatenie podielových listov tuzemského hlavného fondu, správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond je povinná jej vyplatiť
a)
podielové listy hlavného fondu vo forme peňažných prostriedkov alebo
b)
podielové listy alebo ich časť vo forme prevodu aktív, ktoré sú v majetku v hlavnom fonde, ak o takú formu vyplatenia podielových listov požiada správcovská spoločnosť spravujúca zberný fond a taká možnosť je uvedená v zmluve alebo vo vnútorných pravidlách činnosti podľa § 109 ods. 1, pričom môže správcovská spoločnosť spravujúca zberný fond kedykoľvek previesť akúkoľvek časť prevedených aktív na peňažné prostriedky.
§ 113
Spolupráca medzi depozitármi hlavného fondu a zberného fondu
(1)
Ak hlavný fond a zberný fond majú rôznych depozitárov, sú títo depozitári povinní uzavrieť písomnú zmluvu o vzájomnom poskytovaní informácií s cieľom zabezpečiť plnenie povinností obidvoch depozitárov.
(2)
Ak nie je platne uzavretá zmluva podľa odseku 1, nie je možné investovať majetok v zbernom fonde do podielových listov hlavného fondu. Tým nie je dotknutá investícia do limitu ustanoveného podľa § 92 ods. 1.
(3)
Správcovská spoločnosť zberného fondu je povinná poskytovať depozitárovi zberného fondu informácie o hlavnom fonde potrebné na plnenie povinností depozitára zberného fondu.
(4)
Depozitár hlavného fondu je povinný bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska, správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť zberného fondu a jeho depozitára o porušeniach, ktoré zistil v súvislosti s hlavným fondom a ktoré môžu mať negatívny vplyv na zberný fond, a to najmä o
a)
chybách vo výpočte čistej hodnoty majetku v hlavnom fonde,
b)
chybách pri vydávaní a vyplácaní podielových listov hlavného fondu z majetku a do majetku v zbernom fonde,
c)
chybách pri vyplácaní výnosov, vrátane opätovného zahrnutia týchto výnosov do aktuálnej ceny podielových listov už vydaných, z majetku v hlavnom fonde alebo pri výpočte dane vyberanej zrážkou,
d)
porušení investičných cieľov, politiky alebo stratégie hlavného fondu vymedzenej v jeho štatúte, predajnom prospekte alebo kľúčových informáciách pre investorov,
e)
porušeniach pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona alebo podľa jeho štatútu, predajného prospektu alebo kľúčových informácií pre investorov hlavného fondu.
(5)
V zmluve podľa odseku 1 sú depozitári zberného fondu a hlavného fondu povinní dohodnúť rovnaké rozhodné právo a príslušnosť súdov, ako sú uvedené v zmluve medzi správcovskými spoločnosťami zberného fondu a hlavného fondu podľa § 109 ods. 4 a 5.
(6)
Ak zmluva medzi správcovskými spoločnosťami zberného fondu a hlavného fondu bola nahradená vnútornými pravidlami činnosti podľa § 109 ods. 1, sú depozitári povinní v zmluve podľa odseku 1 dohodnúť rozhodné právo členského štátu, v ktorom bol vytvorený hlavný fond, alebo členského štátu, v ktorom bol vytvorený zberný fond, a príslušnosť súdov tohto členského štátu na riešenie sporov z tejto zmluvy.
(7)
Plnenie povinností zo zmluvy podľa odseku 1 sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti a ochrany údajov podľa § 162 ods. 1.
(8)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náležitosti zmluvy podľa odseku 1.
§ 114
Spolupráca medzi audítormi alebo audítorskými spoločnosťami hlavného fondu a zberného fondu
(1)
Ak účtovnú závierku hlavného fondu a zberného fondu overujú rôzni audítori alebo audítorské spoločnosti, sú títo audítori alebo audítorské spoločnosti povinní uzavrieť písomnú zmluvu o vzájomnom poskytovaní informácií s cieľom zabezpečiť plnenie povinností obidvoch audítorov alebo audítorských spoločností vrátane opatrení na plnenie povinností podľa odseku 3.
(2)
Ak nie je platne uzavretá zmluva podľa odseku 1, nie je možné investovať majetok v zbernom fonde do podielových listov hlavného fondu. Tým nie je dotknutá investícia do limitu ustanoveného podľa § 92 ods. 1.
(3)
Audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá overuje účtovnú závierku zberného fondu, je v správe audítora alebo audítorskej spoločnosti povinná zohľadniť správu audítora alebo audítorskej spoločnosti hlavného fondu. Ak sa za zberný fond a hlavný fond vedie účtovníctvo v rozdielnych účtovných obdobiach, audítor alebo audítorská spoločnosť hlavného fondu je povinná vypracovať mimoriadnu správu k tomu istému dátumu, ako je dátum účtovnej závierky zberného fondu. Audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá overuje účtovnú závierku zberného fondu, uvedie v audítorskej správe najmä informácie o porušeniach zistených v audítorskej správe hlavného fondu a o ich vplyve na zberný fond.
(4)
V zmluve podľa odseku 1 sú audítori alebo audítorské spoločnosti overujúce účtovnú závierku zberného fondu a hlavného fondu povinní uviesť rovnaké rozhodné právo a príslušnosť súdov, ako sú uvedené v zmluve medzi správcovskými spoločnosťami zberného fondu a hlavného fondu podľa § 109 ods. 4 a 5.
(5)
Ak zmluva medzi správcovskými spoločnosťami zberného fondu a hlavného fondu bola nahradená vnútornými pravidlami činnosti podľa § 109 ods. 1, sú audítori alebo audítorské spoločnosti povinné v zmluve podľa odseku 1 dohodnúť rozhodné právo členského štátu, v ktorom bol vytvorený hlavný fond, alebo členského štátu, v ktorom bol vytvorený zberný fond, a príslušnosť súdov tohto členského štátu na riešenie sporov z tejto zmluvy.
(6)
Plnenie povinností zo zmluvy podľa odseku 1 sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti a ochrany údajov podľa § 162 ods. 1.
(7)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, náležitosti zmluvy podľa odseku 1.
§ 115
Premena štandardného podielového fondu, ktorý nie je zberným fondom, na zberný fond a zmena hlavného fondu
(1)
Správcovská spoločnosť spravujúca štandardný podielový fond, ktorý sa premenil na tuzemský zberný fond alebo spravujúca tuzemský zberný fond, ktorý zmenil svoj hlavný fond, je povinná poskytnúť podielnikom zberného fondu
a)
vyhlásenie, že Národná banka Slovenska schválila zmenou štatútu zberného fondu investovanie majetku v zbernom fonde do podielových listov príslušného hlavného fondu,
b)
kľúčové informácie pre investorov zberného fondu a kľúčové informácie pre investorov hlavného fondu,
c)
dátum, od ktorého sa má majetok v zbernom fonde začať investovať do podielových listov alebo cenných papierov hlavného fondu, alebo, ak sa už doň investoval, dátum, ku ktorému jeho investícia presiahne limit podľa § 92 ods. 1,
d)
vyhlásenie, že podielnici majú právo požiadať do 30 dní o vyplatenie svojich podielových listov bez poplatkov okrem poplatkov na pokrytie nákladov na likvidáciu pozícií v majetku v podielovom fonde potrebnú na zabezpečenie dodatočnej likvidity umožňujúcej vyplácanie podielových listov; toto právo vznikne od okamihu poskytnutia tohto vyhlásenia a informácií podľa písmen a) až c).
(2)
Informácie podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná poskytnúť najneskôr 30 dní pred dátumom uvedeným v odseku 1 písm. c).
(3)
Informácie podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná poskytnúť spôsobom podľa § 22 ods. 4 až 6.
(4)
Ak bol zberný fond notifikovaný v inom členskom štáte podľa § 139, informácie podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná poskytnúť v úradnom jazyku alebo jednom z úradných jazykov hostiteľského členského štátu zberného fondu alebo v jazyku schválenom príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu zberného fondu. Správcovská spoločnosť spravujúca zberný fond je zodpovedná za vyhotovenie a správnosť prekladu podľa prvej vety.
(5)
Pred uplynutím lehoty podľa odseku 2 je možné do podielových listov alebo cenných papierov príslušného hlavného fondu investovať majetok v zbernom fonde len do limitu podľa § 92 ods. 1.
(6)
Ak po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. s) alebo písm. t) dôjde k prekročeniu limitov a obmedzení týkajúcich sa majetku v tuzemskom zbernom fonde, ktorý vznikne premenou zo štandardného podielového fondu, alebo v tuzemskom zbernom fonde, ktorý mení svoj hlavný fond podľa § 89 až 93 a § 108 ods. 1 a 2, alebo k prekročeniu limitov a obmedzení podľa štatútu tuzemského zberného fondu, správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť majetok s týmito limitmi v lehote do šiestich mesiacov odo dňa premeny na zberný fond alebo zmeny hlavného fondu.
Povinnosti pri správe hlavného fondu a zberného fondu
§ 116
(1)
Správcovská spoločnosť spravujúca zberný fond je povinná účinne sledovať činnosť správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti pri správe hlavného fondu, a to najmä s využitím informácií a dokumentov poskytnutých správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou spravujúcou hlavný fond, depozitárom hlavného fondu a audítorom alebo audítorskou spoločnosťou overujúcou účtovnú závierku hlavného fondu, ak nie je dôvod pochybovať o pravdivosti týchto informácií a dokumentov.
(2)
Distribučný poplatok, provízia alebo iná peňažná odmena, ktorú v súvislosti s investovaním majetku v zbernom fonde do podielových listov alebo cenných papierov hlavného fondu prijme správcovská spoločnosť zberného fondu alebo iná osoba konajúca v jej mene, v mene zberného fondu alebo v mene správcovskej spoločnosti spravujúcej zberný fond, musí byť touto správcovskou spoločnosťou alebo inou osobou konajúcou v jej mene vyplatená do majetku v zbernom fonde.
§ 117
(1)
Správcovská spoločnosť spravujúca tuzemský hlavný fond je povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska názvy všetkých zberných fondov, ktorých majetok je investovaný do podielových listov hlavného fondu. Ak je zberným fondom európsky zberný fond, Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi informácie podľa prvej vety príslušnému orgánu domovského členského štátu tohto európskeho zberného fondu.
(2)
Pri investovaní majetku v zbernom fonde do podielových listov hlavného fondu správcovská spoločnosť spravujúca hlavný fond nesmie požadovať poplatok za vydanie podielových listov hlavného fondu ani poplatok za vyplatenie podielových listov hlavného fondu.
(3)
Správcovská spoločnosť spravujúca hlavný fond je povinná zabezpečiť, aby informácie vyžadované týmto zákonom alebo právnym predpisom domovského členského štátu európskeho zberného fondu, príslušným štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi zberného fondu boli včas k dispozícii správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej zberný fond, Národnej banke Slovenska, príslušnému orgánu domovského členského štátu európskeho zberného fondu, depozitárovi a audítorovi alebo audítorskej spoločnosti zberného fondu.
§ 118
Spolupráca pri výkone dohľadu nad správou hlavných fondov a zberných fondov
(1)
Ak sú hlavný fond a zberný fond tuzemským hlavným fondom a tuzemským zberným fondom, Národná banka Slovenska bezodkladne informuje správcovskú spoločnosť spravujúcu zberný fond o každom rozhodnutí, opatrení v súvislosti s výkonom dohľadu nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona alebo o skutočnostiach oznámených od audítora alebo audítorskej spoločnosti týkajúcich sa hlavného fondu alebo správcovskej spoločnosti, ktorá ho spravuje, depozitára hlavného fondu alebo audítora alebo audítorskej spoločnosti overujúcej účtovnú závierku hlavného fondu.
(2)
Ak má tuzemský hlavný fond aspoň jeden európsky zberný fond, Národná banka Slovenska informuje príslušný orgán domovského členského štátu tohto európskeho zberného fondu o každom rozhodnutí, opatrení v súvislosti s výkonom dohľadu nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona alebo o skutočnostiach oznámených od audítora alebo audítorskej spoločnosti týkajúcich sa tuzemského hlavného fondu alebo správcovskej spoločnosti, ktorá ho spravuje, depozitára tuzemského hlavného fondu alebo audítora alebo audítorskej spoločnosti overujúcej účtovnú závierku tuzemského hlavného fondu.
(3)
Ak Národná banka Slovenska prijala oznámenie príslušného orgánu domovského členského štátu európskeho hlavného fondu, do ktorého investuje tuzemský zberný fond, o obdobných skutočnostiach ako podľa odseku 2 v súvislosti s týmto európskym hlavným fondom podľa práva tohto členského štátu, oznámi tieto skutočnosti správcovskej spoločnosti spravujúcej príslušný tuzemský zberný fond.
ŠIESTA ČASŤ
KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE ŠPECIÁLNYCH PODIELOVÝCH FONDOV
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 119
(1)
Podielové listy špeciálneho podielového fondu nemôžu byť verejne ponúkané na území členského štátu postupom podľa § 139; správcovská spoločnosť môže verejne ponúkať podielové listy ňou spravovaného verejného špeciálneho podielového fondu na území iného členského štátu, len ak takú verejnú ponuku umožňujú právne predpisy platné na území hostiteľského členského štátu. Národná banka Slovenska poskytne správcovskej spoločnosti, ktorá sa rozhodla verejne ponúkať podielové listy ňou spravovaného verejného špeciálneho podielového fondu, súčinnosť pri vydávaní povolení, osvedčení, potvrdení alebo iných dokladov vyžadovaných právnymi predpismi platnými na území hostiteľského členského štátu.
(2)
Špeciálny podielový fond môže mať formu otvoreného podielového fondu alebo formu uzavretého podielového fondu.
(3)
Špeciálne podielové fondy sú:
a)
verejný špeciálny podielový fond a
b)
špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov.
(4)
Verejné špeciálne podielové fondy sú:
a)
špeciálny podielový fond cenných papierov,
b)
špeciálny podielový fond alternatívnych investícií,
c)
špeciálny podielový fond nehnuteľností.
(5)
Zakazuje sa
a)
rozdelenie špeciálneho podielového fondu,
b)
zlúčenie alebo splynutie špeciálnych podielových fondov, pri ktorom
1.
je zanikajúcim fondom aspoň jeden otvorený špeciálny podielový fond a nástupníckym fondom je uzavretý špeciálny podielový fond,
2.
sa zlučujú verejný špeciálny podielový fond a špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov,
c)
premena
1.
otvoreného špeciálneho podielového fondu na uzavretý špeciálny podielový fond,
2.
verejného špeciálneho podielového fondu na špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov.
§ 119a
(1)
Zberným špeciálnym podielovým fondom špeciálny podielový fond, podfond strešného špeciálneho podielového fondu, zahraničný alternatívny investičný fond alebo podfond zahraničného alternatívneho investičného fondu, ktorý
a)
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí v inom špeciálnom podielovom fonde, v podfonde strešného špeciálneho podielového fondu, v zahraničnom alternatívnom investičnom fonde alebo v podfonde zahraničného alternatívneho investičného fondu,
b)
investuje najmenej 85 % svojho majetku do cenných papierov alebo majetkových účastí viacerých špeciálnych podielových fondov, podfondov strešných špeciálnych podielových fondov, zahraničných alternatívnych investičných fondov alebo podfondov zahraničných alternatívnych investičných fondov, ak tieto špeciálne podielové fondy alebo zahraničné alternatívne investičné fondy alebo ich podfondy majú rovnaké investičné stratégie, alebo
c)
má iným spôsobom expozíciu najmenej 85 % svojho majetku voči špeciálnemu podielovému fondu, podfondu strešného špeciálneho podielového fondu, zahraničnému alternatívnemu investičnému fondu alebo podfondu zahraničného alternatívneho investičného fondu.
(2)
Hlavným špeciálnym podielovým fondom je špeciálny podielový fond, podfond strešného špeciálneho podielového fondu, zahraničný alternatívny investičný fond alebo podfond zahraničného alternatívneho investičného fondu, do ktorého iný špeciálny podielový fond, podfond strešného špeciálneho podielového fondu, zahraničný alternatívny investičný fond alebo podfond zahraničného alternatívneho investičného fondu investuje alebo získava majetkovú expozíciu podľa odseku 1.
(3)
Pre zberný špeciálny podielový fond, ktorý je verejným špeciálnym podielovým fondom, môže byť hlavným špeciálnym podielovým fondom len verejný špeciálny podielový fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorého cenné papiere alebo majetkové účasti možno v štáte, kde je umiestnený, distribuovať neprofesionálnym investorom.
(4)
Na hlavný špeciálny podielový fond a zberný špeciálny podielový fond sa primerane použijú ustanovenia § 109 až 118.
(5)
Na hlavný špeciálny podielový fond a zberný špeciálny podielový fond sa ustanovenia § 15 ods. 12, § 103 ods. 2, § 151 ods. 3, § 157 ods. 3, § 160 ods. 3, § 163 ods. 1 písm. l) a s) až v), § 175 a 181 až 185 upravujúce hlavný fond a zberný fond použijú primerane.
§ 120
(1)
Podielové listy špeciálneho podielového fondu možno vydať len vo forme na meno.
(2)
Počet podielnikov alebo počet vydávaných podielových listov špeciálneho podielového fondu možno obmedziť, len ak je to uvedené v jeho štatúte.
(3)
Správcovská spoločnosť spravujúca špeciálny podielový fond je povinná informovať Národnú banku Slovenska o svojom zámere distribuovať podielové listy špeciálneho podielového fondu mimo územia Slovenskej republiky. Na žiadosť správcovskej spoločnosti, ak je to potrebné na účely právneho predpisu štátu, v ktorom má správcovská spoločnosť zámer distribuovať podielové listy špeciálneho podielového fondu, môže Národná banka Slovenska k zamýšľanej distribúcii vydať stanovisko.
(4)
Na podielové listy špeciálneho podielového fondu, na ich vydávanie a vyplatenie sa primerane vzťahuje § 13 až 15. Správcovská spoločnosť môže v štatúte tohto fondu predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov špeciálneho podielového fondu nehnuteľností, najdlhšie však na 12 mesiacov, pričom predajný prospekt a reklamné dokumenty musia obsahovať výrazné upozornenie na túto skutočnosť. Správcovská spoločnosť môže v štatúte predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov špeciálneho podielového fondu alternatívnych investícií, najdlhšie však na tri mesiace, pričom predajný prospekt a reklamné dokumenty musia obsahovať výrazné upozornenie na túto skutočnosť.
DRUHÁ HLAVA
VEREJNÉ ŠPECIÁLNE PODIELOVÉ FONDY
Povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu
§ 121
(1)
Na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska. Povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu možno udeliť len správcovskej spoločnosti, ktorej Národná banka Slovenska udelila povolenie podľa § 28a alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá je oprávnená vykonávať činnosť prostredníctvom zriadenia pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb podľa § 66a.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
podmienok podľa § 84 ods. 3 písm. a) až c),
b)
zabezpečenie ochrany podielnikov na dostatočnej úrovni vo vzťahu k charakteru investícií,
c)
podmienok podľa § 84 ods. 4 primerane, ak verejný špeciálny podielový fond bude zberným špeciálnym podielovým fondom.
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1.
(4)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
b)
názov verejného špeciálneho podielového fondu,
c)
formu verejného špeciálneho podielového fondu a dobu, na ktorú sa špeciálny podielový fond vytvorí,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia členov predstavenstva, dozornej rady, prokuristov správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti a vrcholového manažmentu správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
f)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena predstavenstva, prokuristu a vedúceho zamestnanca, depozitára ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára; ak tieto údaje boli súčasťou žiadosti v inom konaní a nedošlo k ich zmenám, žiadosť obsahuje informáciu o tom, že v týchto údajoch nedošlo k zmenám,
g)
údaj o tom, či verejný špeciálny podielový fond bude strešným podielovým fondom,
h)
údaj o tom, či verejný špeciálny podielový fond bude zberným špeciálnym podielovým fondom,
i)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo audítora alebo audítorskej spoločnosti, ak verejný špeciálny podielový fond bude zberným špeciálnym podielovým fondom.
(5)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 je
a)
návrh štatútu verejného špeciálneho podielového fondu,
b)
návrh predajného prospektu,
c)
návrh kľúčových informácií pre investorov,
d)
predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre verejný špeciálny podielový fond,
e)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára, doklad preukazujúci ich bezúhonnosť nie starší ako tri mesiace a ich čestné vyhlásenia, že spĺňajú požiadavky podľa § 84 ods. 3.
(6)
Ak verejný špeciálny podielový fond bude zberným špeciálnym podielovým fondom, na prílohy k žiadosti podľa odseku 4 sa primerane použije § 84 ods. 8.
(7)
Národná banka Slovenska o žiadosti o udelenie povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu rozhodne v lehote najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.
(8)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2.
(9)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu.
(10)
Na udelenie povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu sa vzťahujú ustanovenia § 84 ods. 14 a 15 rovnako.
(11)
Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu, obsahuje najmä
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
b)
názov verejného špeciálneho podielového fondu,
c)
formu verejného špeciálneho podielového fondu a určenie doby, na ktorú sa verejný špeciálny podielový fond vytvorí,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e)
schválenie štatútu verejného špeciálneho podielového fondu.
(12)
Povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť splniť pred začatím vydávania podielových listov, alebo podmienky, ktoré je správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť povinná dodržiavať pri správe verejného špeciálneho podielového fondu.
(13)
Ak verejný špeciálny podielový fond bude zberným špeciálnym podielovým fondom, rozhodnutie obsahuje aj
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej hlavný špeciálny podielový fond, alebo hlavného špeciálneho podielového fondu, ak je samospravovaný,
b)
názov hlavného špeciálneho podielového fondu,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné sídlo depozitára hlavného špeciálneho podielového fondu.
(14)
Povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu možno previesť len na inú správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28a alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť, ktorá je oprávnená vykonávať činnosť prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb podľa § 66a alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť a len na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. i).
(15)
Na žiadosť správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu sa vzťahujú odseky 2 až 10 primerane. Zmena údajov uvedených v povolení na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu vyvolaná udelením predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 sa považuje za schválenú udelením príslušného predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť je však povinná Národnej banke Slovenska túto zmenu a dátum jej vykonania písomne ohlásiť najneskôr do 30 dní odo dňa jej vykonania.
(16)
Správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách podmienok, na ktorých základe bolo udelené povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu.
§ 122
Ak správcovská spoločnosť nezačne do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho podielového fondu vydávať podielové listy, toto povolenie zaniká.
Zloženie majetku vo verejných špeciálnych podielových fondoch
§ 123
(1)
Ak verejný špeciálny podielový fond pozostáva z viac ako jedného podfondu, každý podfond sa na účely § 124 až 135 považuje za samostatný verejný špeciálny podielový fond.
(2)
Ak verejný špeciálny podielový fond alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania pozostáva z viac ako jedného podfondu, každý taký podfond sa na účely limitov podľa § 130 ods. 6 a 7 považuje za samostatný príslušný podielový fond alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania.
§ 124
Aktíva prípustné na investovanie majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde cenných papierov a na investovanie majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií
(1)
Majetok vo verejnom špeciálnom podielovom fonde cenných papierov možno investovať len do
a)
likvidných finančných aktív podľa § 88 ods. 1 a 2,
b)
iných prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu ako podľa § 88 ods. 1 písm. a) až d) a h), ak sú tieto cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu zaradené do zoznamu mnohostranného obchodného systému zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, burzou alebo zahraničnou burzou,
c)
iných dlhopisov ako podľa písmena a) alebo písmena b), ktoré sú dlhopismi podľa § 89 ods. 7,
d)
iných dlhopisov ako podľa písmena a) alebo písmena b), ktoré sú vydané alebo garantované Slovenskou republikou, iným členským štátom, Národnou bankou Slovenska alebo centrálnou bankou iného členského štátu,
e)
vkladov v bankách so sídlom na území členských štátov iných ako podľa § 88 ods. 1 písm. f).
(2)
Majetok vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií možno investovať len do
a)
likvidných finančných aktív podľa § 88 ods. 1 a 2 a ďalších finančných aktív podľa odseku 1,
b)
iných prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu ako podľa odseku 1 a majetkových podielov v iných obchodných spoločnostiach so sídlom v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte, ktoré nie sú reprezentované cennými papiermi, ak suma investícií podľa tohto písmena nepresahuje 50 % hodnoty; majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde cenných papierov,
c)
komoditných derivátov, s ktorými je spojené právo na vyrovnanie v hotovosti a ktoré sú obchodované na regulovanom trhu uvedenom v § 88 ods. 1 písm. a) až c), ak podkladovým nástrojom týchto derivátov sú drahé kovy, iné komodity, index drahých kovov alebo iný komoditný index,
d)
prevoditeľných cenných papierov s vnoreným komoditným derivátom a nástrojov peňažného trhu s vnoreným komoditným derivátom, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 88 ods. 1 písm. a) až h),
e)
drahých kovov a certifikátov, ktoré ich zastupujú.
(3)
Správcovská spoločnosť môže nadobúdať do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií majetkový podiel v inej obchodnej spoločnosti podľa odseku 2 písm. b),
a)
ktorej základné imanie bolo splatené alebo zvýšené len peňažnými vkladmi,
b)
ktorej spoločníci splatili svoje akcie alebo vklady v plnej výške,
c)
ktorej predmet podnikania zodpovedá investičnej politike verejného špeciálneho podielového fondu alternatívnych investícií,
d)
ktorá nemá majetkovú účasť v inej obchodnej spoločnosti.
(4)
Ustanovenia odseku 3 písm. a) a b) sa nepoužijú, ak sa do majetku vo verejnom špeciálnom podielovom fonde alternatívnych investícií nadobúda majetkový podiel novovznikajúcej obchodnej spoločnosti. Ak sa postupuje podľa prvej vety, musí byť následné splatenie základného imania vykonané len prostredníctvom peňažných vkladov a vklady musia byť splatené v plnej výške. </