205/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

205
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 28. júna 2011
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1.
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2.
určujem
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 5. novembra 2011,
b)
podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Richard Sulík v. r.
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/2011 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 5. novembra 2011
Obec Volí sa Okres Kraj
Malé Dvorníky   poslanec Dunajská Streda Trnavský kraj
Slovenská Nová Ves starosta   Trnava
Cabaj-Čápor starosta   Nitra Nitriansky kraj
Vavrečka starosta   Námestovo Žilinský kraj
Horná Mičiná starosta   Banská Bystrica Banskobystrický kraj
Hubovo starosta   Rimavská Sobota
Dačov Lom starosta   Veľký Krtíš
Bzovská Lehôtka   poslanec Zvolen
Kľak starosta   Žarnovica
Harakovce starosta   Levoča Prešovský kraj
Kvakovce starosta   Vranov nad Topľou
Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/2011 Z. z.
LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 5. novembra 2011
Lehota § – ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 – 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec 12. 8. 2011
65 dní 9 – 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné
zastupiteľstvo
1. 9. 2011
55 dní 16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany
a nezávislí kandidáti
11. 9. 2011
55 dní 14 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 11. 9. 2011
50 dní 14 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania
miestnej volebnej komisie
miestna
volebná komisia
16. 9. 2011
45 dní 17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce miestna
volebná komisia
21. 9. 2011
40 dní 10 – 2 Určenie volebných miestností starosta obce 26. 9. 2011
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna
volebná komisia
1. 10. 2011
30 dní 13 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisie obvodná volebná
komisia
6. 10. 2011
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec 11. 10. 2011
20 dní 15 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 16. 10. 2011
17 dní 30 – 1 Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
19. 10. 2011
15 dní 15 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková volebná
komisia
21. 10. 2011
48 hodín 30 – 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
3. 11. 2011
  26 – 1 Volebný deň okrsková volebná
komisia
5. 11. 2011