207/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

207
ZÁKON
z 28. júna 2011
o zrušení zákona č. 140/2010 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Zrušuje sa zákon č. 140/2010 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.